Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Соціально-політичні студії

 

 

 

 1. Засади виникнення,особливості становлення та розвитку соціологічної науки.
 2. Засади виникнення, особливості становлення та розвитку політології як науки.
 3. Соціологія як наука про суспільство. Об’єкт, предмет, структура, функції соціології.
 4. Політологія як наука про політику. Об'єкт, предмет, структура і функції політології.
 5. Державотворчі концепції та еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави.
 6. Політична думка українських вчених ХІХ ст. Зародження українського лібералізму (Я.Козельський, П.Лодій та ін.), Кирило-Мефодіївське братство, демократичне народництво (В.Антонович, М.Драгоманов та ін.), соціалізм та націонал-демократія (І.Франко, С.Подолинський, С.Петлюра та ін.).
 7. Політичні ідеї української еміграції (Дм.Донцов, В.Липинський, В.Винниченко та ін.). Сутність консервативного напрямку в становленні національної держави.
 8. Суспільно-політична думка стародавнього світу: загальна характеристика ідей Сходу та Заходу.
 9. Суспільно-політичні вчення Середньовіччя та доби Відродження.
 10. Політичні концепти Нового та Новітнього часу.
 11. Світові політико-ідеологічні доктрини (консерватизм, неоконсерватизм, лібералізм, неолібералізм, націонал-соціалізм, фашизм, соціалізм та соціал-демократія та ін.)
 12. Дайте порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів західної соціології ХХ ст.: теорія постіндустріального розвитку, теорія соціального обміну, неофункціоналізм, структуралізм, інвайроменталізм, постмодернізм у соціології.
 13. Соціальні закони: сутність, типологізація, класифікація за формами зв’язку, механізм дії.
 14. Теорія як система знань. Побудова теорії. Етапи розвитку теорії. Якості теорії. Види теорій.
 15. Методологія як спеціальний предмет пізнання. Змістовна й формальна методологія та її структура при формуванні соціологічних та політичних теорій.
 16. Суспільство як соціальна система: сутність, основні підходи до визначення, теорії виникнення суспільств, типи суспільств. Теорії постіндустріального розвитку суспільства (Д.Белл, Д.Гелбрейт, О.Тофлер, Е.Шумахер).
 17. Соціальні групи, інститути та організації як складові соціальної структури суспільства: соціальні спільноти, групи, їх різновиди; соціальні організації, типи організацій і бюрократія; соціальні інститути, їх типи, інституалізація.
 18. Соціальна структура суспільства: сутність та характеристика основних підходів. Теорії соціальної стратифікації (конфліктний підхід М.Вебера, функціональний підхід Т.Парсонса, багатомірний підхід П.Сорокіна).
 19. Соціальна мобільність: сутність, види (вертикальна, горизонтальна, висхідна, низхідна, одноосібна, групова, класова). Виміри соціальної мобільності. Люмпени та маргінали.
 20. Соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціальні норми та соціальний контроль. Суть девіантної поведінки, її причини та види.
 21. Особистість у системі соціальних зв’язків: поняття особистості, основні соціологічні теорії особистості (теорія «дзеркального Я» Ч.Кулі, теорія розвитку Дж.Міда, психоаналітичні теорії З.Фрейда та Е.Кріксона, теорія когнітивного розвитку Ж.Піаже, теорія морального вдосконалення Л.Колберга).
 22. Особистість як суб’єкт й об’єкт соціальних відносин. Соціальна структура особистості, характеристика складових. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Поняття соціальної поведінки.
 23. Соціалізація особистості: етапи, фази, рівні, стадії. Характеристика основних підходів до визначення стадій соціалізації. Десоціалізація. Ресоціалізація. Соціальні типи особистості (ідеальний, базисний, модальний).
 24. Генеральна та вибіркова сукупність. Вибірка соціологічного дослідження: типи і процедури відбору (ймовірнісні (систематична, гніздова, районована) та неймовірнісні (квотна, снігова куля, стихійна)). Обсяг вибірки. Репрезентативність.
 25. Методи аналізу й обробки даних соціологічного дослідження: номінальна, порядкова і метрична шкали; статистичний метод; одновимірний та багатовимірний аналіз; стандартне відхилення і дисперсія та ін. Звіт та його структура.
 26. Основні методи збору соціологічної інформації, їх характеристика: опитування (анкетування, інтерв’ю), аналіз документів, експеримент, спостереження.
 27. Програма соціологічного дослідження: сутність, структура, методологічні й методичні функції, технологічна схема підготовки.
 28. Соціологічне дослідження: сутність, різновиди. Етапи підготовки і проведення соціологічного дослідження.
 29. Місце соціології освіти у системі соціологічного знання. Соціологічні методи дослідження сфери освіти. Теорії освіти в соціології (функціоналістичний та конфліктологічний підходи; освіта як засіб соціального контролю; «мовні коди» Б.Бернштейна; неомарксистська теорія освіти; сутність теорії «людського капіталу»; концепція «культурного відтворення»; концепція «відмови від масової освіти»; освіта як боротьба за соціальний статус).
 30. Соціологія освіти: предмет, об’єкт, структура, функції як галузевої соціології. Історична еволюція та сучасний стан соціології освіти.
 31. Культура як предмет соціологічного дослідження: сутність, типи, основні елементи, функції культури у суспільстві.
 32. Соціологія культури: предмет, об’єкт, проблемне поле досліджень. Культурологічні концепції у світовій соціології. Соціологічне вивчення культури соціальних спільнот.
