Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

перший проректор

_____________ Остроушко О.А.

                     (підпис)                  (прізвище, ініціали)

«____» ___________20___ р.

                                           Програма       

атестації здобувачів вищої освіти

Основи підприємницької діяльності

 

 

ступінь вищої освіти – магістр     

спеціальність  - 014.10 Середня освіта (Трудове навчання і технології)

форма навчання – денна

факультет – дошкільної та технологічної освіти

 

Кривий Ріг – 2018 р.


УДК

ББК

Програма атестації здобувачів вищої освіти Основи підприємницької діяльності. Ступінь вищої освіти – магістр.  Спеціальність – 014.10 Середня освіта (Трудове навчання і технології) -  19 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: д.с.н., проф. Лобанова А.С., к.е.н., доц. Славіна О.С., к.с.н., доц. Грабовець І.В., ст. викладач Братченко Л.Є.

             

Обговорено та схвалено кафедрою соціології та економіки

«22» лютого 2018 р., протокол № 8

Завідувач кафедри                         ____________    Грабовець І.В.

        

Схвалено Вченою радою інституту

«____»        2018 р., протокол №____

Ó__________, 20___ рік

Ó__________, 20___ рік

 

Зміст

1. Пояснювальна записка до державного екзамену……………………............4

2. Програма державного екзамену ……………………………….......................5

2.1. Змістовий модуль 1. Економічна теорія. Мікроекономіка………………..5

2.2. Змістовий модуль 2. Основи підприємницької діяльності………………..9

3. Питання до державного екзамену……………………………………………10

4. Структура екзаменаційного білету………………………………………….13

5. Критерії та норми оцінювання знань студентів…………………………….14

6. Література ……………………………………………………….....................17

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 
Державний екзамен – є засобом діагностики та об’єктивного контролю ступеня досягнення студентом кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки.
Мета державного екзамену з основ підприємницької діяльності полягає в оцінці рівня професійних знань, умінь та навичок випускників з курсів економічних дисциплін.

Даний державний екзамен перевіряє по-перше, теоретичну підготовку студентів з економічних дисциплін та практичної підприємницької діяльності на базі опанування (під час навчання) спеціальної економічної літератури; по-друге, рівень потенційної можливості застосування набутих знань у реальних економічних, організаційно-виробничих, навчальних та багатьох інших умовах.

На державній атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» студенти повинні продемонструвати:

 • всебічні знання по пройденим економічним дисциплінам;
 • загальну глибоку системну теоретичну підготовку;
 • розуміння принципів та закономірностей функціонування економічних процесів та формування явищ;
 • здатність до аналізу та прогнозування можливих шляхів розвитку економіки на всіх її рівнях;

             Під час відповідей на державному екзамені, студенти повинні довести, що вивчення економічних дисциплін, зокрема основ підприємницької діяльності, допомогло їм здобути певний комплекс знань, який:

 • засвідчує їхню економічну обізнаність як суб’єктів трудової діяльності;
 • підтверджує наявність у них економічного мислення та розуміння різних економічних перетворень;
 • сприяє потенційно вірному вибору оптимальних та економічно-обґрунтованих рішень у сфері підприємницької діяльності;
 • дає змогу їм, у майбутньому, ефективно розв’язати різноманітні економічні проблеми, зокрема розлічати індивідуальну підприємницьку діяльність;
 • розуміти, обґрунтовувати економічно-ефективні шляхи розвитку виробництва, а відтак, розширювати, активізувати сферу малого та середнього бізнесу, зокрема у сфері надання освітніх послуг.

             Названі навички та вміння студенти мали набути після вивчення комплексу економічних дисциплін та курсів, які вони вивчали на протязі усіх років навчання, зокрема: економічної теорії, мікро-, макро- та регіональної економіки; маркетингу та менеджменту; економіки та фінансів підприємств; економічного аналізу господарської діяльності підприємств; основ підприємницької діяльності та страхування тощо.

 

2. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

2.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. МІКРОЕКОНОМІКА»

 

ВСТУП. Знання економічної теорії передбачає не тільки володіння методологією аналізу реальних економічних процесів, розуміння сутності економічних процесів, розуміння сутності економічних законів та категорій, а й логічних законів та категорій, а й уміння знаходити кількісне вираження їх і користуватись точними статистичними методами для управління економікою.

