Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Зоренко І.С. Формування культури спілкування як засобу становлення професійної компетентності майбутнього вчителя // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. Наук. Праць. – Вип. 22. – Кривий Ріг, 2008. – С.51-57.
 2. Зоренко І.С. Ігрове навчання на заняттях з іноземної мови як складова професійно-педагогічного становлення майбутнього вчителя // Зб. Наук. Праць. – Вип. 30. – Кривий Ріг, 2010. – С. 114-118.
 3. Зоренко І.С.Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – Вип. 7(9). – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 289-300.
 4. Зоренко І.С. Розвиток мовної компетенції майбутніх педагогів засобами використання лінгвокраїнознавчого підходу на практичних заняттях з англійської мови // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наукю праць. – Вип. 27. – Кривий Ріг, 2010. – С. 228-233.
 5. Зоренко І.С. Сутність системного підходу при проектуванні самостійної роботи студентів як інтелектуального фактору навчання // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. – Вип.32. – Кривий Ріг, 2011. – С.157-163.
 6. Зоренко І.С. Робота над проектами на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації // Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 11 с.
 7. Зоренко І.С. Методичні рекомендації щодо формування лінгвістичної компетенції учнів старшої школи під час організації гурткової роботи з іноземної мови // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2012. – С. 192-204.
 8. Зоренко І.С. Педагогічні умови ефективного формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць. - Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Спецвип. 8. – Ч. І. – С. 132–139.
 9. Зоренко І.С. Англійські фразеологізми в мас-медійній сфері // Лінгвістика: збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 1 (25). – Частина І. – С. 180–186.
 10. Зоренко І.С. Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2013. – С. 84-90.
 11. Зоренко І.С. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2015. – С.9-13. Режим доступу elibrary.krpd.edu.ua
 12. Науково-практичні конференції КПІ, секція філологічних дисциплін 2014, 2015, 2016 р, Кривий Ріг.
827
 1. Клименко І.М. Англійські й українські комерційні документи та їх характерні риси // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2011. – С. 45 – 50.
 2. Клименко І.М. English Lexicology: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-заочників. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011.– 26 с.
 3. Клименко І.М. Business English: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-заочників. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 28 с.
 4. Клименко І.М. Зміни у системі афіксації в англійській мові XII-XIX століть / М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць КДПУ. - Вип. 7.– Кривий Ріг, 2012. – С.40-48.
 5. Клименко І.М. Лексико-семантичне поле абстрактних іменників в сучасній англійській мові / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць КДПУ. - Вип. 7.– Кривий Ріг, 2012. – С.48-55.
 6. Клименко І.М. Семантичний аспект зіставлення англійських та українських фразеологічних одиниць / І.М.Клименко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2013. – С. 206-212.
 7. Клименко І.М. Особливості перекладу англійських та українських фразеологізмів у двомовних словниках// Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2013. – 5 с.
 8. Клименко І.М. Міжмовна ідіоматичність в аспекті міжкультурної комунікації (англо-українські відповідності) / І.М.Клименко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2014. – С. 48-54.
 9. Клименко І.М. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2014. – 5 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 10. Клименко І.М. Підходи до дослідження концепту в сучасній лінгвістиці / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 12. – Кривий Ріг, 2015. – 8 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 11. Клименко І.М. Юридичний текст в аспекті перекладу / І.М.Клименко, І.С.Зоренко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр.– Вип. 14. – Кривий Ріг, 2016. – С. 81-90.
