Кафедра соціології та економіки
Криворізький державний педагогічний університет

Питання до Державного екзамену з «Економіки» для студентів географічного факультету

 

Питання з економічних дисциплін.

 1. Зародження економічних знань та етапи становлення економічної науки.
 2. Державне регулювання в економіці: зміст, напрямки, об’єкти .Функції державного регулювання.
 3. Економічна система: її структура та типи.
 4. Власність: визначення та різновиди. Особливості приватизації в Україні.
 5. Форми державного впливу на ринкову економіку. Методи державного регулювання економіки. Кейнсіанський і монетарний підходи до ролі держави в РЕС.
 6. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей. Форми організації суспільного виробництва.
 7. Суспільне відтворення та економічне зростання. Характеристика типів суспільного відтворення та економічного зростання.
 8. Фактори виробництва та їхня характеристика. Елементи виробничого процесу та їхня характеристика.
 9. Товарне виробництво: характерні риси та етапи. Товар та його основні властивості.
 10. Собівартість, вартість та ціна продукції. Особливості їх формування. Необхідна та додана вартість.
 11. Гроші: виникнення та еволюція, визначення та сутність. Види грошей та їхнє призначення. Функції грошей.
 12. Грошова маса та її розрахунок. Закон грошового обігу.
 13. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва. Етапи становлення, зміст та структура ринку. Функції ринку.
 14. Механізм дії ринку, його закони та структурні складові.
 15. Механізм дії ринку. Попит та його еластичність.
 16. Механізм дії ринку. Пропозиція та її еластичність.
 17. Діалектична залежність попиту та пропозиції в механізмі дії ринку. Особливості її формування. Рівноважна ціна.
 18. Механізм дії ринку. Конкуренція: класифікація та різновиди.
 19. Монополія та конкуренція. Основні положення антимонопольного закону.
 20. Ринковий і бюджетний сектори економіки: визначення та характерні риси.
 21. Бюджет країни: структура, стани. Шляхи формування бюджету. Бюджет України: стан і характеристика.
 22. Основні характеристики стану сучасної української економіки та перспективи її розвитку у світовому економічному просторі.
 23. Показники економіко-соціальної ефективності суспільного виробництва (ВВП, НД, ВНП).
 24. Інфляція: види, причини, наслідки, способи подолання.
 25. Виробництво та виробнича функція. Ізокванта.
 26. Кредитна система в економіці, її структура і вплив на підприємницьку діяльність. Кредит та його види.
 27. Банківська система та особливості її функціонування.
 28. Страхування як фінансовий сектор економіки. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: сутність та умови страхування. Добровільне страхування та його особливості. Обов’язкове державне страхування: види та принципи здійснення.
 29. Небанківські фінансові інституції: призначення і загальна характеристика.
 30. Соціальна політика як складова економічної політики держави. Державне регулювання соціальних процесів. Соціальна економіка: значення.мета і завдання.
 31. Циклічність економічного розвитку. Основні теорії циклів. Циклічний розвиток: фази та їхнє значення для економіки. Антициклічна політика держави.
 32. Криза як економічне явище. Історія світових криз. Вплив економічних криз на стан економіки.
 33. Мікроекономічна система та її основні характеристики. Схема кругообігу товарів і грошей.
 34. Капітал: його форми та стадії кругообігу. Роль капіталу у формуванні прибутку.
 35. Витрати та результати діяльності підприємства. Характеристика та різні підходи щодо класифікації витрат.
 36. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Особливості функціонування підприємств в ринковій економіці.
 37. Маркетингова діяльність підприємства у сучасних ринкових умовах. Зміст та призначення маркетингового дослідження.
 38. Фінанси підприємств: поняття, сутність, функції.
 39. Менеджмент на підприємстві. Структура та функції.
 40. Персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу.
 41. Оплата праці: сутність функції. Політика оплати праці в Україні.
 42. Суспільні фонди споживання та їхня структура. Фонд життєвих засобів: поняття, структура формування. Сімейні доходи: формування та використання. Структура сімейних доходів.
 43. Зайнятість населення: визначення, зміст, форми.
 44. Ринок праці: особливості формування та функціонування.
 45. Безробіття: сутність, види, причини виникнення. Природний рівень безробіття. Закон А. Оукена.
 46. Світова валютна система: еволюція та її сучасна структура.
 47. Валюта та її роль у функціонуванні фінансової системи. Види валют та їх характеристика. Валютні відносини та їх особливості.
 48. Суспільний розподіл праці як засада функціонування світового ринку та світового господарства.
 49. Міжнародний поділ праці та його роль у функціонуванні світового господарства. Міжнародні економічні відносини та їх роль у сучасному економічному просторі. Міжнародна міграція – її роль в економіці та види.
 50. Вільні економічні зони та їх роль в сучасній економіці. Приклади ВЕЗ.
 51. Міжнародні торгівельні та фінансово-кредитні організації: їх характеристика та роль у світовому господарстві.
 52. Світове господарство. Чинники формування і особливості функціонування. Міжнародна організація торгівлі та її роль у світовому господарстві.
 53. Ціна: економічний зміст, функції та склад. Мета та методи ціноутворення.
 54. Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини. Сутність, структура види потреб. Ієрархія потреб по А.Маслоу.
 55. Показники економічної ефективності виробництва та їх розрахунок (Фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність,  рентабельність).
 56. Система оподаткування та її структура. Види податків та їх характеристика. Прямі та непрямі податки.
 57. Заробітна плата та її структура. Основні форми заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата.
 58. Організація виробництва. Типи виробництва та їх характеристика.
 59. Класифікація витрат на підприємстві: Бухгалтерський та економічний підхід.
 60. Економічний аналіз господарської діяльності його роль, значення, види.