Виробництво є процесом не тільки створення благ, необхідність для задоволення різноманітних потреб людини, а й відтворення самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей.

Сучасний ринок зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути і масова свідомість. Центральна фігура ринку – споживач. Він виступає і як індивідуум, і як член трудового колективу, і як член певної соціальної групи, і разом з тим як член єдиного суспільства.

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії.

Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії та його складові елементи.

 

Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.

Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрямки сучасної економічної теорії.

 

Тема 3. Економічний прогрес: критерії й рушійні сили.

Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили та фактори економічного прогресу НТП та її роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини – вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.

 

Тема 4. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства.

Форми суспільного виробництва. Товар та його фактори. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція. Закони обігу грошей. Інфляція. Закон вартості та його функції.

Тема 5. Сутність, структура та механізм ринку і проблеми його розвитку.

Сутність і структура ринку. Інфраструктура ринку. Суб’єкти ринку. Схема функціонування грошей у ринковому середовищі. Механізм дії ринку. Закон ринку. Попит. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція та її еластичність. Закон пропозиції. Ринкова та рівноважна ціни. Конкуренція та її сутність. Досконала та недосконала конкуренція. Форми недосконалої конкуренції. Монополія. Олігополія. Монополістична конкуренція..

 

Тема 6. Ринкова рівновага і механізм її досягнення.

Закон попиту і закон спадної віддачі. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види.

 

Тема 7. Монополії і конкуренція.

Причини виникнення і сутність монополій. Конкуренція, монополії та антимонопольна діяльність держави.

 

Тема 8. Ринкова економіка та її еволюція.

Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення планомірної ринкової системи та головні функції держави. Сутність і структура господарського механізму. ВCТУП. Мета вивчення дисципліни – ознайомити майбутніх педагогів із ґрунтовими положеннями мікроекономіки, мікроекономічними закономірностями, найважливішими проблемами мікроекономічного аналізу; надати сучасні знання про особливості функціонування виробництва в умовах ринкової економіки, шляхи максимізації прибутку виробника, моделі поведінки фірми на ринку товарів і ресурсів, виробити навички прийняття вірних рішень в умовах економічної невизначеності, а також запобігти виникненню теоретичних проблем.

 

Тема 8. Теорія споживацького вибору та моделювання поведінки споживача на ринку товарів

Споживацькі переваги. Транзитивність. Корисність. Порядково-вимірювальний продукт. Функція корисності. Криві байдужості. Карта кривих байдужості. Гранична корисність. Бюджетні обмеження. Лінія бюджетних обмежень. Рівновага споживача. Еквімаржинальний принцип. Кутова рівновага. Гранична норма заміщення. Крива "дохід—споживання". Крива "ціна—споживання". Нормальні товари. Ефект доходу. Неякісні товари. Ефект заміщення. Крива Ангеля. Товар Гіффена. Закони Ангеля. Парадокс Гіффена.

 

Тема 9. Ринковий попит та його еластичність

Криві ринкового попиту. Еластичність попиту за цінами. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність попиту. Виграш споживача.

 

Тема 10. Теорія виробника

Виробництво. Затрати факторів виробництва. Технологія. Виробнича функція. Короткотерміновий період. Довготерміновий період. Виробнича сітка. Ізокванта. Карта ізоквант. Сукупний продукт змінного фактора. Середній продукт змінного фактора. Граничний продукт змінного фактора. Закон спадної граничної продуктивності. Гранична норма технологічного заміщення.

 

Тема 11. Витрати і випуск

Витрати виробництва. Функція витрат і рівновага виробника. Витрати у короткотерміновому періоді. Витрати у довготерміновому періоді.

 

Тема 12. Ринок досконалої та недосконалої конкуренції

Досконала (чиста) конкуренція. Валовий продукт. Валовий дохід. Середній дохід. Граничний дохід. Максимізація прибутку. Мінімізація збитків. Закриття фірми. Правило MR=MC. Правило пропозиції у короткотерміновому періоді. Ліквідація неекономічного прибутку. Ефективність виробництва.