 33. Соціологія сім’ї: предмет, об’єкт, категорії. Основні аспекти функціонування сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї.
 34. Сім’я як соціальний феномен. Соціальні функції сім’ї. Сім’я та шлюб. Класифікація сімейно-шлюбних відносин. Альтернативні форми шлюбу.
 35. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія: об’єкт, предмет, завдання, функції. Молодіжна субкультура як об’єкт соціологічного дослідження.
 36. Молодь як соціально-демографічна група: сутність, вікові межі, специфічні ознаки. Місце і роль молоді у сучасному суспільстві. Молодіжна політика в Україні.
 37. Праця як соціальний базовий процес: соціальний та функціональний зміст праці, оплачувана й неоплачувана праця, трудова мотивація, сутність соціально-трудових відносин, сучасні тенденції на ринку праці, безробіття.
 38. Трудовий колектив як соціальна організація та соціальна спільнота: типи, структура, функції (виробничо-економічна, соціальна, духовно-інтегративна), стадії розвитку, згуртованість. Трудові організації у ринкових умовах.
 39. Політика як об’єкт дослідження політології: сутність, різноманітність визначень, структура. Функції політики. Політика та інші сфери суспільного життя.
 40. Суб’єкти політики. Характеристика основних засобів і методів політики. Права людини. «Загальна декларація прав людини».
 41. Влада як суспільне і політичне явище: сутність, історичні форми, сучасні концепції влади. Структура влади. Ресурси влади. Різновиди та функції влади. Легітимність влади.
 42. Принцип розподілу влади в демократичному суспільстві. Політичне панування і підлеглість. Природа підлеглості. Легітимність влади.
 43. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи політичних систем. Політичні системи сучасності.
 44. Передумови виникнення, сутність і відмінні якості тоталітаризму. Різновиди тоталітаризму. Тоталітаризм і сучасність.
 45. Сутність і особливості авторитарної політичної системи. Різновиди авторитаризму: партійні, корпоративні, військові, національні та режими особистої влади.
 46. Демократична політична система. Сутність, принципи та ознаки демократії. Основні теорії демократії. Колективістські концепції демократії. Ліберальні теорії. Плюралістичні концепції. Ринкова демократія. Теледемократія. Теорії безпосередньої демократії. Концепції репрезентативної демократії.
 47. Держава як головний інструмент політичної влади: походження, сутність, функції, історичні типи.
 48. Устрій сучасної держави, його форми. Конституція. Форми державного правління.
 49. Політичний режим та його типи, їх характеристика.
 50. Правова держава та її ознаки. Громадянське суспільство. Соціальна держава. Соціальна політика. Співвідношення соціального і правового принципів.
 51. Місце і роль груп інтересів в політичному процесі. Форми їх впливу на владу. Лобізм і корпоративізм.
 52. Політичні партії: сутність, історія виникнення, етапи розвитку, функції.
 53. Сутність і різновиди партійних систем.
 54. Громадянське суспільство: поняття, історія становлення, культура громадянства у сучасному світі. Суспільні рухи і їх роль у сучасному суспільстві.
 55. Політична ідеологія. Сутність і історичні умови виникнення ідеологій. Функції політичної ідеології. Типологія політичних ідеологій.
 56. Політична поведінка. Типи політичної поведінки.
 57. Політичне маніпулювання. Поняття, функції і особливості політичного впливу ЗМІ.
 58. Поняття політичної свідомості. Структура і функції політичної свідомості. Психологічні механізми формування політичної свідомості.
 59. Політична культура: сутність, структура, функції, типи. Концепції політичної культури. Політична субкультура.
 60. Політична соціалізація. Типи і механізми політичної соціалізації. Етапи політичної соціалізації. Учасники процесу політичної соціалізації.
 61. Виборчий процес: сутність, основні складові. Основні стадії виборчого процесу. Виборчі системи, їх характеристика.
 62. Поняття виборів і їх місце в демократичній державі. Стратегія і тактика виборчої кампанії. Адресні групи. Імідж кандидата.
 63. Політичні еліти: сутність, причини утворення, класичні теорії, функції. Типологія політичних еліт та механізм їх формування.
 64. Політичне лідерство: сутність, типологія, основні теорії. Функції лідера. Культ особистості як антипод політичного лідерства.
 65. Конфлікт як соціальне явище, теорії конфлікту. Сутність, функції і типологія політичних конфліктів. Технологія управління політичними конфліктами. Компроміс і консенсус в політиці.
 66. Політична криза як специфічний період існування політичної системи. Типологія політичних криз. Причини політичних криз і форми прояву. Шляхи упередження і подолання політичних криз.
 67. Міжнародні відносини як розвиток світового політичного процесу, як динамічна система політичних, економічних, військових, культурних, науково-технічних та інших відносин світового співтовариства. Структура міжнародних відносин. Форми і типи міжнародних відносин.
 68. Формування і розвиток політичної думки з проблем зовнішньої політики й міжнародних відносин. Сутність і завдання зовнішньої політики. Основні принципи міжнародної політики.
 69. Геополітичний фактор в світовій політиці. Виникнення і сутність геополітики. Класичні геополітичні теорії.
 70. Політична модернізація. Виникнення і розвиток теорії модернізації. Зміст і основні характеристики політичної модернізації.
1758
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31