 

Питання з методики викладання економіки.

 1. Види семінарських занять з економіки.
 2. Види уроків-лекцій з економіки за формою подання матеріалу, їх характеристика.
 3. Використання інформаційних технологій на різних етапах уроку: характеристика та особливості.
 4. Вимоги до вчителя при організації ділової гри з економіки.
 5. Графічний спосіб розв’язання економічних завдань та особливості його використання.
 6. Дослідницький метод навчання на уроках економіки.
 7. Економічна наука і освіта в національних інтересах держави: проблеми та перспективи.
 8. Засоби Microsoft Office як інструмент підготовки та проведення уроків економіки. Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі.
 9. Комбінований урок з економіки та специфіка його проведення.
 10. Контроль результатів навчання. Види контролю, його функції.
 11. Лекційно-семінарська форма організації навчання з економіки.
 12. Методи навчання та їх використання на уроках економіки.
 13. Методика ,,мозкової атаки” у розв’язанні економічних проблемних ситуацій.
 14. Методика викладання економіки та стан економічної освіти в Україні. Місце економіки в системі освіти. Цілі економічної освіти.
 15. Опорні конспекти в курсі «Основи економіки». Використання схем-конспектів на уроках.
 16. Організація самостійної роботи з економіки в школі.
 17. Основні шляхи формування понять та особливості їх застосування на уроках економіки.
 18. Особливості використання репродуктивного методу навчання на уроках з економіки.
 19. Особливості проблемного викладання на уроках економіки. Види економічних проблем, етапи їх вирішення.
 20. Пояснювально-ілюстративний метод в економіці.
 21. Проведення дискусії за методикою ,,рольових тріад”.
 22. Репродуктивний метод навчання та можливості його використання на уроках економіки .
 23. Роль та значення економічної освіти. Цілі економічної освіти.
 24. Самостійна робота як система. Форми організації самостійної роботи учнів.
 25. Семінар-аналіз економічних проблем. Особливості проведення.
 26. Тести як форма контролю результатів навчання. Види тестів. Приклади тестів з економіки.
 27. Типи задач з економіки. Вимоги до використання економічних задач. Методичні особливості та цілі їх використання.
 28. Типи уроків з економіки, їх аналіз.
 29. Форми і методи проведення уроків економіки з використанням інформаційних технологій.
 30. Частково-пошуковий метод в економіці.
1772
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31