Кафедра зоології та методики навчання біології
Природничий факультет

Кафедра зоології та методики навчання біології є окремим структурним підрозділом природничого факультету. Створена у 1935 році.

Кафедра зоології була створена у складі біологічного факультету Криворізького державного педагогічного університету (інституту) в 1932 році. Першим завідувачем кафедри був професор П.М. Задирака, який очолював її до 1940 р.

Перший завідуючий кафедрою зоології професор Пилип Макарович Задирака по спогадам професора кафедри ботаніки І.А. Добровольского - “...досвідчений і ерудований зоолог, успішно досліджував гризунів України” (Євтушенко, Заруднєва, 2001). Результатом його досліджень на Криворіжжі стала досить ґрунтовна стаття по біології крапчастого ховраха (Задирака, 1941). У 1940 був переведений до Чернівецького університету.

З 1938 року кафедру анатомії і фізіології людини та дарвінізму очолює Кирило Ксенофонтович Фасулаті (1902-1978). Він організовував комплексні дослідження ентомофауни на Криворіжжі, завдяки його ініціативі відбувалися щорічні наукові конференції і видано перший том «Наукових записок» КДПІ (1941 ), в яких він публікує матеріали своїх більш ранніх досліджень біоценозів і ентомофауни Лівобережного посушливого степу та заповідника «Асканія-Нова» (Фасулаті, 1941).

Під час Великої Вітчизняної війни на долю К. К. Фасулаті випала робота по евакуації закладу на схід, до Чкалівського інституту. Завдяки його ініціативі та зусиллям були збережені фонди, рукописи і перші наукові видання інституту. У 1944 році він повернувся і працював на кафедрі

У різні роки у післявоєнний час кафедру очолювали К.К. Фасулаті (1944-1947), В.Є. Боченко (1947-1967), Л.Т. Жадько (1967-1976), В.І. Риженко (1977-1983), М.Т. Заруднєва (1983 - 1996), Є.Х. Євтушенко (1996-2001), М.Г. Сметана (2001-2002), Ю.Г. Щербина (2002-2003). З 2004 року завідувачем кафедри працює кандидат біологічних наук, доцент В.І. Стригунов.

Zav kaf zoo 

 В 1946 році факультет отримав назву природничо-географічний. В складі кафедри зоології – зав. кафедрою К. К. Фасулаті, доцент Моцний, старший викладач, капітан медичної служби Т. А. Тверигіна, асистенти М. С. Горшкова, Л. М. Мирна. У 1947 р. К. К. Фасулаті захистив кандидатську дисертацію, а у 1948 р. переїхав до Ужгорода, де з наступного року працював в університеті.

В 1947-48 навчальному році на кафедрі зоології працюють зав. кафедрою асистент В. В. Боченко, доцент, к. б. н. М. Й. Файтельсон (читала курс зоології хордових), асистент Н. Т. Ліпіцька, старший лаборант М. С. Горшкова. В цей час починається створення фондів зоологічного музею викладачами, лаборантами та студентами. З 1949 року на кафедрі працює старшим викладачем Д. Н. Іващенко (курс фізіології людини і тварин), зоологію безхребетних викладає к. б. н., доцент К. Є. Савченко.

На початку 50-х років польові практики з ботаніки та зоології починають проводитись в штучних лісонасадженнях та природних біотопах в околицях сіл Софіє-Гейковки, Натало-Добрянки, Гурівки. Студенти під час польових практик збирають фауністичні матеріали разом з викладачами – О. В. Мазур, яка проводила лабораторні заняття з зоології безхребетних та методики викладання біології та В. В. Боченко, а також старшим лаборантом М. С. Горшковою, яка працювала на кафедрі зоології більше 20-ти років. Цією групою науковців створювалися колекції комах, виготовлялися опудала та вологі препарати. Багато з них добре збереглися і до сьогодні.

В 1952 році на кафедрі була захищена кандидатська дисертація В. Е. Боченко на тему «Формирование энтомофауны вредителей кроны дуба в искусственных лесопосадках Криворожья».
З ім'ям Віри Вереміївни Боченко пов'язано багато сторінок історії кафедри. Вона працювала на кафедрі зоології 43 роки асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри зоології, деканом факультету природознавства. На всіх посадах працювала самовіддано, успішно займалася науковою роботою, її поважали студенти і колеги. Боченко В.Є. була активним членом товариства „Знання". Учасник Великої вітчизняної війни, нагороджена урядовими нагородами.

В 1963 році викладач Д. Н. Іващенко захищає кандидатську дисертацію на тему «Вплив кори великого мозку, симпатичного відділу нервової системи та деяких фармакологічних речовин на рефлекси розтягнення». Дмитро Никифорович Іващенко працював на кафедрі до виходу на пенсію у 1978 р. Він викладав курси анатомії і фізіології людини і тварин. Курс фізіології людини і тварин разом зі своїм студентом, асистентом В. І. Риженко поставив як експериментальний, для цього було створено спеціалізовану лабораторію (139 ауд.). Доцент Д. М. Іващенко довгий час керував науковим студентським товариством інститута. В 60-ті роки на кафедрі працювали: старший викладач Н. О. Мазур, к.п.н., доцент Л. Є. Сучкова, яка з 1964 року вела курс методики викладання біології.

В 1966 році інститут перемістився у новий корпус (де розташовується і зараз), кафедра зоології отримала 8 лабораторій, 2 кімнати для викладачів, музей. віварій, лаборантську і препараторські кімнати. В цей час активізується робота предметних і наукових гуртків. У віварії утримувалася потрібна кількість піддослідних тварин (кролі, морські свинки, собаки, жаби та інші), які використовувалися в навчальній та науково-дослідній роботі.

З 1967 по 1976 рр. кафедрою завідувала к.б.н., доцент Л. Т Жадько. Людмила Тимофіївна захистила кандидатську дисертацію з фітонематодології, яка на той час активно розвивалася. Молода (їй було всього 28 років, коли стала зав. кафедрою зоології), активна в науковій роботі (захопила вивченням фітонематод викладачів і студентів) і у громадському житті інституту. Людмила Тимофіївна згуртувала навколо себе колектив викладачів, спроможних готувати висококваліфікованих вчителів біології.

На початку 70-х років на кафедру прийшли молоді перспективні викладачі: В. І. Риженко, М. Т. Заруднєва, Т. І. Осипенко, Е. Х. Євтушенко, які в кінці 70-х років закінчили аспірантуру при Дніпропетровському (Риженко В. І.) та Одеському (Заруднєва М. Т) держуніверситетах, Уманському сільськогосподарському інституті (Осипенко Т. І.), Інститут зоології АН України (Євтушенко Є. Х.). Після закінчення аспірантури при Черкаському педінституті з 1982 року на кафедрі працює В. І. Стригунов.

З 70-х років на кафедрі зоології фізіологічний напрямок досліджень здійснюють Д. М. Іващенко (до 1972 року), В. І. Риженко (до 1998 року), А. Ф. Уланова (до 2001 року). З 1977 р. працювала викладачем методики викладання біології В. З. Феоктистова. Зоологічні дослідження на Криворіжжі були частиною комплексної біогеоценотичної теми, якою керував д. б. н., професор кафедри ботаніки І. А. Добровольський (виконавці: Боченко В. Є., Жадько Л. Т., Шанда Л. О., Заруднєва М. Т., Осипенко Т. І., Євтушенко Є. Х., Стригунов В. І.). З 1977 по 1983 рік кафедру очолював к. б. н., доцент В. І. Риженко, а в період з 1983 по 1993 р. р. - к. б. н., доцент М. Т Заруднєва. У 1984-1985 р. р. кафедру поповнюють ентомологи - к. б. н., доцент О. І. Фомічов і асистент Є. І Лапін. Склад кафедри: к. б. н., доценти: Боченко В. В., Жадько Л. Т., Євтушенко Є. Х., Стригунов В. І., Фомічов О. І., Осипенко Т. І. (Костогриз), Риженко В. І., Філіпов В. І.,Уланова А. Ф., Ків І. І., Васильєв Л. А.; асистенти: Шанда Л. О., Феоктистова В. З., Токарева Н. А., Ушакова О. П., Лапін Є. І. Можна без перебільшення сказати, що це був найбільш значимий в науковому плані період історії кафедри - з 1981 по 1987 рр. 5 викладачів стали кандидатами біологічних наук:
- в 1981 році В. І. Риженко захищає кандидатську дисертацію на тему «До характеристики фонових впливів вентромедіальних частин червоного ядра на сегментарно викликані процеси спинного мозку»;
- в 1982 році М. Т. Заруднєва захищає кандидатську дисертацію на тему «Нематоди ризосфери яблуні на південному заході СРСР та їх практичне значення»;
- в 1984 році Т. І. Осипенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Листогрызущие чешуекрылые – вредители яблони (листовертки, боярышница) и биологическое обоснование мер борьбы с ними в условиях Центральной степи Украины»;
- в 1986 році Є. Х. Євтушенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Формирование комплексов наземних позвоночных техногенных территорий Кривбасса»;
- в 1987 році В. І. Стригунов захистив кандидатську дисертацію на тему “Хищные птицы лесостепи бассейна Днепра”.

Значна робота по удосконаленню підготовки фахівців проведена кандидатами біологічних та педагогічних наук, доцентами: К.Ф. Задиракою, К.К. Фасулаті , М.У. Примушко, Л.Е. Сучковою , О.І. Фомічовим, В.Є. Боченко, Д.М. Іващенко, М.Т. Заруднєвою, Л.Т. Жадько, В.І. Риженко, М.Є. Савченко, А.Ф. Улановою, В.І. Стригуновим, І.І. Ків, Т.І. Осипенко (Костогриз), М.Й. Файтельсон, старшим викладачем О.В. Мазур, асистентами В.З. Феоктистовою, Л.О. Шандою, О.П. Ушаковою, співробітниками М.С. Горшковою, Р.Я. Габрилець, О.К. Головко, Т.М. Кудінкіною.

Vkl11

Колектив кафедри високопрофесійний; в цей час активізується науково-дослідна робота студентів – виконання дипломних робіт, участь в проблемних групах, біологічних олімпіадах. Тривалий час (більше 20-ти років) на кафедрі працювала старшим лаборантом Р. Я. Габрилець, яка виготовила разом зі студентами опудала (кабанів, косулі), що стали прикрасою зоологічного музей. Випускниця біологічного факультету Раїса Яківна Габрилець за час своєї роботи на кафедрі постійно дбала про поповнення зоологічного музею. Разом з нею сумлінно працювали лаборанти О. К. Головко, Т. М. Кудінкіна, Т. М. Олешкевич, П. П. Гончарова. З 1986 р. лаборантом кафедри працює Т. В. Капошко, яка пізніше змінює Р. Я. Габрілець на посаді ст. лаборанта і приділяє багато зусиль щодо зміцнення матеріальної бази кафедри, зоологічного музею, віварію, розвитку акваріумної справи. У 1989 р. кафедру поповнюють фізіолог д. м. н., професор А. І. Бурханов (і в цей же рік утворюється і відокремлюється під його керівництвом кафедра анатомії і фізіології), у 1991 асистент В. В. Коцюруба і трохи пізніше лаборанти С. А. Кузнєцова і М. Ю. Мохаріна.

У 1983-1993 роках при кафедрі створені лабораторії ентомології (керівники - О.І. Фомічов, Є.І. Лапін), орнітології (керівники - В.І. Стригунов, В.В. Коцюруба), гельмінтології (керівник - М.Т. Заруднєва), живий куточок природи.
З 1993 по 1996 роки завідуючим кафедри був к. б. н., доцент В. І. Риженко. З 1996 по 2001 роки кафедру очолювала к. б. н., доцент Є. Х. Євтушенко. З 2001 по 2002 роки кафедрою завідував д. б. н., професор М. Г. Сметана, а з 2002 по 2003 – ст. викладач Ю. Г. Щербина. Це були важкі часи для інституту – економічна криза в країні, скорочення штатів, відсутність бюджетних коштів для поліпшення матеріальної бази кафедри. Але, незважаючи на труднощі, викладачі і співробітники кафедри здійснили велику роботу по створенню навчально-методичного комплексу, проведенню науково-дослідної роботи і в 1998 році кафедра була акредитована за 4 рівнем. З 16 березня 1999 року кафедра зоології існує в статусі кафедри Криворізького державного педагогічного університету.

З 1996 року до складу кафедри зоології входить секція валеології (керівник д. м. н., проф. Афонін А. П., викладачі: к. б. н., доценти Антонік В. І, Антонік І. П., Кірін А. О., Філіппов В. І., к. м. н., доцент Мєліков О. Я., старший викладач Каледіна Л. І., асистенти Недодатко Н. Г., Качагін О. М.). Н. Г. Недодатко захистила дисертацію з теорії дидактики в 2000 р.
Зоологічні дослідження на Криворіжжі були частиною комплексної біогеоценотичної теми, якою керував професор Добровольський І.А., виконавці окремих підтем - Жадько Л.Т., Заруднєва М.Т., Євтушенко Є.Х., Стригунов В.І..

Vikl2

За роки існування кафедри створені наукові школи за різними зоологічними напрямами: орнітології (Боченко В.Є., Савченко М.Є., Стригунов В.І., Коцюруба В.В., Милобог Ю.В., Янчук І.С., Герасимчук О.О., Яригін О.М., Брошко Є.О.), теріології (Задирака К.Ф., Євтушенко Є.Х., Тарутін Т.С., Рашевська А.В.), ентомології (Боченко В.Є., Фасулаті К.К., Фомічов О.І., Костогриз (Осипенко) Т.І., Лапін Є.І., Кисильов О.В., Головатюк А.І.), гельмінтології (Савченко М.Є., Жадько (Шептал) Л.Т., Заруднєва М.Т., Шанда Л.О.), фізіології людини та тварин (Іващенко Д.М., Риженко В.І., Уланова А.Ф., Філіпов В.І., Антонік В.І., Антонік І.П., Конельська І.М.), анатомії та медицини (Ків І.І., Бурханов А.І., Афонін А.П., Брюзгін В.О.), методики навчання біології (Трайтак Д.І., Сучкова Л.Е., Євтушенко Є.Х., Феоктістова Т.З., Ушакова О.П., Недодатко Н.Г., Комарова О.В.).

Різнонаправлені польові роботи проводились на Криворіжжі, Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині. Обстежені 32 лісництва та узбережжя 6 водосховищ, понад 20 степових урочищ, проведені сплави по річкам Інгулець, Саксагань, Базавлук.
В цей період на кафедрі створені Криворізькі регіональні відділення Товариства охорони та вивчення птахів АН вищої школи України (1993, голова - В.В. Коцюруба), Українського орнітологічного товариства ім.. К.Ф. Кеслера (з 1994 року, голова - В.І. Стригунов). В них беруть активну участь студенти, аспіранти та учні шкіл. Орнітологічними дослідженнями охоплена правобережна частина степової зони України, стаціонарними дослідженнями Криворіжжя та Гурівський стаціонар. Доцент В.І. Стригунов є автором 6 нарисів про хижих птахів у другому виданні Червоної книги України (1994).

З 1996 по 2004 рік до складу кафедри зоології входила секція валеології (керівник - професор Афонін А.П., викладачі: доценти Кірін А.О., Філіппов В.І., старший викладач Каледіна Л.І., асистенти Недодатко Н.Г., Качагін О.М., Конельська І.М.).

Викладачі кафедри працюють по комплексній темі наукових досліджень - „Тваринний світ Криворіжжя". Згідно теми зоологічних досліджень проводяться детальні обстеження біотопів Криворіжжя, складені списки фауни, підготовлена до видання колективна монографія. Проводились експедиційні обстеження лісництв степової зони України, басейни річок Саксагань, Інгулець, Базавлук, стаціонарними дослідженнями охоплене Криворіжжя та прилеглі райони. Керували роботою аспірантів доктор біологічних наук М.Г. Сметана і кандидат біологічних наук, доцент В.І. Стригунов, здійснюється підготовка магістрів.

Значний розвиток на кафедрі отримали міжнародні наукові зв'язки, пов'язані з виконанням міжнародних програм та угод: Міжнародна програма „IBA"(Україна - Нідерланди), програма ОМРО (Migratory Birds of Western Paleartic ) "Оцінка чисельності гніздових популяцій ОМРО пріоритетних видів птахів в Україні "(Україна - Франція). Проводиться детальне обстеження території Кіровоградської та Дніпропетровської областей (Правобережжя), оцінка гніздової чисельності пріоритетних видів птахів ОМРО (координатор В.В. Коцюруба).

Доцент В.І. Стригунов, аспірант (пізніше - викладач кафедри) Ю.В. Милобог проводили експедиційні обстеження степової зони України в рамках комплексної програми вивчення денних хижих птахів та сов в 2004-2014 роках.

У виданні „Енциклопедія Криворіжжя" надруковані нариси по фауні Криворіжжя (автори: Стригунов В.І., Коцюруба В.В., Євтушенко Є.Х., Заруднєва М.Т., Лапін Є.І., Головатюк А.І.) і флорі (автор - Сметана М.Г.), професор Сметана М.Г. та асистент Коцюруба В.В. є авторами колективної монографії „Природнича географія Кривбасу".

Доцент В.І. Стригунов, аспірант (пізніше - викладач кафедри) Ю.В. Милобог проводили експедиційні обстеження степової зони України в рамках комплексної програми вивчення денних хижих птахів та сов в 2004-2014 роках.

У 2004 році кафедру очолює к. б. н., доцент В. І. Стригунов. В цей час з її складу виходить секція валеології. У складі кафедри зоології працюють: к. б. н., доценти - М. Т. Заруднєва., Є. Х. Євтушенко; старші викладачі – Ю. Г. Щербина Є. І. Лапін., О. В. Комарова; асистенти В. В. Коцюруба і з 2006 р. – Ю. В. Милобог.

У 2005 році О. В. Комарова захистила кандидатську дисертацію з теорії і методики викладання біології «Методика узагальнення та систематизації знань з біології учнів 7-9 класів».
У 2012 році Ю. В. Милобог захистив кандидатську дисертацію «Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: видовий склад, територіальний розподіл, чисельність та охорона».

Кафедра уклала і виконує угоди про співпрацю з багатьма вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами України та Росії, а також зі школами, ліцеями. Про свої наукові досягнення викладачі кафедри звітують на щорічних наукових конференціях.
При кафедрі працює магістратура. Посилилася в останні роки наукова робота кафедри. У 2001 році проведена I Всеукраїнська зоологічна конференція „Зоологічні дослідження на Україні на межі тисячоліть", в якій прийняли участь зоологи практично всіх регіонів України. Надрукована збірка наукових праць учасників конференції.

В 2003 та 2004, 2005, 2006, 2007 роках проведені Всеукраїнська та Міжнародні студентські конференції „Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу" та 1 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу". Випущені матеріали конференцій та список публікацій викладачів кафедри. Студенти беруть участь в республіканських олімпіадах, конференціях молодих вчених.
З 2007 року на кафедрі працює асистентом, пізніше - старшим викладачем Милобог Юрій Валерійович. В 2012 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Хижі птахи степової зони України».

В жовтні 2008 року кафедрою зоології та лабораторією теоретичної та прикладної орнітології проведена Міжнародна наукова конференція «Хижі птахи України», організований науковий центр дослідження хижих птахів України (співзасновник Милобог Ю.В.). Надрукована збірка наукових праць учасників конференції “Новітні дослідження соколоподібних та сов”.

kz1980
kz2010
Pablish

В Кривому Розі з 27.09. по 30.09.2012 року на базі кафедри зоології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» відбулася VI Міжнародна орнітологічна конференція по соколоподібним і совам Північної Євразії «Хижі птахи в динамічному середовищі III тисячоліття: стан і перспективи». Організаторами конференції були Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, Криворізький національний університет, Робоча група по соколоподібним і совам Північної Євразії, Український центр досліджень хижих птахів, лабораторія теоретичної та прикладної орнітології ДВНЗ «КНУ». Всього прийняло участь понад 160 орнітологів з різних регіонів України, Російської Федерації, Білорусії, Грузії, Польщі, Казахстану, Естонії, Молдови, Великобританії, Угорщини та інших країн.

Учасники конференції плідно працювали 4 дні: надзвичайно цікаві доповіді пленарних і секційних засідань, інформативні постери та стендові повідомлення; доповідь М. Проммера, орнітолога з Угорщини, що проходила он-лайн з використанням сучасних цифрових технологій та Інтернету, екскурсія до техногенних ландшафтів Кривбасу і парку імені газети «Правда».
Розглянуті різноманітні питання біології хижих птахів, їх охорони, історії орнітологічних досліджень, досвід використання супутникової телеметрії при вивченні міграції хижих птахів, питання біоакустики, вивчення поведінки птахів.
Велике враження справили змістовні доповіді про роль магістральних ЛЕП і можливі шляхи зниження загибелі птахів під час міграцій птахів; результати досліджень мікроструктури пера денних хижих птахів та сов; дослідження специфіки забарвлення оперення птахів та її мінливість; комплексні дослідження біології та чисельності птахів в антропогенному ландшафті.
Організовано виставку найкращих фоторобіт присвячених соколоподібним птахам і совам, виставку-продаж різноманітної спеціальної літератури.

Конференція проходила на надзвичайно високому рівні завдяки ретельно організованій роботі оргкомітету, достатньо високому технічному оснащенні, створенню насправді «домашньої теплої атмосфери», підтримці керівництва Криворізького національного університету, меценатській допомозі викладача кафедри зоології Ю.В. Милобога. Надруковані матеріали праць конференції “Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы” та тематичний збірник, присвячений канюкам “Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология”.

Konf orni

Викладачі кафедри Стригунов В.І., Милобог Ю.В., Коцюруба В.В. і випускник природничого факультету Янчук І.С., є співавторами видання «Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ» (2011). Асистент В.В. Коцюруба є співавтором колективного монографічної навчальної книги «Фізична географія Криворіжжя» (2012).

В 2013 році до кафедри зоології приєднана кафедра фізіології та валеології і кафедра з серпня 2013 року отримала назву кафедра зоології, фізіології та валеології. До вересня 2014 року на кафедрі працювали доцент, к. б. н. Євтушенко Є.Х.., старший викладач Щербина Ю.Г., до листопада 2014 - асистент Кучерган Є.В.; до початку 2015 року - д.м.н, професор Афонін А.П., доцент, к.б.н. Заруднєва М.Т..

З вересня 2014 року на кафедрі працює на посаді асистента Брошко Євгеній Олегович, який захистив кандидатську дисертацію «Структурно-біомеханічні властивості довгих кісток кінцівок в ряду наземних хребетних» (грудень 2014). До жовтня 2016 року на кафедрі працював доцент Меліков О.Я..

З листопада 2016 року кафедра отримала назву "кафедра зоології та методики навчання біології".

Основні напрямки сучасних наукових досліджень кафедри зоології:
- зоологічний: кандидати біологічних наук, доценти Стригунов В. І., ст. викладач Милобог Ю. В., ст. викладач Лапін Є. І., асистенти Коцюруба В. В., Головатюк А. І.;
- з проблем методики викладання біології: кандидати педагоігчних наук, доцент Комарова О. В.
При кафедрі створені і працюють – госпдоговірна лабораторія теоретичної та прикладної орнітології, лабораторії нематодології та ентомології.

Кафедра зоології уклала і виконує угоди про співпрацю з багатьма вузами, науково-дослідними установами України, Росії, Білорусі, Болгарії, Угорщини та Великобританії, а також зі школами, ліцеями, коледжами міста і області.
З 1984 року В.І. Стригунов є організатором і головою Робочої групи по вивченню Соколоподібних та Сов України (РГССУ), а також (з 1998 р.) Криворізького відділення Українського товариства охорони птахів, яке входить у Всесвітню організацію «Bird Life Іnternational». У 1993 році при кафедрі створено Криворізьке відділення Товариства охорони та вивчення птахів України, головою якого є В. В. Коцюруба.           Завдяки активної діяльності Ю. В. Милобога у 2007 р. створений Український центр досліджень хижих птахів, який координує наукову діяльність не тільки вітчизняних, але і закордонних орнітологів, любителів птахів. В діяльності цих організацій приймають активну участь викладачі, аспіранти, студенти університету, вчителі та учні шкіл Криворіжжя.

Про свої наукові досягнення викладачі кафедри звітують на щорічних наукових конференціях.

При кафедрі зоології працює магістратура і аспірантура.

Щорічно на кафедрі захищається більше 20 дипломних робіт з актуальною тематикою зоологічної, фізіологічної та методичної наук. Всього з 1985 року на кафедрі захищено більше 500 дипломних робіт. Щороку кращі випускники за результатами наукових досліджень рекомендуються і вступають до аспірантури.

На даний час в складі кафедри зоології та методики навчання біології працюють викладачі: доценти В.І. Стригунов, І.П. Антонік, Н.О.Чувасова, Ю.В. Милобог, старші викладачі В.В. Коцюруба, Є.О. Брошко, Г.В. Рашевська, асистенти Л.В. Лукаш,  О.С. Кухта, А.І. Головатюк, М.О. Квітко, А.В. Потопа. 

Викладачі кафедри зоології високопрофесійні, багато з них нагороджені почесними званнями "Відмінник народної освіти", Грамотами МОН України, є учасниками наукових з'їздів, нарад, симпозіумів регіонального, державного і міжнародного рівнів, авторами навчально-методичних посібників, книг, методичних рекомендацій, наукових статей.

Kf zoo 2016
Кафедра зоології, фізіології та валеології. Жовтень 2015 року. Фото Ківи В.О. 
Кафедра розташована в головному корпусі університету (аудиторія 240, 2-й поверх, праве крило), аудиторії зоології хребетних (124), зоології безхребетних (121) та лаборантська (120), Зоологічний музей  - 1-й поверх (праве крило), 3-й поверх головного корпусу (ліве крило) - аудиторія анатомії людини і тварин (321), аудиторія біогеографії та еволюційного вчення (306). Лабораторія теоретичної та прикладної орнітології, Криворізьке відділення Українського центру дослідження хижих птахів; Криворізьке відділення товариства охорони та вивчення птахів, Криворізьке відділення Українського орнітологічного товариства імені К.Ф. Кесслера, Криворізьке відділення Товариства охорони птахів; лабораторія ентомології - приміщення віварію. 
  Na zoologii Na zoologii2  
  На заняттях зоології хордових Визначення скелетних препаратів  
  P6020104 P1260640  
  На польовій практиці з біогеографії, старший викладач Коцюруба В.В. В Зоологічному музеї після вдалого захисту магістерських робіт, 2017 рік  
  2013 2014 4 P1260632  
  В лабораторії зоології хордових В аудиторії зоології безхребетних  
  Навчальний процес обслуговують лаборанти: старший лаборант Т.В. Капошко, старший лаборант С.А. Кузнєцова, лаборант Т. А. Байрак.  
  Kaposhko

Капошко Тетяна Віталіївна.

Старший лаборант. Освіта вища. Випускниця географічного факультету КДПУ. Працює на кафедрі з 1986 року.

 
  kuznetsova

Кузнецова Світлана Андріївна.

Старший лаборант. Працює в університеті з 1996 року, на кафедрі з 2008 року. Випускниця КДПУ, спеціальність «Біологія» (2015).

 
  Байрак Тетяна

Байрак Тетяна Анатоліївна.

Лаборант. Випускниця Нікопольського педагогічного училища, вихователь. На кафедрі працює з 2019 року.

 
Матеріали підготував В.В. Коцюруба.  
680
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30