Чиста монополія. Бар’єри вступу у галузь. Патенти. Ліцензії. Недобросовісна конкуренція. Цінова дискримінація. Цілі монополістичного ціноутворення. Х- неефективність. Витрати на збереження монополії.

Монополістична конкуренція. Диференціація продукту. Реальні та удавані відмінності продукту. Умови рівноваги у довготерміновому періоді. Недовикористання ресурсів. Нецінова конкуренція. Реклама. Аргументи на користь реклами. Аргументи «проти» реклами.

Олігополія. Ступінь концентрації. Міжгалузева конкуренція. Конкуренція з боку імпорту. Загальна взаємозалежність. Ламана крива попиту. Ціноутворення, зумовлене таємним зговором. Лідерство у цінах. Ціноутворення за принципом «витрати плюс». Економічні наслідки олігополії.

 

Тема 13. Підприємство та акціонерна власність.

Підприємства та їх основні види. Акціонерна власність в економічній системі.

 

Тема 14. Капітал, витрати виробництва. Ціна і прибуток.

Соціально-економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємства й витрати виробництва. Ціна і прибуток.

 

Тема 15. Система управління сучасним підприємством.

Основні форми і методи управління підприємством. Сутність та основні види маркетингу.

Рекомендована література до змістового модуля 1 «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. МІКРОЕКОНОМІКА».

 1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1985.
 2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Макроекономіка. Навчальний посібник. –К.: Атака, 2012. – 368с.
 3. Блауг М. Экономическая мисль в ретроспективе. – М.: «Дело АТД», 1994.
 4. Бодров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Либідь, 1995.
 5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І.. Основи економічної теорії: Підручник – К.: Вища шк.., 1995.
 6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994
 7. . Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. пос. – К.: Знання, КОО, 2001. – 211 с.
 8. Задоя А.А. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории. Курс лекций, Дн-ск, 2006.
 9. История экономических учений. Ч.1. Учебное пособие / Под ред.. В.А. Жамина, Е.Г. Василевського. – М.; Узд-во МГУ, 1998.
 10. История экономических учений: Учебн. Пособ./ Под ред.. Шмарховской Г.В. – 20е узд., испр. Мн.: Новое знание, 2001. – 340с.
 11. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М: Инфра-М, 1999 – 974с.
 12. Самюелсон П., Нордгауз А. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998. – 676 с.
 13. Анализ экономики. Страны, рынок, фирма. / Под. ред. В.В. Рыбалкина: Учебник. – М.: Международные отношения, 1999 – 304 с.
 14. Аналіз вигід і витрат: Пр. посібн. – К.: Основи, 2000 – 175 с.
 15. Жданов С.А. Методы и рыночные технологии экономического управления. – М., 1999. – 276 с.
 16. Исследования операций в экономике: Уч. пос. для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 1999 – 407 с.
 17. Основы микроэкономики: Уч. пос. / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: 2000. – 224 с.
 18. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практ. пособие. – М., 1999. – 156 с.
 19. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи: Уч. пос. / Под ред. М.И. Бакаева, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2000 – 656с.
 20. Долан Э., Дж. Линдсей Д. Рынок: Микроэкономическая модель. – СПб, 1992.
 21. Піндайк Р. С., Рубінфелд Д. Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

 

 

2.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Тема 1.Основи прикладної економіки

Основні економічні поняття (потреби, пропозиції, попит, принципи, економії). Виробництво товарів (фактори виробництва, розподіл праці на підприємствах)Товари. Види товарів. Можливі види товарів для здійснення підприємницької діяльності на базі малого підприємства. Види сучасних ринків товарів.

Тема 2 . Економічні показники підприємницької діяльності

Матеріальні і трудові витрати та їх визначення. Собівартість одиниці товару та її визначення. Визначення ціни одиниці товару. Приклад на визначення ціни на товар.

Тема 3. Рентабельність діяльності малого підприємства

Поняття рентабельності.Види витрат, необхідних для масового виробництва товару. Визначення рентабельності малого підприємства за допомогою побудови діаграми рентабельності. Приклад побудови діаграми рентабельності діяльності малого підприємства.

