Стаття 40. Студентське самоврядування
 
1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів (курсантів) та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів).
 
2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.
 
3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;
3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).
 
4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів (курсантів), типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти (курсанти), обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів (курсантів) вищого навчального закладу.
Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.
З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
5. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.
 
6. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:
1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;
5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
 
7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:
1) ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.
 
8. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.
 
9. Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
 
10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
1) кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.
 
11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
 
1400
Положення про орган студентського самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький державний педагогічний університет»
 
1. Загальні положення
 
1.1 У Криворізькому державному педагогічному університеті (далі – Університет) діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною
громадського самоврядування. Студентське самоврядування – це самостійна
громадська діяльність щодо реалізації функцій управління університетом,
факультетом, гуртожитком, що здійснюється студентами у відповідності з
метою і завданнями, які стоять перед студентськими колективами.
1.2 Орган студентського самоврядування університету створений на
засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності
органів студентського самоврядування, рівності права студентів на участь у
студентському самоврядуванні, незалежності від впливу політичних партій та
релігійних організацій.
1.3 Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів
університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак.
1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством України, у тому числі, Законом України «Про вищу
освіту», Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, Статутом
Університету та цим Положенням.
1.5 Органи студентського самоврядування мають право співпрацювати
з державними органами влади, фондами, комерційними структурами,
донорськими структурами, органами студентського самоврядування інших
навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має
політичного або релігійного характеру.
1.6 Органи студентського самоврядування користуються допомогою і
підтримкою адміністрації університету та її всебічним сприянням щодо
створення належних умов для своєї діяльності (надання приміщення, меблів,
оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі
Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо)про
що укладається відповідна угода.
1.7 Студентське самоврядування функціонує на рівні: студентської
групи, факультету, гуртожитку, університету.
 
2. Мета і завдання органів студентського самоврядування
 
2.1 Метою діяльності органу студентського самоврядування є захист
прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх
обов’язків; сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування
у нього навичок організатора, керівника.
2.2 Основні завдання органів студентського самоврядування:
- забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
- сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;
- забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між адміністрацією та
студентами Університету;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих
навчальних закладів;
- інформування про цілі, завдання та результати своєї діяльності, збір і
використання інформації, необхідної для реалізації своїх статутних завдань;
- участь у вирішенні питань міжнародної співпраці університету, зокрема
міжнародного обміну студентами;
- залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики;
- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної,
фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
- участь у розподілі стипендіального фонду;
- пропаганда в молодіжному середовищі патріотизму участь у організації
та проведені заходів спрямованих на патріотичне виховання студентства;
- проведення роботи, спрямованої на підтримання високого іміджу
Університету, факультету, групи;
- пропагування здорового способу життя, запобігати вчиненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо;
- залучення студентів до суспільно корисної діяльності у вільний від
навчання час.
 
3. Права, обов'язки та повноваження органів студентського
самоврядування
 
3.1 Органи студентського самоврядування мають право:
- вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу
Університету;
- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між
студентами та представниками адміністрації або викладачами;
- вносити пропозиції щодо залучення коштів університету щодо
розвитку матеріальної бази університету, у тому числі з питань, що стосуються
побуту та відпочинку студентів передбачених програмою діяльності органів
студентського самоврядування;
- брати участь у вирішенні питань пов’язаних з накладанням
дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього
розпорядку університету (гуртожитку);
- брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитках;
- делегувати своїх представників до робочих, консультативно-
дорадчих органів;
- брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність
університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;
- приймати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність
органів студентського самоврядування;
- вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого
навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та
відпочинку студентів;
- оголошувати акції протесту;
- застосовувати заохочення Студентської ради Університету за
вагомий особистий внесок у розвиток студентського самоврядування, зразкове
виконання своїх обов’язків або інші заслуги до члена студентського
самоврядування Університету;
- брати участь у створенні різноманітних студентських гуртків,
товариств, клубів, об’єднань за інтересами;
- приймати рішення про застосування зауваження до члена
студентського самоврядування Університету на засіданні Студентської ради
Університету;
- розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на
балансі студентського самоврядування;
- виконують інші функції, передбачені статтею 40, Законом України
«Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування
Університету.
3.2 Органи студентського самоврядування зобов’язані:
- дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, Статуту
Університету, даного Положення;
- інформувати студентів з усіх питань життя університету, що їх
стосуються;
- звітувати перед студентами університету про виконану роботу;
- проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу
університету;
- проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі
та інші заходи;
- аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо
організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших
питань діяльності Університету і звертатися до адміністрації з пропозиціями
щодо їх вирішення.
3.3 За погодженням з органами студентського самоврядування в
університеті приймаються рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються в університеті, та їх поновлення на
навчання;
- переведення осіб, які навчаються в університеті за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення заступника декана факультету, заступника директора
університету;
- поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з
гуртожитку;
- затвердження рішень про діяльність гуртожитків, де проживають особи,
які навчаються в університеті;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині,
що стосується осіб, які навчаються;
 
