Факультет педагогічної освіти
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА.

Підготовка фахівців бакалаврського рівня за спеціальністю 015 Професійна освіта (Транспорт) у КДПУ була започаткована з 2018-2019 н. р.

Це стало для кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання логічним етапом розвитку. Із часів заснування (1972 р.) кафедра здійснювала підготовку педагогів – вчителів трудового навчання за профілем «Автосправа». Студенти, що навчаються за цим напрямом, згідно з навчальними планами опановували такі дисципліни, як: «Автомобіль», «Експлуатація та ремонт автомобіля», «Правила дорожнього руху», «Автомобіль, паливо та паливно-мастильні матеріали» та ін. Кафедрою створено потужну матеріально-технічну базу для їх забезпечення, зокрема автокомплекс. За результатами аналізу ринку праці встановлено тенденцію зростання попиту на фахівців спеціальності Професійна освіта (Транспорт). Зокрема, у Кривому Розі підготовку кваліфікованих робітників і фахівців для транспортної галузі здійснюють 6 закладів професійно-технічної освіти, 3 коледжі, заклади вищої освіти.

Започаткована ОП була у 2018 р., у 2019 р. її переглянуто та затверджено модифіковану, адаптовану до сучасних запитів ринку праці ОП. Після того, як набрав чинності Стандарт вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 015 Професійна освіта, ОП знову було серйозно переглянуто й суттєво удосконалено: уточнено компетентності та ПРН, скореговано навчальний план, розроблено нові робочі програми навчальних дисциплін, розширено перелік баз практик. Оновлена ОП, яка відповідає стандарту вищої освіти набрали чинності з 01.09.2020.

У 2021 році ОП Професійна освіта (Транспорт) отримала умовну (відкладену) акредитацію і відповідно до зауважень і рекомендацій ГЕР, ОП було переглянуто, й усунуто усі зазначені недоліки: скореговано основний фокус ОП, збільшено обсяг практичної підготовки до 30 кредитів, перерозподілено дисципліни між нормативною і вибірковою частинами, розширено перелік вибіркових дисциплін. З 01.09.2021 року набула чинності нова редакція ОП, в якій враховано усі рекомендації та зауваження ГЕР і експертної групи а також пропозиції стейкхолдерів.

У 2022 і 2023 роках Відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» ОП Професійна освіта (Транспорт) проходила акредитацію за спрощеною процедурою з ухваленням рішення про умовну (відкладену) акредитацію без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи.

Цілі ОП полягають у забезпеченні комплексної підготовки фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі професійної освіти і здійснювати освітню діяльність із професійної підготовки фахівців галузі транспорту.

Освітня програма орієнтована на підготовку педагогів професійного навчання у галузі транспорту. Характерною особливістю програми є те, що вона: 1) передбачає підготовку висококваліфікованих, конкурентно-спроможних на ринку праці фахівців у галузі транспорту; 2) передбачає комплексну практичну підготовку педагогів професійного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 3) гарантує здобувачам вищої освіти формування індивідуальної освітньої траєкторії через можливість обирати спеціалізовані дисципліни.

Загальна мета ОП: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі освіти та професійної освіти, що відповідають сучасному розвитку ринкової економіки загалом та галузі транспорту.

Спеціальна мета ОП: Забезпечити здобувачу вищої освіти формування програмних компетентностей для успішного здійснення освітньої та виробничої діяльності, що надасть випускнику можливість вільного доступу до працевлаштування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, подальшого навчання.

Унікальність ОП: Програма спрямована на різнопланову та багатопрофільну підготовку педагогів професійного навчання. Передбачено комплексну практичну підготовку як у спеціалізованих аудиторіях (автокомплексі), так і на підприємствах галузі транспорту.

Обов’язкові компоненти ОП «Професійна освіта (Транспорт)», що складають цикл загальної та професійної підготовки, призначені для формування у здобувачів вищої освіти професійних навичок розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі професійної (професійно-технічної) освіти за спеціалізацією «Транспорт», що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Об’єктами вивчення та професійної діяльності майбутнього викладача професійного навчання є структура та функціональні компоненти системи професійної освіти; теоретичні основи, технології та обладнання для виконання спеціальних робіт, пов’язаних із використанням методів відповідних наук в установах та організаціях галузі транспорту. Зміст навчання передбачає теоретичні і прикладні компоненти професійної освіти, фундаментальні і прикладні аспекти галузі транспорту, методики викладання спеціальних та загальнотехнічних дисциплін у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, сучасні виробничі задачі у галузі транспорту, що реалізується під час вивчення таких нормативних дисциплін циклу професійної підготовки, як «Професійна педагогіка», «Методика професійного навчання», «Методика навчання загальнотехнічних дисциплін», «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)», «Основи екології», «Основи охорони праці», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Транспортні засоби та їх технічне обслуговування», «Транспортна логістика», «Електротехніка і електроніка», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Технічна механіка», «Правила дорожнього руху», «Електричні та інформаційно-комп'ютерні системи на транспорті», «Технологія конструкційних матеріалів», «Експлуатація і ремонт двигунів транспортних машин». Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців здійснюється також за рахунок 3 навчальних (технологічна ознайомча, технологічна, психолого-педагогічна) та 2 виробничих практик (виробничі педагогічні практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти). Компоненти за вибором формують індивідуальну траєкторію навчання здобувачів вищої освіти.

25214
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30