Тема 4. Оптимальне планування діяльності малого підприємства

Поняття про оптимальний план діяльності малого підприємства. Теоретичні основи лінійного програмування. Приклад застосування лінійного програмування для визначення плану виробництва 2-х виробів з метою максимального прибутку.

 

Тема 5. Бізнес-план діяльності малого підприємства

Поняття про бізнес-план. Єтапи створення бізнес-плану. Структура змісту бізнес-плану. Порядок використання бізнес-плану.

 

Тема 6 - 7. Основи фінансової математики

Фінансова математика та її використання в процесі підприємницької діяльності. Основні параметри в фінансових розрахунках (грошові суми, час, проценти, процентні гроші). Нарощування кредитних сум за схемою простих процентів. Нарощування кредитних сум за схемою складних процентів. Порівняння нарощування кредитного боргу за простими і складними процентами. Рекомендації по вибору умов складання кредитного договору.

Формування фонду розвитку підприємства.

 

Тема 8. Схеми обслуговування кредитного договору

Погашення боргу по кредиту одним платежем. Погашення боргу по кредиту рівними частинами. Погашення боргу по кредиту актуарним методом. Погашення боргу по кредиту по правилу «торговця». Визначення суми кредиту за допомогою діаграми рентабельності.

Тема 10.Фінансові розрахунки в умовах конвертації валют

Схема: Національна валюта ® ВКВ ® Національна валюта.Схема: ВКВ ® національна валюта® ВКВ.

 

Рекомендована література до змістового модуля 2 « ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 1. Бугір М.К. Математика для економістів/М.К. Бугір.- К.: Вид. центр, 1998.
 2. Вивальнюк Л.М. Елементи лінійного програмування / Л.М. Вивільнюк. – К.: Вища шк.., 1975.
 3. Жиляев И.Б. Первые шаги в бизнесе / И.Б. Жиляев, А.В. Шур. – К.: «Либра», 1994.
 4. Замков О.О.  Математические методы в экономике / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. – М.:  Из-во «Дис», 1998.
 5. Ковальчук В.М. Загальна теорія в економіці / В.М. Ковальчук. – Терн.:  «Астон», 1998.
 6. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов / А.Н. Колесников. – М.: «Инфра-М», 2001.
 7. Корольский В.В. Производительный труд учащихся / В.В. Корольский, В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 1992.
 8. Крушевский А.В. Математическое программирование и моделирование в экономике / А.В. Крушевский, К.И. Швецов. – К.: Вища шк., 1979.
 9. Хилл П. Наука и искусство проектирования / П. Хилл. – М.: «Мир», 1973.
 10. Четыркин Э.М. Финансовая математика / Э.М. Четыркин. – М.: «Дело», 2000.
 11. Энгестер П.. Рыночная экономика для начинающих бизнесменов / П. Энгестер. – К.: МП «ВИК», 1992.

 

 

3. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

Питання з економічних дисциплін

 

