Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________ Остроушко О.А.

                     (підпис)                  (прізвище, ініціали)

«____» ___________20___ р.

Програма

атестації здобувачів вищої освіти

Економіка

 

 

ступінь вищої освіти – магістр     

спеціальність  - 014.07 Середня освіта (Географія)

форма навчання – денна

факультет –  географічний

Кривий Ріг – 2018 р.

УДК

 ББК

Програма атестації здобувачів вищої освіти Економіка.  Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність  - 014.07 Середня освіта (Географія) - 25с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: д.с.н., проф. Лобанова А.С., к.е.н., доц. Славіна О.С., к.с.н., доц. Грабовець І.В., ст. викладач Братченко Л.Є.

             

Обговорено та схвалено кафедрою соціології та економіки

«22» лютого 2018 р., протокол № 8

Завідувач кафедри                         ____________    Грабовець І.В.

        

Схвалено Вченою радою інституту

«____»      2018 р., протокол №____

Ó__________, 20___ рік

Ó__________, 20___ рік

 

Зміст

1. Пояснювальна записка до державного екзамену…………………….......4

2. Програма державного екзамену ……………………………….................5

  2.1. Змістовий модуль 1. Економічна теорія…………………....................5

  2.2. Змістовий модуль 2. Мікроекономіка ………………………………...6

  2.3. Змістовий модуль 3. Макроекономіка …………………………..........8

  2.4. Змістовий модуль 4. Світова економіка……………….......................13

3. Питання до державного екзамену…………………………………….....15

4. Структура екзаменаційного білету………………………………………19

5. Критерії та норми оцінювання знань студентів…………………………20

6. Література ………………………………………………………................23

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 
Державний екзамен – є засобом діагностики та об’єктивного контролю ступеня досягнення студентом кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки.
Мета державного екзамену з економіки полягає в оцінці рівня професійних знань, умінь та навичок випускників з курсів економічних дисциплін та методики їх викладання.

Даний державний екзамен перевіряє по-перше, теоретичну підготовку студентів з економічних дисциплін та методики їх викладання у загальноосвітніх школах на базі опанування (під час навчання) спеціальної економічної та науково-педагогічної літератури; по-друге, рівень потенційної можливості застосування набутих знань у реальних економічних, організаційно-виробничих, навчальних та багатьох інших умовах.

На державній атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» студенти повинні продемонструвати:

 • всебічні знання по пройденим економічним дисциплінам;
 • загальну глибоку системну теоретичну підготовку;
 • розуміння принципів та закономірностей функціонування економічних процесів та формування явищ;
 • здатність до аналізу та прогнозування можливих шляхів розвитку економіки на всіх її рівнях;

             Під час відповідей на державному екзамені, студенти повинні довести, що вивчення економічних дисциплін допомогло їм здобути певний комплекс знань, який:

 • засвідчує їхню економічну обізнаність;
 • підтверджує наявність у них економічного мислення та розуміння різних економічних перетворень;
 • сприяє потенційно вірному вибору оптимальних та економічно-обґрунтованих рішень у будь-якій сфері діяльності;
 • дає змогу їм, у майбутньому, ефективно розв’язати різноманітні економічні проблеми;
 • навчив їх вишукувати економічно-ефективні шляхи розвитку виробництва, а відтак, розширювати суспільне виробництво країни в цілому.

             Названі навички та вміння студенти мали набути після вивчення комплексу економічних дисциплін та курсів, які вони вивчали на протязі усіх років навчання, зокрема: економічної теорії, мікро-, макро- та регіональної економіки; маркетингу та менеджменту; економіки та фінансів підприємств; економічного аналізу господарської діяльності підприємств; основ підприємницької діяльності та страхування тощо.

 

2. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

2.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

 

ВСТУП. Знання економічної теорії передбачає не тільки володіння методологією аналізу реальних економічних процесів, розуміння сутності економічних процесів, розуміння сутності економічних законів та категорій, а й логічних законів та категорій, а й уміння знаходити кількісне вираження їх і користуватись точними статистичними методами для управління економікою.

Виробництво є процесом не тільки створення благ, необхідність для задоволення різноманітних потреб людини, а й відтворення самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей.

Сучасний ринок зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути і масова свідомість. Центральна фігура ринку – споживач. Він виступає і як індивідуум, і як член трудового колективу, і як член певної соціальної групи, і разом з тим як член єдиного суспільства.

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії.

Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії та його складові елементи.

 

Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.

Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрямки сучасної економічної теорії.

 

Тема 3. Економічний прогрес: критерії й рушійні сили.

Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили та фактори економічного прогресу НТП та її роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини – вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.

 

Тема 4. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства.

Форми суспільного виробництва. Товар та його фактори. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція. Закони обігу грошей. Інфляція. Закон вартості та його функції.

Тема 5. Сутність, структура та механізм ринку і проблеми його розвитку.

Сутність і структура ринку. Інфраструктура ринку. Суб’єкти ринку. Схема функціонування грошей у ринковому середовищі. Механізм дії ринку. Закон ринку. Попит. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція та її еластичність. Закон пропозиції. Ринкова та рівноважна ціни. Конкуренція та її сутність. Досконала та недосконала конкуренція. Форми недосконалої конкуренції. Монополія. Олігополія. Монополістична конкуренція..

 

Тема 6. Ринкова рівновага і механізм її досягнення.

Закон попиту і закон спадної віддачі. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види.

 

Тема 7. Монополії і конкуренція.

Причини виникнення і сутність монополій. Конкуренція, монополії та антимонопольна діяльність держави.

 

Тема 8. Ринкова економіка та її еволюція.

Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення планомірної ринкової системи та головні функції держави. Сутність і структура господарського механізму.

 

 

2.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «МІКРОЕКОНОМІКА»

 

ВCТУП. Мета вивчення дисципліни – ознайомити майбутніх педагогів із ґрунтовими положеннями мікроекономіки, мікроекономічними закономірностями, найважливішими проблемами мікроекономічного аналізу; надати сучасні знання про особливості функціонування виробництва в умовах ринкової економіки, шляхи максимізації прибутку виробника, моделі поведінки фірми на ринку товарів і ресурсів, виробити навички прийняття вірних рішень в умовах економічної невизначеності, а також запобігти виникненню теоретичних проблем.

 

Тема 1. Теорія споживацького вибору та моделювання поведінки споживача на ринку товарів

Споживацькі переваги. Транзитивність. Корисність. Порядково-вимірювальний продукт. Функція корисності. Криві байдужості. Карта кривих байдужості. Гранична корисність. Бюджетні обмеження. Лінія бюджетних обмежень. Рівновага споживача. Еквімаржинальний принцип. Кутова рівновага. Гранична норма заміщення. Крива "дохід—споживання". Крива "ціна—споживання". Нормальні товари. Ефект доходу. Неякісні товари. Ефект заміщення. Крива Ангеля. Товар Гіффена. Закони Ангеля. Парадокс Гіффена.

 

Тема 2. Ринковий попит та його еластичність

Криві ринкового попиту. Еластичність попиту за цінами. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність попиту. Виграш споживача.

 

 

Тема 3. Теорія виробника

Виробництво. Затрати факторів виробництва. Технологія. Виробнича функція. Короткотерміновий період. Довготерміновий період. Виробнича сітка. Ізокванта. Карта ізоквант. Сукупний продукт змінного фактора. Середній продукт змінного фактора. Граничний продукт змінного фактора. Закон спадної граничної продуктивності. Гранична норма технологічного заміщення.

 

Тема 4. Витрати і випуск

Витрати виробництва. Функція витрат і рівновага виробника. Витрати у короткотерміновому періоді. Витрати у довготерміновому періоді.

 

Тема 5. Ринок досконалої та недосконалої конкуренції

Досконала (чиста) конкуренція. Валовий продукт. Валовий дохід. Середній дохід. Граничний дохід. Максимізація прибутку. Мінімізація збитків. Закриття фірми. Правило MR=MC. Правило пропозиції у короткотерміновому періоді. Ліквідація неекономічного прибутку. Ефективність виробництва.

Чиста монополія. Бар’єри вступу у галузь. Патенти. Ліцензії. Недобросовісна конкуренція. Цінова дискримінація. Цілі монополістичного ціноутворення. Х- неефективність. Витрати на збереження монополії.

Монополістична конкуренція. Диференціація продукту. Реальні та удавані відмінності продукту. Умови рівноваги у довготерміновому періоді. Недовикористання ресурсів. Нецінова конкуренція. Реклама. Аргументи на користь реклами. Аргументи «проти» реклами.

Олігополія. Ступінь концентрації. Міжгалузева конкуренція. Конкуренція з боку імпорту. Загальна взаємозалежність. Ламана крива попиту. Ціноутворення, зумовлене таємним зговором. Лідерство у цінах. Ціноутворення за принципом «витрати плюс». Економічні наслідки олігополії.

 

Тема 6. Підприємство та акціонерна власність.

Підприємства та їх основні види. Акціонерна власність в економічній системі.

 

Тема 7. Капітал, витрати виробництва. Ціна і прибуток.

Соціально-економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємства й витрати виробництва. Ціна і прибуток.

 

 

Тема 8. Система управління сучасним підприємством.

Основні форми і методи управління підприємством. Сутність та основні види маркетингу.

 

 

Рекомендована література до курсу «Мікроекономіка»:

 1. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. пос. – К.: Знання, КОО, 2001. – 211 с.
 2. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М: Инфра-М, 1999 – 974с.
 3. Самюелсон П., Нордгауз А. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998. – 676 с.
 4. Анализ экономики. Страны, рынок, фирма. / Под. ред. В.В. Рыбалкина: Учебник. – М.: Международные отношения, 1999 – 304 с.
 5. Аналіз вигід і витрат: Пр. посібн. – К.: Основи, 2000 – 175 с.
 6. Жданов С.А. Методы и рыночные технологии экономического управления. – М., 1999. – 276 с.
 7. Исследования операций в экономике: Уч. пос. для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 1999 – 407 с.
 8. Основы микроэкономики: Уч. пос. / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: 2000. – 224 с.
 9. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практ. пособие. – М., 1999. – 156 с.
 10. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи: Уч. пос. / Под ред. М.И. Бакаева, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2000 – 656с.
 11. Долан Э., Дж. Линдсей Д. Рынок: Микроэкономическая модель. – СПб, 1992.
 12. Піндайк Р. С., Рубінфелд Д. Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

 

 

2.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. «МАКРОЕКОНОМІКА»

ВСТУП. Досліджуючи поведінку національної економіки як цілісної системи, макроекономіка оперує такими індикаторами економічного розвитку країни, як: зростання/падіння обсягів національного виробництва, рівень безробіття і темп інфляції, стан державного бюджету і платіжного балансу, курс національної валюти, державний борг та багатьма іншими.

Макроекономіка будучи теоретичною базою економічної політики держави, покликана розкрити можливості економічних суб’єктів, зокрема в особі держави впливати на економічний розвиток країни. Вона виконує важливі соціально - економічні функції, використовує комплекс економічних, правових і адміністративних важелів для досягнення стану рівноваги на національному ринку.

Саме тому володіння макроекономічними знаннями дає змогу студентам у майбутньому кваліфіковано оцінювати зміни в економічній кон’юнктурі та економічній політиці держави, приймати раціональні рішення у майбутній економічній діяльності.

Тема 1. Макроекономіка як наука

Місце макроекономіки в економічній науці. Суперечності між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки. Головні завдання макроекономіки. Ефективність економіки.

Об’єкт і предмет макроекономіки. Змішана економічна система як об’єкт макроекономіки. Моделі змішаної економіки. Суб’єкти змішаної економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Історія розвитку макроекономічної науки. Економічна таблиця Кене як перша спроба макроекономічного моделювання. Макроекономічні ідеї класичної теорії. Кейнсіанська революція в макроекономіці. Неокейнсіанська та неокласична теорії.

 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного аналізу. Суть системи національних рахунків та її відмінність від системи балансу народного господарства. Основні методологічні принципи системи національних рахунків.

Основні показники макроекономічних вимірювань. Валовий національний та валовий внутрішній продукт. Кінцева та проміжна продукція. Методи обчислення валового внутрішнього продукту: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Безподатковий дохід. Валовий національний дохід та валовий наявний національний дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Постійні та по­точні ціни. Номінальний та реальний ВВП. Темпи зростання та приросту ВВП. Індекси цін та дефлятор ВВП. Інфліювання та дефліювання ВВП.

 
Тема 3. Макроекономічна нестабільність

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. Види економіч­них циклів. Причини циклічних коливань.

Зайнятість і безробіття. Повна зайнятість та потенційний рівень ви­робництва. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття. Фак­тичне, природне та циклічне безробіття. Закон А. Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

Інфляція, темп інфляції. Види інфляції залежно від темпу інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Збалансована та незбалансована інфля­ція, очікувана та неочікувана інфляція. Дефляція та стагфляція.

 

 

Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції

Споживання та заощадження як функції доходу. Безподатковий дохід як основний фактор споживання та заощадження. Графіки споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранич­на схильність до споживання та заощадження. Недоходні фактори спожи­вання та заощадження: багатство, ціни, очікування, споживча заборго­ваність, оподаткування. Автономне споживання та заощадження.

Інвестиції та фактори інвестування. Очікувана норма чистого при­бутку та процентна ставка як основні фактори інвестиційного попиту. Номінальна і реальна процентна ставка. Крива сукупного попиту на інвес­тиції. Зовнішні фактори сукупного попиту на інвестиції.

 
Тема 5. Економічна рівновага в умовах ринку

Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Модель взаємодії між суб'єктами ринку. Аналіз потоків витрат, доходів та продуктів. Роль держа­ви в макроекономічному кругообігу. Умови економічної рівноваги. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічний кругообіг.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупно­го попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних за­купок. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту.

Сукупне пропонування. Вплив товарних цін на сукупне пропонуван­ня Крива сукупного пропонування залежно від фази економічного циклу. Кейнсіанський, проміжний та класичний відрізки кривої сукупного пропо­нування. Нецінові фактори сукупного пропонування.

Сукупний попит та сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. Механізм досягнення рівноваги в економіці на окремих відрізках кривої сукупного пропонування.

 

Тема 6. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага

Витратні моделі економічної рівноваги. Метод «витрати — випуск». Графічна модель «витрати — випуск». Метод «вилучення — ін’єкції» та йо­го графічне відображення. Заплановані та фактичні інвестиції.

Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. Модель взаємоперетворень витрат і доходів. Сутність простого мультиплікатора витрат. Математична інтерпретація мультиплікатора вит­рат.

Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних витрат. Графічні моделі рецесійного та інфляційного розриву.

 

Тема 7. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання

Роль держави у змішаній економіці. Обмеження ринкового механіз­му та необхідність державного втручання в економіку. Основні економічні функції держави: формування правових засад функціонування економіки, захист конкуренції, перерозподіл доходів та ресурсів, стабілізація еко­номіки.

Класична теорія макроекономічного регулювання. Основні поло­ження класичної теорії про саморегулюючу здатність ринку. Основні поло­ження кейнсіанської теорії. Аргументи кейнсіанців щодо необхідності дер­жавного втручання в економіку. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.

Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Монетаристський механізм регулювання економіки. Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Теорія економіки пропонування. Практична функція макроекономічних теорій.

 
Тема 8. Механізм фіскальної політики

Дискреційна фіскальна політика. Державні закупки і податки як інструменти фіскальної політики, спрямованої на попит. Автономний вплив державних закупок і податків на рівень виробництва. Мультиплікатор податків. Спільний вплив державних закупок і податків на рівень виробництва. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори економіки. Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання. Обмеженість вмонтованих стабілізаторів і необхідність дискреційної фіскальної політики.

Фіскальна політика, спрямована на пропонування. Попит і пропонування як об’єкти податкового варіанту фіскальної політики. Стимулюючий варіант впливу податків на пропонування. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.

Фіскальна політика та бюджетний дефіцит. Стимулююча фіскальна політика як фактор бюджетного дефіциту. Способи збалансування державного бюджету: на щорічній основі, на циклічній основі, принцип функціональних фінансів. Джерела функціонування бюджетного дефіциту.

 
Тема 9. Механізм грошово-кредитної політики

Грошовий ринок. Грошове пропонування та грошові агрегати. Попит на гроші: попит на гроші для угод і попит на гроші як активи. Процентна ставка як ціна грошей. Залежність процентної ставки від попиту та пропонування на грошовому ринку. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

Банківська система та грошове пропонування. Функції комерційних банків, їх обов’язки та резерви. Норма обов’язкових резервів. Депозитний мультиплікатор і грошове пропонування.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти регулювання грошового пропонування: операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов’язкових резервів комерційних банків. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва. Політика «дешевих» та «дорогих» грошей.

Механізм антиінфляційної політики. Головні наслідки інфляції. Наслідки інфляції попиту та інфляції витрат. Наслідки затяжної інфляції. Основні напрямки антиінфляційної політики: адаптаційна, стимулююча фінансово-кредитна політика, політика доходів та цін, дефляцій та зовнішньоекономічна політика.

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної політики

Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Міжнародні фінансово-економічні організації. Теорії порівняльних переваг про доцільність зовнішньоекономічної діяльності країни.

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Баланс поточних операцій. Баланс руху капіталів. Операції балансування. Регулювання платіжного балансу.

Валютний курс. Котирування валюти. Зв’язок між курсами національної та іноземної валюти. Паритет купівельної спроможності валюти. Попит і пропонування як фактор валютного курсу. Зв’язок між валютним курсом і платіжним балансом.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Валютні режими та державне регулювання валютного курсу.

 

Тема 11. Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення

Ринок праці. Попит і пропонування на ринку праці. Заробітна плата як ціна робочої сили. Механізм функціонування ринку праці: класична теорія, кейнсіанська теорія, теорія гнучкого ринку праці.

Державне регулювання зайнятості населення. Зв’язок безробіття з інфляцією. Крива Філіпса в короткостроковому періоді. Крива Філіпса та висновки для політики зайнятості.

Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца. Фактори самозахисту та зовнішнього соціального захисту населення. Держава як суб’єкт соціального захисту населення. Межа бідності: абсолютна та відносна. Державні інструменти соціального захисту населення: програми соціального забезпечення, програми державної допомоги.

 

Тема 12. Економічне зростання

Економічне зростання і економічний розвиток. Матеріальні фактори економічного зростання. Виробнича функція економічного зростання. Суспільні фактори економічного зростання.

Рекомендована література до курсу «Макроекономіка»:

 

 1. Горбачук В. Макроекономічні методи: Теорії та застосування. – К.: «Кий», 2000. – 271 с.
 2. Дорнбуш Рудігер, Фішер Стенлі. Макроекономіка / Пер. з англ. В.Мусієнко. – К.: Основи, 1996. – 814 с.
 3. Луссе А.В. Макроэкономика: Краткий курс. – СПб, 1999. – 240 с.
 4. Савченко А.Г. Пухтаєвич Г.О. Тітюнко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.
 5. Соболев В.М. Макроэкономика: Уч. пос. – Харьков, 1997. – 187 с.
 6. Шилов А.Л. Макроэкономика: Уч. пос. – Харьков, 1997. – 244 с.
 7. Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной экономики. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 184 с.
 8. Фишер В. Европа: экономика, общество и государство / Под ред. Петрова. - М.: Владос, 1999 – 386 с.
 9. Шалехалов Ф.И. Государство и экономика. - М.: ОАО «НПО», 2000 – 382 с.
 10. Шишкин В.И., Яковлев А.П. Экономика и ресурсосбережение в регионах. – Чебоксары, 1998 – 752 с.
 11. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: Экономическая теория и политика. - М., 2000. – 367 с.

 

2.4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СВІТОВА ЕКОНОМІКА

ВСТУП. Процес відтворення в будь-якій країні визначається передусім законами, які діють у межах окремих національних господарств. Водночас міжнародний поділ праці, розвиток світової торгівлі, міграція робочої сили тощо все більшою мірою залежать від зовнішніх факторів. Крім того, розгортання НТР значно посилили інтерналізацію продуктивних сил, капіталу, поглибило міжнародний поділ праці, процес суспільного відтворення і, отже, дію загальних законів та закономірностей у межах світового господарства.

За останні століття у світі виникло чимало проблем, які безпосередньо стосуються долі всього людства, торкаючись інтересів усіх народів –тобто загальнопланетарних. Від їх своєчасного та результативного розв'язання залежить подальше існування земної цивілізації. Цього можна досягти лише спільними зусиллями всіх країн, міжнародних організацій. До таких проблем належить відведення світової ядерної війни та забезпечення стабільного миру, необхідність ефективної та комплексної охорони навколишнього середовища, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, продовольча, сировинна, енергетична та демографічна проблеми, ліквідація хвороб, раціональне використання глибин Світового океану та мирне освоєння космічного простору тощо.

Тема 1. Закон розвитку світового господарства і місце в ньому України.

Сутність світового господарства та його економічні закони. Україна і світове господарство.

 

Тема 2. Міжнародні економічні відносини та їх структура.

Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика.

 

Тема 3. Міжнародні валютні відносини.

Еволюція міжнародної валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Форми конвертованості валют та умови їх формування.

 

Тема 4. Економічні аспекти глобальних проблем.

Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Основні шляхи розв’язання глобальних проблем.

 

 

 

Рекомендована література до курсу «Світова економіка»

1.     Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – М.: Междунар.отношения, 1998.
2.     Мировая экономика/Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко. –Мн.: Экоперспектива, 2010.
3.     Мировая экономика: Учеб. пособие/С.П.Гурко, Е.П.Целехович, Г.А.Примаченок и др. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2008.
4.     Мировая экономика. Эк-ка зарубежных стран: Учебник/ под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П.Колесова и д-ра. экон. наук, проф. М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2003.
5.     Світова економіка: Підручник/А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.:Либідь, 2005.
6.     Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007.

 


3. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

Питання з економічних дисциплін:

 1. Зародження економічних знань та етапи становлення економічної науки.
 2. .Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини. Сутність, структура і особливості формування потреб. Ієрархія потреб по А.Маслоу.
 3. .Державне регулювання в економіці: зміст, напрямки, об’єкти .Функції державного регулювання.
 4. Економічна система: її структура та типи.
 5. Власність: визначення та різновиди. Особливості приватизації в Україні.
 6. Форми державного впливу на ринкову економіку. Методи державного регулювання економіки. Кейнсіанський і монетарний підходи до ролі держави в РЕС.
 7. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей. Форми організації суспільного виробництва.
 8. Суспільне відтворення та економічне зростання. Характеристика типів суспільного відтворення та економічного зростання.
 9. Фактори виробництва та їхня характеристика. Елементи виробничого процесу та їхня характеристика.
 10. Товарне виробництво: характерні риси та етапи. Товар та його основні властивості.
 11. Собівартість, вартість та ціна продукції. Особливості їх формування. Необхідна та додана вартість.
 12. Гроші: становлення та еволюція, визначення та сутність. Види грошей та їхнє призначення. Функції грошей.
 13. Грошова маса та її розрахунок. Закон грошового обігу.
 14. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва.
 15. Етапи становлення, зміст та структура ринку. Функції ринку.
 16. Механізм дії ринку, його закони та структурні складові.
 17. Попит та його еластичність попиту.
 18. Пропозиція та її закон. Еластичність пропозиції.
 19. Діалектична залежність попиту та пропозиції в механізмі дії ринку. Особливості її формування.
 20. Рівноважна ціна як складова механізму дії ринку.
 21. Конкуренція: класифікація та різновиди.
 22. Монополія та конкуренція. Основні положення антимонопольного закону.
 23. Ціна: економічний зміст, функції та склад. Мета та методи ціноутворення.
 24. Ринковий і бюджетний сектори економіки: визначення та характерні риси.
 25. Бюджет країни: структура, стани. Шляхи формування бюджету. Бюджет України: стан і характеристика.
 26. Основні характеристики стану сучасної економіки України. Макро- показники економічного розвитку України.
 27. Показники економіко-соціальної ефективності суспільного виробництва (ВВП, НД, ЧЕД).
 28. Валовий внутрішній продукт: структура та способи вимірювання.
 29. Інфляція: види, причини, наслідки, способи подолання.
 30. Виробництво та виробнича функція. Ізокванта.
 31. Кредитна система в економіці, її структура і вплив на підприємницьку діяльність. Кредит та його види.
 32. Особливості функціонування фінансового сектору економіки та його суб’єкти.
 33. Банківська система та особливості її функціонування.
 34. Страхування як фінансовий сектор економіки
 35. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: сутність та умови страхування.
 36. Добровільне страхування та його особливості.
 37. Обов’язкове державне страхування: види та принципи здійснення.
 38. Небанківські фінансові інституції: призначення і загальна характеристика.
 39. Соціальна політика як складова економічної політики держави. Державне регулювання соціальних процесів.
 40. Циклічність економічного розвитку. Основні теорії циклів. Циклічний розвиток: фази та їхнє значення для економіки. Антициклічна політика держави.
 41. Криза як економічне явище. Історія світових криз. Вплив економічних криз на стан економіки.
 42. Мікросистема та її основні характеристики. Схема кругообігу товарів і грошей.
 43. Капітал: його форми та стадії кругообігу. Роль капіталу у формуванні прибутку.
 44. Витрати та результати на підприємстві. Характеристика та різні підходи щодо класифікації.
 45. Показники економічної ефективності виробництва та їх розрахунок.
 46. Соціальна економіка: значення та мета.
 47. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Особливості функціонування підприємств в ринковій економіці.
 48. Організація виробництва. Типи виробництва та їх характеристика.
 49. Основні виробничі фонди підприємства. Економічне спрацювання та техніко-економічне старіння. Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації.
 50. Маркетингова діяльність підприємства у сучасних ринкових умовах.
 51. Зміст та призначення маркетингового дослідження.
 52. Фінанси підприємств: поняття, сутність, функції.
 53. Менеджмент на підприємстві. Структура та функції.
 54. Персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу.
 55. Оплата праці: сутність функції. Політика оплати праці.
 56. Економічний аналіз: роль та  значення в ринкових умовах господарювання. Види економічного аналізу.
 57. Система оподаткування та її структура. Види податків та їх характеристика. Прямі та непрямі податки.
 58. Суспільні фонди споживання та їхня структура.
 59. Фонд життєвих засобів: поняття, структура формування.
 60. Сімейні доходи: формування та використання. Структура сімейних доходів.
 61. Зайнятість населення: визначення, зміст, форми.
 62. Ринок праці: особливості формування та функціонування.
 63. Безробіття: сутність, види, причини виникнення Природний рівень безробіття. Закон А. Оукена.
 64. Світова валютна система: еволюція та її сучасна структура.
 65. Валюта та її роль у функціонуванні фінансової системи. Види валют та їх характеристика.
 66. Валютні відносини та їх особливості.
 67. Міжнародні валютні розрахунки: «аванс», «акредитив», «інкасо», «відкритий рахунок».
 68. Суспільний розподіл праці як засада функціонування світового ринку та світового господарства.
 69. Міжнародний поділ праці та його роль у функціонуванні світового господарства.
 70. Міжнародні економічні відносини та їх роль у сучасному економічному просторі.
 71. Міжнародна міграція – її роль в економіці та види.
 72. Вільні економічні зони та їх роль в сучасній економіці.
 73. Міжнародні торгівельні та фінансово-кредитні організації: їх характеристика та роль у світовому господарстві.
 74. Світове господарство. Чинники формування і особливості функціонування.
 75. Міжнародна організація торгівлі та її роль у світовому господарстві.
 76. .Основні характеристики стану сучасної української економіки та перспективи її розвитку  у світовому економічному просторі.

