Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ландшафтної екології для студентів ІІ курсу спеціальності 101 Екологія

2019-2020 н.р.

 1. Аналіз сучасного стану поверхневих вод України.
 2. Вміст гумусу в ґрунтах садово-паркового культурфітоценозу.
 3. Деградація та фрагментація ландшафтів як загрози для біорізноманіття.
 4. Кислотність ґрунтів лісового культурфітоценозу.
 5. Ландшафтна організація промислових об’єктів.
 6. Організація сітьової ландшафтно-територіальної структури Кривого Рогу.
 7. Особливості формування водної мережі Криворіжжя.
 8. Оцінка впливу антропогенного навантаження на геосистему Кривого Рогу.
 9. Оцінка ступеню антропізації (синантропізації) геосистеми Кривого Рогу.
 10. Природно-ресурсний потенціал Кривого Рогу: мінеральні ресурси.
 11. Природно-ресурсний потенціал Кривого Рогу: рослинні ресурси.
 12. Промислові ландшафти Кривого Рогу: історія формування, структура, екологічні проблеми.
 13. Селітебні ландшафти Кривого Рогу: історія формування, структура, екологічні проблеми.
 14. Соціально-економічні функції геосистеми Кривого Рогу.
 15. Стан та розвиток штучних водойм Криворіжжя.
 16. Структура антропогенних ландшафтів геосистеми Кривого Рогу.
 17. Сучасний стан поверхневих вод Криворіжжя.
 18. Таксономія лісових антропогенних ландшафтів.
 19. Таксономія рекреаційних ландшафтів.
 20. Техногенез і техногенна трансформація ландшафтів.
 21. Типологія та характеристика міських ландшафтів.
8165

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з біології для студентів І курсу спеціальності 101 Екологія

2019-2020 н.р.

 

 1. Абіологічні тенденції в організації життя сучасної людини.
 2. Анатомо-морфологічні особливості водних рослини України.
 3. Аранеофауна Дніпропетровської області.
 4. Будова листків і стебел гетерофільних рослин.
 5. Будова та функції кореневих систем.
 6. Видовий склад трав’янистих рослин міського озеленення.
 7. Вівіпарія в рослинному світі.
 8. Вразливі тварини Дніпропетровської області у Червоній книзі України.
 9. Гідробіонти водних екосистем Криворіжжя.

10.Дощовий черв’як - біоіндикатор екологічного стану урбоземів.

11.Екологічні групи павуків  Дніпропетровщини.

12.Екологічні особливості рослин альпінарію.

13.Екологія та розмірно-вікова структура ….. (наприкладозерних жаб Pelophylax ridibundus Pallas).

14.Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних.

15.Класифікація способів поширення плодів та насіння.

16.Комахоїдні рослини України: видовий склад, специфіка анатомо-морфологічної будови.

17.Лікарські рослини, що містять вітамінні та інші групи корисних речовин.

18.Морфогенез плодів Magnoliophyta.

19.Морфологія та екологія плодів.

20.Органографія квітки як генеративного органу рослин.

21.Особливості біології  ……. України (наприклад,  дикої свині Правобережної України).

22.Особливості ритмів сезонної вегетації рослин.

23.Особливості та біологічне значення меристем.

24.Особливості та біологічне значення механічної тканини рослин.

25.Особливості та біологічне значення покривної тканини рослин.

26.Отруйні рослини України: видовий склад, особливості анатомо-морфологічної будови.

27.Павуки урбанізованих територій.

28.Парк/сад як об’єкт озеленення та культурфітоценоз.

29.Рідкісні та зникаючі види рослин Криворіжжя, Дніпропетровщини, України.

30.Рідкісні та зникаючі види тварин Криворіжжя, Дніпропетровщини, України.

31.Роль рослиноїдних риб в екосистемі Дніпровських водосховищ.

32.Рослинність засолених ґрунтів України, її розвиток, використання та оптимізація.

33.Сегетальні та рудеральні рослини флори Криворіжжя

34.Секреторні структури рослин.

35.Синантропна флора зони житлової забудови м. Кривий Ріг.

36.Структура та морфогенез чагарників.

37.Структура та функціонування провідної тканини.

38.Структурні особливості підземних органів рослин.

39.Структурно-функціональні особливості прояву гетерофілії у вищих водних і суходільних рослин.

40.Форми росту та габітус у формуванні біоморф.

8164

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

КАФЕДРИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(2019-2020 н. р.)