 1. .Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини. Сутність, структура і особливості формування потреб. Ієрархія потреб по А.Маслоу.
 2. . Економічна система: її структура та типи.
 3. Власність: визначення та різновиди. Особливості приватизації в Україні.
 4. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей. Форми організації суспільного виробництва.
 5. Фактори виробництва та їхня характеристика. Елементи виробничого процесу та їхня характеристика.
 6. Товарне виробництво: характерні риси та етапи. Товар та його основні властивості.
 7. Собівартість, вартість та ціна продукції. Особливості їх формування. Необхідна та додана вартість.
 8. Гроші: становлення та еволюція, визначення та сутність. Види грошей та їхнє призначення. Функції грошей.
 9. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва.
 10. Етапи становлення, зміст та структура ринку. Функції ринку.
 11. Механізм дії ринку, його закони та структурні складові.
 12. Попит та його еластичність попиту.
 13. Пропозиція та її закон. Еластичність пропозиції.
 14. Діалектична залежність попиту та пропозиції в механізмі дії ринку. Особливості її формування.
 15. Рівноважна ціна як складова механізму дії ринку.
 16. Конкуренція: класифікація та різновиди.
 17. Монополія та конкуренція. Основні положення антимонопольного закону.
 18. Ціна: економічний зміст, функції та склад. Мета та методи ціноутворення.
 19. Виробництво та виробнича функція. Ізокванта.
 20. Особливості функціонування фінансового сектору економіки та його суб’єкти.
 21. Мікросистема та її основні характеристики. Схема кругообігу товарів і грошей.
 22. Капітал: його форми та стадії кругообігу. Роль капіталу у формуванні прибутку.
 23. Витрати та результати на підприємстві. Характеристика та різні підходи щодо класифікації.
 24. Показники економічної ефективності виробництва та їх розрахунок.
 25. Підприємство та особливості його функціонування в ринковій економіці.
 26. Організація виробництва. Типи виробництва та їх характеристика.
 27. Основні виробничі фонди підприємства. Економічне спрацювання та техніко-економічне старіння основних фондів.
 28. Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації в Україні.
 29. Маркетингова діяльність підприємства у сучасних ринкових умовах.
 30. Зміст та призначення маркетингового дослідження.
 31. Менеджмент на підприємстві. Структура та функції.
 32. Персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу.
 33. Оплата праці: сутність функції. Політика оплати праці.

Питання зі спецкурсу «Основи підприємницької діяльності»

 

 1. Види  та суб’єкти підприємницької діяльності.
 2. Товари. Вільні товари. Господарчі товари і їх класифікація
 3. Розподіл праці в умовах ринкової економіки.
 4. Види сучасних ринків. На якому з ринків може працювати випускник спеціальності «ТН».
 5. Визначення ціни об'єкта підприємницької діяльності.
 6. Рентабельність підприємницької діяльності. Побудова діаграми рентабельності.
 7. Оптимальне планування підприємницької діяльності. Метод лінійного програмування.
 8. Фінансування підприємницької діяльності. Основи кількісного аналізу фінансових операцій.
 9. Процентні ставки. Види процентних ставок. Процентні гроші.
 10. Основна формула нарощування боргу по кредиту за простою процентною ставкою.
 11. Нарощування боргу по кредиту за схемами ACT / ACT; ACT/360; 360/360 (проста процентна ставка).
 12. Нарощування боргу по кредиту в суміжні проміжку часу. Розподіл процентних грошей.
 13. Нарощування боргу за складною процентною ставкою. Основна формула.
 14. Нарощування боргу по кредиту за складною процентною ставкою декілька разів в кожному році терміну кредита.
 15. Неперервне нарощування боргу по кредиту.
 16. Порівняння результатів фінансових розрахунків за простими і складними процентами.
 17. Визначення обсягу кредиту за допомогою діаграми рентабельності діяльності малого підприємства.
 18. Бізнес-план малого підприємства, основні його складові.
 19. Схема повернення боргу по кредиту рівними платежами.
 20. Схема повернення боргу по кредиту регулярними виплатами процентних грошей і повернення тіла кредита одним платежем.
 21. Схема повернення боргу по кредиту актуарним методом.
 22. Схема повернення боргу по кредиту за «правилом торговця».
 23. Етапи підприємницької діяльності.
 24. Структура малого підприєництва. Основні складові і їх призначення.
 25. Оподаткування підприємств в Україні. Загальна та спрощена системи.
 26. Нарахування боргу по кредиту в умовах змінної простої процентної ставки.
 27. Вибір об'єкта підприємницької діяльності і визначення його орієнтовної ціни.
 28. Фінансові розрахунки в умовах конвертації валют: схема: гривня ~> СКВ -> гривня.
 29. Фінансові розрахунки в умовах конвертації валют: схема: ВКВ гривня ->ВКВ.
 30. Вплив стану кредитної системи економіки країни на підприємницьку діяльність. Кредит та його види.

 

4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Структура екзаменаційного білета до державного іспиту передбачає два теоретичні питання, знання яких засвідчуватиме рівень опанування студентами пройдених економічних курсів та розв’язання задачі. Викладачами кафедри розроблено  30 екзаменаційних білетів.  

