Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

Навчальна дисципліна

Викладач

Спосіб забезпечення виконання програми навчальної дисципліни

Інші види роботи, передбачені індивідуальним планом роботи (наукова, методична тощо), які виконуються протягом карантину

1.

(1) ПГАМ

АНФ 18

Зоренко І.С.

Самостійне опрацювання граматичного матеріалу (підр. В.Л. Каушанская §§6-12 Modal Verbs стор.127-133; письмова лабораторна робота з граматики «Modal Verbs»)

(1) перегляд робочої програми з практичної граматики англійської мови для ІІ курсу

(2) підготовка тестових завдань для вступних випробувань в магістратуру

(3) підготовка екзаменаційних матеріалів до Державного іспиту з англ. мови як другої для спец. НАФ, РАФ

 

(2) ПКАМ

РАФ-17

Зоренко І.С.

Виконання вправ і завдань за підручником Upstream Upper-Intermediate (unit 5). Листування відбувається через електронну пошту

 
 
10680

Практичний курс першої мови

1770/59; екзамен; 1-8 семестр

Знати: тематичну лексику, мовленнєві кліше, фразеологічні одиниці, особливості соціокультурного, історичного, політичного контексту.

Уміти: вільно висловлюватися у межах загальних, академічних, наукових та професійних тем; адекватно використовувати наявні в мові засоби для вираження своїх думок;  вільно розуміти та адекватно реагувати на всі види розмовної мови; критично інтерпретувати всі види письмових текстів.

Практична граматика

660/22; залік; 1,3 семестри

екзамен; 2,4,5 семестри

Знати: граматичний та синтаксичнийустрійанглійськоїмови, про частинимови та їхграматичнікатегорії, про видиречень та члени речення.

Уміти: вживати в продуктивних видах мовленнєвої діяльності різні частини мови та їх граматичні категорії; підбирати мовленнєві зразки для демонстрації особливостей вживання кожної частини мови; будувати прості і складні речення за різними мовленнєвими моделями.

Теоретична фонетика

90/3; залік; 5 семестр

Знати: звукову будову англійської мови та шляхи її аналізу і опису; фонетичні та фонологічні вимовні норми; загальні характеристики основних вимовних варіантів сучасної англійської мови; лінгвістичні та соціо-комунікативні характеристики типів англійської вимови; особливості складової структури англійських слів; словесний наголос; просодичну систему англійської мови.

Уміти: дати визначення основним поняттям фонетики та фонології англійської мови; володіти сукупністю відомостей про звукову будову англійської мови; про механізми і закономірності складкоутворення та складоподілу в сучасній англійській мові; про просодичну систему англійської мови; розуміти природу та функції англійського словесного наголосу.

Теоретична граматика

90/3; залік; 8 семестр

Знати: поняття граматичної будови англійської мови та загальні принципи граматичного аналізу; системний та структурний підходи до вивчення мови; морфемну структуру слова; лексичні та граматичні аспекти вивчення слова; граматичні класи слів, критерії виділення частин мови та їх граматичні категорії.

Уміти: визначати різницю між теоретичною та практичною граматикою; визначати основні функції мови; різницю між системою та структурою; мовні рівні та мовні одиниці; різницю між мовою та мовленням; синтагматичні та парадигматичні відносини та їх типи; визначати типи морфем, лексичне та граматичне значення слова та їх типи; формулювати основні принципи побудови граматичних категорій; визначати синтетичні та аналітичні показники граматичної форми; основні принципи та критерії виділення повнозначних та службових частин мови; семантичні, синтаксичні та формальні ознаки різних частин мови; основні одиниці синтаксичного рівня.

Історія першої мови

60/2; залік; 6 семестр

Знати: походження англійської мови та фактори мовних змін; періодизацію англійської мови; особливості фонологічних процесів і граматичної будови на всіх етапах мовного розвитку; еволюцію лексичного складу; особливості стилістичного розшарування лексики; процес розвитку діалектів; форми існування англійської мови та їх національних варіантів.

Уміти: аналізувати і порівнювати мовні явища та їх особливості в різні періоди розвитку англійської мови; виробити навички аналізу фонетичних, лексичних, граматичних явищ у кожний історичний період; орієнтуватися в історичних подіях та їх мовному відображенні.

Лексикологія першої мови

60/2; залік; 7 семестр

Знати: базові лінгвістичні поняття, звя’зок лексикології з іншими науками; слово як основну одиницю словникового складу, класифікацію лексики з точки зору семантики, соціолінгвістичну характеристику словникового складу, семантичну деривацію та різні види семантичного словотвору, словотвір та класифікації способів словотвору, семантичну структуру слова, етимологічний склад англійської мови, фразеологію, основи лексикографії.

