Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Екзаменаційні питання з курсу   « Облік і аудит» для студентів спец. ТУР (2017-2018н.р.)

 

 1. Предмет бухгалтерського обліку.
 2. Елементи методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв'язок.
 3. Поняття бухгалтерського балансу, як елементу методу обліку.
 4. Баланс як звітна таблиця.
 5. Актив балансу та його характеристика.
 6. Пасив балансу та його характеристика.
 7. Статті бухгалтерського балансу.
 8. Типи змін в балансі викликаних господарськими операціями.
 9. Бухгалтерські рахунки, як елемент методу обліку. Їх значення і роль в його побудові.
 10. Активні рахунки та їх будова.
 11. Пасивні рахунки та їх будова.
 12. Взаємозв'язок сторін балансу і рахунків.
 13. Порядок відображення господарських операцій на рахунках.
 14. Економічна відмінність активних і пасивних рахунків.
 15. Обороти і сальдо на рахунках бухгалтерського обліку.
 16. Подвійний запис, як елемент методу бухгалтерського обліку та його контрольне значення.
 17. Кореспонденція рахунків та її обґрунтування.
 18. Оборотна відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс) та її контрольне значення.
 19. Документація, як елемент методу бухгалтерського обліку та її роль і значення.
 20. Реквізити документів, їх характеристика. Обов'язкові реквізити та їх регулювання.
 21. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть та призначення.
 22. Вартісна оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку та її роль в його побудові.
 23. Облік та оцінка засобів праці та інших необоротних активів.
 24. Облік процесу виробництва. Характеристика та призначення рахунків для відображення його.
 25. Прямі та непрямі витрати і порядок їх обліку.
 26. Визначення собівартості та облік випуску продукції.
 27. Облік процесу реалізації продукції, робіт та послуг, рахунки призначені для цього та їх характеристика.
 28. Облік відпуску проданої продукції та її оцінка.
 29. Облік доходів від реалізації та розрахунків з покупцями.
 30. Облік та списання витрат по збуту продукції.
 31. Визначення та облік фінансових результатів, характеристика призначених для цього рахунків.
 32. Принципи (критерії) класифікації рахунків.
 33. Балансові та позабалансові рахунки.
 34. Класифікація рахунків за їх економічним змістом, її суть та призначення.
 35. Класифікація рахунків за призначенням та будовою, її зміст.
 36. Основні рахунки та їх характеристика.
 37. Матеріальні рахунки, їх перелік, будова та призначення.
 38. Розрахункові рахунки, їх перелік, будова та призначення..
 39. Операційні рахунки, їх перелік та характеристика.
 40. План рахунків та його характеристика.
 41. Суть аудиту. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту.
 42. Відмінність аудиту від ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.
 43. Мета і основні завдання аудиту.
 44. Призначення аудиту.
 45. Види аудиту, їх ціль і завдання.
 46. Предмет, об’єкт та метод аудиту.
 47. Нормативна база існування аудиту в Україні.
 48. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні.
 49. Функції Аудиторської палати України.
 50. Спілка аудиторів України, її призначення та основні функції.
 51. Національні нормативи аудиту та їх класифікація.
 52. Аудиторські фірми та порядок їх створення.
 53. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.
 54. Професійна етика аудиторів.
 55. Документальне оформлення аудиту.
 56. Робочі документи аудитора.
 57. Підсумкова документація, додаткова підсумкова документація.
 58. Аудиторські докази.
 59. Процедури одержання аудиторських доказів.
 60. Основні методи та прийоми проведення аудиту.
 61. Вибіркова перевірка в аудиті.
 62. Інформація, що надається аудиторові керівництвом підприємства.
 63. Суть аудиторського ризику. Порядок визначення аудиторського ризику.
 64. Поняття власного ризику. Поняття ризику контролю. Поняття ризику невиявлення помилок.
 65. Договір на проведення аудиту.
 66. Послідовність проведення аудиту і його стадії.
 67. Планування аудиторської перевірки.
 68. Мета планування аудиту. Техніка і методика розробки планів та програми аудиту.
 69. Планування роботи аудиторської фірми.
 70. Основні етапи планування аудиту.
 71. Необхідність складання загального плану аудиту. Зміст загального плану аудиту.
 72. Зміст програми аудиту.
 73. Мета і завдання внутрішнього контролю та аудиту.
 74. Основні функції внутрішнього аудиту.
 75. Суть внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.
 76. Внутрішній адміністративний контроль, внутрішній бухгалтерський контроль.
 77. Поняття та зміст аудиторського звіту.
 78. Структура аудиторського звіту.
 79. Порядок складання аудиторського висновку.
 80. Види аудиторських висновків та їх суть.
4076
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31