Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

 

 1. Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна: мета, завдання, об’єкт, предмет. Роль соціально-політичних студій у становленні особистості та розвитку суспільства.
 2. Структура, функції, поняття і категорії навчальної дисципліни «Соціологічно-політологічні студії». Методи соціологічних і політологічних наук.
 3. Соціологія як наука про суспільство. Об’єкт, предмет соціології. Категорії і поняття соціології. Структура і функції соціології.
 4. Соціальні закони: сутність, типологізація, класифікація за формами зв’язку, механізм дії.
 5. Політологія як наука про політику і як навчальна дисципліна. Місце політології в системі сучасного суспільствознавства.  Об'єкт і предмет політології.
 6. Структура, функції, поняття і категорії політології. Політичні закони і закономірності.
 7. Політична думка Стародавнього Сходу (Закони царя Хаммурапі; політична думка Стародавньої Індії; Закони Ману; Буддизм; Політичні школи Стародавнього Китаю).
 8. Політичні і правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Римські юристи.
 9. Політичні вчення Середньовіччя (Аврелій Августин. Фома Аквінський. Марсилій Падуанський тощо).
 10. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Суспільно-політичні ідеї Н. Макіавеллі.
 11. Формування науки про політику в епоху Реформації (Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін, Жан Боден). Політичні ідеї європейського соціалізму XVI-XVII ст.
 12. Політичні концепти Нового часу. Епоха Просвітництва як логічне продовження ідей епохи Відродження (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є, Ж. Ж. Руссо).
 13. Американські просвітники про громадянські права та політичні свободи: Т. Пейн і Т. Джефферсон та ін.
 14. Філософсько-етичний характер політичних поглядів І. Канта і Г.Гегеля. Вплив політичних поглядів просвітників на розвиток суспільних процесів.
 15. Витоки та самобутність української соціально-політичної думки. Особливості політичного життя і політичної теорії Київської держави.
 16. Українська політична думка XVII-XVIII ст. Роль і місце Запорізької Січі в творенні Української незалежної держави. Джерела української державницької думки. І.Вишенський, Я.Козельський, І.Шад, П.Лодій.
 17. Розвиток політичної думки в Києво-Могилянській Академії. Феофан Прокопович, Г.Сковорода. Політичні вчення українських просвітителів про особу, суспільство і державу.
 18. Політична і соціологічна думка в Україні: кінець XIX- поч. XX ст. Кирило-Мефодіївське братство, демократичне народництво (В.Антонович, М.Драгоманов та ін.), соціалізм та націонал-демократія (І.Франко, С.Подолинський, С.Петлюра та ін.).
 19. Соціальні ідеї М.Ковалевського, соціологія права В.Липинського. Вчення про суспільство С.Дніпрянського, Б.Кістяківського. Генетична соціологія М.Грушевського. Український інтегральний націоналізм: М. Міхновський, Д. Донцов.
 20. Класична соціологія (XIX- поч.XX ст.): О.Конт, Г.Спенсер, Е.Дюркгейм, історичний К.Маркс і Ф.Енгельс, Ж.А. де Гобіно, Г.Зіммель і Ф.Тьоніс, М.Вебер, Л. Уорд і Ф. Гіддінгс, В.Парето, П.Сорокін.
 21. Основні тенденції розвитку соціології у XX столітті: структурний функціоналізм, теорія постіндустріального розвитку, теорія соціального обміну, неофункціоналізм, структуралізм, інвайроменталізм, постмодернізм у соціології. Соціальне конструювання реальності, Франкфуртська школа, теорія одномірної людини, феноменологія як наукова школа в соціології, теорії соціального конфлікту, критична теорії еліти.
 22. Соціологічні теорії другої половини XX-го і початку XXI-го століття: Теорія постіндустрального суспільства Д.Бела. Соціологія рефлексивної модернізації У.Бека. Теорія соціальних систем Н.Лумана. Теорія структурації Е.Гіденса. Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Рефлексивна соціологія А.Гоулднера. Соціологічні ідеї З.Баумана.
 23. Постмодерністська соціологія. Теоретична концепція П.Бурдйо, Соціологія Ж.Бодрійяра. Соціологічне вчення М.Фуко. Акторово-мережева теорія Б.Латура. Пояснююча інтегративна соціологічна теорія  Г.Ессера. Теорія соціальної травми П.Штомки.
 24. . Соціальна і соціотехнічна системи: визначення понять. Типи соціальних систем. Суспільство як соціальна система. Соціальні та соцієтальні зв’язки. Соціальні взаємодії і соціальні відносини.