 12.  Клименко І.М. Текст інформативно-бізнесової тематики у порівняльному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 13. – Кривий Ріг, 2016. – 6 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
819
 1. Федоряка Л.Д. Творчі інтенції і життєве кредо єлизаветинського сатирика Т. Неша крізь призму нового історизму / Л.Д. Федоряка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 8. – К.:Інститут літератури ім Т.Г. Шевченка НАН України, 2004. ‑ С. 134-139. (0,46 др.ар.).
 2. Федоряка Л.Д. Алегорична історія “Про запеклий двобій” Томаса Неша у соціокультурному контексті англійського Ренесансу / Л.Д. Федоряка // Мова і культура. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип.8., Том 6, ч.друга . Серія “Філологія”. – С. 41-47. (0,48 др. ар.).
 3. Федоряка Л.Д. Естетичні погляди Томаса Неша у контексті пізньоренесансних дискусій навколо театру (на прикладі памфлету “Пірс Безгрошовий”) / Л.Д. Федоряка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. ‑ № 1. ‑ С. 202-207. (0,47 др.ар.).
 4. Федоряка Л.Д. Специфіка сатиричних інтенцій у поемі Т. Неша “Вибір коханок” / Л.Д. Федоряка // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. ‑ № 28. ‑ С. 320-325. (0,47 др.ар.).
 5. Федоряка Л.Д. Трансформація жанрової моделі джесту у романі Т. Неша “Нещасливий мандрівник” / Л.Д. Федоряка // Держава і регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя: Вид-во “ГУ ЗІГМУ”, 2007. ‑ №2. – С. 18-25. (0,51 др.ар).
 6. Федоряка Л.Д. Специфіка створення сатиричного ефекту у етико-психологічному пафлеті Т. Неша “Нічні жахи” / Л.Д. Федоряка // Англістика і американістика. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2007. ‑ №3. – C. 80-86. (0,47 др.ар.)
 7. Федоряка Л.Д. Єлизаветинський літератор Томас Неш: біля витоків сатиричного кредо / Л.Д. Федоряка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2008. ‑ № 1. ‑ С. 185-190. (0,49 др. ар.)
 8. Федоряка Л.Д. Особливості художньої структури та проблематики памфлету Томаса Неша “Пірс Безгрошовий, Його послання До Диявола” / Л.Д. Федоряка // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики. Тези доповідей. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – Вип. I. – С. 109-111. (0,45 др. ар.).
 9. Федоряка Л.Д. Прийоми реалізації сатири у п’єсі Т. Неша “Останнє бажання й заповіт Саммера”  / Л.Д. Федоряка // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 81. – С. 215-221.
 10. Федоряка Л.Д. Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії / Л.Д. Федоряка // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н.М. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – Вип. 14-15. – С. 50-62.
 11. Федоряка Л.Д. Твори Марпрелатівської суперечки у форматі становлення єлизаветинської релігійно-політичної сатири / Л.Д. Федоряка // Англістика та американістика: зб. наук. праць. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – Вип. 7 – С. 359-365.
 12. Федоряка Л.Д. Розвиток віршованої сатиричної традиції  наприкінці ХVI ст. в Англії (на прикладі творів Дж. Голла і Дж. Марстона) / Л.Д. Федоряка  // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – № 1. – С. 46-51.
 13. Федоряка Л.Д. Памфлет “Пірс Безгрошовий” – найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша /  Л.Д. Федоряка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.  Серія “Філологія”. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2013. –  № 1048. - Вип. 67. – С.222-228.
 14.  Федоряка Л.Д. Жанрова палітра і тематичний діапазон творчості єлизаветинського літератора Т.Неша /  Л.Д. Федоряка// Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – Вип..14 / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред), П.І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг ФОП Маринченко С. В., 2016. – С. 299-309.

                                                                            

794
 1. Кадченко Л.П. Самостійна робота як важливий компонент формування професійної компетентності сучасного вчителя // Теорія і практика психолого-педагогічного та фахово-предметного змісту навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному вищому навчальному закладі : ​Зб. наук. праць. – Вип. 1: / Відп. ред.: д.пед.н., професор О.В.Малихін та ін. / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2012. – С.10-17.
 2. Кадченко Л.П. Підвищення якості мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Відповідальний за випуск – Н.О. Голівер / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ«КНУ», 2013. – С.67-68.
 3.  Кадченко Л.П. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів фізики у процесі самостійної роботи з іноземної мови // ​Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях : матеріали IV ​Всеукраїнської науково-практичної конференції / Л. П. Кадченко. – ​Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 85-87.
 4. L.P. Kadchenko, O.A. Konoval Forming Students-Physicists` Critically Creative Thinking in the Process of Independent Work on Foreign Language // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : Матеріали Міжнародної наукової інтернет конференції / Л. П. Кадченко, О.А. Коновал. – Кам`янець-Подільський: «Аксіома», 2014. – С.168-170.
 5.  L.P.Kadchenko, O.A .Konoval Didactic Means of Forming Students-Physicists` Critical Thinking Style in the Process of Independent Work on Foreign Language // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Вип.20 / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова,наук.ред.) та ін.] / Л. П. Кадченко, О.А. Коновал. –– Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С.274-277.
 6. Кадченко Л.П., Марчик В.І. Використання рухливих ігор у вивченні англійської мови / Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі : Матеіали ІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Мукачево, 28 квітня 2015 р.) / Л.П. Кадченко., В. І.Марчик. – Д. : Видавництво «Інновація», 2015. – С.124 -128
 7. Андріанов В.Є.,Кадченко Л.П., Марчик В. І. Міжпредметні зв’язки фізичної культури і англійської мови в початковій школі / Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку: ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 21–23 травня 2015 року): матеріали конференції. / В.Є. Андріанов, Л.П. Кадченко., В. І. Марчик. – Кіровоград: КДПУ ім. Вінниченка, 2015. – С. 210-213.
 8. Кадченко Л.П., Марчик В.І. Предметна інтеграція фізкультури і англійської мови як засіб збагачення змісту сучасного уроку // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць /Л.П.Кадченко, В.І.Марчик. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ». – Вип.45. - 2015. - С.165-168.
 9. Кадченко Л.П. Фізика: навчальний посібник з англійської мови / Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 69 с.
 10.  Кадченко Л.П. Короткий англо-український термінологічний фізичний словник / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 70 с.
 11. Кадченко Л.П. Англійська для біологів : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 51 с.
 12. Кадченко Л.П. Англійська для хіміків : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 56 с.
 13. Кадченко Л.П. Англійська для істориків : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 78 с.
 14. Кадченко Л.П. Англо-український термінологічний словник з інформатики: навчальний посібник з англійської мови / Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – 59 с.

 Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів» Кривий Ріг, 2013 р.
 2. IV ​Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях» ​Бердянськ, 2013 р.
 3. Міжнародна наукова інтернет конференція «Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю» Кам`янець-Подільський, 2014 р.
 4. ІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі» Мукачево, 2015 р.
 5. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» Кіровоград, 2015 р.

 

 

967
 1. Ревенко В. В.  Інтерактивні технології як засіб формування граматичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / В. В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 38. – С. 90-93.
 2. Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєвому акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників / В.В.Ревенко // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2013. – Вип..№5(107). – С. 67-70.
 3. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання.Особливості позиції викладача та студентів / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 24. – С.78-86.
 4. Ревенко В.В.Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів засобами інтерактивного навчання / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 25. – С.455-461.
 5. Ревенко В.В.Інтерактивне навчання як засіб оптимізації гуманітарної підготовки майбутніх учителів-словесників / В.В. Ревенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : [зб. наук. праць] / за заг.ред.М.Б.Євтуха.– Київ : Вид.центр КНЛУ,2009. – № 39. – С.111-114.
 6. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі.Теорія і практика / В.В.Ревенко // Наукові записки. – Випуск 88. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,2010. – С.206-209.
 7. Ревенко В.В. Дидактичні умови ефективного використання інтерактивного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів / В.В. Ревенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць] / відп. ред. Н.В. Гузій.– Вип.11(21). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.161-164.
 8. Ревенко В.В. Інтерактивна взаємодія як одна з умов ефективної організації процесу навчання у ВНЗ/ В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Саморозвиток особистості в освітній системі України:концепції,технології, стратегії”, 22 квітня 2010р. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – № 29. – С.301-305.
 9. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання: психолого-педагогічний аспект / В.В. Ревенко // Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства : зб. навчально-методичних матеріалів (за підсумками Регіональної науково-практичної конференції педагогічних ВНЗ I – IV рівнів акредитації Південного регіону України (м.Нікополь, 10 січня 2008р.)). – Нікополь : ПП Канцур,2008. – С.16-21.
 10. Ревенко В.В. До питання про суть та класифікацію інтерактивних технологій / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми формування педагогічного професіоналізму студентів університетів в умовах кредитно-модульного навчання”, 15-16 жовтня 2008р.). – Кривий Ріг : КДПУ,2008. – № 21. – С.228-234.
 11. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / В.В.Ревенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць (за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів”, 13-14 листопада 2009р.). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Випуск 30. – С.301-305.
 12. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання в професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: проблеми та перспективи / В.В.Ревенко // Дидаскал : матеріали Міжнародних наукових читань „Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті Болонських реформ”, 15-16 грудня 2009р. – Полтава : ПНПУ, 2010. – №10. – С. 95-98.
793
 1. Томіліна А. О. Основні проблеми контролю й оцінювання якості знань студентів / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2010. – Вип. 30. – С. 267–273.
 2. Томіліна А. О. Деякі аспекти впровадження інформаційних технологій в освітянський простір / А. О. Томіліна// Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 16. – С. 239–249. – (Серія 17 “Теорія і практика навчання і виховання”).
 3.  Томіліна А. О. Можливості використання системи електронного навчання MOODLE при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 32. – С. 75–80.
 4. Томіліна А. О. Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови / А. О. Томіліна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – № 20 (255). – С. 140–146.
 5. Томіліна А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін у процесі використання інформаційних технологій / А. О. Томіліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К.; Вінниця: Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 482–488.
 6. Томіліна А. О. Експериментальна перевірка дидактичних умов контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням MOODLE / А. О. Томіліна // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Дод. 1 до Вип. 27, т. VII (40): Темат. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К.: Гнозис, 2012. – С. 626–633.
 7. Томіліна А. О. Порівняльний аналіз параметру трудомісткості контрольних заходів при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах / А. О. Томіліна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Х.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 21. – С. 159–167.
 8.  Томіліна А. О. Реалізація розвивального потенціалу інформаційних технологій у процесі особистісно-професійного становлення студентів при икористанні електронної платформи MOODLE / А. О. Томіліна // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2012. – С. 299–304.
 9. Томіліна А.О. Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи MOODLE при навчанні студентів іноземній мові / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2015. – Вип.46. – С. 225-230.
 10. Томилина А. А. Реализация дидактических принципов контроля при использовании электронной платформы MOODLE / А. А. Томилина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Ин-т cтратег. исслед., 2012. – № 12 (47). – С. 379–382.
 11. Томіліна А. О. Проблема комунікативної компетенції при вивченні англійської мови / А. О. Томіліна // Зб. наук. пр. студентів. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2007. – Вип. 11. – С. 238–240.
 12. Томіліна А. О. Контрольно-оцінювальні дії студентів при вивченні гуманітарних дисциплін / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг, 2010. – Т. 25 (2). – С. 57–61.
 13. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у викладанні гуманітарних дисциплін : метод. рекомендації до спецкурсу (для магістрів та викладачів гуманітарних дисциплін) / А. О. Томіліна. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2011. – 36 с.
 14. Томіліна А. О. Освітній потенціал інформаційних технологій в освітньому просторі / А. О. Томіліна // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лют. 2011 р. : тези доп. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 1. – С. 392–395.
 15. Томіліна А. О. Розвиток комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземних мов у педагогічному університеті / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Т. 28 (1). – С. 83–86.
 16. Томіліна А. О. Формування комунікативної компетенції при вивченні англійської мови студентами засобом впровадження системи MOODLE / А. О. Томіліна // Інформаційні технології в навчальному процесі : наук.-метод. семінар, 16–23 трав. 2011 р. : тези доп. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2011. – Вип. 1. – С. 91–94.
 17. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у формуванні комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов / А. О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 трав. 2012 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2012. – С. 94.
 18. Томіліна А. О. Організація контрольно-оцінювальних дій із залученням системи MOODLE для студентів гуманітарних спеціальностей / А. О. Томіліна // Теорія і методика електронного навчання. – Кривий Ріг: НМетАУ, 2012. – Вип. 3. – С. 293–298.
 19. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE при контролі й оцінюванні з англійської мови у вищому навчальному закладі // MOODLE Moot Ukraine 2013 – Теория и практика использования системы управленияобучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 30-31 мая 2013 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=56.
 20. Томіліна А.О. Структура електронного навчального курсу з англійської мови у MOODLE // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tmn.ccjournals.eu/index.php/ .
 21. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE з метою повноцінної реалізації функцій контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін // MOODLE Moot Ukraine 2014 – Теория и практика использования системы управления обучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=58
 22. Томіліна А.О. Деякі аспекти роботи з текстом і повідомленнями при вивченні студентами дисциплін філологічного напрямку/ А.О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 20–22 трав. 2015 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2015. – С. 78–79.
 23. Tomilina A. The implementing of empty words in advertising / А.Tomilina // Научная индустрия европейского континента – 2017 : междунар. науч.-практ. конф., 22–30 нояб. 2017 г.: тезы докл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/books/2017-11-18-A4-tom-7.pdf.

Брала участь у всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, таких як “Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів” (Кривий Ріг, 2010); “Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах” (Кривий Ріг, 2011); “Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі” (Кривий Ріг, 2012); “Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем” (Кривий Ріг, 2012); “Сталий розвиток промисловості та суспільства” (Кривий Ріг, 2012); “Інформаційні технології у наукових дослідженнях та навчальному процесі” (Луганськ, 2012); на науково-методичному інтернет-семінарі “Інформаційні технології в навчальному процесі” (Одеса, 2011), «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням MOODLE», «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням MOODLE», у міжнародному вебінарі «Cloud Technologies in Education» (2014, Кривий Ріг). Навчалася при проблемній лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» у відкритому дистанційному курсі «Технології розроблення дистанційного курсу». За результатами навчання було створено та апробовано електронний дистанційний курс «Друга мова: англійська (IV курс) - II семестр» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=77.

Брала участь а) у міжнародному курсі «Understanding IELTS» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com), організатор British Counсil, 21.09.2015-01.11.2015; б) у міжнародному курсі «Exploring English» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 22.02.2016-03.04.2016; в) у міжнародному курсі « Professional Practices for English Language Teaching » на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 31.08.2015-11.10.2015. г) разом зі студентами НАФ-14 у міжнародному курсі «Exploring the World of English Language Teaching» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор Cambridge English Language Assessment, 07.11.2016-18.12.2016; д) у міжнародному курсі «Teaching for Success: Lessons and Teaching» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 01.05.2017-22.05.2017; є) у міжнародному курсі «Teaching for Success: the Classroom and the World» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 04.12.2017-31.12.2017.

814
 1. Малоіван М. В. Формування кроскультурної комунікативної компетенції студентів-філологів / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2011. – № 32. – С. 444 – 449.
 2. Малоіван М. В. Зміст і сутність індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск. – 2012. – № 27, том IX(42). – С. 378 – 384.
 3. Малоиван М. В. Теоретические аспекты индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов / М. В. Малоиван // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 1 – 2. – С. 48 – 50.
 4. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. –  2015. – №. 46. – С. 179 – 183.
 5.  Малоіван М. В. Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності у вищий школі / М. В. Малоіван // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2016. – № 4 (135). – С. 161 – 164.
 6. Малоіван М. В. Становлення проблеми індивідуалізації та диференціації навчального процесу / М. В. Малоіван // International scientific journal Science and Education a New Dimension (Pedagogy and Psychology). – 2016. – № 79. – С. 47 – 52.
 7.  Малоіван М. В. Дидактичні умови процесу індивідуалізації самостійної навчальноної діяльності студентів філологічних спеціальностей  / М. В. Малоіван // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і Психологія : наук. журн. – 2016. – № 1(11) – С. 261 – 265.
 8. Малоіван М. В. Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема / М. В. Малоіван // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 року) : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 5. – С. 90 – 93.
 9. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 4 – 7 червня 2014 року). – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 156 – 157.
 10. Малоіван М. В. Розробка варіативності завдань самостійної навчальної діяльності та активізації у студента на цій основі рефлексивних механізмів / М. В. Малоіван // Провідна наука – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія,15 – 22 квітня 2016 року). – Софія : Вид-во «Бял ГРАД-БГ», 2016. – Ч. 9. – С. 34 – 36.
 11. Малоіван М. В. Розробка індивідуальних освітніх маршрутів як одна з сукупності дидактичних умов / М. В. Малоіван // Науковий простір Європи – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 7 – 15 квітня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka I Studia», 2016. – Ч. 7. – С. 46 – 48.
 12. Малоіван М. В. Асинхронізація самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій / М. В. Малоіван // Ефективні інструменти сучасних наук : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 07 – 15 серпня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka i Studia», 2016.– Ч. 2. – С. 14 – 16.
 13. Малоіван М. В. Принципи індивідуалізації та диференціації самостійної навчальної діяльності / М. В. Малоіван // Наука – без границь 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд, 1 – 7 квітня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 8. – С. 53 – 56.
 14. Малоіван М. В. Фрактал змістово-предметної індивідуалізації самостійного навчання філологічних дисциплін / М. В. Малоіван // Тенденції сучасної науки – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд,  1 – 7 травня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 11. – С. 28 – 30.
808
 1. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. № 1 – С. 34–39.
 2.  Дирда І. А. Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2014. – №41 – С. 334–339.
 3. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – № 1 – С. 113–117.
 4. Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми / Дирда І. А. // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2015. – № 46 – С. 146–151.
 5. Дирда І. А. Особливості методів навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету». – 2016. – № 14 – С.310–318.
 6.  Bakum Z. Lingvodidactic fundamentals of the development of foreign students’ polycultural competence during the Ukrainian language training / Zinaida Bakum, Iryna Dyrda // Association 1901 “SEPIKE”. – 2016. – № 13. – P. 8–10.
 7. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // II Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» : тези / І.А. Дирда //Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Островського, 2014. – С. 161–163.
 8. Дирда І. А. Виникнення та подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства» 2014. С. 21 – 23. (http://ktu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/stal2014/stal2014_tom2.pdf)
 9. Дирда І. А. Особливості процесу адаптації іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-практична конференція для студентів, магістрів, молодих дослідників «Молодий науковець XXI ст.», 2014. – С. 60 – 62.
 10. Дирда І. А. Сутність формування полікультурної компетентності іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу», 2014. – С. 204 – 207.
 11. Дирда І. А. Мовна картина світу у процесі формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців / І. А. Дирда // III Міжнародний симпозіум «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація», 2015. – С. 213 – 218.
 12. Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // IV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших словянських: етнологічні та граматичні параметри», 2015. – Кривий Ріг.
 13.  Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі», 15 – 16 січня 2016
 14.  Дирда І. А. Реалізація підходів до розвитку полікультурної компететності іноземних студентів у процесі навчання української мови /Дирда І. А. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – Вип. 3. – С. 164–168.
 15. Дирда І. А. Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови/ І. А. Дирда // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – Вип. 16. – С.459–465
 16. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / І. А. Дирда // Science and education. A new dimension. Pedagogy and psychology. – 2018. – № 170. – P. 14–17
 17. Дирда І. А. Реалізація підходів до формування полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / І. А. Дирда // Молодий науковець XXI ст. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, магістрів, молодих дослідників, 16 листопада 2017 р., Кривий Ріг : КНУ, 2017. – С. 95–98.
 18.  Дирда І. А. Проблеми мовної підготовки іноземних студентів в Україні / Бакум З. П., Дирда І. А. // The second international scientific congress of scientists of Europe, 10–11th May 2018, Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 185–197.
 19. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як компонент мовної підготовки іноземних студентів / Дирда І. А. // Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 травня 2018 р., Умань : Уманський державний університет імені Павла Тичини, 2018.
 20. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / Дирда І. А. // Scientific and professional conference. Humanities and social sciences in the era of globalization, 27th May 2018, Budapest
803
 1. Шуміліна І. П. Застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах і їх роль у процесах модернізації освіти / І.П. Шуміліна // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол. ред. проф. Бакум З.П.– Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип.33. – 592с.
 2. Шуміліна І.П. Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012 – Вип. 32. – С. 298 – 305.
 3. Шуміліна І.П. До питання удосконалення навичок вивчального читання в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування// Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Вип.4. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 123 – 129.
 4. Шуміліна І.П. Лінгвокогнитивні характеристики фразеологічних одиниць із числівниками// Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Серія: Філологія . Вип.10. – Маріуполь, 2015.
 5. Шуміліна І.П. Проблема контролю та оцінювання виконання самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» студентів університетів засобами комп’ютерних технологій // Наук.-пед. журн. Молодь та ринок / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич (Львів. обл.): [б. в.], 2016.
 6.  Робота з текстом за фахом на занятті з англійської мови на І курсі природничого факультету педагогічного університету / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 267с.
 7. Роль формування умінь самостійного навчання в процесі вивчення іноземної мови в педагогічному університеті (на прикладі організації самостійної роботи студентів природничого факультету) / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 258с.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» Миколаїв , 2013 p.
 9. Всеукраїнської конференція «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи» Слов’янськ, 2014 р.

Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів І курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 155 с.
 2. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 145 с.
 3. Навчальний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів фізико-математичного факультету. / Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2016. – 86 с.
801

Навчально-методичні матеріали

 1. Пальчикова О. О. Калейдоскоп культур (рівень В 1) : [навчальний посібник]/ З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Пальчикова О. О. Особливості реалізації крос-культурного підходу в процесі викладання іноземних мов / О. О. Пальчикова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : СПД Щербенок С. Д., 2011. – Вип. 32. – С. 432–436.
 2. Пальчикова О. О. Крос-культурний аспект у сучасній освіті / О. О. Пальчикова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ФОП Залозний В. В., 2011. – Вип. 33. – С. 198–204.
 3. Пальчикова О. О. Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови студентам-філологам / З. Бакум, О. Пальчикова // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич М. В., 2012. – Вип. 13. – С. 3–7.
 4. Пальчикова О. О. Проблема адаптації студентів-іноземців в україномовному середовищі / О. О. Пальчикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 220–224.
 5. Пальчикова О. О. Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної / О. О. Пальчикова // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ», 2012. – Вип. 8. – С. 319–326.
 6. Пальчикова О. О. Психологічні чинники формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2013 р. – Вип. 9. – С. 654–663.
 7. ПальчиковаО. О. Принципи формування крос-культурної компетентності іноземних студентів / О. О. Пальчикова // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ, 2014. – № 6 (135). – С. 18–21.
 8. Пальчикова О. О. Проблеми програмно-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної / О.О. Пальчикова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 45. – С. 175–181.
 9. Пальчикова О. О.  Культурний компонент у граматиці англійської та української мов: зіставний аспект / О. О. Пальчикова // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2016. – Вип. 15. – С. 72–81.
 10. Пальчикова О.О. Мовна картина світу в англійській та українській фразеології / О. О. Пальчикова //Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 16. – С. 110–115. (Index Copernicus)
 11. Критерії та показники сформованості крос-культурної компетентності студентів-філологів / О. О. Пальчикова // Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Педагогіка. – 2018. – № 1-2 (60–61). – С. 116–123.

Статті в зарубіжних виданнях

 1. ПальчиковаО. О. Проблеми навчання української мови в іншомовній аудиторії / О. О. Пальчикова // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. [Editors: Vámos X.; Barkáts J.; Kotis L.] – BUDAPEST, 2013. – Vol. 9. – Pp. 109–112.
 2. 14. Пальчикова О. О. Роль языковой картины мира в обучении иностранных студентов украинскому языку / З. Бакум, А. Пальчикова // ACTA HUMANISTICA ET SCIENTIFICA UNIVERSITATIS SANGIO KYOTIENSIS: материалы докладов Международного виртуального форума «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте». 25–29 сентября 2014 г. – Киото : «Tanaka Print», 2014. – С. 60–63.
 3. 15. Пальчикова А. А. Методы формирования кросс-культурной компетентности студентов-иностранцев / А. А. Пальчикова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. : «Литера», 2015. – № 02 (73). – Часть ІІ. – С. 119–122.
 4. Palchickova А. System of exercises in formation of foreign students’ cross-cultural competency/ А. Palchickova // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 1–2. – Pp. 107–109.
 5. Palchyckova O. Linguodidactic aspect of teaching English as a foreign language / O. Palchyckova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2017. – Ed. 16. – Pp. 59–61. (Index Copernicus)

 Матеріали науково-практичних конференцій

 1. ПальчиковаО. О. Крос-культурний компонент в умовах сучасної освіти / О. О. Пальчикова // Молодий науковець ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 5 квітня 2012 р., Кривий Ріг : тези доповідей. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет» : СПД Залозний В. В., 2012. – С. 74–77.
 2. Пальчикова О. О. Роль фразеологізмів в усвідомленні мовної картини світу студентами іноземцями під час навчання української мови / О.O. Пальчикова // Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників, 19 листопада 2014 р., Кривий Ріг : тези доповідей. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет» : вид-во ТОВ «Палітра К», 2014 р. – С. 224–226.
 3. Пальчикова О. О. Стратегічна мета у формуванні крос-культурної компетентності студентів-іноземців у навчанні української мови / О. О. Пальчикова // «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація» : матеріали доповідей ІІІ Міжнародного симпозіуму: зб. наук. пр. – К. : Талком, 2015. – С. 283–286.
 4. Пальчикова О. О. Вправа як засіб формування крос-культурної компетентності іноземних студентів/ О. О. Пальчикова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2015» : матеріали XVІІ Всеукр. наук. конф. молодих учених., 24 квітня 2015 р., Черкаси : тези доповідей. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 177–179.
 5. Пальчикова О. О. Відображення мовної картини світу у фразеології англійської та української мов / О.О.Пальчикова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: збірник матеріалів ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р.). – К. : Видавництво Європейського університету, 2018. – С. 139-142.
5714
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31