Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії
 1. Зародження та основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.
 2. Предмет і об’єкт економічної теорії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин.
 3. Методи пізнання економічних явищ та процесів. Економічні категорії та закони, їх класифікація. Функції економічної науки.
 4. Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини.  Сутність, структура і особливості формування потреб. Ієрархія людських потреб А. Маслоу.
 5. Економічні потреби. Закон зростання потреб. Економічні інтереси, їх характеристика.
 6. Економічна система: поняття, сутність.  Продуктивні сили їх загальна характеристика. Сутність економічних відносин.
 7. Характеристика техніко-економічних, організаційно-економічних та соціально-економічних відносин. Господарський механізм як структурний елемент економічної системи.
 8. Типи економічних систем та їх особливості. Традиційна економічна система.  Ринкова економічна система. Командна економічна систем. Змішана економічна система.
 9. Власність як економічна категорія. Право власності. Основні підходи до класифікації форм власності: вертикально-історичний  та горизонтально-структурний.
 10. Основні типи власності. Характеристика приватної власності. Суспільна власність та її різновиди.
 11. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей. Економічний зміст виробництва. Виробництво як рушій НТП та розвитку людини. Елементи виробництва: праця, предмети і засоби праці. Структура виробництва. Фази виробництва, їх характеристика.
 12. Матеріальне і нематеріальне виробництво.  Виробнича інфраструктура. Основні фактори виробництва. Проблема економії виробничих ресурсів.
 13. Ефективність виробництва, її сутність та показники. Економічне зростання. Продуктивність праці. Трудомісткість. Фондовіддача. Матеріаловіддача. Матеріаломісткість. Капіталомісткість. Еколого ефективність.
 14. Показники соціальної ефективності виробництва. Рівень життя. Споживчий кошик, його склад. Поняття індексу розвитку людини.
 15. Форми організації суспільного виробництва. Основні риси натурального виробництва. Товарне виробництво та його характеристика.
 16. Суспільний поділ праці як передумова розвитку товарного виробництва. Зміст суспільного розподілу праці. Спеціалізація, кооперація виробництва.
 17. Товар як результат товарного виробництва. Споживна та мінова вартості. Корисність і рідкість товару.
 18. Суспільний продукт – кінцевий результат суспільного виробництва. Валовий внутрішній продукт. Чистий валовий продукт. Національний доход. Національне багатство. Роль науково-технічного прогресу у розвитку суспільного виробництва.
 19. Гроші як особливий товар. Становлення та  еволюція грошей. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. Раціоналістична концепція грошей. Зміст еволюційної концепції виникнення грошей.
 20. Теорії грошей: металева, номіналістична, кількісна.
 21. Гроші: суть та функції. Гроші як міра вартості. Масштаб цін. Монета і паперові гроші. Гроші як засіб платежу. Функція утворення скарбу. Світові гроші. Закон грошового обігу.
 22. Грошова маса та її структура. Сучасні  види грошей. Кредитні гроші: вексель, банкнота, чек, кредитна картка, електронні гроші. Відмінності між кредитними і паперовими грошима.
 23. Ринок грошей. Валютні курси. Конвертованість грошей. Сутність котирування.
 24. Сутність і причини інфляції. Фактори інфляції. Типи інфляції: відкрита, прихована, повзуча, галопуюча, гіперінфляція. Інфляція попиту і пропозиції. Наслідки інфляції.
 25. Ринок як система економічних відносин. Етапи формування ринку. Класичний вільний ринок. Регульований ринок. Соціально орієнтований ринок. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва.
 26. Зміст та функції ринку. Ринковий та неринковий сектори економіки. Суб’єкти ринку. Інфраструктура ринку.
 27. Структура ринку та його види. Види ринків за територіальною ознакою, за об'єктами обміну, умовами функціонування, відповідністю чинному законодавству, способами формування.
 28. Механізм дії ринку. Попит. Пропозиція. Ринкова ціна. Закони ринку.
 29. Конкуренція. Зміст та основні види. Досконала конкуренція та її характеристика. Недосконала конкуренція та її види: монополістична і олігополістична. Державне регулювання ринку.

