Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
 1. Адаменко О. О.ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ СМАЛЬ – ДОСЛІДНИК І ПРОДОВЖУВАЧ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 2. Антонець М. Я.КНИГА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО “ЯК ВИХОВАТИ СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ” В КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
 3. Бабіч Л. В., Браїло М. В.ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТВОРИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
 4. Бабіч Л. В., Кондратенко Г. М., Рідкоус О. В. ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
 5. Баранюк І. Г.ПЕДАГОГІКА СЛОВА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: СТУКТУРУВАННЯ ПРОБЛЕМИ
 6. Барбіна Є. С.ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 7. Барнич О. В.ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
 8. Бачинський П. П., Цігнадзе Т. П.РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 9. Березівська Л. Д.ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК ЦІННОСТІ У ШКОЛЯРІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО І О.А. ЗАХАРЕНКА
 10. Бех І. Д.ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ: ЖИТТЯ В ДІАЛОЗІ

 

 1. Бєлан Г. В.ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 2. Білюк О. В.ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УЧИТЕЛЯ З ПОГЛЯДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА А.С.МАКАРЕНКА
 3. Богуш А. М.ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 4. БондарЛ. С.ПЕДАГОГІКА ДОБРА І ДУХОВНОСТІ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 5. БричокС. Б.ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ УЧНІВ” МАЙБУТНІМ ПЕДАГОГАМ
 6. Бутенко В. Г.ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ (З ДОСВІДУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)
 7. Васьківська Г. О.ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Й АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
 8. Власюк Ж. І.ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ДІАЛОГ З В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ
 9. Воробьева А. В.ИДЕИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РИТОРИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
 10. Воскова І. В.В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
 11. Галузяк В. М.КОНЦЕПЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
 12. Голобородько Є. П.СЛОВО ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО ВСЕСВІТУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 13. Гончаренко Л. А.ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 14. Гончарук О. В.ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 15. Горлова А. В.ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 16. Гоштанар І. В.ІДЕЯ МОРАЛЬНО-РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ Й. ГЕРБАРТА І В. СУХОМЛИНСЬКОГО
 17. Грицай Ю. О.ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 18. Деркач В. Ф.ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 19. Дзядевич Ю. В. ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ІМІДЖЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 20. Дічек Н. П.ДРАМАТИЗМ АКСІОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 21. Дячкова Т. В.ПРО РОЛЬ СЛОВА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 22. Елькина В. В.ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ У В.А. СУХОМЛИНСКОГО
 23. Єсьман І. В.МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СІМ’Ї У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 24. Завгородня Т. К.ЧИТАННЯ ЯК ФАКТОР САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 25. Загородня А. А.ПРОБЛЕМА ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ УПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА І. СИНИЦІ
 26. Заліток Л. М. В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ СІМ’Ї У ЗАЛУЧЕННІ ДИТИНИ ДО ЧИТАННЯ
 27. Заліток Л. М. УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ ПРО ВИХОВНУ РОЛЬ КНИЖКИ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО (ІЗ ФОНДІВ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)
 28. Заліток Л. М.ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПРОЦЕС ПРИЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО КНИЖКИ В СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 29. Запорожець Т. П.ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 30. Запорожець Я. В.ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 31. Заячківська М. В.МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В КОЛЕКТИВІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 32. Зубалій М. Д.ФОРМИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 33. Зубко А. М., Стребна О. В.ПЕДАГОГІЧНА АКСЕОЛОГІЯ В.СУХОМЛИНСЬКОГО І КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
 34. Калініченко Н. А.В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
 35. Карпенко М. І.ПЕДАГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО: НОВАТОРСЬКА ПАРАДИГМА
 36. Киричок В. А.ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 37. Коваль В. Ю.РОЛЬ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
 38. Кований А. О.СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 39. Кольцова О. С.ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ
 40. Кондратенко Г. М., Рідкоус О. В.ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ОСНОВІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 41. Корольова І. І.ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 42. Кочерга О. М.ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ РИСИ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 43. Кузь В. Г.В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 44. Кузьменко В. В.В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНИХ ЗНАНЬ
 45. Кузьменко В. В. ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 46. Кузьміч Т. О. ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЯК КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ (ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)
 47. Куліш Р. В.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
 48. Литвиненко С. А.СІМ'Я ЯК ЦІННІСТЬ У ВИХОВНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 49. Лісовська Т. А.ВПЛИВ МУЗИКИ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 50. Лопухівська А. В.ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 51. Лопушинський І. П., Ковнір О. І.РІДНА МОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: РОЗДУМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО І РЕАЛЬНІСТЬ
