Кафедра технологічної та професійної освіти
Факультет педагогічної освіти

20 лютого 2024 року відбувся захист дисертаційного дослідження Созонюк Ольги Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта, освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера Обслуговування)» за темою «Організація самостійної роботи майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем».

1

https://kdpu.edu.ua/nauka/spetsializovani-vcheni-rady-phd/24173-phd-sozonyuk-olha-serhiivna.html

Науковий керівник: Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти Криворізького державного педагогічного університету.

Наказ від 22 грудня 2023 року № 590 «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії»

Одним із першочергових завдань сьогодення є підготовка мобільних, висококваліфікованих фахівців сфери обслуговування, які готові до саморозвитку, самоосвіти, самостійності, відповідальності, ініціативності та творчої активності. Саме тому у сучасному освітньому просторі постало важливе і водночас складне питання – організація самостійної роботи майбутніх фахівців в цілому і сфери обслуговування зокрема. Важливість цієї проблеми зумовлена новою роллю самостійної роботи, яку вона набуває у зв’язку з переходом на діяльнісну парадигму освіти. Самостійна робота стає провідною формою організації навчального процесу в умовах економічного розвитку, пандемії та воєнного стану.

Здійснено аналіз теоретичних основ поняття «самостійна робота», «самоосвіта», «самостійність», «індивідуальна робота», «позааудиторна робота». З’ясували, що поняття самостійна робота є багатовимірним системним об’єктом. Розкрито особливості проєктування логістичних систем в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування і визначили, що проєктування логістичної системи – комплексні цілеспрямовані дії, спрямовані на створення чи удосконалення функціонування логістичної системи.

2

Розроблено й експериментально перевірено модель організації самостійної роботи майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем. Під час організації педагогічного експерименту перевірено ефективність запропонованої системи організації самостійної роботи майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем. Представлена модель направлена на розвиток навичок самостійності, аналітичного мислення та практичних навичок у галузі логістики, які є ключовими для майбутніх фахівців у сфері послуг і складається з цільового, теоретичного, організаційно-процесуального, оцінно-результативного блоків.

3

Розроблено і впроваджено спецкурс «Логістика в галузі», завданнями якого були: оволодіння навичками використання способів самостійної роботи, актуалізація позитивного ставлення до професійної підготовки як інструменту свідомого керування результатами професійно-педагогічної діяльності і підвищення їх якості; стимулювання розвитку потреби у вивченні теорії і методики професійної освіти сфери обслуговування; акцентування уваги на позитивних сторонах застосування логістичних знань в організації професійної діяльності й самостійної роботи.

Розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни «Логістика в галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), який містить програмний матеріал, рекомендації до самостійного опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни, питання до екзамену, приклади ситуаційних завдань, тестові та контрольні роботи, тематику індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури.

Результати проведеного дослідження підтвердили виправданість впровадження запропонованої моделі організації самостійної роботи в процесі проєктування логістичних систем та ефективність визначених педагогічних умов.

25281

15.11.2023 року відбулось попередня експертиза  наукового дослідження Созонюк Ольги Сергіївни на тему: "Організація самостійної роботи у майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем". 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Савченко  Лариса Олексіївна. 

передзахист

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (Сфера обслуговування). У дисертації здійснено цілісний аналіз досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та практиці, визначено базові поняття дослідження, розроблено та експериментально перевірено модель організації самостійної роботи майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем.

передзахист1

Розроблено модель організації самостійної роботи майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем, яка складається з трьох взаємопов’язаних блоків: методологічно-цільового, процесуально-змістового, результативно-оцінного.

Визначено й обґрунтовано педагогічні умови, урахування яких сприяє ефективності організації самостійної роботи майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі проєктування логістичних систем. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо формування вмінь самостійної роботи у майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі організації та проєктування логістичних систем взагалі та під час вивчення курсу «Логістика в галузі» зокрема.