  30.Підприємництво як економічна категорія. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва. Суб’єкти і об’єкти підприємництва.

31.Організаційно-правові форми підприємництва. Ознаки підприємств. Форми організації підприємств. Індивідуальні підприємства. Державні підприємства. Корпорації. Кооперативи. Спільні підприємства. Особливості функціонування підприємств в ринковій економіці.

32.Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Соціально-економічна сутність капіталу. Кругообіг капіталу. Капітал як авансована вартість.

33.Виробничі фонди. Основні виробничі фонди. Оборотні виробничі фонди. Витрати. Постійні і змінні витрати. Сукупні валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати. Виручка від реалізації. Прибуток: валовий, чистий, економічний, нормальний. Функції прибутку.

34.Функціонування підприємства як товаровиробника. Виробничий цикл. Відтворення підприємства.

35.Товар і його властивості. Поняття інвестицій. 

36.Маркетинг та його роль в діяльності підприємства. Основні етапи становлення маркетингу. Маркетингові заходи на підприємстві. Мета і концепція маркетингу. План і програма маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу.

37.Менеджмент як система управління підприємством. Основні етапи зародження та розвитку менеджменту. Суб’єкти та об’єкти менеджменту. Функції та рівні  менеджменту.

38.Фонд життєвих засобів поняття і структура. Натурально-речовий склад ФЖЗ. Джерела формування ФЖЗ. Заробітна плата як джерело формування ФЖЗ. Доходи та їх класифікація. Дохід від підприємницької діяльності. Доходи від власності. Рентні доходи.

39.Суспільні фонді споживання та їх структура. Фонд спільного задоволення потреб. Фонд для непрацездатних. Матеріальна база суспільних фондів споживання. Класифікація суспільних фондів споживання за різними ознаками.

40.Сімейний дохід як основа відтворення сім’ї. Структура сімейних доходів та їх використання. Функції доходів населення.

41.Прожитковий мінімум. Закон Е. Енгеля. Тенденції формування сімейних доходів в сучасній Україні.

42.Аграрні відносини як складова частина економічних відносин. Фактори сільськогосподарського виробництва.

43.Закони, що діють у сільському господарстві. Особливості сільськогосподарського виробництва. Суб’єкти економічних відносин в аграрному секторі. Форми власності на землю.

44.Рентні відносини як складова аграрних відносин. Види земельної ренти. Диференційна рента, її форми та умови  формування. Абсолютна рента. Монопольна рента та умови її утворення. Поняття «економічна рента» та його зміст.

45.Ринок земельних ресурсів. Дисконтування. Ціна землі. Мета купівлі землі. Пропозиція землі. Попит на землю.

46.Агропромислова інтеграція та її процес. Агропромисловий комплекс та його структура. Сфери АПК. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва.

47.Держава та її роль у ринковій економіці. Економічні функції держави. Законодавча функція. Сутність стабілізуючої функції. Зміст розподільчої функції.

   48.Форми реалізації економічних функцій держави. Основні цілі державного регулювання економіки.

49.Державне регулювання економіки (ДРЕ). Об’єкти та суб’єкти ДРЕ. Головні умови входження в соціально-орієнтовану економіку.

50.Форми державного впливу на ринкову економіку. Адміністративно-економічне регулювання економіки.

51.Бюджетно-податкова форма та її особливості. Бюджет країни, його структура. Податки та їх види і функції.

52.Кредитно-грошова форма державного впливу на економіку та її сутність. Цінова форма державного регулювання економіки.

53.Основні методи ДРЕ. Прямі методи ДРЕ. Держконтракт і держзамовлення. Субсидія. Субвенція. Дотація. Ліцензування. Фіксовані ціни на товари та послуги. Державні стандарти і нормативи.

54.Непрямі методи ДРЕ. Правові методи. Економічні методи. Адміністративні методи.

55.Суспільне відтворення та його зміст. Відтворення робочої сили, виробничих відносин, природних ресурсів. Просте, звужене і розширене відтворення.