 

 

 

 

 

Питання з методики викладання економіки:

 

 1. Види семінарських занять з економіки.
 2. Види уроків-лекцій з економіки за формою подання матеріалу, їх характеристика.
 3. Використання інформаційних технологій на різних етапах уроку: характеристика та особливості.
 4. Вимоги до вчителя при організації ділової гри з економіки.
 5. Графічний спосіб розв’язання економічних завдань та особливості його використання.
 6. Дослідницький метод навчання на уроках економіки.
 7. Економічна наука і освіта в національних інтересах держави: проблеми та перспективи.
 8. Засоби Microsoft Office як інструмент підготовки та проведення уроків економіки. Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі.
 9. Комбінований урок з економіки та специфіка його проведення.
 10. Контроль результатів навчання. Види контролю, його функції.
 11. Лекційно-семінарська форма організації навчання з економіки.
 12. Методи навчання та їх використання на уроках економіки.
 13. Методика ,,мозкової атаки” у розв’язанні економічних проблемних ситуацій.
 14. Методика викладання економіки та стан економічної освіти в Україні. Місце економіки в системі освіти. Цілі економічної освіти.
 15. Опорні конспекти в курсі «Основи економіки». Використання схем-конспектів на уроках.
 16. Організація самостійної роботи з економіки в школі.
 17. Основні шляхи формування понять та особливості їх застосування на уроках економіки.
 18. Особливості використання репродуктивного методу навчання на уроках з економіки.
 19. Особливості проблемного викладання на уроках економіки. Види економічних проблем, етапи їх вирішення.
 20. Пояснювально-ілюстративний метод в економіці.
 21. Проведення дискусії за методикою ,,рольових тріад”.
 22. Репродуктивний метод навчання та можливості його використання на уроках економіки .
 23. Роль та значення економічної освіти. Цілі економічної освіти.
 24. Самостійна робота як система. Форми організації самостійної роботи учнів.
 25. Семінар-аналіз економічних проблем. Особливості проведення.
 26. Тести як форма контролю результатів навчання. Види тестів. Приклади тестів з економіки.
 27. Типи задач з економіки. Вимоги до використання економічних задач. Методичні особливості та цілі їх використання.
 28. Типи уроків з економіки, їх аналіз.
 29. Форми і методи проведення уроків економіки з використанням інформаційних технологій.
 30. Частково-пошуковий метод в економіці.

 

4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Структура екзаменаційного білета до державного іспиту передбачає чотири  теоретичні питання, знання яких засвідчуватиме рівень опанування студентами пройдених економічних курсів та розв’язок задачі. Викладачами кафедри розроблено  30 екзаменаційних білетів.  

Перше питання пов’язано із загальними економічними знаннями або мікро-економікою; друге – з макро- та глобо- економікою, третє – з методикою викладання економічної теорії в середній школі;  четверте завдання – практичне, передбачає розв’язок економічного завдання.

Приклади екзаменаційних білетів

 

Білет

1. Собівартість, вартість та ціна продукції. Особливості їх формування. Необхідна та додана вартість.

2. Державне регулювання в економіці: зміст, напрямки, об’єкти. Функції державного регулювання.

3. Задача. Попит і пропозиція товару описується рівняннями: Qd=600-25Р; Qs=100+100Р. Де: Q - кількість товару, Р - ціна. Знайдіть параметри рівноваги на ринку даного товару.

Білет

1. Економічна система: її структура та типи.

2. Страхування як найбільший сектор НФУ.

3. Задача. Кредитна ставка КБ - 23% річних; облікова ставка НБУ - 15%. Сума кредиту, виданого юридичній особі (строком на 6 місяців), становить 5500 у. о. Яку приблизно суму необхідно повернути по закінченню строку договору?

Білет

1.  Власність в економічних системах. Класифікація та різновиди.

2. Кредитна система в економіці, її структура і вплив на підприємницьку діяльність. Кредит та його види.

3. Задача. Укладено контракт на 1000 дол. Курс гривні до долара – 12,0. Визначити валютну економію чи збиток, якщо курс гривні знизиться до 12,2.