4. Структура органів студентського самоврядування університету
 
4.1 Вищим органом студентського самоврядування Університету є
Конференція студентів університету.
4.2 Конференція студентів університету:
- заслуховує звіт голови Студентської ради Університету;
- ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету,
вносить зміни та доповнення до нього;
- визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського
самоврядування університету;
- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
- затверджує процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про
його виконання;
- обирає контрольно-ревізійну комісію,у складі 3 осіб,з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування, комісія керується окремим
Положенням.
- обирає представниківдо Вченої ради університету (не менше 10%) та
Конференції трудового колективу (не менше 15%).
4.3 Конференцію студентів університету складають по десять
делегованих представника від факультетів, а також члени Студентської ради
Університету.
4.4 Конференцію студентів університету скликає Студентська рада
Університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від
кількості студентів університету.
4.5 Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу
на навчальний рік.
4.6 Про час, місце та порядок денний проведення Конференції
оголошується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до її проведення.
4.7 Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від
загальної кількості делегатів.
4.8 Рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування
більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.
4.9 Конференція студентів університету обирає головуючого, президію та
робочі органи Конференції;
4.10 Протокол Конференції підписують головуючий та секретар
Конференції.
4.11 Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для
виконання Органами студентського самоврядування.
4.12 . Положенням передбачається існування та функціонування таких
органів у структурі студентського самоврядування в університеті:
– студентська рада академічної групи;
– студентська рада факультету;
– студентська рада гуртожитку;
– студентська рада університету;
4.13 . Вищим виконавчим і представницьким органом студентського
самоврядування університету є Студентська рада Університету, яка обирається
терміном на один рік.
4.14 . Студентська рада університету:
- організовує діяльність студентського самоврядування університету;
- здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського
самоврядування в університеті;
- визначає позицію студентського самоврядування в університеті з
актуальних питань студентського життя;
- представляє студентське самоврядування університету в органах
управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих,
регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;
- приймає рішення в межах своїх повноважень;
- скликає Конференцію студентів університету;
- обирає Голову студентської ради Університету, секретаря Студентської
ради Університету, першого заступника голови Студентської ради
Університету, заступників голови Студентської ради Університету;
- обирає керівників Секторів Студентської ради Університету за поданням
голови Студентської ради Університету;
- вирішує питання про входження до місцевих, регіональних,
всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та
союзів та укладає з ними відповідні угоди;
- щосеместрово заслуховує звіт керівників Секторів Студентської ради
Університету;
- заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського
самоврядування університету, факультету;
- звітує про свою роботу на Конференції студентів університету;
- співпрацює зі студентським клубом та профспілковою організацією
Університету.
4.15 . Делегати до Студентської ради Університету обираються на
загальних зборах факультетів прямим таємним шляхом, де усі бажаючі мають
право висунути свою кандидатуру на голосування. З усіх кандидатів, загальні
збори факультету обирають членів Студентської ради Університету. Кількість
членів від загальних зборів факультету до складу Студентської ради
Університету може бути від 1 (Голова студентської ради факультету
автоматично є членом Студентської ради Університету) до 5 студентів.
4.16 До складу Студентської ради Університету входять голова
Студентської ради Університету, секретар Студентської ради Університету,
перший заступник голови Студентської ради Університету, два заступники
голови Студентської ради Університету (які відповідають за роботу секторів
Студентської ради Університету), голови Студентських рад факультетів,
керівники секторів та інші члени. У разі відсутності голови Студентської ради
факультету його обов’язки виконує перший заступник чи заступники.
4.17 . Засідання Студентської ради Університету відбуваються не рідше
двох разів на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради
Університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 50% членів
Студентської ради Університету.
4.18 . Засідання Студентської ради Університету є правомірним за
наявності не менше 50% членів Студентської ради Університету.
4.19 . Рішення Студентської ради Університету приймають шляхом
прямого голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради
Університету.
4.20 . Рішення Студентської ради Університету підписує голова
Студентської ради Університету та секретар Студентської ради Університету.
4.21 . Рішення Студентської ради Університету є обов’язковим для
виконання органами студентського самоврядування Університету в межах своїх
повноважень, згідно чинного законодавства.
4.22 . Голова Студентської ради Університету:
- дотримується чинного законодавства та цього Положення;
- виконує рішення Конференції студентів Університету;
- виконує рішення Студентської ради Університету;
- бере участь у засіданнях Вченої ради Університету;
- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Університету
перед Конференцією студентів Університету;
- здійснює організаційне керівництво органами студентського
самоврядування;
- головує на засіданнях Студентської ради Університету;
- здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради
всі види угод та інші документи.
4.23 Розпорядження голови Студентської ради Університету є
обов’язковими для виконання членами органів студентського
самоврядування Університету в межах своїх повноважень, згідно чинного
законодавства.
4.24 Голова Студентської ради Університету обирається студентською
радою Університету з числа членів Студентської ради Університету,