56.Економічне зростання та його сутність. Показники абсолютного приросту. Приріст на душу населення. Сутність екстенсивного типу економічного зростання. Інтенсивний та змішаний типи економічного зростання. Фактори економічного зростання: прямі і непрямі.

57.Циклічність економічного розвитку. Основні теорії циклів. Монетарна теорія (Н. Хоутрі та ін.). Інноваційна теорія (Й. Шумпетер, Е. Хансен та ін.). Теорія недоспоживання. Теорія перенагромадження (Ф. Хайєк, Л. Мізес). Психологічні теорії (А. Пігу, Дж. М.Кейнс).

58.Цикли як форма економічного руху. Класифікація циклів за тривалістю. Короткі, середні та довгі цикли. Фази економічного циклу. Ознаки економічної кризи. Депресія та її ознаки. Пожвавлення та його риси. Характеристика піднесення. Значення циклічного розвитку для економіки.

59.Зайнятість населення: сутність і зміст. Повна зайнятість. Ефективна та фактична зайнятість. Суб’єкт зайнятості. Раціональність зайнятості та її форми.  Заходи щодо регулювання зайнятості в сучасній Україні.

60.Ринок робочої сили  та його складові. Робоча сила як специфічний товар. Суб’єкти ринку праці. Фактори формування попиту та пропозиції праці. Ціна праці.

61.Безробіття сутність та причини виникнення. Форми безробіття: структурна, циклічна, фрикційна, прихована. Коефіцієнт безробіття. Рівень зайнятості. Закон Оукена.

62.Необхідність і зміст кредиту. Позичковий капітал. Джерела кредитних ресурсів. Принципи функціонування кредиту. Платність. Строковість.

63.Форми і функції кредиту. Комерційний кредит та його інструменти.

64.Мета комерційного кредиту. Банківський кредит та його мета. Споживчий кредит. Державний кредит та його особливості. Міжнародний кредит. Функції кредиту.

65.Кредитна система та її структура. Центральний банк та його функції в кредитній системі. Комерційні банки та їх функції. Структура операцій комерційних банків.

66.Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути та їх загальна характеристика. Страхові компанії та пенсійні фонди.

67.Світове господарство: суть і загальна характеристика. Міжнародний поділ праці (МПП).

68.Інтернаціоналізація економіки Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ). Критерії класифікації держав. Світовий ринок як сукупність національних ринків.

69.Вільні економічні зони. Цілі, які ставлять вільні економічні зони. Характеристика вільних економічних зон. Типи вільних економічних зон.

70.Міжнародне економічне співробітництво та його форми. Митний союз. Європейське співтовариство. Зовнішньоекономічні зв’язки  та їх форми. Міжнародний обмін науково-технічними знаннями.  Міжнародний інжиніринг. Міжнародний  консалтинг.

71.Валюта  її визначення. Вільно конвертована валюта. Частково конвертована валюта. Замкнута (неконвертована) валюта. Функції валюти. Резервна валюта. Валютні відносини.

72.Міжнародна валютна система. Основні елементи міжнародної валютної системи. Міжнародний грошовий товар (міжнародна ліквідність). Валютний курс. Фіксований валютний курс. Золотий вміст  валют. Плаваючий валютний курс. Маржа.

73.Валютний ринок. Етапи функціонування та характеристика світових валютних систем.

74.Платіжний баланс країни та державне регулювання міжнародної торгівлі. Торговельний баланс. Торговельний баланс країни. Експортно-імпортне сальдо.

75.Міжнародні фінансово-кредитні організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий банк.

76.Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Європейський соціальний фонд (ЄСФ).

77.Європейський фонд розвитку (ЄФР). Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС).

78.Сучасна українська економіка та її характерні риси. Особливості трансформаційних процесів в Україні. Мета структурної трансформації в Україні. Відкритість економіки. Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство.

79.Об'єктивні можливості для розвитку зовнішньоекономічних відносин.

80.Роль України в МПП та суть зовнішньоекономічного  механізму  України. Основні форми міжнародного співробітництва України. Створення конкурентоспроможної вітчизняної продукції - шлях до світового ринку товарів і послуг. Причини, що гальмують процес входження України до світового господарства.

630
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28