 25.  Теорії виникнення і функціонування суспільств, типи суспільств. Концепції постіндустріального (інформаційного, програмованого) суспільства: Д.Белл, Р.Дарендорф, А.Турен, Д.Гелбрейт, О.Тоффлер, Ф.Ферроратті, І.Масуда, М.Кастельс та ін.
 26.  Соціальна структура суспільства: сутність та характеристика основних підходів. Теорії соціальної стратифікації: Г.Спенсер, М.Вебер, П.Сорокін, Т.Парсонс, Р.Мертон.
 27.  Соціальна мобільність: сутність і види. Виміри соціальної мобільності. Соціальний механізм регулювання суспільних відносин. Соціальні норми і соціальний контроль. Соціальні зміни і процеси.
 28.  Суспільні рухи та їх вплив на розвиток суспільства. Класифікація суспільних рухів. Громадянське суспільство. Масове суспільство і суспільство «споживання»: визначення і характерні риси.
 29.  Особистість і соціальна група як предмети соціологічного дослідження. Людина, індивід, індивідуальність, особистість. Соціологічні теорії особистості.
 30.  Структура особистості. Потреби, інтереси, мотивація, ціннісні орієнтації та установки поведінки і діяльності особистості.
 31. Соціальні інтеракції особистості: соціальні контакти, соціальні зв’язки, соціальні і суспільні відносини. Соціальні дії, взаємодії, Соціальна поведінка і соціальна діяльність. Соціальні комунікації. Соціальний статус і соціальна роль.
 32.  Соціалізація особистості. Закономірності, основні етапи та фази соціалізації.
 33. Соціальна типологія особистості. Концепція «базисного типу особистості» А.Кардінера і А.Інкельса. Життєвий шлях особистості.
 34.  Особистість та соціальне середовище. Малі соціальні групи та їх структура і основні функції. Класифікація соціальних груп. Номінальні і референтні соціальні групи.
 35.  Міжособистісні та міжгрупові конфлікти: сутність, теорії, причини виникнення соціальних конфліктів та шляхи їх розв’язання.
 36.  Соціологія освіти: предмет, об’єкт, структура, функції як галузевої соціології. Освіта як соціальний інститут. Приватна та державна освіта. Масова та елітна освіта. Система освіти в Україні. Актуальні проблеми реформування системи загальної середньої освіти. Реформування вищої школи.
 37. Соціологія культури: предмет, об’єкт, проблемне поле досліджень. Культурологічні концепції у світовій соціології. Культура як предмет соціологічного дослідження: сутність, типи, основні елементи, функції культури у суспільстві.
 38. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія: об’єкт, предмет, завдання, функції. Молодіжна субкультура як об’єкт соціологічного дослідження. Молодь як соціально-демографічна група: сутність, вікові межі, специфічні ознаки. Молодіжна політика в Україні.
 39. Соціологія сім’ї: предмет, об’єкт, категорії. Основні аспекти (мікро- та макросоціальні) функціонування сім’ї. Етапи життєвого циклу сім’ї. Соціальні функції сім’ї. Сім’я та шлюб. Альтернативні форми шлюбу.
 40. Соціологія праці та управління: предмет, об’єкт, основні категорії, етапи становлення (Ф.Тейлор, А. Файоль, Е.Мейо, американський менеджеризм, вітчизняна школа організації праці та управління (А.Хоронжий, Ю.Пачковський, Н.Черниш та ін.)). Сучасні концепції управлінського впливу. Праця як соціальний базовий процес: соціальний та функціональний зміст праці.
 41. Соціологія міста: предмет, об’єкт, історія розвитку, основні категорії. Ознаки класифікації міст та їх групи за функціональним призначенням. Структура міської території. Місто як соціокультурний феномен. Соціальна структура міста та специфіка міського способу життя. Соціально-культурні проблеми урбанізації, її стадії.
 42. Сутність та основні категорії соціології гендеру. Гендерна ідентичність і сексуальність: теорії гендерного розвитку З.Фрейда та Н.Ходорова. Дослідження сексуальної поведінки Е.Кінсі. Типи сексуальності (аполонівський, ліберальний, патріархальний, «культура коханців», оргіастичний, репресивний, пуританський, містичний).
 43.  Соціологія девіантної поведінки: сутність, предмет, об’єкт, характеристика основних теорій. Теорії щодо пояснення причин девіацій (Е.Дюркгейм, Р.Мертон, Т.Парсонс, П.Сорокін, Р.Клауорд, Л.Оулін та ін.) Соціально-психологічна характеристика основних видів девіантної поведінки
 44.  Соціологічне дослідження та його різновиди. Програма соціологічного дослідження та її структура. Вибірковий метод, його особливості. Генеральна та вибіркова сукупності. Особливості формування вибірки в освітянському закладі.
