Останні оновлення

Про підготовку проєктів освітніх
Про внесення змін до персонального складу вченої ради факультету дошкільної і
Про оприлюднення магістерських робіт на офіційному веб-сайті
Про перелік освітніх програм університету
Про відповідальну особу за акредитацію освітніх програм

Перелік нормативно-правових документів із організації роботи

Криворізького державного педагогічного університету 

ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КДПУ

 1. Статут Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ) (Завантажити)
 2. Колективний договір КДПУ на 2019-2021 рр. (Завантажити)
 3. Зміни до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КДПУ на 2019-2021 рр. (Завантажити)
 4. Зміни до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КДПУ на 2019-2021 рр. (Завантажити)
 5. Зміни до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КДПУ на 2019-2021 рр. (Завантажити)
 6. Антикорупційна програма університету на 2018-2020 роки (Завантажити)
 7. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КДПУ (Завантажити)
 8. Програма перспективного розвитку КДПУ (Завантажити)
 9. Положення про приймальну комісію КДПУ (Завантажити)
 10. Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства у КДПУ (Завантажити)
 11. Положення про апеляційну комісію КДПУ (Завантажити)
 12. Правила прийому до КДПУ 2019 рік (Завантажити)
 13. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам і аспірантам КДПУ (Завантажити)
 14. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців у КДПУ (Завантажити)

 15. Положення про укладання та контроль за виконанням договорів про надання освітніх послуг у КДПУ (Завантажити)

 ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Положення про Вчену раду Університету (Завантажити)
 2. Регламент роботи Вченої ради Університету (Завантажити)
 3. Положення про постійні комісії Вченої ради Університету (Завантажити)
 4. Положення про Вчену раду факультету (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Положення про організацію освітнього процесу в КДПУ (Завантажити)
 2. Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи педагогічний і науково-педагогічних працівників КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про факультет КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про кафедру КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про порядок переведення відрахування, поновлення, переривання навчання студентів у КДПУ (Завантажити)
 7. Положення про переведення студентів КДПУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів Державного бюджет (Завантажити)
 8. Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у КДПУ (Завантажити)
 9. Порядок складання розкладів занять та екзаменів у КДПУ (Завантажити)
 10. Порядок проведення ректорського контролю якості знань у КДПУ (Завантажити)
 11. Положення про диплом з відзнакою у КДПУ (Завантажити)
 12. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КДПУ (Завантажити)
 13. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КДПУ (Завантажити)
 14. Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладах вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (Завантажити)
 15. Положення про стипендіальні комісії у КДПУ (Завантажити)
 16. Правила призначення академічних стипендій у КДПУ (Завантажити)
 17. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти КДПУ (Завантажити)
 18. Положення про кваліфікаційні роботи в КДПУ (Завантажити)
 19. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників КДПУ (Завантажити)
 20. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти КДПУ (Завантажити)
 21. Положення про  Репозитарій (електронну базу даних) КДПУ (Завантажити)
 22. Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у КДПУ (Завантажити)
 23. Положення про Всеукраїнську олімпіаду КДПУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (Завантажити)
 24. Порядок формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у КДПУ (Завантажити)
 25. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КДПУ (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

      1. Положення про науково-методичну раду КДПУ (Завантажити)

      2. Положення про раду молодих учених у КДПУ(Завантажити)

      3. Положення про підвищення кваліфікації/стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників КДПУ (Завантажити

      4. Положення про Видавничий центр КДПУ(Завантажити)

      5. Положення про конкурс "Кращий молодий науковець КДПУ" (Завантажити)

      6. Положення про наукові видання КДПУ (Завантажити)

      7. Положення про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених КДПУ (Завантажити)

      8. Тимчасове положення про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії у КДПУ (Завантажити)

      9. Положення про наукові школи КДПУ (Завантажити)

      10. Положення про навчально-наукові лабораторії КДПУ (Завантажити)

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Положення про тендерний комітет КДПУ (Завантажити)
 2. Положення щодо проведення допорогових закупівель у КДПУ (Завантажити)
 3. Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про надання платних освітніх та інших послуг у КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про облікову політику КДПУ(Завантажити)

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про прес-центр КДПУ (Завантажити)
 3. Інструкція про корпоративну електронну пошту КДПУ (Завантажити)
 4. Порядок ведення блогу на офіційному веб-сайті КДПУ (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

 1. Положення про куратора академічної групи в КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про старосту академічної групи в КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про художню раду КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про Центр соціального розвитку КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про молодіжний центр "#StudHub" КДПУ (завантажити)
 6. Положення про Центр гендерної освіти КДПУ (Завантажити)
 7. Положення про тренінг-центр "Лідер ХХІ століття" КДПУ (Завантажити)
 8. Положення про мовний центр КДПУ (Завантажити)
 9. Положення про навчальну майстерню зі сфери обслуговування (Завантажити)

ГУРТОЖИТКИ

 1. Положення про користування гуртожитками КДПУ (Завантажити)
 2. Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках КДПУ (Завантажити)
 3. Правила користування камерами схову у гуртожитках КДПУ (Завантажити)

КАДРОВІ ПИТАННЯ

 1. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про прийняття на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників у КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу у КДПУ (Завантажити)
 4. Порядок здійснення контролю за виконанням штатного розпису у КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників КДПУ (Завантажити)

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

ДІЛОВОДСТВО

 1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Криворізький державний педагогічний університет (Завантажити)
 2. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДПУ (Завантажити)
 3. Порядок обліку, зберігання та використання печаток і штампів Криворізького державного педагогічного університету (Завантажити)
 4. Інструкція з діловодства в КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про експертну комісію КДПУ для проведення попередньої експертизи цінності документів університету (Завантажити)
 7. Порядок розроблення та затвердження посадових, робочих інструкцій та положень про структурні підрозділи у КДПУ (Завантажити)

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

 1. Порядок організації роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів у центрі доуніверситетської та післядипломної освіти (Завантажити)
 2. Положення про кваліфікаційну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів (Завантажити)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТЬСКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У КДПУ

 1. Положення про ОСС КДПУ (Завантажити)

 

1
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30