Уміти: володіти лінгвістичною компетенцією для розкриття предмету, завдань, цілей та наукових методів дослідження лексикології, її розділів, теоретичного та практичного значення; добирати мовні зразки для демонстрації особливостей мовних одиниць; готувати аналітичний огляд наукових робіт з лінгвістичних проблем; подавати історичну періодизацію формування лексики.

Стилістика першої мови

120/4; екзамен; 7 семестр

Знати: основніпоняттястилістики; особливостірізнихжанрів та засобів.

Уміти: піддавати текстові матеріали ґрунтовному стилістичному аналізові; володіти мистецтвом слова; здійснювати комунікативну діяльність у процесі навчання і виховання учнів.

Академічне письмо

90/3; залік; 2 семестр

Знати: різнівидидокументів, творів, есе; дотриманняосновних правил їхнаписання.

Уміти: умітиписьмовопродукуватитекстирізнихвидів та  типів; правильно та адекватно використовуватиграматичніструктури, правила орфографії та пунктуації; писатилогічнопобудовані та зрозумілітексти у межах лексичних тем, пропонованих для вивчення.

(або)Академічне читання

Знати: лексичний матеріал у межах запропонованих для вивчення тем; міжтематична лексика і мовленнєві засоби для активного засвоєння при роботі з автентичними текстами домашнього читання; мовні кліше та сталі вислови; способи семантизації лексики; відомості країнознавчого характеру.

Уміти: користуватисярізнимитехнікамичитання, стратегіямивільногоговоріння; користуватисясинонімічними, стилістичними, фразеологічними словниками; складати глосарій до домашньогочитання; робитивибірковийписьмовий переклад прочитаного; читатиоригінальнулітературу з метою отримання інформації та формуваннявласної думки описанихподій та дійовихосіб.

Практика перекладу

60/2; залік; 8 семестр

Знати: види перекладу, лексико-семантичнімодифікації, стилістичні та лексичнітруднощі перекладу, прагматичніособливості перекладу.

Уміти: розрізнятирізнівиди перекладу; обиратинеобхідний вид перекладу в залежностівідперекладацькихцілей; володітитехнікамирізнихвидів перекладу; розрізняти та обиратинеобхіднівиди та типимодифікації.

(або) Порівняльна граматика першої та української мов

Знати: спільні та відмінні риси в будові рідної та іноземної мови через системне порівняння всіх аспектів обох мов; основні класифікації мов за типологічними ознаками; методи порівняльно-типологічного дослідження; ізоморфні  та аломорфні риси порівнюваних мов на кожному мовному рівні.

Уміти: здійснювати порівняльно-типологічний аналіз фонетичних, фонологічних, лексичних, граматичних і стилістичних явищ; надавати правильну теоретичну інтерпретацію   мовним явищам; визначати випадки необхідного застосування у практиці навчання висновків, одержаних унаслідок порівняльно-типологічного аналізу явищ іноземної (англійської) та рідної мов у процесі навчання іноземної мови в школі.

Лінгвокраїнознавство

60/2; залік; 8 семестр

Знати: особливості національних характерів та культури народів, що населяють англомовні країни; поняття про характер нації; важливі факти з історії англомовних країн; основні риси економіки, державного устрою та культури англомовних країн; етнічні особливості національного складу населення англомовних країн.

Уміти: розрізняти особливості національних характерів народів, що населяють англомовні країни; розрізняти типові/нетипові та схожі/відмінні риси англійського та українського характеру; демонструвати знання історичних процесів та явищ, які вплинули на формування та розвиток націй, розвиток англійської мови, культур англомовних країн; володіти знаннями про базові засади економіки, державного устрою англомовних країн; уміти демонструвати знання про етнічні особливості та тенденції у динаміці змін етнічного складу англомовних країн; мати знання аспектів культури англомовних країн.

(або) Основи міжкультурної комунікації

Знати: особливості вербальної/невербальної взаємодії мовців у ситуаціях міжкультурної комунікації; основні поняття із проблем міжкультурної комунікації; раціональну комунікативну поведінку в ситуаціях міжкультурного спілкування.

Уміти: інтерпретуватикомунікативнуповедінкуносіївангломовноїкультури; аналізувати та зіставлятирізнітипи культур.

Література країни першої мови

90/3; екзамен; 8 семестр

Знати: особливостірозвиткулітературиАнглії та США ХХ ст., специфічнірисианглійської та американськоїлітератури ХХ ст.

Уміти: визначатиспецифічнірисианглійської та американськоїлітератур ХХ ст.; представлятирозвитоканглійської та американськоїлітератур через призму взаємодіїреалізму і модернізму як двохдомінантнихлітературнихнапрямів; визначатиосновнітенденціїрозвиткусучасноїанглійської та американськоїлітератур.

525
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша