Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

З 30 січня по 12 лютого доцент кафедри Пальчикова Олександра Олександрівна пройшла дистанційні курси базового рівня при Академії цифрового розвитку.

Пальчикова серт 1

21744
 1. Зоренко І.С. Формування культури спілкування як засобу становлення професійної компетентності майбутнього вчителя // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. Наук. Праць. – Вип. 22. – Кривий Ріг, 2008. – С.51-57.
 2. Зоренко І.С. Ігрове навчання на заняттях з іноземної мови як складова професійно-педагогічного становлення майбутнього вчителя // Зб. Наук. Праць. – Вип. 30. – Кривий Ріг, 2010. – С. 114-118.
 3. Зоренко І.С.Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – Вип. 7(9). – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 289-300.
 4. Зоренко І.С. Розвиток мовної компетенції майбутніх педагогів засобами використання лінгвокраїнознавчого підходу на практичних заняттях з англійської мови // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наукю праць. – Вип. 27. – Кривий Ріг, 2010. – С. 228-233.
 5. Зоренко І.С. Сутність системного підходу при проектуванні самостійної роботи студентів як інтелектуального фактору навчання // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. – Вип.32. – Кривий Ріг, 2011. – С.157-163.
 6. Зоренко І.С. Робота над проектами на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації // Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 11 с.
 7. Зоренко І.С. Методичні рекомендації щодо формування лінгвістичної компетенції учнів старшої школи під час організації гурткової роботи з іноземної мови // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2012. – С. 192-204.
 8. Зоренко І.С. Педагогічні умови ефективного формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць. - Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Спецвип. 8. – Ч. І. – С. 132–139.
 9. Зоренко І.С. Англійські фразеологізми в мас-медійній сфері // Лінгвістика: збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 1 (25). – Частина І. – С. 180–186.
 10. Зоренко І.С. Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2013. – С. 84-90.
 11. Зоренко І.С. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2015. – С.9-13. Режим доступу elibrary.krpd.edu.ua
 12. Науково-практичні конференції КПІ, секція філологічних дисциплін 2014, 2015, 2016 р, Кривий Ріг.
 13. Зоренко І.С. Формування комунікативної культури майбутніх вчителів засобом діалогічного навчання у процесі вивчення іноземної мови. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ, 2019. 
 14. Зоренко І.С., Луценко Л.О., Малоіван М.В., Томіліна А.О., Семенова О.О. Творчість Елізи Гейвуд у сучасному літературознавчому дискурсі. - International scientific and practical conference «Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». - pp. 31-33.
 15. L. Lutsenko, I. Klymenko, I. Zorenko Augustan women’s amatory discourse: extending the borders of canon-formation. - Колективна монографія.
 16. Зоренко І.С., Луценко Л.О., Малоіван М.В., Томіліна А.О., Семенова О.О. Творчість Елізи Гейвуд у сучасному літературознавчому дискурсі // International scientific and practical conference «Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». Р. 31-33.
 17. L.Lutsenko, I.Klymenko, I.Zorenko. Augustan women’s amatory discourse: extending the borders of canon-formation // Художній дискурс: теоретичний і практичний аспекти. Рига, 2020. Р. 1-21.
 18. Lutsenko L., Zorenko I. Theoretical Approach to Narrative Empathy // Relevant issues of the development of science in Central and Eastern European countries, Riga, Latvia, 27.09.2019. Р.130-131.
 19. Клименко І.М., Зоренко І.С. Особливості національно маркованої антропоніміки в англійській мові // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2020 р. C. 86-95. Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 20. Луценко Л.О., Клименко І.М., Зоренко І.С. Стратегія театральності в політичному дискурсі Бориса Джонсона // Вісник Запорізького національного університету (категорія Б). Філологічні науки. № 1. 2020. C. 153-159.
 21. Lutsenko L., Dyrda I., Maloivan M., Tomilina A., Zorenko I. Advances in Social Science, Education and Humanities Research // Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Volume 557. P. 69-75.
827
 1. Клименко І.М. Англійські й українські комерційні документи та їх характерні риси // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2011. – С. 45 – 50.
 2. Клименко І.М. English Lexicology: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-заочників. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011.– 26 с.
 3. Клименко І.М. Business English: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-заочників. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 28 с.
 4. Клименко І.М. Зміни у системі афіксації в англійській мові XII-XIX століть / М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць КДПУ. - Вип. 7.– Кривий Ріг, 2012. – С.40-48.
 5. Клименко І.М. Лексико-семантичне поле абстрактних іменників в сучасній англійській мові / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць КДПУ. - Вип. 7.– Кривий Ріг, 2012. – С.48-55.
 6. Клименко І.М. Семантичний аспект зіставлення англійських та українських фразеологічних одиниць / І.М.Клименко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2013. – С. 206-212.
 7. Клименко І.М. Особливості перекладу англійських та українських фразеологізмів у двомовних словниках// Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2013. – 5 с.
 8. Клименко І.М. Міжмовна ідіоматичність в аспекті міжкультурної комунікації (англо-українські відповідності) / І.М.Клименко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2014. – С. 48-54.
 9. Клименко І.М. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2014. – 5 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 10. Клименко І.М. Підходи до дослідження концепту в сучасній лінгвістиці / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 12. – Кривий Ріг, 2015. – 8 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 11. Клименко І.М. Юридичний текст в аспекті перекладу / І.М.Клименко, І.С.Зоренко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр.– Вип. 14. – Кривий Ріг, 2016. – С. 81-90.
 12.  Клименко І.М. Текст інформативно-бізнесової тематики у порівняльному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 13. – Кривий Ріг, 2016. – 6 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 13. L. Lutsenko, I. Klymenko, I. Zorenko Augustan women’s amatory discourse: extending the borders of canon-formation. - Колективна монографія. - подано до друку.
 14. Клименко І.М. Особливості діалогічного мовлення у творах О.Уальда. - Актуальні питання філології і методики викладання мов: Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 квітня 2019 р. - Вип. 2 (14). – C. 44 - 53. – Режим доступу : elibrary.kdpu.edu.ua
 15. Клименко І.М. Особливості діалогічного мовлення у творах О.Уальда // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. Матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 квітня 2019 р. С. 44-53. Режим доступу:
  elibrary.krpd.edu.ua
 16. Клименко І.М., Зоренко І.С. Особливості національно маркованої антропоніміки в англійській мові // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2020 р. C. 86-95. Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 17. Луценко Л.О., Клименко І.М., Зоренко І.С. Стратегія театральності в політичному дискурсі Бориса Джонсона // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 1. 2020. C. 153-159.
 18. L.Lutsenko, I.Klymenko, I.Zorenko. Augustan women’s amatory discourse: extending the borders of canon-formation // Художній дискурс: теоретичний і практичний аспекти. Рига, 2020. Р. 1-21.
 19. Федоряка Л., Клименко І. Томас Неш – не сатирик // Філологічні трактати. Суми, 2022. Т. 14. № 2. С.126-140.
819
 1. Ревенко В. В.  Інтерактивні технології як засіб формування граматичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / В. В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 38. – С. 90-93.
 2. Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєвому акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників / В.В.Ревенко // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2013. – Вип..№5(107). – С. 67-70.
 3. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання.Особливості позиції викладача та студентів / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 24. – С.78-86.
 4. Ревенко В.В.Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів засобами інтерактивного навчання / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 25. – С.455-461.
 5. Ревенко В.В.Інтерактивне навчання як засіб оптимізації гуманітарної підготовки майбутніх учителів-словесників / В.В. Ревенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : [зб. наук. праць] / за заг.ред.М.Б.Євтуха.– Київ : Вид.центр КНЛУ,2009. – № 39. – С.111-114.
 6. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі.Теорія і практика / В.В.Ревенко // Наукові записки. – Випуск 88. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,2010. – С.206-209.
 7. Ревенко В.В. Дидактичні умови ефективного використання інтерактивного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів / В.В. Ревенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць] / відп. ред. Н.В. Гузій.– Вип.11(21). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.161-164.
 8. Ревенко В.В. Інтерактивна взаємодія як одна з умов ефективної організації процесу навчання у ВНЗ/ В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Саморозвиток особистості в освітній системі України:концепції,технології, стратегії”, 22 квітня 2010р. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – № 29. – С.301-305.
 9. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання: психолого-педагогічний аспект / В.В. Ревенко // Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства : зб. навчально-методичних матеріалів (за підсумками Регіональної науково-практичної конференції педагогічних ВНЗ I – IV рівнів акредитації Південного регіону України (м.Нікополь, 10 січня 2008р.)). – Нікополь : ПП Канцур,2008. – С.16-21.
 10. Ревенко В.В. До питання про суть та класифікацію інтерактивних технологій / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми формування педагогічного професіоналізму студентів університетів в умовах кредитно-модульного навчання”, 15-16 жовтня 2008р.). – Кривий Ріг : КДПУ,2008. – № 21. – С.228-234.
 11. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / В.В.Ревенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць (за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів”, 13-14 листопада 2009р.). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Випуск 30. – С.301-305.
 12. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання в професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: проблеми та перспективи / В.В.Ревенко // Дидаскал : матеріали Міжнародних наукових читань „Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті Болонських реформ”, 15-16 грудня 2009р. – Полтава : ПНПУ, 2010. – №10. – С. 95-98.
 13. Ревенко В.В. Фразеологічні одиниці в заголовках британських та американських Інтернет-видань. - Закарпатські філологічні студії / Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2019. - № 11. – С.133-136.
 14. Ревенко В.В. , Луценко Л.О. Мовні засоби вираження імпліцитної оцінки в політичних текстах сучасних англомовних Інтернет-видань. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 2020. № 33. – Т.2 – С.120-125. Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/33_2020/part_2/20.pdf. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/33.215861
 15. Федоряка Л.Д., Ревенко В.В. Langston Hughes’s style in his story «On the road». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2020. – Випуск 2 (44). – С. 429-435.
 16. Fedoriaka L., Revenko V. Implicit detail in E.Hemingway’s stories: origin, essense, role. Literary discourse: theoretical and practical aspects / M. Vardanian, V. Hamaniuk, M. Berezhna et al. Riga, 2020. P.83-112.
 17. Devos, A. O. ., Torbenko, I. O. ., Doroshenko, . T. V. ., Revenko, V. V. ., & Shuhaiev, A. V. (2021). The Application of the Simulation Method in the in Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions, the Cognitive Linguistic Approach. Journal of Educational and Social Research, 11(4), 1. https://doi.org/10.36941/jesr-2021-0072https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/12542
 18. Anastasiia A. Tytarenko, Viktoriia Revenko,Ludmila L. Matsepura,Yuliia V. Panasiuk(2021).STEAM Approach to  the  Development  of  Future  Teachers’  English  Language  Skills. Journal  for Educators, Teachers and Trainers,Vol. 12(3). PP.155–164.
 19. Федоряка Л.Д., Ревенко В.В. Художня репрезентація пандемії в романі Томаса Неша «Невдалий мандрівник». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2022. – Випуск 1 (47). – С. 114-123.
793
 1. Томіліна А. О. Основні проблеми контролю й оцінювання якості знань студентів / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2010. – Вип. 30. – С. 267–273.
 2. Томіліна А. О. Деякі аспекти впровадження інформаційних технологій в освітянський простір / А. О. Томіліна// Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 16. – С. 239–249. – (Серія 17 “Теорія і практика навчання і виховання”).
 3.  Томіліна А. О. Можливості використання системи електронного навчання MOODLE при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 32. – С. 75–80.
 4. Томіліна А. О. Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови / А. О. Томіліна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – № 20 (255). – С. 140–146.
 5. Томіліна А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін у процесі використання інформаційних технологій / А. О. Томіліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К.; Вінниця: Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 482–488.
 6. Томіліна А. О. Експериментальна перевірка дидактичних умов контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням MOODLE / А. О. Томіліна // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Дод. 1 до Вип. 27, т. VII (40): Темат. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К.: Гнозис, 2012. – С. 626–633.
 7. Томіліна А. О. Порівняльний аналіз параметру трудомісткості контрольних заходів при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах / А. О. Томіліна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Х.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 21. – С. 159–167.
 8.  Томіліна А. О. Реалізація розвивального потенціалу інформаційних технологій у процесі особистісно-професійного становлення студентів при икористанні електронної платформи MOODLE / А. О. Томіліна // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2012. – С. 299–304.
 9. Томіліна А.О. Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи MOODLE при навчанні студентів іноземній мові / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2015. – Вип.46. – С. 225-230.
 10. Томилина А. А. Реализация дидактических принципов контроля при использовании электронной платформы MOODLE / А. А. Томилина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Ин-т cтратег. исслед., 2012. – № 12 (47). – С. 379–382.
 11. Томіліна А. О. Проблема комунікативної компетенції при вивченні англійської мови / А. О. Томіліна // Зб. наук. пр. студентів. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2007. – Вип. 11. – С. 238–240.
 12. Томіліна А. О. Контрольно-оцінювальні дії студентів при вивченні гуманітарних дисциплін / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг, 2010. – Т. 25 (2). – С. 57–61.
 13. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у викладанні гуманітарних дисциплін : метод. рекомендації до спецкурсу (для магістрів та викладачів гуманітарних дисциплін) / А. О. Томіліна. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2011. – 36 с.
 14. Томіліна А. О. Освітній потенціал інформаційних технологій в освітньому просторі / А. О. Томіліна // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лют. 2011 р. : тези доп. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 1. – С. 392–395.
 15. Томіліна А. О. Розвиток комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземних мов у педагогічному університеті / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Т. 28 (1). – С. 83–86.
 16. Томіліна А. О. Формування комунікативної компетенції при вивченні англійської мови студентами засобом впровадження системи MOODLE / А. О. Томіліна // Інформаційні технології в навчальному процесі : наук.-метод. семінар, 16–23 трав. 2011 р. : тези доп. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2011. – Вип. 1. – С. 91–94.
 17. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у формуванні комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов / А. О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 трав. 2012 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2012. – С. 94.
 18. Томіліна А. О. Організація контрольно-оцінювальних дій із залученням системи MOODLE для студентів гуманітарних спеціальностей / А. О. Томіліна // Теорія і методика електронного навчання. – Кривий Ріг: НМетАУ, 2012. – Вип. 3. – С. 293–298.
 19. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE при контролі й оцінюванні з англійської мови у вищому навчальному закладі // MOODLE Moot Ukraine 2013 – Теория и практика использования системы управленияобучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 30-31 мая 2013 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=56.
 20. Томіліна А.О. Структура електронного навчального курсу з англійської мови у MOODLE // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tmn.ccjournals.eu/index.php/ .
 21. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE з метою повноцінної реалізації функцій контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін // MOODLE Moot Ukraine 2014 – Теория и практика использования системы управления обучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=58
 22. Томіліна А.О. Деякі аспекти роботи з текстом і повідомленнями при вивченні студентами дисциплін філологічного напрямку/ А.О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 20–22 трав. 2015 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2015. – С. 78–79.
 23. Tomilina A. The implementing of empty words in advertising / А.Tomilina // Научная индустрия европейского континента – 2017 : междунар. науч.-практ. конф., 22–30 нояб. 2017 г.: тезы докл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/books/2017-11-18-A4-tom-7.pdf.
 24. Tomilina A.O., Maloivan M.V. Means of the implementation of politicians’ autopresentations via their speeches / A.O.Tomilina, M.V. Maloivan // XIV Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и образование – 2018», 22–30 декаб. 2018 г., Чехия (Прага).
 25. Nechypurenko P. P. Use of Augmented Reality in Chemistry Education [Electronic resource] / Pavlo P. Nechypurenko, Tetiana V. Starova, Tetiana V. Selivanova, Anna O. Tomilina, Aleksandr D. Uchitel // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 15-23. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper02.pdf.
 26. Томіліна А.О. Використання платформи MOODLE як засобу інтенсифікації успішності студентів-філологів при навчанні англійської як іноземної // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020. – Вип. 22. – С. 108-111.
 27. Maloivan M., Tomilina A. Social media as means of individualization of English language acquisition for students majoring in philology. // Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. Педагогічні науки. – Житомир, 2020. – №1 (100). – С. 72-83.
 28. Зоренко І.С., Луценко Л.О., Малоіван М.В., Томіліна А.О., Семенова О.О. Творчість Елізи Гейвуд у сучасному літературознавчому дискурсі / І.С. Зоренко // International scientific and practical conference «Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – pp.31–33.
 29. Maloivan M., Tomilina A. Peculiarities of verbal component of internet memes«Инновации вокруг нас 2020», 27-28 лютого 2020, Болгария. – С.66-68. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sworld.com.ua/konferbg3/cp-bg-3.pdf.
 30. Maloivan M., Tomilina A. Peculiarities of language of youth online communication on example of internet memes // «SWorld Journal», Issue № 3, February2020, Part 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sworld.com.ua/swj/swj03-02.pdf.
 31. Малоіван М. В., Томіліна А. О. Англійська мова за професійним спрямуванням : практикум. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2020. – 102 с.
 32. Малоіван М. В., Томіліна А. О. Практикум з модульного контролю : навчальна дисципліна «Друга мова» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)) для студентів ІІ курсу рівень знань B1+: практикум. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2020. – 97 с.
 33. Lutsenko, M. Maloivan, A. Tomilina, O. Semenova Eliza Haywood’s code of intimization in the novel the history of Betsy Thoughtless // Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. 8 No. 1 (2020): January. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://giapjournals.com/hssr/article/view/2262.
 34. Dyrda I., Maloivan M., Tomilina A. Peculiarities of headlines function. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук», 17-18 березня 2022, Чернівці. С.71-73
 35. Томіліна А.О., Фараонова В.В. Representation of the events via Lexical Units (through the Example of COVID-19 Pandemic). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства», 7 червня 2022 р., Полтава. С.23-24
 36. Tomilina A., Pastuh I. The Peculiarities of the Genre of Writer’s Fairy Tale through the Individual Style of R. Dahl. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», 7 листопада 2022 р., Загреб, Хорватія. С. 237-240
 37. Lutsenko L., Dyrda I., Maloivan M., Tomilina A., Zorenko I. Advances in Social Science, Education and Humanities Research // Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Volume 557. P. 69-75.
 38. Томіліна А.О., Бушинська А.В. Реалізація феномену казкових прецедентів. Матеріали 1-ої міжнародної науково-теоретичної конференції «Scientific Method: Reality and Future Trends of Researching», 24 березня 2023, м. Загреб, Хорватія. С. 152-156
 39. Томіліна, А.О., Саєнко, А.І. Роль інтернет-мемів під час вивчення іноземної мови. Матеріали 1-ої міжнародної науково-теоретичної конференції «Scientific Method: Reality and Future Trends of Researching», 24 березня 2023, м. Загреб, Хорватія. С.157-158
 40. Томіліна А.О., Бондаренко М.О. Лінгвостилістичні особливості сучасної дитячої англомовної літератури (на прикладі Дж. Роулінг «Різдвяна Свинка»). Матеріали XXXI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспеукти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», 07 квітня 2023, м. Рим, Італія.С.297-301
 41. Dyrda I. A., Maloivan M. V., Tomilina A. O. The Peculiarities Headlines in English Discourse through the Examples from Daily Mail and the New Yorker // Вісник науки та освіти. № 4 (10), 2023. С. 213-226.
814
 1. Малоіван М. В. Формування кроскультурної комунікативної компетенції студентів-філологів / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2011. – № 32. – С. 444 – 449.
 2. Малоіван М. В. Зміст і сутність індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск. – 2012. – № 27, том IX(42). – С. 378 – 384.
 3. Малоиван М. В. Теоретические аспекты индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов / М. В. Малоиван // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 1 – 2. – С. 48 – 50.
 4. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. –  2015. – №. 46. – С. 179 – 183.
 5.  Малоіван М. В. Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності у вищий школі / М. В. Малоіван // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2016. – № 4 (135). – С. 161 – 164.
 6. Малоіван М. В. Становлення проблеми індивідуалізації та диференціації навчального процесу / М. В. Малоіван // International scientific journal Science and Education a New Dimension (Pedagogy and Psychology). – 2016. – № 79. – С. 47 – 52.
 7.  Малоіван М. В. Дидактичні умови процесу індивідуалізації самостійної навчальноної діяльності студентів філологічних спеціальностей  / М. В. Малоіван // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і Психологія : наук. журн. – 2016. – № 1(11) – С. 261 – 265.
 8. Малоіван М. В. Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема / М. В. Малоіван // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 року) : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 5. – С. 90 – 93.
 9. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 4 – 7 червня 2014 року). – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 156 – 157.
 10. Малоіван М. В. Розробка варіативності завдань самостійної навчальної діяльності та активізації у студента на цій основі рефлексивних механізмів / М. В. Малоіван // Провідна наука – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія,15 – 22 квітня 2016 року). – Софія : Вид-во «Бял ГРАД-БГ», 2016. – Ч. 9. – С. 34 – 36.
 11. Малоіван М. В. Розробка індивідуальних освітніх маршрутів як одна з сукупності дидактичних умов / М. В. Малоіван // Науковий простір Європи – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 7 – 15 квітня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka I Studia», 2016. – Ч. 7. – С. 46 – 48.
 12. Малоіван М. В. Асинхронізація самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій / М. В. Малоіван // Ефективні інструменти сучасних наук : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 07 – 15 серпня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka i Studia», 2016.– Ч. 2. – С. 14 – 16.
 13. Малоіван М. В. Принципи індивідуалізації та диференціації самостійної навчальної діяльності / М. В. Малоіван // Наука – без границь 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд, 1 – 7 квітня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 8. – С. 53 – 56.
 14. Малоіван М. В. Фрактал змістово-предметної індивідуалізації самостійного навчання філологічних дисциплін / М. В. Малоіван // Тенденції сучасної науки – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд,  1 – 7 травня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 11. – С. 28 – 30.
 15. Maloivan M.V, Tomilina A.O. Means of the implementation of politicians’ autopresentations via their speeches. - XIV Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и образование – 2018», 22–30 декаб. 2018 г., Чехия (Прага). – С. 43–45.
 16. Зоренко І. С., Луценко Л. О., Томіліна А. О., Малоіван М.В., Семенова О.О. Творчість Елізи Гейвуд у сучасному літературознавчому дискурсі. - International scientific and practical conference «Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – pp. 31–33.
 17. Луценко Л. О., Томіліна А. О, Семенова О.О. Eliza Haywood’s code of intimization in the novel the history of Betsy Thoughtless. - Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. 8 No. 1 (2020): January. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://giapjournals.com/hssr/article/view/2262.
 18. Maloivan M.V, Tomilina A.O. Peculiarities of language of youth online communication on example of internet memes. - «SWorld Journal», Issue № 3, February2020, Part 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sworld.com.ua/swj/swj03-02.pdf.
 19. Maloivan M.V, Tomilina A.O. Peculiarities of verbal component of internet memes. - «Инновации вокруг нас 2020», 27-28 лютого 2020, Болгария. – С.66-68. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sworld.com.ua/konferbg3/cp-bg-3.pdf.
 20. Малоіван М.В. Мікроблогінг як один із засобів інтенсифікації вмінь письма при навчанні англійській мові студентів-філологів. - Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020. – Вип. 22. – Т. 2. – С. 112–115.
 21. Maloivan M.V, Tomilina A.O. Social media as means of individualization of English language acquisition for students majoring in philology. - Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. Педагогічні науки. – Житомир, 2020. – №1 (100). – С. 72–83.
 22. K. Polhun, T. Kramarenko, M. Maloivan, A. Tomilina Shift from blended learning to distance one during the lockdown period using MOODLE: test control of students' academic achievement and analysis of its results. - ICHTML 2020.
 23. Малоіван М.В., Томіліна А.О. Практикум "Англійська мова за професійним спрямуванням". - Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний
  університет, 2020. – 102 с.
 24. Малоіван М.В., Томіліна А.О. Практикум з модульного контролю «Друга мова» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2020. – 97 с.
 25. Dyrda I., Maloivan M., Tomilina A. Peculiarities of headlines function. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук», 17-18 березня 2022, Чернівці. С.71-73
 26. Малоіван М. В.,Баженов Б. Р. Theoretical Basics of the Persuasive Technology. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства», 7 червня 2022 р., Полтава. С.18-19
 27. Maloivan M., Hekkiieva F. The Issue of the Classification of Puns. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», 7 листопада 2022 р., Загреб, Хорватія. С. 225-228
 28. Lutsenko L., Dyrda I., Maloivan M., Tomilina A., Zorenko I. Advances in Social Science, Education and Humanities Research // Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Volume 557. P. 69-75.
 29. Dyrda I. A., Maloivan M. V., Tomilina A. O. The Peculiarities Headlines in English Discourse through the Examples from Daily Mail and the New Yorker // Вісник науки та освіти. № 4 (10), 2023. С. 213-226.

Брала участь:

 1. International Conference on Advanced Research in Social Sciences and Humanities, Prague, Czech Republic, 29–31 March, 2019;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС» 20-21 вересня 2019, Румунія, Бая-Маре;
 3. The Macmillan Education Webinar «ЗНО на 200 балів: як розвивати лексичні навички учнів», 17.10.2019;
 4. Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні «День індивідуальних можливостей», м.Київ, 06.11.2019
 5. у тренінгу «Hardwired Learning: Insights into Neuropsychology» з представниками British Council Ukraine М. Динниченко, А. Промської з метою підвищення кваліфікації, 30.11.2019;
 6. онлайн курсі «Teaching English Online» на базі сайту www.futurelearn.com, листопад-грудень 2019
 7. у науково-практичній конференції «Инновации вокруг нас 2020», 27-28 лютого 2020, Болгарія;
 8. міжнародний вебінар «A Gateway to Successful Learning – Vocabulary and Grammar in Context», організатор Macmillan Education, доповідач K. Kotorowicz, 19.03.2020;
 9. у онлайн курсі «English for Academic Writing» на базі сайту www.futurelearn.com, березень 2020;
 10. міжнародний вебінар «Let’s Get Personal – on Long-term Retension of Vocabulary», організатор Macmillan Education, доповідач J. Ɫagun, 25.03.2020;
 11. міжнародний вебінар «Getting started with teaching English online», організатор Cambridge Assessment English, 08.04.2020;
 12. міжнародний вебінар «Teaching and Young Learners – making the most of the situation», доповідач María José Galleno, організатор British Council, 17.04.2020;
 13. міжнародний вебінар «Managing interaction and feedback in the virtual classroom», організатор Cambridge Assessment English, 23.04.2020.
 14. міжнародний вебінар «A Roadmap to ZNO Prep», організатор Macmillan Education, доповідач Inna Nestoiter, 05.11.2020
 15. міжнародний вебінар «Developing Listening and Reading Skills for ZNO», організатор Macmillan Education, доповідач Inna Nestoiter, 25.11.2020
 16. міжнародний вебінар «Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams», організатор Oxford University Press, 09.12.2020
 17. Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян», організатор www.prometheus.org.ua, 21.02.2021
 18. Міжанародний форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті», організатор British Council, 17-18.03.2021
808
 1. Навчально-методичний посібник:

  1. Дирда І. А., Бакум З. П. Полікультурна освіта студентів-іноземців : навч. посіб. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. 117 с.

  Статті у фахових наукових виданнях:

  1. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті. Педагогічний процес: теорія і практика. 2014. Вип. 1. С. 34–39.
  2. Дирда І. А. Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації. Педагогіка вищої та середньої школи. 2014. Вип. 41. С. 334–339.
  3. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі навчання української мови. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Вип. 1. С. 113–117.
  4. Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 46. С. 146–151.
  5. Дирда І. А. Реалізація підходів до розвитку полікультурної компететності іноземних студентів у процесі навчання української мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. Вип. 3. С. 164–168.
  6. Бакум З. П., Дирда І. А. Психологічні чинники розвитку полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови. Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 174. С. 21–26.

  Статті в зарубіжних наукових виданнях:

  1. Dyrda, I., Bakum, Z. 2016. Lingvodidactic fundamentals of the development of foreign students’ polycultural competence during the Ukrainian language training. Social Education Project of Improving Knowledge in Economics, 13,8–10.
  2. Дирда, І. А., 2018. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови. Science and education. A new dimension. Pedagogy and psychology, 170, pp.14–17.
  • Lyudmyla Lutsenko, Iryna Dyrda, Anna Tomilina, Maryna Maloivan, Iryna Zorenko. Conquering a Male Domain : The Female Spectator and The Pershy Vinok : Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021), May, 11th, 2021. Kryvyi Rih, Ukraine.
  • Maryna Vardanian, Iryna Dyrda, Marharyta Kirieieva. Cultural memory of Chornobyl in literature and fine arts (in case of a picturebook “The Flowers beside the Fourth Reactor” by K. Mikhalitsyna and paintings by M.

  Prymachenko). Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2022), May, 18th, 2022. Kryvyi Rih, Ukraine.

  Тези, матеріали конференцій:

  1. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті. Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20–21лютого 2014 р. Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2014.С. 161–163.
  2. Дирда І. А. Виникнення та подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації. Сталий розвиток суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 травня 2014 р. Кривий Ріг : ФОП Бурова О. А., 2014. С. 21–23. URL: http://ktu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/stal2014/stal2014_tom2.pdf (дата звернення: 18.03.2019).
  3. Дирда І. А. Особливості процесу адаптації іноземних студентів. Молодий науковець XXI ст.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, магістрів, молодих дослідників, 19 листопада 2014 р. Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2014. С. 60–62.
  4. Дирда І. А. Особливості полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі вивчення української мови. Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали міжнародної наук.-метод. конф., 27–28 листопада 2014 р. Харків : ХНАДУ, 2014. С. 204–207.
  5. Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної на основному етапі. Проблеми і перспективи розвитку освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі: матеріали всеукр. наук. конф., 15–16 січня 2015 р., Дніпропетровськ : ПЦ Color IT, С. 173–176.
  6. Дирда І. А. Реалізація підходів до формування полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови. Молодий науковець XXI ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, магістрів, молодих дослідників, 16 листопада 2017 р., Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2017. С. 95–98.
  7. Дирда І. А., Бакум З. П. Проблеми мовної підготовки іноземних студентів в Україні. The second international scientific congress of scientists of Europe: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11травня 2018 р., Vienna : Premier Publishing, 2018. P. 185–197.
  8. Дирда І. А. Особливості адаптаційного процесу іноземних студентів до навчання в Україні. Prospectives of science and education: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 вересня 2018 р., Karlovy Vary : Premier publishing, 2018. P.1554–1560.
  9. Дирда І.А. Особливості англомовних спортивних фразеологізмів та відтворення їх в українському перекладі. Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2020 р., Херсон.
  10. Дирда І.А. Полікультурний підхід до навчання іноземних мов. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 жовтня 2020 р., Кривий Ріг.
  11. Dyrda I. A. The peculiarities of functioning of the verbal-visual puns in social media. Philological sciences, intercultural studies: an experience and challenges : International scientific and practical conference, April 23-24, 2021. Czestochowa, Republic of Poland
  • Dyrda I., Maloivan M., Tomilina A. Peculiarities of headlines function. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук», 17-18 березня 2022, Чернівці.
  • Дирда І.А., Мінаєва П.А. Ціннісні аспекти паремій в українській та англійській мовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства», 7 червня 2022 р., Полтава.
  • Дирда І.А., Сподобаєва А.Д. Особливості функціонування евфемізмів у сучасному політичному дискурсі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», 7 листопада 2022 р., Загреб, Хорватія.

  Праці, що додатково відбивають наукові результати дисертації:

  1. Дирда І. А. Мовна картина світу у процесі формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців. Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація / за ред.. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. Київ, 2015. С. 213–218.
  2. Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної мови на основному етапі. Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету. 2015. Вип. 13. С. 433–436.
  3. Дирда І. А. Особливості методів навчання української мови як іноземної на основному етапі. Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету. 2016. Вип. 14. С. 310–318.
  4. Дирда І. А. Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови. Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету. 2017. Вип. 16. С. 459–465.
803
 1. Шуміліна І. П. Застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах і їх роль у процесах модернізації освіти / І.П. Шуміліна // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол. ред. проф. Бакум З.П.– Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип.33. – 592с.
 2. Шуміліна І.П. Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012 – Вип. 32. – С. 298 – 305.
 3. Шуміліна І.П. До питання удосконалення навичок вивчального читання в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування// Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Вип.4. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 123 – 129.
 4. Шуміліна І.П. Лінгвокогнитивні характеристики фразеологічних одиниць із числівниками// Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Серія: Філологія . Вип.10. – Маріуполь, 2015.
 5. Шуміліна І.П. Проблема контролю та оцінювання виконання самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» студентів університетів засобами комп’ютерних технологій // Наук.-пед. журн. Молодь та ринок / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич (Львів. обл.): [б. в.], 2016.
 6.  Робота з текстом за фахом на занятті з англійської мови на І курсі природничого факультету педагогічного університету / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 267с.
 7. Роль формування умінь самостійного навчання в процесі вивчення іноземної мови в педагогічному університеті (на прикладі організації самостійної роботи студентів природничого факультету) / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 258с.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» Миколаїв , 2013 p.
 9. Всеукраїнської конференція «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи» Слов’янськ, 2014 р.
 10. Svitlana Prakhova, Natalya Makarenkо, Iryna Shumilina Development of junior students’ emotional intelligence in terms of New Ukrainian School: realities and prospects. - Published online: 26 March 2020. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207503008

Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів І курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 155 с.
 2. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 145 с.
 3. Навчальний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів фізико-математичного факультету. / Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2016. – 86 с.
801

1."Умови ефективної організації навчального діалогу як засобу розвитку мовлєннєвої культури учнів" Актуальні проблеми філології і методики викладання мов №4, стр 155-158, КДПУ

2.  "Комунікативна культура майбутніх вчителів іноземних мов як важливий показник його професіоналізму" Педагогіка вищої та середньої школи, Том 21, 2008 р.

3.   Костюк С.С., Пальчикова О.О., Зінченко П.С. Міжкультурна комунікативна компетентність як основа успішної професійної діяльності. The 11 International scientific and practical conference "European scientific discussions" (September, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021.337 p.

Брала участь:

1.  Welcome to Teaching for Success: the Classroom and the World. Онлайн-курс на платформі FutureLearn  Червень, 2017

2. Understanding IELTS: Techniques for English Language Test British Council. Онлайн-курс на платформі FutureLearn Лютий-Березень, 2018

3. ЗНО на 200 балів: як розвивати лексичні навички учнів, Macmillan Education Webinar, 17.10.2019

4. Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні «День індивідуальних можливостей», м.Київ, 06.11.2019

 5. Hardwired Learning: Insights into Neuropsychology, Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов тренінг з представниками British Council Ukraine М. Динниченко, А. Промської) підвищення кваліфікації, 30.11.2019

6.  IELTS Webinar for Teachers    British Council Онлайн-курс на платформі FutureLearn, Грудень 2019

7. Teaching in the new normal: challenges and solutions, Macmillan Education, the Macmillan Education Online Conference, 19-20.08.2020

8. The hybrid classroom: Dilemmas, choices and solutions” The British Council, онлайн вебінар, 3.10.2020

9. A roadmap to zno prep Macmillan Education Office онлайн вебінар 5.11.2020

10. Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams, Oxford Professional Development Webinar онлайн вебінар, 23.12.2020

11. Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян», організатор www.prometheus.org.ua, 2.02.2021

12. Безбар'єрна грамотність. Міністерство цифрової трансформації України. Дія. 16.02.2022

21934

Навчально-методичні матеріали

 1. Пальчикова О. О. Калейдоскоп культур (рівень В 1) : [навчальний посібник]/ З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с.
 2. Бакум З. П., Пальчикова О. О., Костюк С. С. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. 288 с.
 3. Пальчикова О. О. Crossing cultural barriers: збірник матеріалів для розвитку міжкультурної компетентності. Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2019. 105 с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Пальчикова О. О. Особливості реалізації крос-культурного підходу в процесі викладання іноземних мов / О. О. Пальчикова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : СПД Щербенок С. Д., 2011. – Вип. 32. – С. 432–436.
 2. Пальчикова О. О. Крос-культурний аспект у сучасній освіті / О. О. Пальчикова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ФОП Залозний В. В., 2011. – Вип. 33. – С. 198–204.
 3. Пальчикова О. О. Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови студентам-філологам / З. Бакум, О. Пальчикова // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич М. В., 2012. – Вип. 13. – С. 3–7.
 4. Пальчикова О. О. Проблема адаптації студентів-іноземців в україномовному середовищі / О. О. Пальчикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 220–224.
 5. Пальчикова О. О. Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної / О. О. Пальчикова // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ», 2012. – Вип. 8. – С. 319–326.
 6. Пальчикова О. О. Психологічні чинники формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2013 р. – Вип. 9. – С. 654–663.
 7. ПальчиковаО. О. Принципи формування крос-культурної компетентності іноземних студентів / О. О. Пальчикова // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ, 2014. – № 6 (135). – С. 18–21.
 8. Пальчикова О. О. Проблеми програмно-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної / О.О. Пальчикова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 45. – С. 175–181.
 9. Пальчикова О. О.  Культурний компонент у граматиці англійської та української мов: зіставний аспект / О. О. Пальчикова // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2016. – Вип. 15. – С. 72–81.
 10. Пальчикова О.О. Мовна картина світу в англійській та українській фразеології / О. О. Пальчикова //Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 16. – С. 110–115. (Index Copernicus)
 11. Критерії та показники сформованості крос-культурної компетентності студентів-філологів / О. О. Пальчикова // Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Педагогіка. – 2018. – № 1-2 (60–61). – С. 116–123.
 12. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід : монографія. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. 288 с.
 13. Вправи як засіб формування навичок міжкультурного спілкування у процесі підготовки учителів іноземних мов. Педагогічні науки. 2019. Вип. LXXХVI. С. 324-329
 14. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект. Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2019. Вип. 19. С. 129–144
 15. Пальчикова О.О. Formation of cross-cultural competence of prospective English teachers. - Web of conferences, 2020.
 16. Бакум З. П., Пальчикова О. О. Вправи як засіб формування навичок міжкультурного спілкування у процесі підготовки учителів іноземних мов. - Педагогічні науки, 2019. - Вип. LXXХVI. – С. 324-329.
 17. Бакум З. П., Пальчикова О. О. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект. - Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 2019. - Вип. 19. –  С. 129 –144.
 18. Бакум З. П., Пальчикова О. О. Формування ключової компетентності «Спілкування іноземними мовами» учнів старшої школи на уроках української мови». - Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету.
 19. Бакум З. П., Пальчикова О. О., Костюк С. С. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід. - Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019.- 288 с.
 20. Пальчикова О.О. Crossing cultural barriers: збірник матеріалів для розвитку міжкультурної компетентності. - Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2019. – 105 с.

Статті в зарубіжних виданнях

 1. ПальчиковаО. О. Проблеми навчання української мови в іншомовній аудиторії / О. О. Пальчикова // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. [Editors: Vámos X.; Barkáts J.; Kotis L.] – BUDAPEST, 2013. – Vol. 9. – Pp. 109–112.
 2. 14. Пальчикова О. О. Роль языковой картины мира в обучении иностранных студентов украинскому языку / З. Бакум, А. Пальчикова // ACTA HUMANISTICA ET SCIENTIFICA UNIVERSITATIS SANGIO KYOTIENSIS: материалы докладов Международного виртуального форума «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте». 25–29 сентября 2014 г. – Киото : «Tanaka Print», 2014. – С. 60–63.
 3. 15. Пальчикова А. А. Методы формирования кросс-культурной компетентности студентов-иностранцев / А. А. Пальчикова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. : «Литера», 2015. – № 02 (73). – Часть ІІ. – С. 119–122.
 4. Palchickova А. System of exercises in formation of foreign students’ cross-cultural competency/ А. Palchickova // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 1–2. – Pp. 107–109.
 5. Palchyckova O. Linguodidactic aspect of teaching English as a foreign language / O. Palchyckova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2017. – Ed. 16. – Pp. 59–61. (Index Copernicus)
 6. Palchyckova O. Intercultural competence of personality while teaching foreign languages. Revista Espacios. 2019. Vol. 40. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n23/19402324.html (SCOPUS).
 7. PALCHYKOVA O., ZHUMBEI M., KOSTIUK, S. Formation of culture-universal competence of non-linguistic specialties students in the process of teaching the English language. Revista Espacios. 2020. Vol. 41. Issue 16. Pp. 22-30. https://w.revistaespacios.com/a20v41n16/a20v41n16p22.pdf 
 8. Bakum Z.,  Tkachivska M.,  Palchykova O., Dyrda I., Kostiuk S. Formation of Cross-cultural Competence of Prospective English Teachers. Arab World English Journal (AWEJ) Volume 13. Number 4 December 2022. Pp. 523-538 DOI:
  https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol13no4.34  (Web of Science)

 Матеріали науково-практичних конференцій

 1. ПальчиковаО. О. Крос-культурний компонент в умовах сучасної освіти / О. О. Пальчикова // Молодий науковець ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 5 квітня 2012 р., Кривий Ріг : тези доповідей. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет» : СПД Залозний В. В., 2012. – С. 74–77.
 2. Пальчикова О. О. Роль фразеологізмів в усвідомленні мовної картини світу студентами іноземцями під час навчання української мови / О.O. Пальчикова // Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників, 19 листопада 2014 р., Кривий Ріг : тези доповідей. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет» : вид-во ТОВ «Палітра К», 2014 р. – С. 224–226.
 3. Пальчикова О. О. Стратегічна мета у формуванні крос-культурної компетентності студентів-іноземців у навчанні української мови / О. О. Пальчикова // «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація» : матеріали доповідей ІІІ Міжнародного симпозіуму: зб. наук. пр. – К. : Талком, 2015. – С. 283–286.
 4. Пальчикова О. О. Вправа як засіб формування крос-культурної компетентності іноземних студентів/ О. О. Пальчикова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2015» : матеріали XVІІ Всеукр. наук. конф. молодих учених., 24 квітня 2015 р., Черкаси : тези доповідей. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 177–179.
 5. Пальчикова О. О. Відображення мовної картини світу у фразеології англійської та української мов / О.О.Пальчикова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: збірник матеріалів ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р.). – К. : Видавництво Європейського університету, 2018. – С. 139-142.
 6. Пальчикова О. О. Критеріально-показниковий аспект сформованості крос-культурної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Тенденції розвитку психології та педагогіки : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2018 р. Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч 1. С. 61–64.
 7. Пальчикова О. О. Особливості відображення культурного компонента у граматичних системах української та англійської мов. Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук : міжнародна науково-практична конференція 23-24 листопада 2018 р. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. Ч. 2. С. 111–113.
 8. Пальчикова О. О. Особливості застосування післятекстових вправ у процесі навчання іноземної мови студентів-філологів. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 31 березня 2019 р. Харків : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т. 5. С. 7–8.
 9. Пальчикова О. О. Роль вправ у процесі формування навичок міжкультурного спілкування студентів-філологів. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня. 2019 р. Kиїв : ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, 2019. С. 32–34.
 10. Palchykova O. O. Criteria of exercises selection in the process of cross-cultural competence formation. Thinking globally – teaching locally : book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. April 9-10, 2019. Kharkiv : Publishing House I. Ivanchenka, 2019. P. 121–123
 11. Пальчикова О. О. Особливості використання текстових вправ у навчанні майбутніх учителів іноземних мов. Influence of scientific achievements in education of the development of modern society : book of abstracts of the international scientific and practical conference. April 26–27, 2019. Vilnius, University of Applies Sciences, 2019. P. 69–71
 12. Пальчикова О. О. Роль культурологічного компонента у підготовці вчителів англійської мов. Матеріали доповідей, приурочених 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету, виголошених у рамках VІ Міжнародної наукової конференції
  “Українська мова серед інших слов’янських:етнологічні та граматичні параметри”, 2020. С. 126–128. 

 13. Palchykova O. The use of after-text exercises in course of teaching English as a second language. 25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the Past and Shaping the Future: Book of Convention Papers. Comp. S. Zubenko. Eds. S. Zubenko, L. Kuznetsova. Львів: ПП «Марусич», 2020. 246 р. Pp. 151–152

 14. Пальчикова О. О., Костюк С. С. Формування загальнокультурної компетентності особистості у процесі навчання сучасної англомовної комунікації. Proceedings of 3rd International scientific and practical conference – Topical issues of modern science, society and education SPC Sci-conf.com.ua. 2021. Рр. 542–549. URL https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/997/TOPICAL-ISSUES-OF-
  MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-3-
  5.10.21%20%28pdf.io%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y

  13. Костюк С. С., Пальчикова О. О., Зінченко С. С. Міжкультурна комунікативна компетентність як основа успішної професійної діяльності. Proceedings of XI International scientific and practical conference. Рим, Італія. 2021. Сс. 139-145 https://sci-conf.com.ua/wp-
  content/uploads/2021/09/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-12-14.09.21.pdf

  14. Пальчикова О. О., Костюк С. С. Дотекстові вправи як засіб формування навичок міжкультурної комунікації під час навчання англійської мови. Міжнародна науково-практична конференція «Якість освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору», Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр. 2021. ​​Сс. 10–11.
  URL https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/10/re-01.10.21.pdf?

5714
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31