Перше питання пов’язано із загальними економічними знаннями або мікро-економікою; друге – з основами підприємницької діяльності, третє – завдання практичне, яке передбачає розв’язання економічної задачі.

Приклади екзаменаційних білетів

 

Білет.

1. .Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини. Сутність, структура і особливості формування потреб. Ієрархія потреб по А.Маслоу.

2. Види  та суб’єкти підприємницької діяльності.      

3. Задача. Попит і пропозиція товару описується рівняннями: Qd=600-25Р; Qs=100+100Р. Де: Q - кількість товару, Р - ціна. Знайдіть параметри рівноваги на ринку даного товару.

Білет.

1. Економічна система: її структура та типи.

2. Товари. Вільні товари. Господарчі товари і їх класифікація.

3. Задача. Кредитна ставка КБ - 23% річних; облікова ставка НБУ - 15%. Сума кредиту, виданого юридичній особі (строком на 6 місяців), становить 5500 у. о. Яку приблизно суму необхідно повернути по закінченню строку договору?

Білет.

1. Власність: визначення та різновиди. Особливості приватизації в Україні.

2. Розподіл праці в умовах ринкової економіки.

3. Задача. Укладено контракт на 1000 дол. Курс гривні до долара – 18,70. Визначити валютну економію чи збиток, якщо курс гривні знизиться до 19,0.

 

5. КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

На державному екзамені при оцінці навчальних досягнень студентів з економічних знань, необхідно враховувати:

 • правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання економічних категорій;
 • ступінь самостійності відповіді;
 • логічність, доказовість у викладенні матеріалу;
 • ступінь сформованих інтелектуальних, загальноосвітніх та специфічних умінь (побудова та демонстрація графіків, гістограм, формул, логічних структур тощо).

Відповіді студентів повинні свідчити про:

 • засвоєння та розуміння основної та додаткової економічної та науково-педагогічної літератури;
 • розгорнутий, вичерпний виклад матеріалу на поставлене питання;
 • наявність повного переліку специфічних категорій та законів; обґрунтованість ключових дефініцій понять, що розкривають предмет вивчення вище зазначених економічних дисциплін;
 • компетентність у конкретних та загальних питаннях економічної науки;
 • вміння застосовувати творчі здібності при викладанні навчально-програмного матеріалу;
 • здатність до здійснення порівняльного аналізу теорій, концепцій, підходів;
 • вміння логічно мислити, узагальнювати, систематизувати, робити  висновки тощо;
 • вміння користуватися методами наукового аналізу;
 • екстраполювати набуті теоретичні знання у реальні, зовнішні умови.

Виступ студента на державному екзамені і відповіді на додаткові питання членів екзаменаційної комісії повинні відповідати наступним вимогам:

 • творчий підхід до висвітлення питань, наявність науково обґрунтованої власної позиції;
 • здатність висловлювати та аргументувати своє ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • науковість, системність, стислість (повнота та достатність), коректність викладу змісту;
 • самостійність суджень, адекватність відповідей поставленим питанням.
 • Окрім того, загальні знання студента мають бути системними, їх застосування – з урахуванням ситуативного підходу, навчальна діяльність має носити дослідницький характер, студент повинен мати сформовану особистісну  позицію.

 

Результати державного екзамену з економіки оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. За кожне питання білету студент може отримати до 30 балів, до 10 балів – за відповіді на питання членів комісії. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4 - бальну та шкалу за системою ECTS наведено нижче.

За національною шкалою (екзамен)

За шкалою ECTS

Критерії оцінювання знань студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно

 

 

 

 

 

 

 

 

A

90 – 100

Високий рівень передбачає вичерпну, вірну відповідь студента, розкриття змісту економічних категорій, чітке визначення основних економічних законів, демонстрацію на прикладах їхньої дії.