 

5. КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

На державному екзамені при оцінці навчальних досягнень студентів з економічних знань, необхідно враховувати:

 • правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання економічних категорій;
 • ступінь самостійності відповіді;
 • логічність, доказовість у викладенні матеріалу;
 • ступінь сформованих інтелектуальних, загальноосвітніх та специфічних умінь (побудова та демонстрація графіків, гістограм, формул, логічних структур тощо).

Відповіді студентів повинні свідчити про:

 • засвоєння та розуміння основної та додаткової економічної та науково-педагогічної літератури;
 • розгорнутий, вичерпний виклад матеріалу на поставлене питання;
 • наявність повного переліку специфічних категорій та законів; обґрунтованість ключових дефініцій понять, що розкривають предмет вивчення вище зазначених економічних дисциплін;
 • компетентність у конкретних та загальних питаннях економічної науки;
 • вміння застосовувати творчі здібності при викладанні навчально-програмного матеріалу;
 • здатність до здійснення порівняльного аналізу теорій, концепцій, підходів;
 • вміння логічно мислити, узагальнювати, систематизувати, робити  висновки тощо;
 • вміння користуватися методами наукового аналізу;
 • екстраполювати набуті теоретичні знання у реальні, зовнішні умови.

Виступ студента на державному екзамені і відповіді на додаткові питання членів екзаменаційної комісії повинні відповідати наступним вимогам:

 • творчий підхід до висвітлення питань, наявність науково обґрунтованої власної позиції;
 • здатність висловлювати та аргументувати своє ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • науковість, системність, стислість (повнота та достатність), коректність викладу змісту;
 • самостійність суджень, адекватність відповідей поставленим питанням.
 • Окрім того, загальні знання студента мають бути системними, їх застосування – з урахуванням ситуативного підходу, навчальна діяльність має носити дослідницький характер, студент повинен мати сформовану особистісну  позицію.

 

Результати державного екзамену з економіки оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. За кожне питання білету студент може отримати до 30 балів, до 10 балів – за відповіді на питання членів комісії. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4 - бальну та шкалу за системою ECTS наведено нижче.

За національною шкалою (екзамен)

За шкалою ECTS

Критерії оцінювання знань студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно

 

 

 

 

 

 

 

 

A

90 – 100

Високий рівень передбачає вичерпну, вірну відповідь студента, розкриття змісту економічних категорій, чітке визначення основних економічних законів, демонстрацію на прикладах їхньої дії.

Виступ студента засвідчує про те, що він у повній мірі оволодів: загальними науково-теоретичними основами усіх дисциплін економічного циклу; різноманітними формами, методами та засобами навчання; специфічними закономірностями , що мають місце у процесі викладання економіки у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ним чітко формулюються дефініції, здійснюється відбір предметного змісту та його структурування. Демонструються системні глибокі знання з економічних дисциплін, які  усвідомлюються як єдине системне економічне знання. Відповідь повна та логічна; матеріал викладено зрозуміло, без уточнюючих запитань; мова державна і літературна. Відповідні на додаткові запитання надані вірно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре

 

 

 

 

B

80 – 89

Випускник усвідомлює сучасні економічні процеси, здійснює оцінку економічної ситуації на кожному рівні; володіє основними економічними знаннями, надає розгорнуті відповіді на поставлені та уточнюючі запитання. Відповіді підтверджуються практичними прикладами. Студент розуміє в які способи та методи застосувати набуті знання у майбутній практичній діяльності. Самостійно виправляє допущені помилки.

 

 

C

71 – 79

Випускник володіє навчальним матеріалом, має загальні уявлення про основні поняття економіки, пояснює дію основних економічних законів; демонструє графіки та формули,розв’язує економічні задачі. Допускаються несуттєві  помилки, які виправляються самостійно при уточнюючих запитаннях викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільно

 

 

 

 

 

D

61 – 70

Випускник відтворює інформацію, проте без розкриття та/або розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тобто має місце проста трансляція матеріалу. Демонструється поверхневе володіння економічним понятійно-категоріальним апаратом.

Студент розуміється на основному матеріалі, проте не орієнтується в деталях питання, для надання вірних відповідей йому потрібна допомога членів комісії у вигляді підказок – спрямованих запитань. При рішенні практичних задач допускаються помилки. Маються труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей.

 

 

E

50 – 60

Студент знає головні теми курсу, проте його знання носять фрагментарний характер, маються труднощі з наведенням практичних прикладів. У відповіді допускаються суттєві помилки. Факти відтворюються лише на елементарному рівні, подаються нечіткі характеристики економічних категорій, поверхнево та примітивно характеризується економічна ситуація.

 

 

Незадовільно

 

 

FX

30 – 49

Недостатній рівень навчальних досягнень характеризується фрагментарним володінням випускником навчальним матеріалом з усього курсу. Він не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Словниковий запас не дає змогу висловити чітку відповідь на поставлене запитання. 

F

0 – 29

Студент не знає та не розуміє програмного матеріалу. Рівень його підготовки вимагає проходження повторного курсу. 