 45.  Загальна характеристика методів збирання соціологічної інформації. Аналіз документів та його види. Традиційний аналіз та особливості його використання. Контент-аналіз та методика його проведення. Спостереження та його типи. Картки спостереження та їх структура.
 46. Опитування як метод збору соціологічної інформації. Види опитувань. Анкета як базовий інструмент для опитування. Структура анкети. Характеристика запитань.
 47.  Політика як об'єкт дослідження політології. Сутність політики як суспільного явища. Структура, функції і роль політики в суспільному розвитку.
 48. Політика і інші сфери суспільного життя. Суб'єкти політики. «Загальна декларація прав людини». Права, свободи і обов'язки громадян України.
 49.  Влада як суспільне і політичне явище: сутність, історичні форми, структура, види. Еволюція вчень про владу, сучасні концепції влади. Суб'єкт та об'єкт влади. Ресурси влади.
 50. Принцип розподілу влади в демократичному суспільстві. Політичне панування і підлеглість. Легітимність влади. Кризи легітимності і способи їх врегулювання.
 51.  Сутність політичної системи як політичної організації демократичного суспільства. Структура та механізм її функціонування. Функції політичної системи. Типологія політичних систем.
 52. Сутність, принципи та ознаки демократії. Основні теорії демократії: колективістська, ліберальна, плюралістична, ринкова, теледемократія, безпосередня, репрезентативна, егалітарна, авторитарна. Характеристика сучасного стану політичної системи України.
 53. Держава як головний інструмент політичної влади. Загальні ознаки держави. Походження держави: основні концепції. Сутність і функції держави. Історичні типи держав.  Конституція як основний закон держави.
 54. Форми державного правління. Монархія та її різновиди. Республіка та її різновиди. Державне правління та Конституційна реформа в Україні.
 55. Форми державного устрою, їх характеристика. Україна - унітарна держава. Політичний режим та його типи.
 56.  Правова держава та її ознаки. Громадянське суспільство. Соціальна держава. Соціальна політика. Співвідношення соціального і правового принципів. Проблема побудови соціальної правової держави в Україні.
 57.  Місце і роль груп інтересів в політичному процесі. Форми їх впливу на владу. Лобізм і корпоративізм.
 58.  Політичні партії в політичній системі суспільства. Виникнення і етапи розвитку політичних партій. Функції політичних партій. Типологія політичних партій. Політичні партії в сучасній України.
 59.  Сутність і різновиди партійних систем. Суспільні рухи і їх роль у сучасному українському суспільстві.
 60.  Політична ідеологія. Сутність і історичні умови виникнення ідеологій. Ідеологія. Функції політичної ідеології. Типологія політичних ідеологій.
 61. Поняття політичної свідомості. Структура і функції політичної свідомості. Політична поведінка і політична соціалізація. Типи політичної поведінки. Політичне маніпулювання. Поняття, функції і особливості політичного впливу ЗМІ.
 62.  Політична культура: сутність, структура, функції, типи. Концепції політичної культури. Політична субкультура. Громадянська політична культура Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.
 63.  Роль виборів в демократичній політичній системі. Виборчий процес і виборча кампанія. Виборчі системи, їх характеристика. Моделі голосування. Виборчі технології. Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.
 64.  Поняття про політичні еліти. Ранні теорії еліти: теорія «політичного класу» Г. Моски, концепція «циркуляції еліт» В. Паретто і «залізний закон олігархії» Р. Міхельса. Типологія еліт. Системи рекрутування еліт.
 65. Політичне лідерство, його дефініції. Природа політичного лідерства. Теорії лідерства. Типи лідерства за М. Вебером. Класифікація, функції і тенденції розвитку лідерства. Типи, види та стилі лідерства. Імідж лідера.
 66.  Прикладна політологія, її предмет і методи. Політичні технології. Поняття, функції і види політичного маркетингу. Виборча інженерія. Іміджологія. Поняття і функції політичного менеджменту.
 67. Сутність, функції і типологія політичних конфліктів. Технологія управління політичними конфліктами. Компроміс і консенсус в політиці. Політична криза як специфічний період існування політичної системи. Типологія політичних криз. Причини політичних криз і форми прояву. Шляхи упередження і подолання політичних криз.
 68.  Міжнародні відносини як розвиток світового політичного процесу. Структура, форми і типи міжнародних відносин.  Міжнародні політичні організації як суб'єкти світової політики.
 69.  Геополітичний фактор в світовій політиці. Політична модернізація. Модернізаційний процес в Україні.
 70. Сучасні тенденції розвитку світової політики. Глобалізація та її усвідомлення. Україна в сучасному геополітичному просторі.
412
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31