Виступ студента засвідчує про те, що він у повній мірі оволодів: загальними науково-теоретичними основами усіх дисциплін економічного циклу; різноманітними формами, методами та засобами навчання; специфічними закономірностями , що мають місце у процесі викладання економіки у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ним чітко формулюються дефініції, здійснюється відбір предметного змісту та його структурування. Демонструються системні глибокі знання з економічних дисциплін, які  усвідомлюються як єдине системне економічне знання. Відповідь повна та логічна; матеріал викладено зрозуміло, без уточнюючих запитань; мова державна і літературна. Відповідні на додаткові запитання надані вірно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре

 

 

 

 

B

80 – 89

Випускник усвідомлює сучасні економічні процеси, здійснює оцінку економічної ситуації на кожному рівні; володіє основними економічними знаннями, надає розгорнуті відповіді на поставлені та уточнюючі запитання. Відповіді підтверджуються практичними прикладами. Студент розуміє в які способи та методи застосувати набуті знання у майбутній практичній діяльності. Самостійно виправляє допущені помилки.

 

 

C

71 – 79

Випускник володіє навчальним матеріалом, має загальні уявлення про основні поняття економіки, пояснює дію основних економічних законів; демонструє графіки та формули,розв’язує економічні задачі. Допускаються несуттєві  помилки, які виправляються самостійно при уточнюючих запитаннях викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільно

 

 

 

 

 

D

61 – 70

Випускник відтворює інформацію, проте без розкриття та/або розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тобто має місце проста трансляція матеріалу. Демонструється поверхневе володіння економічним понятійно-категоріальним апаратом.

Студент розуміється на основному матеріалі, проте не орієнтується в деталях питання, для надання вірних відповідей йому потрібна допомога членів комісії у вигляді підказок – спрямованих запитань. При рішенні практичних задач допускаються помилки. Маються труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей.

 

 

E

50 – 60

Студент знає головні теми курсу, проте його знання носять фрагментарний характер, маються труднощі з наведенням практичних прикладів. У відповіді допускаються суттєві помилки. Факти відтворюються лише на елементарному рівні, подаються нечіткі характеристики економічних категорій, поверхнево та примітивно характеризується економічна ситуація.

 

 

Незадовільно

 

 

FX

30 – 49

Недостатній рівень навчальних досягнень характеризується фрагментарним володінням випускником навчальним матеріалом з усього курсу. Він не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Словниковий запас не дає змогу висловити чітку відповідь на поставлене запитання. 

F

0 – 29

Студент не знає та не розуміє програмного матеріалу. Рівень його підготовки вимагає проходження повторного курсу. 

 

6. ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література:

 

 1. Агапова И.И. История экономических учений: Курс лекций. М.: Юритъ, 2001. – 285с.
 2. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1985.
 3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Макроекономіка. Навчальний посібник. –К.: Атака, 2012. – 368с.
 4. Блауг М. Экономическая мисль в ретроспективе. – М.: «Дело АТД», 1994.
 5. Бодров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Либідь, 1995.
 6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І.. Основи економічної теорії: Підручник – К.: Вища шк.., 1995.
 7. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994.
 8. Задоя А.А. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории. Курс лекций, Дн-ск, 2006.
 9. История экономических учений. Ч.1. Учебное пособие / Под ред.. В.А. Жамина, Е.Г. Василевського. – М.; Узд-во МГУ, 1998.
 10. История экономических учений: Учебн. Пособ./ Под ред.. Шмарховской Г.В. – 20е узд., испр. Мн.: Новое знание, 2001. – 340с.
 11. Кузин В.Ф., Новиу Л.И. и.д. Основы экономической теории. Учебное пособие. - Керчь, 1995.
 12. Курс экономической теории. Учебник / Под ред. Чепурина М.Н. - Киров, 1997.
 13. Макконнелл К.Р. , Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. - Таллин, 1993.
 14. Мишков І.М. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки: Навчальний посібник. - К.: Вища шк., 1994.
 15. Мочерний С.В., Устинко О.А., Чеботар С.Т. Основи підприємницької діяльності: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 280с.
 16. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. Мочерного С.В. - Тернопіль, 1993.
 17. Основи економічної теорії: Підручник.. У 2-х кн. Кн.1,2 / За ред. Ніколаєнка Ю.В. - К.: Либідь, 1998.
 18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Клименко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К..: Знання - Прес, 2002. - 615с.
 19. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. - К.: Вища школа. - 2007. - 605с.
 20. Основи економічної теорії: Посібник для студ. ВНЗ / Рибалкін В.О. - К.: Академія, 2002.
 21. Основы экономической теории / Под ред. Щетинина А.И. - Дн-ск, 1997.
 22. Политическая экономия: Словарь /Под ред. О.Н. Ожерельева и др. - М.: Политиздат, 1990.
 23. Політична економія: Навч. посібник /К.Т.. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2009. - 508с.
 24. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах. Экономика в таблицах. - К, 1995.
 25. Пруссова Л.Г. Основы рыночной экономики. - К., 1993.
 26. Реуэль А.Л. История экономических учений. Учебное пособие. - М.: "Высшая школа", 1972.
 27. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4-х томах), / Гл. ред. А.М. Румянцев. - М.: "Советская энциклопедия", 1980.