 

 1. Біорізноманіття флори напівприродних екосистем природоохоронних територій Кривбасу.
 2. Ботанічна характеристика однорічних декоративних рослин як чинник формування пізнавальної діяльності учнів.
 3. Варіабельність морфометричних показників виду Acer negundo L. на фоні техногенного навантаження.
 4. Визначення стану едафотопів міста Кривий Ріг методами індикації.
 5. Дендрометричні характеристики лісових культурфітоценозів Криворіжжя.
 6. Дидактичні умови формування інтегрованих знань при вивченні загальної біології.
 7. Екологічна обумовленість сучасного стану садово-паркового культурфітоценозу.
 8. Екологічний склад та життєвий стан деревно-чагарникових угруповань території ПАТ ЦГЗК.
 9. Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду деревно-чагарникових видів садово-паркового культурфітоценозу.
 10. Еколого-ботанічна характеристика листків як засіб формування екологічних знань учнів.
 11. Еколого-ботанічні особливості деревно-чагарникових видів садово-паркового культурфітоценозу.
 12. Еколого-таксономічний склад культурфітоценозів ПАТ «ПівдГЗК».
 13. Еколого-таксономічні спектри рослинних угруповань напівприродних екосистем Криворіжжя.
 14. Еколого-таксономічні спектри рослинних угруповань техногенних екосистем.
 15. Життєвість деревостану лісового культурфітоценозу.
 16. Інвазійні види флори техногенних екотопів: специфіка занесення, наслідки та перспективи управління.
 17. Культивування декоративних рослин на пришкільній ділянці як чинник формування екологічної культури учнів.
 18. Культивування дикоростучих рослин на пришкільній ділянці як чинник формування екологічної культури учнів.
 19. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні ботаніки.
 20. Морфологічна характеристика листків як засіб формування біологічних знань учнів.
 21. Об’єкти живої природи як засіб формування екологічної культури та свідомості учнів старших класів під час навчально-польових практик.
 22. Організація і методика проведення узагальнюючих уроків під час вивчення розділу «Ботаніка».
 23. Організованість та організація рослинних угруповань техногенних екотопів.
 24. Порівняльна технотолерантність деревно-чагарникових видів промислових підприємств Кривбасу (на прикладі ПАТ «ПівдГЗК»).
 25. Порівняльні екоморфічні спектри флори Дніпропетровської області.
 26. Різноманіття таксонів та життєвих форм флори техногенних екотопів Кривбасу.
 27. Стійкість деревних видів до забруднення навколишнього середовища.
 28. Структурна організація деревостану лісового культурфітоценозу.
 29. Сукцесійні явища та процеси техноекотопів   Кривбасу як об’єкт дослідницької роботи під час польових практик з ботаніки.
 30. Утилітарна цінність різноманіття флори порушених земель Криворіжжя.
 31. Фонд таксонів та життєвих форм покритонасінних рослин піонерної стадії заростання техногенних екотопів відвалів.
8129

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з методики навчання біології для студентів ІV курсу спеціальності

014.5 Середня освіта (Біологія)

(2019-2020 н. р.)

 1. Вдосконалення форм і методів екологічного виховання учнів в процесі вивчення біології.
 2. Вивчення біології в школі за допомогою програмованого навчання.
 3. Використання ігрових моментів на уроках біології.
 4. Використання краєзнавчого матеріалу при вивчені біології в школі.
 5. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення біології у 6-му класі.
 6. Інтерактивні методи навчання та їх використання в процесі вивчення біології.
 7. Методика викладання теми «Клітинна будова рослин» при вивчені біології.
 8. Методика дослідницької діяльності на уроках біології та в позаурочний час.
 9. Методика дослідницької роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці.
 10. Методика естетичного виховання учнів в процесі вивчення біології.
 11. Методика застосування засобів наочності під час вивчення ботаніки.
 12. Методика організації біологічних екскурсій.
 13. Методика організації екологічних екскурсій.
 14. Методика організації позашкільної роботи з біології.
 15. Методика організації та проведення заходу «Тиждень біології».
 16. Методика організацій ботанічних екскурсій.
 17. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні ботаніки.
 18. Методика проведення фенологічних спостережень у позаурочній роботі з біології.
 19. Методика роботи вчителя біології з обдарованими учнями на уроках біології.
 20. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення біології.
 21. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення флори Криворіжжя.
 22. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення біології.
 23. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення рудеральної флори Криворіжжя.
 24. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення сегетальної флори Криворіжжя.
 25. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення біології.
 26. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів старших класів.
 27. Організація самостійної роботи з загальної біології учнів 10-11 класів
 28. Організація та зміст позакласної роботи з біології.
 29. Систематизація і узагальнення знань учнів під час вивчення розділу „Ботаніка”.
 30. Факультативи в системі формування науково-дослідницьких компетенцій учнів 10-11 класів в процесі вивчення біології.
 31. Форми і методи позакласної екологічної діяльності учнів.
 32. Форми та методи самостійної роботи учнів при вивчені біології.
 33. Формування наукового світогляду та переконань учнів у процесі вивчення біології.
 34. Формування науково-дослідницьких компетенцій учнів 10-11 класів під час навчально-практичних занять з загальної біології.

 

8128

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ботаніки (систематики рослин)

для студентів ІІ курсу спеціальності 014.5 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

на 2019-2020 н.р.

 1. Адвентивні рослини м. Кривий Ріг (іншого міста, села).
 2. Адвентивні рослини у флорі Дніпропетровщини або Криворіжжя.
 3. Адвентивні та аборигенні рослини водойм Криворіжжя.
 4. Антропогенні трансформації бріофлори степової зони України.
 5. Бентосні водорості Криворіжжя (іншої області, регіону тощо).
 6. Ботаніко-екологічні особливості та поширення представників родини Соснові Криворіжжя.
 7. Ботаніко-екологічні особливості та поширення представників родини Кипарисові Криворіжжя.
 8. Видовий склад та життєві форми вищої водної рослинності.
 9. Голонасінні Дніпропетровської області.
 10. Гриби степових схилів (оз. Солоне, балка Червона).
 11. Гриби-паразити людини та боротьба з ними.
 12. Декоративні дерева та чагарники в озелененні території… мікрорайону.
 13. Декоративні деревні рослини в озелененні м. Кривий Ріг (або інших населених пунктів).
 14. Декоративні рослини родини … квітників м. Кривий Ріг.
 15. Дендрофлора парків м. Кривий Ріг.
 16. Дерева та чагарники родини Бобові: систематика та поширення на Криворіжжі.
 17. Дерева та чагарники родини Розові: систематика та поширення на Криворіжжі.
 18. Деревно-чагарникові види родини Бобові зелених насаджень Криворіжжя.
 19. Деревно-чагарникові види родини Розові зелених насаджень Криворіжжя.
 20. Екологічна ємність (фонд) таксону Brassicaceae флори техногенних екотопів Кривбасу.
 21. Життєві форми представників родини ....... Дніпропетровської області.
 22. Зелені водорості Криворіжжя (іншої області, ботанічного саду тощо).
 23. Їстівні гриби Криворіжжя (іншої області, регіону тощо).
 24. Карантинні рослини Дніпропетровщини (на прикладі населеного пункту).
 25. Лишайники Криворіжжя (іншої області, ботанічного саду тощо).
 26. Лікарські рослини родини … природної флори Дніпропетровської області.
 27. Лісові смуги Дніпропетровської області.
 28. Літофіти у флорі м. Кривий Ріг.
 29. Ліхеноіндикація м. Кривий Ріг (іншого міста, району чи області).
 30. Медоносні рослини Дніпропетровської області.
 31. Мікобіота м. Кривий Ріг (іншого міста).
 32. Основні етапи формування бріофлори степової зони України.
 33. Особливості складу, будови та екології цибулинних ефемероїдів.
 34. Особливості таксономічного складу та екології Айстрових Криворіжжя.
 35. Особливості таксономічного складу та екології родини …….. Криворіжжя.
 36. Отруйні рослини Дніпропетровської області.
 37. Отруйні та шкідливі рослини Криворіжжя або Дніпропетровщини.
 38. Планктонні водорості Криворіжжя (іншої області, регіону тощо).
 39. Плауноподібні Дніпропетровської області.
 40. Плоди родини ............. та їх еволюція.
 41. Порівняльні морфометричні показники виду Берест листуватий в умовах забруднення.
 42. Порівняльні морфометричні показники виду Клен ясенелистий в умовах забруднення.
 43. Порівняльні морфометричні показники виду Робінія псевдоакація в умовах забруднення.
 44. Рідкісні рослини Дніпропетровської області.
 45. Родина ... у гербарії кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету.
 46. Рослини-алергени в урбанофлорі м. Кривий Ріг(іншого міста, села).
 47. Рослини-гігрофіти Криворіжжя.
 48. Рудеральні бур’яни м. Кривий Ріг(іншого міста або села).
 49. Сегетальні бур’яни … району Дніпропетровської області (іншої області, регіону).
 50. Синьо-зелені водорості водойм Дніпропетровщини (іншої області, окремої річки, озера тощо) та їх характеристика.
 51. Склад таксонів та життєві форми аборигенної складової урбанофлори напівприродних екосистем Криворіжжя.
 52. Склад таксонів та життєві форми адвентивної складової урбанофлори напівприродних екосистем Криворіжжя.
 53. Стратегії виживання вищих водних рослин Криворіжжя
 54. Сумчасті гриби Кривого Рога (іншої області, регіону тощо).
 55. Суцвіття родини ............. та їх еволюція.
 56. Таксономічна структура бріофлори Дніпропетровської області (степової зони України, іншої області, регіону тощо).
 57. Таксономічна та екологічна структура флори селища.
 58. Таксономічний аналіз урбанофлори Кривого Рогу за способами запилення.
 59. Таксономічний склад родини ... флори Дніпропетровської області.
 60. Таксономічний фонд та життєві форми родини …….. Криворіжжя.
 61. Фіторізноманіття ранньовесняних рослин Криворіжжя.
 62. Флора об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області (іншої області, регіону тощо) та її характеристика.
 63. Флора парків м. Кривий Ріг (іншого міста або села).
 64. Флора транспортної зони м. Кривий Ріг.
 65. Хвойні рослини в озелененні території….. мікрорайону.
 66. Хвощеподібні Дніпропетровської області.
 67. Цвілеві гриби обраного культурфітоценозу м. Кривий Ріг.
 68. Шапкові гриби хвойних лісів Дніпропетровщини (іншої області, регіону тощо).
8127

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ботаніки (анатомії та морфології рослин) для студентів І курсу спеціальності

014.5 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

2019-2020 н.р.

 

 1. Анатомічна будова листка ксерофітів та гігрофітів.
 2. Анатомічна будова листків покритонасінних рослин.
 3. Анатомічні особливості будови листків… (назва виду), що зростають в різних умовах.
 4. Анатомічні особливості будови листової пластинки деревних видів рослин роду Дуб Криворіжжя.
 5. Анатомічні особливості будови плодів деревних видів рослин родини ... Криворіжжя.
 6. Анатомічні особливості будови суцвіть деревних видів рослин родини Розові Криворіжжя,
 7. Анатомічні особливості насіння та специфіка їх проростання.
 8. Анатомо-морфологічна будова та значення квітів і суцвіть.
 9. Анатомо-морфологічна спеціалізація квіток в залежності від типу запилення.
 10. Анатомо-морфологічні особливості будови видозмінених коренів: запасаючі, повітряні, взаємодіючі з азотофіксуючими мікроорганізмами тощо.
 11. Будова, функції та походження квітки.
 12. Вегетативне розмноження вищих рослин різних життєвих форм.
 13. Видозміни та спеціалізація коренів.
 14. Екологічна пристосованість органів ксерофітів до умов існування.
 15. Життєві форми видів роду ......... (будь-який рід покритонасінних, що є складовою флори Дніпропетровської області).
 16. Загальна характеристика структурної організації кореневих систем сучасних рослин.
 17. Корінь та кореневі системи: морфологія та функції.
 18. Метаморфоз як адаптивна властивість рослинного організму.
 19. Метаморфози вегетативних органів вищих рослин: багатоманітність та значення.
 20. Морфологічна будова та значення квітів і суцвіть.
 21. Морфологічна різноманітність квіток.
 22. Морфологічна та екологічна класифікація суцвіть.
 23. Морфологічна характеристика кореневої системи однодольних рослин.
 24. Морфологічна характеристика плодів рослин.
 25. Морфологічний аналіз, еволюція та спеціалізація квіток.
 26. Морфологічні особливості будови голок представників родини Соснові.
 27. Морфологічні особливості будови голок родини представників Кипарисові.
 28. Морфологічні особливості будови листової пластинки деревних та чагарникових видів родини Бобові.
 29. Морфологічні особливості квіткових рослин різних життєвих форм.
 30. Морфологічні пристосування квіткових рослин до способів запилення.
 31. Морфологічні типи та діаграми квіток різних родин Magnoliophyta.
 32. Морфологія і метаморфози листка….. (видів родини).
 33. Морфологія листка геліофітів та сціофітів.
 34. Морфологія листка ксерофітів та гігрофітів.
 35. Морфологія плодів та різноманіття пристосувань до способів поширення.
 36. Морфологія та багатоманітність апокарпних плодів.
 37. Особливості анатомічної будови вегетативних органів рослин.
 38. Особливості будови листків склерофітних рослин.
 39. Особливості запилення у водних рослин.
 40. Особливості ритмів сезонної вегетації рослин.
 41. Пагін і пагонові системи: морфологія та значення.
 42. Порівняльна морфологічна характеристика насіння однодольних і дводольних рослин.
 43. Порівняльна характеристика кореневих систем рослинних організмів.
 44. Порівняльний аналіз структури та мінливості підземних органів судинних спорових рослин.
 45. Пристосування рослин до нестачі та надлишку води.
 46. Розвиток та функціональна організація квітки ….. (видів родини).
 47. Спеціалізація та метаморфоз коренів.
 48. Способи розмноження та поширення рослин.
 49. Суцвіття родини ............. та їх еволюція.
 50. Суцвіття як особливий тип пагонових систем.
 51. Фіторізноманіття ранньовесняних рослин Криворіжжя.
8126
5749
5251
5250
5249
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30