 

6. ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література:

 

 1. Агапова И.И. История экономических учений: Курс лекций. М.: Юритъ, 2001. – 285с.
 2. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1985.
 3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Макроекономіка. Навчальний посібник. –К.: Атака, 2012. – 368с.
 4. Блауг М. Экономическая мисль в ретроспективе. – М.: «Дело АТД», 1994.
 5. Бодров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Либідь, 1995.
 6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І.. Основи економічної теорії: Підручник – К.: Вища шк.., 1995.
 7. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994.
 8. Задоя А.А. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории. Курс лекций, Дн-ск, 2006.
 9. История экономических учений. Ч.1. Учебное пособие / Под ред.. В.А. Жамина, Е.Г. Василевського. – М.; Узд-во МГУ, 1998.
 10. История экономических учений: Учебн. Пособ./ Под ред.. Шмарховской Г.В. – 20е узд., испр. Мн.: Новое знание, 2001. – 340с.
 11. Кузин В.Ф., Новиу Л.И. и.д. Основы экономической теории. Учебное пособие. - Керчь, 1995.
 12. Курс экономической теории. Учебник / Под ред. Чепурина М.Н. - Киров, 1997.
 13. Макконнелл К.Р. , Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. - Таллин, 1993.
 14. Мишков І.М. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки: Навчальний посібник. - К.: Вища шк., 1994.
 15. Мочерний С.В., Устинко О.А., Чеботар С.Т. Основи підприємницької діяльності: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 280с.
 16. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. Мочерного С.В. - Тернопіль, 1993.
 17. Основи економічної теорії: Підручник.. У 2-х кн. Кн.1,2 / За ред. Ніколаєнка Ю.В. - К.: Либідь, 1998.
 18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Клименко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К..: Знання - Прес, 2002. - 615с.
 19. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. - К.: Вища школа. - 2007. - 605с.
 20. Основи економічної теорії: Посібник для студ. ВНЗ / Рибалкін В.О. - К.: Академія, 2002.
 21. Основы экономической теории / Под ред. Щетинина А.И. - Дн-ск, 1997.
 22. Политическая экономия: Словарь /Под ред. О.Н. Ожерельева и др. - М.: Политиздат, 1990.
 23. Політична економія: Навч. посібник /К.Т.. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2009. - 508с.
 24. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах. Экономика в таблицах. - К, 1995.
 25. Пруссова Л.Г. Основы рыночной экономики. - К., 1993.
 26. Реуэль А.Л. История экономических учений. Учебное пособие. - М.: "Высшая школа", 1972.
 27. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4-х томах), / Гл. ред. А.М. Румянцев. - М.: "Советская энциклопедия", 1980.

 

Додаткова література

 1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008- 608с.
 2. Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє видав., перероб. і доповн. / М.І. Савчук, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за заг. ред. М.І. Савчука.- К.: КНЕУ, 2002. - 598с.
 3. Долан Є. ДЖ. Макроэкономика. - К.: Основи, 1996.
 4. Дорбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
 5. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Учтінова та ін. / За ред.Й.М. Петрович. - 3-тє вид., випр. - К.: Т-во "Знання". КОО, 2002. - 405с.
 6. Економіка підприємства: Підручн7ик / С.Ф. Покрошивний, Г.О. Швиддапенко, О.С. Федонін та ін, / Під ред. С.Ф. Покропивного.- К.: Знання - Прес, 2010. - 596.
 7. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. Навч. посібник. - К., 2010.-344с.
 8. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. - 2-е вид., стереотипне. - К.: Знання, 2002. - 214с.
 9. Запоточний І.В. Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки / за ред. д.е.н., проф. Захарченка В.І. - Харків - Львів - Одеса: ТОВ "Одесій", 2003р. - 592с.
 10. Котляр Ф., Амстронг Г., Сондекс Дж., Вонг В. В. Основи маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.; Издательский дом "Вильямс", 2003. - 944с.: ил. - Парал.тит. англ.
 11. Лобанова А.С.Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів/ А.С. Лобанова, О.С.Славіна, Л.Є. Пустовіт. – Видання 2-е, перероблене, доповнене. –Кривий Ріг, 2010. – 160с.
 12. Маркенинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник для вищих навч. закладів / Н.В. Головіна, О.А. Виноградов, Ю.М. Червона та ін.,; За ред. Н.В. Головіной. - К.: Студцентр, 2012. - 192с.
 13. Мокряк В.Л., Лобанова А.С., Мокряк Е.В. Світ. Україна. Кривбас. Динаміка основних показників соціально-економічної стптистики (1990-2002рр). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Кривий Ріг: "ІВІ", 2003. - 296с.
 14. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге. стереотипне. - К.: Либідь, 2002. - 616с.
 15. Перехідна економіка: Підручник для студентів вищих навч. закл. / За ред. С.В. Могерного. - К.: Видавн. Центр. "Акаднмія", 2002. - 472с.
 16. Савченко А.Г. Макроекономіка; Навч.-метод. посібник для самост. вивчен. диск. - Вид. 3-е - К.: КМЕУ, 2011. - 132с.
 17. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів. Світ, 1993.
 18. Самуельсон П., Нордгауз В.Д. Макроекономіка. - К: Основи, 1995.
 19. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 436с.
 20. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика: Навчальний посібник. -Кю:и Ельга, Ніка - Центр, 2002. - 380с.
 21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник: для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд. дополн. и перераб. - К.: А.С.К., 2003., 2003. - 864с.
 22. Україна і свтове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Авт. А.С. Філіпченко, гол. ред. С.В. Головенко. - К.: Либідь, 2002. - 470с.
 23. Финансы , денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 448с. - (Серия "Высшее образование").
 24. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 607с.
 25. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). Изд. 3-е доп. и переер. - Ростов н/Д: изд-во "Феникс", 2003. - 448с.
 26. Шевчук В.Я. , Рогожин . Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997.
 27. Школа І.М., Козліченко В.М. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - Чернівці, 1996.
4363
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28