Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальностей 6.040101 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації органічних молекул, прояву їх властивостей, зміст хімічних перетворень, генетичні ланцюги між класами органічних речовин, галузі їх використання, основи органічного синтезу.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна хімія, біологічна хімія, механізми органічних реакцій, аналітична хімія, біоорганічна хімія, фізіологія.
Органічна хімія – фундаментальна наука, яка займає важливе місце в ряду хімічних дисциплін, та є найбільш складною через необхідність знання класів сполук, функціональних груп та закони, що впливають на властивості сполук.
Метою вивчення курсу "Органічна хімія"є:
 • Продовження вивчення дисциплін хімічного циклу з встановленням особливостей будови, властивостей, закономірностей хімічного перетворення та використання органічних речовин
 • Забезпечення знаннями про взаємозв’язки між будовою, властивостями та використанням органічних речовин, організацію та виконання етапів безпечного синтезу та вивчення властивостей характерних представників для розвитку зацікавленості предметом науки
 • Здійснення формування професійних компетентностей майбутнього хіміка, вчителя хімії, лаборанта хімічної лабораторії тощо.
Якість знань з цієї дисципліни залежить від формування образних уявлень про хімічну, електронну та просторову будову органічних молекул та її впливу на властивості речовин. Саме розуміння особливостей будови речовини дає змогу студенту прогнозувати її хімічні та фізичні властивості.
Тому головними задачами курсу є
1. Набуття студентами знань про:
 • особливості органічних речовин, їх класифікацію та різноманітність;
 • явища гомології, ізомерії, гібридизації, таутомерії;
 • будову органічних сполук. Зв’язки між їх структурою та властивостями;
 • особливості прояву хімічних властивостей органічними речовинами;
 • синтез та очистку сполук. Способи виділення індивідуальних речовин із рослинної, тваринної чи викопної сировини;
 • визначення механізмів хімічних реакцій.
2. Оволодіння навичками, що
 • покликані стимулювати студентів до наступної самостійної роботі при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт за фахом;
 • необхідні у практичній діяльності хіміка, вчителя хімії для вирішення професійних проблем;
 • необхідні для виконання експериментальних робіт, пов’язаних з організацією робочого місця, етапів підготовки необхідних реактивів та проведення дослідів для навчання, аналізу та дослідження, утилізації витрачених реактивів з органічних речовин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 • особливості органічних речовин у порівнянні з неорганічними;
 • ознаки їх класифікації та причини різноманітності;
 • зміст явищ гомології, ізомерії, гібридизації, таутомерії, розрізняти їх та використовувати при поясненні причин різноманітності органічних речовин;
 • особливості будови органічних сполук. Зв’язок між їх структурою та властивостями;
 • особливості прояву хімічних властивостей органічними речовинами;
 • синтез та очистку сполук. Способи виділення індивідуальних речовин із рослинної, тваринної чи викопної сировини;
 • класифікацію механізмів хімічних реакцій органічних речовин.
вміти
 • називати та складати структурні формули сполук за назвою, відповідно до виду просторового ізомера, користуватися формулами Фішера, Колі-Толенса, Хеуорса, Льюїса, розгорнутими структурними та різними видами скорочених структурних формул, кулестержневими тощо;
 • прогнозувати перебіг реакцій, що характеризують властивості речовин;
 • визначати структури речовин за даними хімічного аналізу;
 • проводити прості етапи синтезу та очистки органічних сполук;
 • дотримуватися правил зберігання, використання, приготування хімічних препаратів органічних речовин;
 • за результатами проведеного експерименту провести розрахунки;
 • збирати необхідні установки для проведення різних етапів хімічного експерименту;
 • користуватися основними реактивами, розчинниками, хімічним обладнанням та посудом;
 • проводити лабораторні досліди, пояснювати сутність конкретних реакцій та їх ефекти;
 • робити ґрунтовні висновки та представляти результати експериментів та спостережень у вигляді закінченого протоколу дослідження;
 • володіти прийомами охорони праці та техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.
