Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у підготовці матеріалів четвертого випуску збірника наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя»

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

У Збірнику наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23103-12943Р від 1.12.2017) публікуються виключно оригінальні праці.

Редакція приймає статті за такими напрямами:

1) сучасні проблеми фундаментальної екології;

2) актуальні питання прикладної екології промислових регіонів;

3) екологічна освіта та методика викладання природничих дисциплін.

Приймаються статті українською та англійською мовами. Усі статті рецензуються.

Загальні вимоги. До редакції слід направляти два примірники паперової копії статті та електронну копію або надсилати на електронну пошту: k_botanical@kdpu.edu.ua

Порядок розміщення матеріалів у статті:

- назва статті (великі літери, шрифт жирний, по центру);

- ініціали, прізвище автора/авторів (курсив, жирний, по центру);

- повна назва установи, в якій проведено дослідження (курсив, по центру);

- анотація мовою статті (4-7 речень);

- ключові слова;

- текст статті;

- список бібліографічних посилань;

- назва статті англійською мовою;

- ініціали, прізвище автора/авторів англійською мовою;

- ключові слова англійською мовою.

Структура статті. До друку приймаються структуровані праці, в яких матеріал послідовно подається у вигляді логічно пов’язаних розділів: вступ, з обґрунтуванням актуальності та формулюванням мети досліджень, опис об’єктів, умов та методів досліджень, результати та їх обговорення, висновки.

Оформлення статті. Текст набирати у форматі MS WORD шрифт Times New Roman, розміром 14 pt, через 1,5 інтервали, на сторінці формату А4. Поля: ліворуч - 2,5см, праворуч - 1,5 см, зверху - 2,5 см, знизу - 2,0 см. Рекомендований обсяг публікацій 3-5 сторінок. Більші за обсягом статті узгоджуються з редакційною колегією.

Фізичні величини, окрім загальновживаних винятків, необхідно наводити в одиницях СІ.

Іноземні прізвища та географічні назви передавати мовою статті.

Назви видів рослин / тварин у тексті подавати латинською мовою, курсивом. При першому згадуванні виду і роду вказують їх авторів, далі назви цих таксонів наводять без зазначення авторів.

Посилання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках із зазначенням номера цитованого джерела.

Таблиці повинні мати назви і бути пронумеровані. Таблиці набирати шрифтом Times New Roman (розмір 10-12 pt). Примітки до таблиць слід друкувати безпосередньо під ними.

Ілюстрації нумерувати у порядку їх обговорення у тексті.

Ілюстрації та таблиці разом не можуть складати більше ніж 30% від усього обсягу праці.

Бібліографія. Список бібліографічних посилань складати за алфавітом і оформлювати згідно вимогам. Відповідність літературних джерел у тексті та у списку повинна бути ретельно звірена.

За фактичний зміст матеріалів, точність та коректність бібліографічних довідок, цитат, написання латинських назв рослин і власних імен несуть відповідальність автори рукопису. Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальність за достовірність наведених даних та посилань.

Стаття повинна бути підписана автором (авторами). Статті магістрів, студентів, учнів мають супроводжуватися рекомендацією наукового керівника (у довільній формі).

На окремому аркуші надають повну адресу та всі відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, категорія, е-mаі1, телефони). Окремо потрібно вказати автора (контактну особу), що буде листуватися з редакцією.

Оплата статті. Автор/автори сплачують кошти за друк праці: 50,00 грн. за одну сторінку.

Подання статті. Матеріали для друку та кошти на видання подаються особисто автором Технічному секретарю Редакційної колегії або надсилаються по пошті (за попередньою згодою).

Адреса редакції: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 54, Криворізький державний педагогічний університет, кафедра ботаніки та екології, ауд. 229, Редакція Збірника «Екологічний вісник Криворіжжя».

Контактні телефони: 056 470-13-38 - Федяніна Ірина Михайлівна,

+380679852538 – к.б.н., доц. Савосько Василь Миколайович.

Електронна адреса: k_botanical@kdpu.edu.ua

Редакція приймає наукові та науково-методичні праці до 01.03.2019 р.

 

Реєстрація статті в редакції здійснюється лише за умови дотримання правил для авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають встановленим вимогам.

 

Приклад оформлення публікації збірника наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя»:

 

Один автор

ДО ТЕОРІЇ НООСФЕРНИХ СТРАТЕГІЙ ЛЮДСТВА

В.І. Шанда

кандидат біологічних наук, професор

Криворізький державний педагогічний університет

 

Декілька авторів

КУЛЬТУР- ТА АГРОФІТОЦЕНОЗ: ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

Е.О.Євтушенко1, В.І.Шанда2

1- кандидат біологічних наук, доцент

2- кандидат біологічних наук, професор

Криворізький державний педагогічний університет

            Анотація мовою статті ...

            Ключові слова....

Вступ. В наш час актуальною проблемою є ....

Мета роботи - розробити ....

Об’єкт та методи дослідження ....

Результати та їх обговорення. Аналіз отриманих результатів показав, що

Висновки ...

Список використаної літератури (оптимум 3-7 посилань) за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013.

 

 

Завантажитинформаційний лист можно за посиланням:

формат Word

формат PDF

6779
6545
4834
3582
3556

САВОСЬКО В.Н. 2016 ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ КРИВБАССА.pdf

АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЯ 2016.pdf

СТРУКТУРА ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ.pdf

3533
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31