Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
Шановні студенти!
Нижче для вас розміщено методичні матеріали з головних курсів, що викладаються кафедрою хімії та методики її навчання. Ласкаво просимо переглянути їх і сподіваємось, що ці матеріали зроблять ваш нелегкий шлях до знань більш зручним та ефективним. Для перегляду матеріалів на тисніть будь-ласка на назву потрібного Вам розділу і перейдіть за посиланням.
З повагою кафедра хімії та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету

 

Аналітична хімія Біохімія Екохімія Загальна і неорганічна хімія Історія хімії
Аналітична хімія Біохімія Екохімія Загальна і неорганічна хімія Історія хімії
Кількісні розрахунки в хімії Комплексні сполуки Комп'ютерне моделювання хімічних процесів Методика навчання хімії Механізми органічних реакцій
Кількісні розрахунки в хімії Комплексні сполуки Комп'ютерне моделювання хімічних процесів Методика навчання хімії Механізми органічних реакцій
Неорганічний та органічний синтез Органічна хімія Основи хімії гетероциклів Прикладні аспекти хімії Сучасні проблеми хімії
Неорганічний та органічний синтез Органічна хімія Основи хімії гетероциклів Прикладні аспекти хімії Сучасні проблеми хімії
Техніка хімічного експерименту Фізико-хімічні методи аналізу Фізична та колоїдна хімія Хімічна технологія Хімія високомолекулярних сполук
Техніка хімічного експерименту Фізико-хімічні методи аналізу Фізична та колоїдна хімія Хімічна технологія Хімія високомолекулярних сполук
Хімія з основами геохімії Курсові та кваліфікаційні роботи Педагогічна практика з хімії            
Хімія з основами геохімії Курсові та кваліфікаційні роботи Педагогічна практика з хімії            
2338
5498
5924

Матеріали до днів практики

ДЕНЬ ПЕРШИЙ:

Настановча конференція: ознайомлення із завданнями практики, графіком роботи, умови ведення журналу практики, оформлення звіту практики.

Правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії (6 год.).

Перший день практики

ДЕНЬ ДРУГИЙ-ТРЕТІЙ:

Хімічна лабораторія для наукових досліджень, навчальна хімічна лабораторія та шкільний кабінет хімії  (12 год.).

Другий та третій день практики

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ:

Робоче місце лаборанта, вчителя хімії та учня в кабінеті хімії (6 год.)

Четвертий день практики

ДЕНЬ ПЯТИЙ-ШОСТИЙ:

Хімічний посуд (12 год.)

Пятий та шостий день практики

ДЕНЬ СЬОМИЙ-ДЕВЯТИЙ:

Хімічні реактиви та обладнання (18 год.)

Сьомий-девятий день практики

Зразок оформлення етикетки

ДЕНЬ ДЕСЯТИЙ-ОДИНАДЦЯТИЙ:

Розчини (12 год.)

Десятий-одинадцятий день практики

ДЕНЬ ДВАНАДЦЯТИЙ:

Підсумковий звітний день (6 год.)

Дванадцятий день практики

5198
4212
3948
1548
1139
Лабораторний практикум
Самостійна робота студентів
861
Мета та завдання навчальної дисципліни
Актуальність проблем екології та охорони навколишнього середовища, погіршення стану природних об’єктів, необхідність моніторингу та хімічного контролю довкілля, затвердження української національної екологічної програми – все це створило умови для розвитку дочірньої науки – екохімії. Виробнича діяльність людини призвела до такого забруднення довкілля – атмосфери, вод, ґрунтів, – що природа сама не може впоратися і досягти рівноваги. Необхідне втручання людини з двох позицій. По-перше, це оцінка стану об’єктів навколишнього середовища, по-друге, екологічний контроль нових виробництв. Оцінкою стану довкілля, проблемами прогнозування та попередження займаються екохімія та моніторинг. Вони мають свої особливості, пов’язані з багатьма природознавчими науками, перш за все з екологією. Сучасні фахівці-хіміки повинні бути обізнаними з питань контролю об’єктів як для вирішення практичних проблем з аналізу об’єктів довкілля, так і прогнозування їх подальшого стану та планування його поліпшення.
Метою викладання дисципліни "Екохімія" є:
 • продовження вивчення дисциплін хімічного циклу з встановленням особливостей хімічних процесів у природі, аналізу природних об’єктів;
 • сприяння розвитку творчого мислення, стимулювання наукового пошуку у студентів;
 • здійснення формування професійних компетентностей майбутнього хіміка, вчителя хімії, вчителя екології, лаборанта еколого-хімічної лабораторії тощо.
Якість знань з цієї дисципліни залежить від опорних хімічних знань про хімічні речовини, процеси, закономірності перетворення речовин, опорних екологічних знань про будову біосфери, організацію життєвих форм тощо. Саме розуміння особливостей перебігу процесів у природі дає змогу студенту прогнозувати відповідні напрямки перетворення речовин. Тому головними завданнями курсу є:
1. Набуття студентами знань про:
 • особливості хімічного складу природних об’єктів;
 • природні процеси, що відбуваються за участю природних складованих, при наявності забруднювачів;
 • систему моніторингового контролю за станом природних об’єктів;
 • показники, що визначають якість об’єкта довкілля;
 • особливості хімічного контролю природних об’єктів.
 • визначення механізмів хімічних реакцій.
2. Оволодіння навичками, що
 • необхідні у практичній діяльності хіміка, вчителя хімії для вирішення професійних проблем;
 • необхідні для виконання експериментальних робіт, пов’язаних з організацією робочого місця, етапів підготовки необхідних реактивів та проведення дослідів для навчання, аналізу та дослідження, утилізації витрачених реактивів;
 • необхідні при відборі проб зразків природних об’єктів, їх пробопідготовці, проведенні хімічного аналізу;
 • необхідні для науково обґрунтованого прогнозування наслідків порушення правил поводження з хімічними речовинами чи експлуатації промислових агрегатів тощо;
 • необхідні для здійснення контролю за станом природного об’єкту та передбачення в ньому подальших змін.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 • основи хімічних знань, екологічної науки та моніторингу довкілля;
 • фундаментальні розділи математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом природничої галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • про хімічні речовини та їх перетворення, закономірності протікання хімічних реакцій, фактори впливу на них;
 • про методи спостереження, опису, ідентифікації, класифікації хімічних об’єктів;
 • про основні методи фізико-хімічного аналізу для встановлення якісного та кількісного складу речовин;
 • про сучасні досягнення хімічної науки, розуміння її ролі в науковому світогляді;
 • про хімічне виробництво, його вплив на навколишнє середовище та профілактичні заходи запобігання надзвичайним ситуаціям;
 • про хімічні речовини – забруднювачі навколишнього середовища, їх трансформацію;
 • про основи прикладної екології, принципи оптимального природокористування;
 • про принципи моніторингу, оцінки ступеня забруднення навколишнього середовища;
 • соціальні та екологічні наслідки своєї професійної діяльності;
уміти:
 • з’ясовувати екологічні проблеми виробництв певних продуктів хімічної технології та пропонувати можливі методи їх вирішення, використовуючи основні поняття хімії, хімічної технології, промислової екології;
 • з’ясовувати антропогенні складові біосфери і довкілля на основі уявлень про їх природний склад, характеризувати біосферні процеси, антропогенні зміни геооболонок, складові техносфери, базуючись на сучасних стратегіях розвитку цивілізації;
 • використовувати теоретичні знання й практичні навички з хімії та фізики для дослідження хімічних, біохімічних екологічних процесів;
 • працювати з хімічним посудом та лабораторним обладнанням; використовувати хімічне обладнання у професійній діяльності;
 • визначати методи очистки повітря, води, ґрунтів від різних типів забруднення, визначати способи мінімізації забруднення навколишнього середовища, використовуючи знання про будову, склад, джерела та критерії забруднення;
 • визначати роль металів, неметалів та їх сполук у функціонуванні біосфери на основі їх фізико-хімічних властивостей, розповсюдження у природі, біогеохімічних циклів їх перетворення, токсикологічної характеристики;
 • встановлювати екологічні проблеми техногенезу на основі аналізу техногенної діяльності людини;
 • здійснювати розрахунки, використовуючи основні закони хімі,ї аналізувати, інтерпретувати результати досліджень;
 • оцінювати відповідність санітарно-гігієнічних умов праці основним законодавчим актам про охорону праці на основі гігієнічної класифікації шкідливих речовин;
 • характеризувати роль хімії у рішенні екологічних проблем на основі уявлень про хімічну промисловість в системі "природа-виробництво", поняття "навколишнє середовище";
 • обґрунтовувати необхідність впровадження альтернативних джерел енергії, враховуючи екологічні проблеми використання традиційних видів палива;
 • застосовувати основи ділового спілкування, працювати в команді, вести дискусію;
 • організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
 • визначати вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов’язків фахівця;
 • обґрунтовувати раціональні методи нормалізації умов праці у конкретній виробничій ситуації;
 • провести інструктаж на робочому місті з питань техніки безпеки та безпеки життєдіяльності;
 • визначати профілактичні заходи запобігання надзвичайним ситуаціям, на основі властивостей речовин та особливостей дії їх на організм людини визначати послідовність дій при наданні першої долікарській допомоги та надавати її потерпілим, застосовувати засоби захисту від дії отруйних речовин на основі аналізу впливу хімічних факторів небезпеки на організм людини.
   
Матеріали для самостійної роботи студентів
   
Лабораторний практикум
   
Презентації

 

1068
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30