Кафедра англійської мови з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Курсові роботи з лексикології англійської мови

№ п/п

Тема курсової

П.І.Б. студента

П.І.Б. керівника

1

Концепт «food» як фрагмент англомовної картини світу

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

2

Актуалізація концепту «freedom» в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

3

Концепт «homeland» в англомовній картині світу

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

4

Способи вираження співчуття в англійській та українській культурі

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

5

Фразеологізми на позначення погоди в англійській та українській мовах

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

6

Вербалізація концепту «motion» в англійській мовній картині світу

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

7

Субстандартна лексика у постмодерних текстах як вияв мовної культури

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

8

Лінгвокультурні особливості нелітературної лексики в українських та англійських мас-медійних текстах

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

9

Американський сленг: соціолінгвістичний аспект

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

10

Місце та роль професійного сленгу в жаргонній системі української та англійської мов

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

11

Антропоніми в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

12

Фразеологічні одиниці з антропонімічним компонентом біблійного походження в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

13

Фразеологізми з антропонімічним компонентом літературного походження в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

14

Фразеологічні одиниці з антропонімічним компонентом античного походження в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

15

Скорочення як продуктивний спосіб словоутворення в сучасній англійській мові

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

16

Лінгвістичні особливості рекламного дискурсу і можливі варіанти перекладу рекламних слоганів з англійської на українську мову

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

17

Американський молодіжний сленг у мовній картині світу

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

18

Семантичні особливості соматичних дієслів в англійській мові

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

2412

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: 1) виконання кваліфікаційної роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).
Оцінка А «відмінно» (91-100 балівставиться, якщо студент:
1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана кваліфікаційна робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповідав на запитання членів комісії.
Оцінка В «добре» (81-90 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на запитання членів комісії.
Оцінка С «добре» (71-80 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури; мають місце окремі неточності; 
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на більшість запитань членів комісії.
Оцінка Д «задовільно» (61-70 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або обґрунтувати їх;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту у визначений кафедрою термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка Е «задовільно» (51-60 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка FX «незадовільно» (26-50 балів) ставиться, якщо студент:
1. Продемонстрував незадовільні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи; 
3. Допускає чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату;
4. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
5. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка «незадовільно» (0-25 балів) ставиться в тому разі, коли на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання кваліфікаційної роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

295

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).
Оцінка А «відмінно» (91-100 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.
Оцінка В «добре» (81-90 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на запитання членів комісії.
Оцінка С «добре» (71-80 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури; мають місце окремі неточності; 
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на більшість запитань членів комісії.
Оцінка Д «задовільно» (61-70 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або обґрунтувати їх;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту у визначений кафедрою термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка Е «задовільно» (51-60 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка FX «незадовільно» (26-50 балів) ставиться, якщо студент:
1. Продемонстрував незадовільні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи; 
3. Допускає чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату;
4. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
5. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка F «незадовільно» (0-25 балів) ставиться в тому разі, коли на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

291
№ п\п П.І.Б. студента Тема роботи

П.І.Б.

викладача

Рецензент
1 Ніконенко С. Дієслова на позначення психо-емоційного стану особи в українській та англійській мовах

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

к.філол.н., доц.

Клименко І.М.

2 Чикчирна А. Дієслова на позначення руху в українській та англійській мовах

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

к.філол.н., доц.

Клименко І.М.

3 Дмитрієва В. Формування рецептивних лексичних навичок за когнітивно-комунікативним підходом на уроках англійської мови в основній школі

к.пед.н., доц.

Соловйова Н.Д.

к.пед.н., доц.

Зоренко І.С.

4 Батенкова А. Розвиток навичок говоріння за допомогою індивідуальних завдань на уроках англійської мови у початковій школі

к.пед.н., доц.

Мацепура Л.Л.

к.пед.н., доц.

Зоренко І.С.

5 Саєнко А. Концепт «Батьківщина/ Motherland» у системі української та англійської мовних картин світу

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

к.філол.н., доц.

Клименко І.М.

290

Курсові роботи з лексикології англійської мови

№ п/п Тема курсової П.І.Б. керівника
1 Фразеологізми з антропонімічним компонентом в англійській мові

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

2 Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

3 Дієслова акваруху в сучасній англійській мові

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

4 Функціонування концепту «Home/House» в лексичній семантиці англійської мови

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

5 Функціонально-семантичні особливості концепту «Мода/Fashion» в англійській мові

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

6 Вербалізація концептів «Own/Alien» в англійській мовній картині світу

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

7 Вербалізація концепту «Рух/Motion» в англійській мовній картині світу

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

8 Співвідношення сленгової лексики української та англійської мов: соціолінгвістичний аспект

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

9 Сленгова фразеологія англійської мови як вияв національно-мовної культури

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

10 Американський історичний сленг в аудіовізуальному тексті (на матеріалі фільму «У джазі лише дівчата»)

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

11 Особливості біблейських фразеологізмів (Євангеліє від Матфія)

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

12 Семантика назв кольорів у романі О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

13 Структурно-семантичні характеристики складних слів в англійській мові (на матеріалі художнього тексту)

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

14 Американські та британські лексичні еквіваленти

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

15 Концепти crime/punishment в англомовній культурі

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

16 Концепт homeland в англомовній картині світу

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

17 Словоутворення в американському варіанті сучасної англійської мови

к.філос.н., ст.викл.

Панасюк Ю.В.

18 Порівняльна характеристика британського і американського варіантів англійської мови

к.філос.н., ст.викл.

Панасюк Ю.В.

289
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31