 

Додаткова література

 1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008- 608с.
 2. Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє видав., перероб. і доповн. / М.І. Савчук, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за заг. ред. М.І. Савчука.- К.: КНЕУ, 2002. - 598с.
 3. Долан Є. ДЖ. Макроэкономика. - К.: Основи, 1996.
 4. Дорбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
 5. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Учтінова та ін. / За ред.Й.М. Петрович. - 3-тє вид., випр. - К.: Т-во "Знання". КОО, 2002. - 405с.
 6. Економіка підприємства: Підручн7ик / С.Ф. Покрошивний, Г.О. Швиддапенко, О.С. Федонін та ін, / Під ред. С.Ф. Покропивного.- К.: Знання - Прес, 2010. - 596.
 7. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. Навч. посібник. - К., 2010.-344с.
 8. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. - 2-е вид., стереотипне. - К.: Знання, 2002. - 214с.
 9. Запоточний І.В. Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки / за ред. д.е.н., проф. Захарченка В.І. - Харків - Львів - Одеса: ТОВ "Одесій", 2003р. - 592с.
 10. Котляр Ф., Амстронг Г., Сондекс Дж., Вонг В. В. Основи маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.; Издательский дом "Вильямс", 2003. - 944с.: ил. - Парал.тит. англ.
 11. Лобанова А.С.Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів/ А.С. Лобанова, О.С.Славіна, Л.Є. Пустовіт. – Видання 2-е, перероблене, доповнене. –Кривий Ріг, 2010. – 160с.
 12. Маркенинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник для вищих навч. закладів / Н.В. Головіна, О.А. Виноградов, Ю.М. Червона та ін.,; За ред. Н.В. Головіной. - К.: Студцентр, 2012. - 192с.
 13. Мокряк В.Л., Лобанова А.С., Мокряк Е.В. Світ. Україна. Кривбас. Динаміка основних показників соціально-економічної стптистики (1990-2002рр). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Кривий Ріг: "ІВІ", 2003. - 296с.
 14. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге. стереотипне. - К.: Либідь, 2002. - 616с.
 15. Перехідна економіка: Підручник для студентів вищих навч. закл. / За ред. С.В. Могерного. - К.: Видавн. Центр. "Акаднмія", 2002. - 472с.
 16. Савченко А.Г. Макроекономіка; Навч.-метод. посібник для самост. вивчен. диск. - Вид. 3-е - К.: КМЕУ, 2011. - 132с.
 17. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів. Світ, 1993.
 18. Самуельсон П., Нордгауз В.Д. Макроекономіка. - К: Основи, 1995.
 19. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 436с.
 20. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика: Навчальний посібник. -Кю:и Ельга, Ніка - Центр, 2002. - 380с.
 21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник: для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд. дополн. и перераб. - К.: А.С.К., 2003., 2003. - 864с.
 22. Україна і свтове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Авт. А.С. Філіпченко, гол. ред. С.В. Головенко. - К.: Либідь, 2002. - 470с.
 23. Финансы , денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 448с. - (Серия "Высшее образование").
 24. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 607с.
 25. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). Изд. 3-е доп. и переер. - Ростов н/Д: изд-во "Феникс", 2003. - 448с.
 26. Шевчук В.Я. , Рогожин . Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997.
 27. Школа І.М., Козліченко В.М. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - Чернівці, 1996.
4364
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28