                              передзахист 2   передзахист3

Окремі положення дисертації можуть бути покладені до концептуальної основи програм з професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), а саме при вивченні організації логістичних систем у ресторанному господарстві; результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі, під час розробки методичних матеріалів, для підвищення кваліфікації фахівців сфери обслуговування і проведення науково-педагогічних досліджень.

23796

9 травня 2023 року відбувся захист дисертаційного дослідження ЗІНЧЕНКО СВІТЛАНИ МИХАЙЛІВНИ на здобуття ступеня Доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (Сфера обслуговування). 

Zinchenko 1

https://kdpu.edu.ua/nauka/spetsializovani-vcheni-rady-phd/21606-phdzinchenko-svitlana-mykhailivna.html

Тема дисертації:

«ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ»

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Савченко Л.О.

Наказ від 10 березня 2023 року №124 «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії»

23014

25.04.2023 року на кафедрі педагогіки та методики технологічної освіти КДПУ (гарант ОНП д.п.н.проф. Савченко Л.О) відбувся захист дисертаційного дослідження Пісної Тетяни Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта, освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера Обслуговування)» за темою «Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача сфери обслуговування у процесі професійної підготовки».

Pisna 1

Науковий керівник: Кулінка Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти в.о. декана факультету дошкільної і технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету. Голова ради: Гаманюк Віта Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету.

Pisna 2

Опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II.

Матукова Ганна Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування та адміністрування Юридичного інституту Державного університету економіки і технологій.

Одним із найважливіших завдань сьогодення є підготовка фахівців сфери обслуговування до якої належить галузь харчування, ресторанний та готельний бізнес. Дана галузь відноситься до сфери виробництва та обслуговування, що в першу чергу, піддалася змінам та реформуванню, роздержавленню і приватизації.

Здійснено аналіз пласту наукових досліджень, у яких вивчався та системно досліджувався  феномен  «індивідуальний стиль», та тотожні поняття «стиль», «індивідуальність», «діяльність». «індивідуальний стиль діяльності»  це специфічна система вона є стійка і включає в себе: засоби, прийоми, навички, методи, способів виконання тієї чи іншої діяльності Для студентів було розроблено варіативні спецкурси: «Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього фахівця сфери обслуговування у процесі професійної підготовки» та «Персональна іміджелогія»; систему вправ за кожним показником у межах кожного критерію від репродуктивних до творчих, які були орієнтовані на профільні дисципліни.

Pisna 3                          Pisna 4

Результати проведеного дослідження показали, що впровадження інтерактивних технологій в умовах закладу вищої освіти сприяє формуванню індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх викладачів сфери обслуговування

22180

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачами ступеня доктора філософії наукових результатів дисертацій 27 грудня 2022 року буде проведено засідання  кафедри педагогіки та методики технологічної освіти. (Детальніше)

21575

Публікації аспірантів та викладачів кафедри 2021-2022 за ОНП зі спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) (завантажити)

20254

Аспірантки кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету Кірюха Катерина Ігорівна, Гриняєва Наталя Миколаївна успішно захистили та здобули науковий ступень доктора філософії зі спеціальності 015 – Професійна освіта (сфера обслуговування) (завантажити)

19997

 

КАРПОВА ВІКТОРІЯ КОСТЯНТИНІВНА МАРЧЕНКО АЛІНА АНАТОЛІЇВНА
БОЖКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА ШИНКАРЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
17776

В рамках академічної мобільності викладачі та аспіранти кафедри прийняли участь в міжнародному онлайн-семінарі "Педагогічна освіта ХХІ століття: нові виклики та рішення" (Детальніше)

17774

3.12.2021 р. відбулась зустріч з представниками Інституту розвитку міста Кривого Рогу Лаже Оксаною Володимирівною, Гладковою Іриною Олександрівною,  Пісною Тетяною Миколаївною, методистом Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету та гарантом ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) Савченко Ларисою Олексіївною, гарантом ОПП Кулінкою Юлією Сергіївною «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (Детальніше)

 

17707
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31