терміном на один рік на першому засіданні Студентської ради
Університету і може перебувати на посаді не більше ніж 2 строки.
4.25 Секретар Студентської ради Університету:
- веде протокол засідань Студентської ради Університету;
- разом із головою Студентської ради Університету підписує від імені
Студентської ради Університету усі види угод та інші документи;
- організовує роботу секретаріату.
4.26 Секретар є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала більшість
складу Студентської ради Університету.
4.27 Секретаря Студентської ради Університету обирає Студентська рада
Університету з числа членів Студентської ради Університету терміном на один
рік.
4.28 Перший заступник голови Студентської ради Університету:
- здійснює повноваження голови Студентської ради Університету за
відсутності голови Студентської ради Університету;
- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради
Університету;
- допомагає голові Студентської ради Університету у його повсякденній
роботі.
4.29 Перший заступник є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала
більшість складу Студентської ради Університету,
4.30 Першого заступника голови Студентської ради Університету обирає
Студентська рада Університету з числа членів Студентської ради
Університетутерміном на 1 рік і він може перебувати на посаді не більше ніж 2
строки.
4.31 Заступник голови Студентської ради Університету:
- здійснює повноваження голови Студентської ради Університету
відповідно до розподілу обов’язків між ними;
- здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою
напрямів діяльності Студентської ради Університету;
- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради
Університету;
- допомагає голові Студентської ради Університету у його поточній роботі.
4.32 Заступника голови Студентської ради Університету обирає
Студентська рада Університету з числа членів Студентської ради Університету
терміном на один рік і він може перебувати на посаді не більше ніж 2 строки.
4.33 Сектор Студентської ради Університету – це об’єднання студентів
Університету за напрямком діяльності. До складу Студентської ради
Університету входить 6 секторів:
– захисту прав студентів;
– культурно-масовий;
– спортивний;
– інформаційний;
– соціальний;
– зовнішніх зв’язків.
4.34 З метою вдосконалення організації роботи Секторів Студентської
ради Університету Студентською радою Університету призначається керівник
Сектору Студентської ради Університету.
4.35 Керівник Сектору Студентської ради Університету – член
студентської ради, що скеровує роботу відповідного Секторуі обирається
Студентською радоюУніверситету.
4.36 Особовий склад Сектору Студентської ради Університету
затверджується Студентською радою Університету за поданням Керівника
відповідного сектору. До складу Сектору Студентської ради Університету
входить керівник відповідного Сектору та члени Сектору.
4.37 План роботи Сектору Студентської ради Університету на навчальний
рік – це впорядкований перелік заходів з детальним описом та обґрунтуванням
необхідності їх проведення, запланований членами відповідного Сектору
Студентської ради Університету.
4.38 План роботи Сектору Студентської ради Університету надається
керівником Сектору Студентської ради Університету на початку навчального
року, протягом двох тижнів, після обрання нового складу студентської ради, 
для формування загального плану роботи Студентської ради Університету на
навчальний рік.
4.39 Керівник Сектору Студентської ради Університету може бути
усунутий:
- за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;
- за невиконання плану роботи Сектору Студентської ради Університету;
- по закінченню каденції керівника Сектору Студентської ради
Університету;
- на підставі особистої заяви керівника Сектору Студентської ради
Університету;
- у разі відсутності більш ніж на третині засідань Студентської ради
Університетуза семестр;
- через розформування відповідногоСектору Студентської ради
Університету;
4. 40. Рішення про звільнення керівника відповідного Сектору приймає
Студентська рада Університету.
4.41. Структурними підрозділами Студентської ради Університету є:
1. Сектор захисту прав студентів. Обов’язки сектору: інформування
студентів Університету про їх права та обов’язки, внесення пропозицій щодо
вдосконалення навчального процесу, участь та організація заходів щодо
забезпечення якості освітнього процесу, робота із студентським загалом
Університету за для дотримання та захисту його прав, співпраця з заступником
з начально-виховної роботи Університету.
2. Культурно-масовий сектор. Обов’язки сектору: підготовка та
проведення концертів з нагоди свят, допомога у проведенні факультетських
заходів, участь в організації та проведенні фестивалю «Студентська весна»,
організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку.
Сектор тісно співпрацює зі студентським клубом та профкомом Університету.
3. Спортивнийсектор. Обов’язки сектору: сприяння в організації
діяльності спортивних гуртків, секцій, пропаганда спортивного та здорового
способу життя серед студентів, організація спортивних змагань, залучення
студенів до участі в загально університетській спартакіаді, контроль якості
спортивного знаряддя та інвентарю, поліпшення умов для спортивних змагань,
члени Сектору можуть брати участь у змаганнях як судді, рефері тощо. Тісно
співпрацює з кафедрою фізичного виховання Університету.
4. Соціальний сектор. Обов’язки сектору: порушує питання про надання
матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам, пропонує на розгляд
Студентської ради Університету оголошення соціальних акцій (збору коштів,
речей тощо), організовує заходи щодо поліпшення стану території
Університету (озеленення, прибирання тощо), сприяє покращенню умов для
навчання і відпочинку. Тісно співпрацює з першим проректором Університету
та профкомом.
5. Інформаційнийсектор. Обов’язки сектору: інформує студентство
Університету про роботу (заплановані та проведені заходи тощо) Студентської
ради Університету, проводить соціальні опитування, анкетування тощо,
висвітлює результати роботи Студентської ради Університету, проводить
агітаційну роботу щодо активної участі студентів в самоврядуванні.
6. Сектор зовнішніх зв’язків. Обов’язки сектору: співпраця з
Громадськими Організаціями, іншими навчальними закладами України та
закордону, інформує студентів Університету про можливості співпраці з
іншими навчальними закладами та академічними програмами, лобіює
студентську мобільність в Університеті.
 
5. Структура органів студентського самоврядування факультету
 
5.1. Вищим органом студентського самоврядування факультету є
Загальні збори студентів факультету.
5.2. Загальні збори студентів факультету:
- заслуховують звіт голови Студентської ради факультету;
- визначають принцип формування Студентської ради факультету, норму
представництва студентів у Студентській раді факультету;
- визначають чергові завдання, стратегію і напрями діяльності
студентського самоврядування факультету.
5.3. Загальні збори студентів факультету скликає Студентська рада
факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості
студентів факультету, або за ініціативою Студентської ради Університету.
5.4. Загальні збори студентів факультету проводять не рідше одного
разу на навчальний рік.
5.5. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не
пізніше, ніж за 5 робочих днів до Загальних зборів.
5.6. Загальні збори є правомочним за наявності не менше 50%+ 1
загальної кількості студентів факультету.
5.7. Рішення Загальних зборів приймають шляхом прямого голосування
більшістю голосів присутніх студентів факультету на зборах.
5.8.Загальні збори факультету проводяться за системою Конференції
студентів Університету.
5.9. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського
самоврядування факультету є Студентська рада факультету. Структура
Студентської ради факультету дублює структуру Студентської ради
Університету.
5.10. Студентська рада факультету обирається на один рік і проводить свої
засідання не рідше, ніж один раз на місяць.
5.11. У своїй діяльності Студентська рада факультету підзвітна Студентській
раді Університету.
5.12. Загальні збори студентів факультету обирають і делегують до
Студентської ради Університету від 1 до 5 студентів, шляхом прямого таємного
голосування.
5.13. Самоврядування на рівні студентської академічної групи відбувається
шляхом обрання старости та заступника старости.
5.14. Староста академічної групи (далі – Староста) – є представником
деканату та органів студентського самоврядування факультету для
організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі,
управління студентським колективом при залученні групи до всіх 
організаційних заходів, які здійснюються адміністрацією, деканатом та
органами студентського самоврядування або за їх дорученням.
5.15. Кандидатуру старости академічної групи обирають на зборах групи
більшістю голосів терміном на 1 рік.Староста академічної групи
затверджується наказом по Університету за поданням декану факультету.
5.16. Староста зобов’язаний:
- представляти, виражати та захищати інтереси студентів групи;
- інформувати студентів своєї групи про заходи та зміни в Університеті;
- своєчасно повідомляти про проблеми студентів групи голові
Студентської ради Університету, голові Студентської ради факультету, декану,
заступнику декана з виховної роботи;
- своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації,
деканату, викладачів, органів студентського самоврядування стосовно
організації навчального процесу, проведення офіційних заходів тощо;
- брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з
навчально-виховним процесом студентів;
- проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання
вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку;
- оперативно інформувати деканат про зрив занять, помилки в розкладі
тощо;
- оперативно інформувати органи студентського самоврядування та
адміністрацію факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з
викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів;
- брати участь у Старостаті факультету;
- після закінчення заліків та іспитів отримувати підсумкову інформацію
про результати залікової та екзаменаційної сесії і доводити її до відома
студентів;
- оформлення журналу академічної групи, інших документів (в межах своїх
повноважень);
- тісно співпрацює з куратором групи.
 
6. Структура органів студентського самоврядування гуртожитку
 
6.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є
Загальні збори студентів гуртожитку, які проводять не рідше одного разу на рік.
6.2. Загальні збори студентів гуртожитку:
- визначають структуру та кількісний склад Студентської ради гуртожитку
залежно від кількості мешканців, з урахуванням об'єму роботи та інших
факторів;
- заслуховують звіт Голови Студентської ради гуртожитку;
- рішення зборів приймаються шляхом прямого голосування більшістю
голосів присутніх мешканців гуртожитку.
6.3. Про час та місце проведення загальних зборів мешканців гуртожитку
повідомляють не пізніше, ніж за 5 робочих днів.
6.4. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування
гуртожитку є Студентська рада гуртожитку, яка створюється у кожному
гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих 
на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил
внутрішнього розпорядку та перепускного режиму, проведення виховної,
культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди
здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку щодо
поселення та проживання студентів даного гуртожитку.
6.5. Студентська рада гуртожитку:
- спільно з відділом гуртожитків та профспілковим комітетом Університету
контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку;
- спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу по виявленню та
попередженню мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за
гуртожиток;
- перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку
санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки
при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування
меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;
- виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку,
організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за
гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших
форм самообслуговування;
- контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в
гуртожитку та організовує студентів на їх неухильне дотримання, проводить
роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень
правил внутрішнього розпорядку;
- бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та
його ремонті;
- організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб
життя;
- виконує рішення голови Студентської ради Університету;
- тісно співпрацює з відділом гуртожитків, комендантами, профспілковою
організацією Університету, Студентською радою Університету.
6.6. До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова
Студентської ради гуртожитку, Заступник голови, секретар,керівники секторів,
інші члени.
6.7. Студентська рада гуртожитку на першому засіданні обирає Голову,
Заступника голови, Керівниківсекторівпо відповідних напрямках терміном на 1
рік.
6.8. Засідання Студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного
разу на місяць.
6.9. Засідання Студентської ради гуртожитку є правомочним, якщо на
ньому присутні більше ніж 50% її членів.
6.10. Рішення Студентської ради гуртожитку приймається шляхом
прямого голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради
гуртожитку.
6.11. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на
громадських засадах.
6.12. Студентська рада гуртожитку організовує у гуртожитку роботу
серед студентів, пов'язану з санітарними та житлово-побутовими умовами, 
виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та
перепускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається
відповіднийСектор Студентської ради гуртожитку.
6.13. Студентська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед
мешканцями гуртожитку на Загальних зборах студентів гуртожитку.
6.14. Студентська рада гуртожитку має право:
- порушувати питання перед адміністрацією Університету та
профспілковим комітетом про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових
умов та санітарно-гігієнічних норм;
- вносити пропозиції щодо використання житлового фонду та розподіл
інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;
- клопотати перед відділом гуртожитків про не поселення на наступний
навчальний рік, або виселення порушників правил внутрішнього розпорядку;
- клопотати перед адміністрацією Університету, факультету про
притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників правил
внутрішнього розпорядку;
- звертатись до відділу гуртожитків для отримання необхідної інформації з
питань функціонування гуртожитків;
- застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи
громадського впливу (зауваження, попередження, догана тощо);
- у разі необхідності запрошувати до проведення необхідних заходів
представників адміністрації Університету та кваліфікованих спеціалістів,
членів Студентської ради Університету та студентських рад факультетів.
6.15. Студентська рада гуртожитку зобов'язана:
- сформувати сектори, які забезпечують роботу Студентської ради
гуртожитку за основними напрямами роботи: санітарнийсектор, сектор по
контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, сектор по
спортивній роботі та дозвіллю;
- при необхідності, за рішенням загальних зборів мешканців гуртожитку,
можуть створюватися інші сектори Студентської ради гуртожитку;
- оперативно вирішувати поточні питання пов'язані з роботою секторів у
гуртожитку та на території, закріпленої за ним;
- контролювати виконання списку чергуванняу блоках та кімнатах;
- оформлювати наглядну агітацію в гуртожитку;
- забезпечити взаємозв'язок секторів Студентської ради гуртожитку з
відповідними головами секторів профспілкового комітету та підрозділами
адміністрації Університету, Студентської ради Університетудля вирішення
питань планування та організації роботи в гуртожитку.
6.16. Голова Студентської ради гуртожитку:
- планує роботу Студентської ради гуртожитку, проводить засідання і веде
документацію Студентської ради гуртожитку;
- організовує роботу секторів Студентської ради гуртожитку;
- оформлює наочну інформацію в гуртожитку;
- контролює дотримання студентами, які мешкають в гуртожитку, правил
внутрішнього розпорядку;
- спільно з відділом гуртожитків організує та контролює дотримання
перепускного режиму в гуртожитку;
- допомагає адміністрації у забезпеченні гуртожитку інвентарем,
обладнанням та бере участь розподілі майна серед мешканців гуртожитку;
- контролює бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;
- залучає мешканців гуртожитку до робіт громадського характеру для
прямої користі мешканців гуртожитку та студмістечка;
- планує та проводить «санітарні дні» в гуртожитку;
- проводить культурно-масові та спортивні заходи в гуртожитку, вечори
відпочинку.
6.17. Обирається з числа членів Студентської ради гуртожитку більшістю
голосів.
6.18. Керівник секторуз санітарного стану:
- керує роботою санітарногосектору гуртожитку;
- готує питання на засідання Студентської ради гуртожитку, що стосуються
роботи відповідного сектору
- здійснює контроль за дотриманням санітарного стану при поселенні;
- здійснює контроль за проведенням «санітарних днів» в гуртожитку та
дотриманням належного санітарного стану в кімнатах та блоках, під час
перевірок;
- виявляє порушників санітарного стану в кімнатах та гуртожитку,
проводить з ними роз'яснювальну роботу;
- на засіданнях Студентської ради гуртожитку подає кандидатури
мешканців гуртожитку, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах та
блоках, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.
6.19. Керівник секторуз контролю за дотриманням правил внутрішнього
розпорядку:
- керує роботою сектору Студентської ради гуртожитку із контролю за
дотриманням правил внутрішнього розпорядку;
- готує питання на засідання Студентської ради гуртожитку, що стосуються
роботи відповідного сектору
- здійснює контроль за дотриманням мешканцями гуртожитку правил
внутрішнього розпорядку;
- на засіданнях Студентської ради гуртожитку, подає кандидатури
мешканців гуртожитку, які постійно порушували правила внутрішнього
порядку, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.
6.20. Керівник секторузі спортивної роботи та дозвілля:
- керує роботою сектору Студентської ради гуртожитку зі спортивної
роботи та дозвілля;
- готує та подає на засідання Студентської ради гуртожитку питання, що
стосуються роботи відповідногосектору;
- допомагає адміністрації гуртожитку, деканатам, кафедрам, студентському
клубу, Студентській раді Університету в роботі, спрямованій на організацію
відпочинку студентів;
- організовує дозвілля та відпочинок студентів, проводить вечори
відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи,
тощо;
- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради
гуртожитку.
6.21. Староста поверху гуртожитку:
- відповідає за дотримання мешканцями поверху правил внутрішнього
розпорядку, правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно
доповідає черговому гуртожитку, вживає всіх заходів для ліквідації пожежі,
евакуації людей і майна), підтримує чистоту і порядок на поверсі;
- слідкує за економним використанням електроенергії, газу та води;
- своєчасно доводить до відома мешканців поверху вказівки та
розпорядження відповідних посадових осіб та організацій Університету;
- слідкує за своєчасним залишенням відвідувачами гуртожитку;
- проводить перевірку санітарного стану кімнат загального користування
поверху, блоків (кухні, санвузлів);
- зустрічає і супроводжує посадових осіб Університету, осіб, що прибули
для перевірки гуртожитку;
- не допускає виносу майна гуртожитку з поверху без дозволу відділу
гуртожитків.
6.22. Розпорядження старости поверху гуртожитку, в межах своїх
повноважень, є обов'язковими для виконання усіма особами, які проживають на
даному поверсі у гуртожитку.
6.23. Староста поверху гуртожитку обирається в тижневий термін до
виборів голови Студентської ради гуртожитку на зборах мешканців цього
поверху більшістю голосів мешканців, які присутні на зборах.
6.24. Староста блоку гуртожитку:
- відповідає за дотримання мешканцями блоку правил внутрішнього
розпорядку, правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно
доповідає черговому гуртожитку, вживає всіх заходів для ліквідації пожежі,
евакуації людей і майна), підтримує чистоту і порядок у кімнаті;
- слідкує за економним використанням електроенергії та води;
- своєчасно доводить до відома мешканців блоку вказівки та
розпорядження відповідних посадових осіб та організацій Університету;
- не допускає виносу майна гуртожитку з кімнати та блоку без дозволу
адміністрації гуртожитку;
- контролює чистоту і порядок у блоці.
6.25. Розпорядження старости блоку гуртожитку, в межах своїх
повноважень, є обов'язковими для виконання усіма особами, які проживають в
даній кімнаті гуртожитку.
6.26. Староста блоку гуртожитку обирається в тижневий термін до
виборів голови Студентської ради гуртожитку на зборах мешканців цієї кімнати
більшістю голосів мешканців кімнати.
 