Презентації до лекцій
Готуємось до іспитів
Завдання та матеріали для студентів
Лабораторний практикум
857
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Механізми органічних реакцій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 6.040101 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості хімічних перетворень за участю органічних молекул, розгляд основних механізмів їх взаємодій, основи органічного синтезу.
Міждисциплінарні зв’язки із загальною хімією, органічною хімією, стереохімією та органычним синтезом.
Механізми органічних реакцій – практичне застосування теоретичних основ органічної хімії, оскільки розглядає та надає відповіді на питання щодо різної поведінки сполук з однаковими функціональними групами у присутності різних реагентів. Цей курс розвиває уявлення про складні механізми реакцій між органічними речовинами та дає теоретичне підґрунтя для синтезу органічних сполук. Теоретична органічна хімія ще не досягла такого рівня, щоб давати надійні пророкування поведінки дуже складних за будовою сполук, але дає широке розуміння можливих ускладнень, які можна попередити та уникнути.
Метою навчальної дисципліни "Механізми органічних реакцій" є:
 • продовження вивчення дисципліни органічна хімія з встановленням закономірностей хімічного перетворення, що визначаються особливостями будови та реакційної здатності органічних речовин;
 • забезпечення знаннями про взаємозв’язки між будовою, зовнішнім оточенням, силою реагенту тощо та використання їх в організації й виконанні етапів органічного синтезу;
 • здійснення формування професійних компетентностей майбутнього хіміка, вчителя хімії, лаборанта хімічної лабораторії тощо.
Якість знань з цієї дисципліни залежить від формування образних уявлень про хімічну, електронну та просторову будову органічних молекул та її впливу на властивості речовин. Саме розуміння особливостей будови речовини дає змогу студенту прогнозувати її хімічні та фізичні властивості, визначати швидкість та напрям хімічного перетворення. Тому головними задачами курсу є:
1. Набуття студентами знань про:
 • реагенти у органічних реакціях;
 • фактори, що впливають на перебіг органічних реакцій;
 • способи теоретичного обґрунтування механізмів взаємодії в органічній хімії.
2. Оволодіння навичками, що
 • необхідні для проведення аналізу щодо можливого механізму певної взаємодії;
 • необхідні для проведення певних етапів синтезу важливих органічних речовин;
 • необхідні для використання теоретичних основ органічної хімії, фізики, геометрії для рішення задач з синтезу речовин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • особливості органічних речовин у порівнянні з неорганічними;
 • ознаки класифікації хімічних перетворень з ними;
 • зміст явищ ізомерії, гібридизації, таутомерії, розрізняти їх та використовувати при поясненні причин зміни реакційної здатності органічних речовин;
 • особливості будови органічних сполук, зв’язок між їх структурою та властивостями;
 • визначення механізмів хімічних реакцій;
 • методи добору умов для синтезу сполук.
уміти:
 • використовувати структурні та просторові формули сполук для пояснення механізму реакції;
 • прогнозувати перебіг реакцій, що характеризують властивості речовин;
 • проводити лабораторні досліди, пояснювати сутність конкретних реакцій та їх ефекти;
 • робити ґрунтовні висновки щодо ймовірного механізму перетворення;
 • визначати силу реакційної здатності у порівнянні з іншими речовинами;
 • встановлювати кислотні та сон вовні властивості органчних речовин, передбачати зростання чи зменшення їх сили у наслідок дії різних чинників;
 • володіти прийомами охорони праці та техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.
1022
Методичні матеріали
Самостійна робота студентів
   
   
862
860
859
Презентації до лекцій
858
Неорганічний синтез
Лабораторний практикум
  
Органічний синтез
Лабораторний практикум
856
855
Презентації до лекцій
  
  
  
Самостійна робота студентів
  
  
408
Презентації до лекцій
  
Допоміжний матеріал до лекцій
  
  
  
Лабораторний практикум (І семестр)
  
Лабораторний практикум (ІI семестр)
  
Самостійна робота студентів
 
  
  
Хімічна технологія, екохімія та моніторинг навколишнього середовища (БХ)
   
400
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша