Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

Практичний курс першої мови

Знати: тематичну лексику, мовленнєві кліше, фразеологічні одиниці, особливості соціокультурного, історичного, політичного контексту.

Уміти: вільно висловлюватися у межах загальних, академічних, наукових та професійних тем; адекватно використовувати наявні в мові засоби для вираження своїх думок;  вільно розуміти та адекватно реагувати на всі види розмовної мови; критично інтерпретувати всі види письмових текстів.

Практична граматика

Знати: граматичний та синтаксичнийустрійанглійськоїмови, про частинимови та їхграматичнікатегорії, про видиречень та члени речення.

Уміти: вживати в продуктивних видах мовленнєвої діяльності різні частини мови та їх граматичні категорії; підбирати мовленнєві зразки для демонстрації особливостей вживання кожної частини мови; будувати прості і складні речення за різними мовленнєвими моделями.

Теоретична фонетика

Знати: звукову будову англійської мови та шляхи її аналізу і опису; фонетичні та фонологічні вимовні норми; загальні характеристики основних вимовних варіантів сучасної англійської мови; лінгвістичні та соціо-комунікативні характеристики типів англійської вимови; особливості складової структури англійських слів; словесний наголос; просодичну систему англійської мови.

Уміти: дати визначення основним поняттям фонетики та фонології англійської мови; володіти сукупністю відомостей про звукову будову англійської мови; про механізми і закономірності складкоутворення та складоподілу в сучасній англійській мові; про просодичну систему англійської мови; розуміти природу та функції англійського словесного наголосу.

Теоретична граматика

Знати: поняття граматичної будови англійської мови та загальні принципи граматичного аналізу; системний та структурний підходи до вивчення мови; морфемну структуру слова; лексичні та граматичні аспекти вивчення слова; граматичні класи слів, критерії виділення частин мови та їх граматичні категорії.

Уміти: визначати різницю між теоретичною та практичною граматикою; визначати основні функції мови; різницю між системою та структурою; мовні рівні та мовні одиниці; різницю між мовою та мовленням; синтагматичні та парадигматичні відносини та їх типи; визначати типи морфем, лексичне та граматичне значення слова та їх типи; формулювати основні принципи побудови граматичних категорій; визначати синтетичні та аналітичні показники граматичної форми; основні принципи та критерії виділення повнозначних та службових частин мови; семантичні, синтаксичні та формальні ознаки різних частин мови; основні одиниці синтаксичного рівня.

Історія першої мови

Знати: походження англійської мови та фактори мовних змін; періодизацію англійської мови; особливості фонологічних процесів і граматичної будови на всіх етапах мовного розвитку; еволюцію лексичного складу; особливості стилістичного розшарування лексики; процес розвитку діалектів; форми існування англійської мови та їх національних варіантів.

Уміти: аналізувати і порівнювати мовні явища та їх особливості в різні періоди розвитку англійської мови; виробити навички аналізу фонетичних, лексичних, граматичних явищ у кожний історичний період; орієнтуватися в історичних подіях та їх мовному відображенні.

Лексикологія першої мови

Знати: базові лінгвістичні поняття, звя’зок лексикології з іншими науками; слово як основну одиницю словникового складу, класифікацію лексики з точки зору семантики, соціолінгвістичну характеристику словникового складу, семантичну деривацію та різні види семантичного словотвору, словотвір та класифікації способів словотвору, семантичну структуру слова, етимологічний склад англійської мови, фразеологію, основи лексикографії.

Уміти: володіти лінгвістичною компетенцією для розкриття предмету, завдань, цілей та наукових методів дослідження лексикології, її розділів, теоретичного та практичного значення; добирати мовні зразки для демонстрації особливостей мовних одиниць; готувати аналітичний огляд наукових робіт з лінгвістичних проблем; подавати історичну періодизацію формування лексики.

Стилістика першої мови

Знати: основніпоняттястилістики; особливостірізнихжанрів та засобів.

Уміти: піддавати текстові матеріали ґрунтовному стилістичному аналізові; володіти мистецтвом слова; здійснювати комунікативну діяльність у процесі навчання і виховання учнів.

Академічне письмо

Знати: різнівидидокументів, творів, есе; дотриманняосновних правил їхнаписання.

Уміти: умітиписьмовопродукуватитекстирізнихвидів та  типів; правильно та адекватно використовуватиграматичніструктури, правила орфографії та пунктуації; писатилогічнопобудовані та зрозумілітексти у межах лексичних тем, пропонованих для вивчення.

Академічне читання

Знати: лексичний матеріал у межах запропонованих для вивчення тем; міжтематична лексика і мовленнєві засоби для активного засвоєння при роботі з автентичними текстами домашнього читання; мовні кліше та сталі вислови; способи семантизації лексики; відомості країнознавчого характеру.

Уміти: користуватисярізнимитехнікамичитання, стратегіямивільногоговоріння; користуватисясинонімічними, стилістичними, фразеологічними словниками; складати глосарій до домашньогочитання; робитивибірковийписьмовий переклад прочитаного; читатиоригінальнулітературу з метою отримання інформації та формуваннявласної думки описанихподій та дійовихосіб.

Практика перекладу

Знати: види перекладу, лексико-семантичнімодифікації, стилістичні та лексичнітруднощі перекладу, прагматичніособливості перекладу.

Уміти: розрізнятирізнівиди перекладу; обиратинеобхідний вид перекладу в залежностівідперекладацькихцілей; володітитехнікамирізнихвидів перекладу; розрізняти та обиратинеобхіднівиди та типимодифікації.

Порівняльна граматика першої та української мов

Знати: спільні та відмінні риси в будові рідної та іноземної мови через системне порівняння всіх аспектів обох мов; основні класифікації мов за типологічними ознаками; методи порівняльно-типологічного дослідження; ізоморфні  та аломорфні риси порівнюваних мов на кожному мовному рівні.

Уміти: здійснювати порівняльно-типологічний аналіз фонетичних, фонологічних, лексичних, граматичних і стилістичних явищ; надавати правильну теоретичну інтерпретацію   мовним явищам; визначати випадки необхідного застосування у практиці навчання висновків, одержаних унаслідок порівняльно-типологічного аналізу явищ іноземної (англійської) та рідної мов у процесі навчання іноземної мови в школі.

Лінгвокраїнознавство

Знати: особливості національних характерів та культури народів, що населяють англомовні країни; поняття про характер нації; важливі факти з історії англомовних країн; основні риси економіки, державного устрою та культури англомовних країн; етнічні особливості національного складу населення англомовних країн.

Уміти: розрізняти особливості національних характерів народів, що населяють англомовні країни; розрізняти типові/нетипові та схожі/відмінні риси англійського та українського характеру; демонструвати знання історичних процесів та явищ, які вплинули на формування та розвиток націй, розвиток англійської мови, культур англомовних країн; володіти знаннями про базові засади економіки, державного устрою англомовних країн; уміти демонструвати знання про етнічні особливості та тенденції у динаміці змін етнічного складу англомовних країн; мати знання аспектів культури англомовних країн.

Основи міжкультурної комунікації

Знати: особливості вербальної/невербальної взаємодії мовців у ситуаціях міжкультурної комунікації; основні поняття із проблем міжкультурної комунікації; раціональну комунікативну поведінку в ситуаціях міжкультурного спілкування.

Уміти: інтерпретуватикомунікативнуповедінкуносіївангломовноїкультури; аналізувати та зіставлятирізнітипи культур.

Література країни першої мови

Знати: особливостірозвиткулітературиАнглії та США ХХ ст., специфічнірисианглійської та американськоїлітератури ХХ ст.

Уміти: визначатиспецифічнірисианглійської та американськоїлітератур ХХ ст.; представлятирозвитоканглійської та американськоїлітератур через призму взаємодіїреалізму і модернізму як двохдомінантнихлітературнихнапрямів; визначатиосновнітенденціїрозвиткусучасноїанглійської та американськоїлітератур.

Порівняльна лексикологія першої та української мов

Знати: термінологічний апарат порівняльної лексикології; історичне підґрунтя походження слів / усталених виразів англійської та української мов; специфіку морфологічної структури слів в українській та англійській мовах; типи значень слова; фразеологічний склад англійської та української мов; стилістично маркований та нейтральний вокабулярій англійської та української мов; інформаційні ресурси, якими необхідно послуговуватися у процесі опрацювання тематичної лексики.

Вміти: визначити походження слова; виконувати морфемний аналіз слова; визначити тип словотвору лексеми і їі перекладного еквівалента; аналізувати причини зміни значення слова; стилістичну диференціацію словникового складу англійської та української мов; визначати характер мотивації значення; розпізнавати денотативні / конотативні значення слова; визначати характер сполучуваності, виявляти вільні словосполучення та сталі вирази; виокремлювати класи фразеологічних одиниць; добирати різні види синонімів / антонімів; коректно надавати переклад лексичної одиниці відповідно до контексту в якому її ужито; послуговуватися різними типами словників під час опрацювання тематичної лексики.

 Сучасна англомовна комунікація

Знати: сучасні мовні норми, особливості синтаксичної будови англійської мови задля застосовування набутих знань у практичних ситуаціях спілкування; ключові підходи, методи, прийоми розвитку зв’язного мовлення учнів у процесі аудіювання, читання, говоріння, письма.

Уміти: формувати в учнів (базової та профільної школи) предметні компетентності з іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури; використовувати досягнення сучасної науки в галузі філології (англійська мова) та зарубіжної літератури в базовій та профільній школах, а також практики навчання англійської мови та зарубіжної літератури.

Соціолінгвістика

Знати: цілі та завдання курсу соціолінгвістики; соціолінгвістичний понятійний апарат; аспекти соціальної диференціації мови; особливості соціолінгвістичної ситуації в англомовних, німецькомовних країнах та в Україні.

Уміти: визначати базові соціолінгвістичні поняття; аналізувати аспекти взаємозв’язку мови та суспільства; робити самостійні узагальнення і висновки.

Англійська неологія

Знати: механізми утворення нових лексичних одиниць; лінгвістичну термінологію, що стосується теорії неології;  соціальні процеси, що впливають та зміни в мові.

Уміти: визначати базові лінгвістичні терміни; аналізувати мовний матеріал щодо виявлення змін у вокабулярі; користуватися  словниками та глосаріями нових слів.

525
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31