7.Вибори до органів студентського самоврядування
 
7.1. Студентська виборча комісія (далі – Виборча комісія) – це тимчасовий
орган студентського самоврядування, покликаний забезпечувати проведення
виборів членів до органів студентського самоврядування (далі - ОСС)
(представників Студентської ради Університету, представників Студентської
ради факультету, представників Студентської ради гуртожитку).
7.2. До складу Виборчої комісії входять:
- троє представників від діючої Студентської ради Університету;
- один представник від кожного факультету;
- один представник від інформаційного сектору Студентської ради
університету;
7.3. Виборча комісія:
- приймає та реєструє заяви кандидатів на посаду представників ОСС;
- готує та затверджує всі необхідні для виборчого процесу
документи(виборчі бюлетені, заяви, подання, та інші);
- безпосередньо проводить вибори;
- видає виборчі бюлетені;
- призначає відповідального за реєстрацію кандидатів;
- призначає відповідального за виготовлення виборчих скриньок та
їхрозміщення;
- призначає відповідальних за видачу в день голосування
студентамбюлетенів відповідального за збір скарг про порушення виборчого
процесу;
- призначає відповідального за підрахунок голосів;
- визначає послідовність голосування факультетів;
- визначає форму реєстраційних бланків, форму зразків заяв,виборчих заяв
та їх захист;
- має право зняти кандидата з передвиборчих перегонів
внаслідокневиконання ним своїх зобов’язань, якщо за це проголосувало 2/3
складувиборчої комісії;
- веде підрахунок голосів;
- оголошує результати виборів.
7.4. Перше засідання Виборча комісія проводить за 3-5 днів до початку
реєстрації кандидатів, на якому обирають голову, який буде керувати на
засіданнях.
7.5. Секретар виборчої комісії обирається на першому засіданні з числа
представників діючої Студентської ради Університету, які входять до складу
виборчої комісії.
7.6. Засідання Виборча комісія проводить раз на тиждень.
7.7. Виборчий процес включає такі етапи:
- утворення Виборчої комісії;
- утворення виборчої дільниці;
- висування та реєстрація кандидатів;
- проведення передвиборчої агітації;
- голосування у день виборів представників ОСС;
- підрахунок голосів та встановлення результатів голосування ірезультатів
виборів представників ОСС;
- виборчий процес закінчується офіційним оприлюдненням Виборчою
комісією результатів та публікацією їх на офіційному сайті Університету у
двотижневий термін після проведення виборів.
7.8. Вибори складу ОСС проходять на основі загального, рівного, прямого
виборчого права, шляхом таємного голосування.
7.9. Право голосу на виборах представників ОСС мають студенти 1-5 курсів
(на представників Студентської ради Університету від факультету та
представників Студентської ради факультету – відповідного факультету,
представників Студентської ради гуртожитку – відповідного гуртожитку)
денної державної та контрактної форм навчання.
7.10. Під час голосування обов’язково потрібно мати студентський квиток
або, що надає право отримати виборчий бюлетень. У разі відсутності
студентського квитка, можливе отримання бюлетеня за наявності залікової
книжки.
7.11. Студенти університету, факультету, гуртожитку беруть участь у
виборах представників ОСС на рівних засадах.
7.12. Кожен студент Університету на виборах представників ОСС має один
голос.
7.13. Усі кандидати мають рівні права і можливості брати участь у
виборчому процесі.
7.14. Участь студентів Університету у виборах представників ОСС є
добровільними (ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у
виборах).
7.15. Вибори представників ОСС є вільними і застосування насильства,
погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному
волевиявленню, забороняються.
7.16. Голосування на виборах представників ОСС є таємними, контроль
заволевиявленням виборців забороняється.
7.17. Представників ОСС обирають таємним голосуванням простою
більшістю голосів з тієїкількості виборців, що прийшли та проголосували на
виборчій дільниці.
7.18. Реєстрація кандидатів:
- право висування кандидатів на посаду представників ОСС
належитьстудентам, це право реалізується ними через студентські ради
факультетів,або шляхом самовисування.
 
8. Порядок обрання представників із числа студентівдля участі у
виборах ректора ДВНЗ «Криворізький державний
педагогічний університет»
 
8.1. Виборним представником для участі у виборах ректора університету
може бути будь-який студент денної форми навчання незалежно від курсу
навчання, спеціальності та освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня).
8.2. Представники обираються шляхом прямих таємних виборів на
кожному факультеті Університету відповідно до встановлених квот.
8.3. Організацію та підготовку до обрання представників для участі у
виборах ректора Університету здійснює організаційний комітет із проведення
виборів ректора Університету (далі – організаційний комітет) та органи
студентського самоврядування (студентська рада університету, студентські
ради факультетів).
8.4. Кінцевий строк обрання представників визначається наказом про
організацію і проведення виборів.
8.5. Вибори представників проводяться в терміни, визначені наказом по
Університету, і відповідно до графіка, складеного Організаційним комітетом.
8.6. Вибори представників мають бути завершені не пізніше ніж за
двадцять календарних днів до дня проведення виборів ректора.
8.7. Кількість представників із числа студентів становить 15 відсотків
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора
Університету.
8.8. При формуванні списків для голосування та визначенні квот береться
до уваги кількісний склад студентів станом на дату оголошення виборів на
посаду ректора.
Навчально-методичний відділ надає Організаційному комітету
інформацію про кількість студентів денної форми навчання в розрізі
факультетів із урахуванням студентів, які перебувають в академічній відпустці
або в інших відпустках відповідно до законодавства України. Інформація
засвідчується підписом завідувача навчально-методичного відділу та печаткою
загального відділу, подається Організаційному комітету в термін, визначений
наказом про проведення конкурсу на посаду ректора.
8.9. Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є
одночасно штатними працівниками Університету, беруть участь у виборах за
квотою представництва студентів Університету.
8.10. Організаційний комітет:
– визначає квоту виборних представників із числа студентів денної форми
навчання за кожним факультетом пропорційно до кількості студентів;
– за погодженням із органами студентського самоврядування складає
графік проведення прямих таємних виборів по факультетах Університету;
– забезпечує наявність скриньок для таємного голосування.
8.11. Квоти доводяться до відома студентів наказом по Університету.
Вибори представників проводяться в терміни, визначені наказом по
Університету, і відповідно до графіка, складеного Організаційним комітетом
8.12. Підготовку та проведення обрання представників на кожному
факультеті забезпечує студентська рада факультету.
8.13. Деканат факультету не пізніше, як за три дні до проведення виборів,
формує алфавітні списки студентів факультету за групами із урахуванням
студентів, які перебувають в академічних відпустках або в інших відпустках
відповідно до законодавства, та передає їх студентській раді факультету.
8.14. Кандидатури для обрання представниками для участі у виборах
ректора Університету можуть бути висунуті студентською радою факультету,
зборами академічних груп, шляхом самовисування.
Кількість кандидатів не може бути меншою за визначену квоту
представників студентів від факультету.
8.15. Усі пропозиції щодо кандидатур для включення до бюлетенів для
таємного голосування подаються студентській раді факультету не пізніше, як за
два дні до голосування.
Студентська рада факультету на своєму засіданні не пізніше, як за день до
проведення голосування, приймає рішення про включення прізвищ кандидатів
до бюлетенів для таємного голосування. Рішення оформляється протоколом,
який пізніше разом із іншою документацією передається організаційному
комітету.
8.16. Студентська рада факультету забезпечує виготовлення бюлетенів
для таємного голосування за формою, затвердженою організаційним комітетом,
не пізніше, як за годину до початку голосування. Бюлетені виготовляються в
кількості, що відповідає кількості студентів факультету, які мають право брати
участь у голосуванні. Відповідальність за кількість і правильність виготовлення
бюлетенів покладається на голів студентських рад факультетів. Усі виготовлені
бюлетені скріплюються на зворотному боці підписом голови й секретаря
студентської ради факультету.
8.17. Вибори представників проводяться на загальних зборах студентів
факультету відповідно до графіка у спеціально обладнаній аудиторії.
Диспетчерська група Університету, деканат факультету, організаційний комітет
забезпечують звільнення аудиторії від занять, наявність прозорої скриньки для
голосування (опечатаної печаткою відділу кадрів).
8.18. Навчальні заняття на час проведення голосування не припиняються.
8.19. Збори вважаються правочинними, якщо участь у них бере не менше
50 % студентів факультету, які мають право брати участь у голосуванні.
8.20. На зборах обов’язково має бути присутній член організаційного
комітету.
8.21. Учасники зборів відкритим голосуванням обирають із свого числа
голову, секретаря, який веде протокол зборів, лічильну комісію у кількості 3
або 5 осіб, яка здійснює підрахунок бюлетенів. Лічильна комісія зі свого складу
обирає голову і секретаря лічильної комісії.
8.22. Члени лічильної комісії на підставі списків студентів видають
бюлетені учасникам зборів під підпис.
8.23. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в
голосуванні, особисто. У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить
позначку («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, після чого опускає
заповнений бюлетень у скриньку.
8.24. Підрахунок голосів починається відразу після завершення
голосування, проводиться без перерви в тому ж приміщенні, де відбувалось
голосування.
8.25. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами
лічильної комісії. Після перевірки цілісності печаток скриньки для голосування
відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст
викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильною комісії.
8.26. Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для
голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для
голосування.
Після цього проводиться підрахунок результатів голосування.
Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких
випадках:
– якщо в бюлетені зроблено кількість позначок, більшу за встановлену
квоту;
– якщо не зроблено жодної позначки;
– якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня лічильна комісія
приймає рішення шляхом голосування.
8.27. Обраними представниками є кандидати, що набрали більшість
голосів.
8.28. Якщо два (чи більше) кандидати набрали однакову найменшу
кількість голосів і при цьому перевищується визначена квота, проводиться
другий тур голосування. До бюлетеня вносяться прізвища цих кандидатів.
Голосування проводиться за описаною вище процедурою.
8.29. Підсумки голосування оформляються протоколом за формою,
затвердженою організаційним комітетом.
8.30. Бюлетені складаються в конверт, який заклеюється, скріпляється
підписами голови зборів і голови лічильної комісії.
8.31. Протокол зборів, підписаний головою і секретарем, списки
студентів із підписами про отримання бюлетенів, протокол лічильної комісії,
конверт із бюлетенями передаються члену організаційного комітету,
присутньому на зборах, у день проведення зборів. Ці документи зберігаються
разом із іншою документацією з виборів ректора у встановленому порядку.
8.32. Якщо визначені графіком збори студентів не відбулись або за
результатами таких зборів не були обрані представники для участі у виборах
ректора за квотою цього факультету, то організаційний комітет приймає
рішення щодо передачі цих квот іншим факультетам і проведення відповідних
зборів для обрання представників за цими квотами. Відповідне рішення
доводиться до відома студентів наказом по Університету.
8.33. Організаційний комітет не пізніше ніж за сім календарних днів до
дня проведення виборів ректора Університету формує список осіб, які мають
право брати участь у виборах (далі – список виборців) і передає його виборчій
комісії.
 8.34. Підсумки обрання представників для участі у виборах ректора
Університету оприлюднюються організаційним комітетом (на дошці
оголошень, веб-сайті тощо).
 
9. Умови діяльності органів студентського самоврядування
 
9.1. Студентська рада Університету є вищим органом студентського
самоврядування по реалізації самостійної громадської діяльності студентів
Університету.
9.2. Студентська рада факультету є вищим органом студентського
самоврядування по реалізації самостійної громадської діяльності студентів
факультету.
9.3. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування
здійснюється за рахунок:
- фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені
Вченою радою Університетув розмірі не менше 0,5% коштів спеціального
фонду вищого навчального закладу.
- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом
студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного
членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
- Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених
ними кошторисів.
- Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
9.4. Адміністрація Університету, факультетів та гуртожитків всебічно
сприяє роботі органам студентського самоврядування Університету на всіх
рівнях.
9.5. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності
органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку,
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить
місця для встановлення інформаційних стендів тощо)про що укладається
відповідна угода.
9.6. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування, якщо та не порушує статуту ВНЗ.
 
10.Додаткові положення
 
10.1. Зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в
Університеті вносяться рішенням Конференції студентів Університету, якщо за
них проголосувало не менше 2/3 членів Конференції.
10.2. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації
самоврядування в Університеті, Студентська рада Університету, Студентська
рада факультету, Студентська рада гуртожитку можуть приймати окремі
документи, що не виходять за рамки цього Положення.
10.3. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають
правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів і Університету
1399

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вищу освіту

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 10. Стандарти вищої освіти

1. Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

2. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

4. Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу.

5. Вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається вищим навчальним закладом.

6. Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

1398
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31