 52. Лужкова О. О.ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 53. Мацевко-Бекерська Л. В.ГОРИЗОНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ УКОНТЕКСТІ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 54. Медведєва О. Р.ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА ЙОГО КНИГА «ДУХОВНИЙ СВІТ ШКОЛЯРА»
 55. Мелешко В. В.ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ УКОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 56. Мельничук С. Г., Іванко А. Б.ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 57. Мешко Г. М.ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
 58. Милёхина З. П., Москвина А. В.ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГОВ В СВЕТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В.А.СУХОМЛИНСКОГО
 59. Мирончук Н. М.МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 60. Моїсеєв С. О.ГУМАНІСТИЧНА СПАДЩИНА В. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
 61. Москвина А. В.В.А.СУХОМЛИНСКИЙ: ОТ ОБУЧЕНИЯ К НАУЧНОМУ ТВОРЧЕСТВУ
 62. Науменко Н. М.ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В СВЕТЕ ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО
 63. Несін Ю. М.ПРАКСЕОЛОГІЧНІ НАСТАНОВИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 64. Олексенко В. П.ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 65. Осадча О. Ю.ВАЛЕОПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ В ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО
 66. Петренко О. Б.РОЛЬ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ НА ЦІННОСТІ СВОЄЇ СТАТІ (НА МАТЕРІАЛІ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО)
 67. Петренчук В. В.ФОРМУВАННЯ СОМОСТВЕРДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ ШЛЯХОМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 68. Побірченко Н. С.В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА О.А. ЗАХАРЕНКО: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ РОКИ І ВІДСТАНІ
 69. Полєвікова О. Б.ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУХОМЛИНІСТИКИ
 70. Постовий В. Г.ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ДОБИ АВТОРИТАРИЗМУ
 71. Примакова В. В.ПОГЛЯДИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
 72. Ревнюк Н. І.В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
 73. Рідкоус О. В.ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ УСПІХУ
 74. Романько Т. І.ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНУ СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
 75. Руденко Н. В.ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 76. Рындак В. Г.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В. А. СУХОМЛИНСКОГО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
 77. Савінова Н. В.В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
 78. Сараєва О. В.ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 79. Сараєва О. В. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.СУХОМЛИНСЬКОГО: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
 80. Сараєва О. В. ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Й КОЛЕКТИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 81. Сараєва О. В. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПАВЛИСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (1948 – 1970 РР.)
 82. Сараєва О. В.УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 83. Семеновська Л. А.ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ Й ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
 84. Січко І. ОФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 85. СкрипникН. І.ПЕДАГОГІКА ГУМАНІЗМУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 86. Слюсаренко Н. В.ПЕРШІ КРОКИ ТРУДОВОЇ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
 87. Слюсаренко Н. В.ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО
 88. Сметанський М. І.ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИХОВАННЯ
 89. Соколова Л. Б., Ежова Т. В.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС УЧИТЕЛЯ КАК ФЕНОМЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО
 90. Соколовська О. С.В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ДУХОВНУ КУЛЬТУРУ ВИХОВАТЕЛЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
 91. Стражнікова І. В.АСПЕКТИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ДОРОБКУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА І.В.ПЕТРІВ
 92. Тавстуха О. Г.,Гринько М. Н.РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО В СОВРЕМЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
 93. Тимченко А. А.НАУКОВИЙ ТА МІЖОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ СПІВПРАЦІ ДВОХ УЧЕНИХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА М.М.ГРИЩЕНКА
 94. Ткаченко Л. І.ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
 95. Ткачук Л. В.ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ СВІДОМОСТІ: ДІАЛОГ ІЗ В.СУХОМЛИНСЬКИМ
 96. Тоцька Т. П.ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ДІАЛОГ З В. СУХОМЛИНСЬКИМ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЯЛИНКА» ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
 97. Трегубенко О. М.ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОГО КРАЄЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 98. Трибулькевич К. Г.ВИХОВАННЯ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЯК КОМПОНЕНТ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
 99. Федяєва В. Л.ЦІННОСТІ НАРОДНОГО ВИХОВАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 100. Філімонова Т. В.ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.СУХОМЛИНСЬКОГО: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
 101. Філончук З. В.РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ЯК ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 102. Харченко В. П. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 103. Хоружа Л. Л.ЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ХРЕСТОМАТІЇ З ЕТИКИ» В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)
 104. Цись В. В.В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 105. Чабаненко І. А.ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮБОВI ЯК СКЛАДОВОЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГIЧНIЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 106. Челпаченко Т. В.УМСТВЕННЫЙ ТРУД ПОДРОСТКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО
 107. Шевченко Ю. А.ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)
 108. Шуляр В. І.РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 109. Щербина В. Ю.В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМ'Ї
 110. Юркова Т. В.ПРОБЛЕМИ ГУМАНІСТИЧНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
3356
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29