Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

The teaching staff of the English Philology Department participated in International Erasmus+ Week in Ukraine finding it a great opportunity to find out more about the capability of the universities on how apply for Erasmus+ Call 2020. There are exchanges available both for students and staff. Moreover, the attendants were introduced to the current beneficiaries and winners on how to implement the projects successfully. 

20191106 135000

9094
 1. Зоренко І.С. Формування культури спілкування як засобу становлення професійної компетентності майбутнього вчителя // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. Наук. Праць. – Вип. 22. – Кривий Ріг, 2008. – С.51-57.
 2. Зоренко І.С. Ігрове навчання на заняттях з іноземної мови як складова професійно-педагогічного становлення майбутнього вчителя // Зб. Наук. Праць. – Вип. 30. – Кривий Ріг, 2010. – С. 114-118.
 3. Зоренко І.С.Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – Вип. 7(9). – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 289-300.
 4. Зоренко І.С. Розвиток мовної компетенції майбутніх педагогів засобами використання лінгвокраїнознавчого підходу на практичних заняттях з англійської мови // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наукю праць. – Вип. 27. – Кривий Ріг, 2010. – С. 228-233.
 5. Зоренко І.С. Сутність системного підходу при проектуванні самостійної роботи студентів як інтелектуального фактору навчання // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. – Вип.32. – Кривий Ріг, 2011. – С.157-163.
 6. Зоренко І.С. Робота над проектами на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації // Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 11 с.
 7. Зоренко І.С. Методичні рекомендації щодо формування лінгвістичної компетенції учнів старшої школи під час організації гурткової роботи з іноземної мови // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2012. – С. 192-204.
 8. Зоренко І.С. Педагогічні умови ефективного формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць. - Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Спецвип. 8. – Ч. І. – С. 132–139.
 9. Зоренко І.С. Англійські фразеологізми в мас-медійній сфері // Лінгвістика: збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 1 (25). – Частина І. – С. 180–186.
 10. Зоренко І.С. Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2013. – С. 84-90.
 11. Зоренко І.С. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2015. – С.9-13. Режим доступу elibrary.krpd.edu.ua
 12. Науково-практичні конференції КПІ, секція філологічних дисциплін 2014, 2015, 2016 р, Кривий Ріг.
827
 1. Клименко І.М. Англійські й українські комерційні документи та їх характерні риси // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2011. – С. 45 – 50.
 2. Клименко І.М. English Lexicology: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-заочників. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011.– 26 с.
 3. Клименко І.М. Business English: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-заочників. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 28 с.
 4. Клименко І.М. Зміни у системі афіксації в англійській мові XII-XIX століть / М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць КДПУ. - Вип. 7.– Кривий Ріг, 2012. – С.40-48.
 5. Клименко І.М. Лексико-семантичне поле абстрактних іменників в сучасній англійській мові / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць КДПУ. - Вип. 7.– Кривий Ріг, 2012. – С.48-55.
 6. Клименко І.М. Семантичний аспект зіставлення англійських та українських фразеологічних одиниць / І.М.Клименко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2013. – С. 206-212.
 7. Клименко І.М. Особливості перекладу англійських та українських фразеологізмів у двомовних словниках// Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2013. – 5 с.
 8. Клименко І.М. Міжмовна ідіоматичність в аспекті міжкультурної комунікації (англо-українські відповідності) / І.М.Клименко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2014. – С. 48-54.
 9. Клименко І.М. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2014. – 5 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 10. Клименко І.М. Підходи до дослідження концепту в сучасній лінгвістиці / І.М.Клименко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 12. – Кривий Ріг, 2015. – 8 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
 11. Клименко І.М. Юридичний текст в аспекті перекладу / І.М.Клименко, І.С.Зоренко // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр.– Вип. 14. – Кривий Ріг, 2016. – С. 81-90.
 12.  Клименко І.М. Текст інформативно-бізнесової тематики у порівняльному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 13. – Кривий Ріг, 2016. – 6 с. – Режим доступу: elibrary.krpd.edu.ua
819
 1. Федоряка Л.Д. Творчі інтенції і життєве кредо єлизаветинського сатирика Т. Неша крізь призму нового історизму / Л.Д. Федоряка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 8. – К.:Інститут літератури ім Т.Г. Шевченка НАН України, 2004. ‑ С. 134-139. (0,46 др.ар.).
 2. Федоряка Л.Д. Алегорична історія “Про запеклий двобій” Томаса Неша у соціокультурному контексті англійського Ренесансу / Л.Д. Федоряка // Мова і культура. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип.8., Том 6, ч.друга . Серія “Філологія”. – С. 41-47. (0,48 др. ар.).
 3. Федоряка Л.Д. Естетичні погляди Томаса Неша у контексті пізньоренесансних дискусій навколо театру (на прикладі памфлету “Пірс Безгрошовий”) / Л.Д. Федоряка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. ‑ № 1. ‑ С. 202-207. (0,47 др.ар.).
 4. Федоряка Л.Д. Специфіка сатиричних інтенцій у поемі Т. Неша “Вибір коханок” / Л.Д. Федоряка // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. ‑ № 28. ‑ С. 320-325. (0,47 др.ар.).
 5. Федоряка Л.Д. Трансформація жанрової моделі джесту у романі Т. Неша “Нещасливий мандрівник” / Л.Д. Федоряка // Держава і регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя: Вид-во “ГУ ЗІГМУ”, 2007. ‑ №2. – С. 18-25. (0,51 др.ар).
 6. Федоряка Л.Д. Специфіка створення сатиричного ефекту у етико-психологічному пафлеті Т. Неша “Нічні жахи” / Л.Д. Федоряка // Англістика і американістика. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2007. ‑ №3. – C. 80-86. (0,47 др.ар.)
 7. Федоряка Л.Д. Єлизаветинський літератор Томас Неш: біля витоків сатиричного кредо / Л.Д. Федоряка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2008. ‑ № 1. ‑ С. 185-190. (0,49 др. ар.)
 8. Федоряка Л.Д. Особливості художньої структури та проблематики памфлету Томаса Неша “Пірс Безгрошовий, Його послання До Диявола” / Л.Д. Федоряка // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики. Тези доповідей. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – Вип. I. – С. 109-111. (0,45 др. ар.).
 9. Федоряка Л.Д. Прийоми реалізації сатири у п’єсі Т. Неша “Останнє бажання й заповіт Саммера”  / Л.Д. Федоряка // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 81. – С. 215-221.
 10. Федоряка Л.Д. Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії / Л.Д. Федоряка // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н.М. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – Вип. 14-15. – С. 50-62.
 11. Федоряка Л.Д. Твори Марпрелатівської суперечки у форматі становлення єлизаветинської релігійно-політичної сатири / Л.Д. Федоряка // Англістика та американістика: зб. наук. праць. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – Вип. 7 – С. 359-365.
 12. Федоряка Л.Д. Розвиток віршованої сатиричної традиції  наприкінці ХVI ст. в Англії (на прикладі творів Дж. Голла і Дж. Марстона) / Л.Д. Федоряка  // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – № 1. – С. 46-51.
 13. Федоряка Л.Д. Памфлет “Пірс Безгрошовий” – найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша /  Л.Д. Федоряка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.  Серія “Філологія”. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2013. –  № 1048. - Вип. 67. – С.222-228.
 14.  Федоряка Л.Д. Жанрова палітра і тематичний діапазон творчості єлизаветинського літератора Т.Неша /  Л.Д. Федоряка// Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – Вип..14 / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред), П.І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг ФОП Маринченко С. В., 2016. – С. 299-309.

                                                                            

794
 1. Кадченко Л.П. Самостійна робота як важливий компонент формування професійної компетентності сучасного вчителя // Теорія і практика психолого-педагогічного та фахово-предметного змісту навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному вищому навчальному закладі : ​Зб. наук. праць. – Вип. 1: / Відп. ред.: д.пед.н., професор О.В.Малихін та ін. / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2012. – С.10-17.
 2. Кадченко Л.П. Підвищення якості мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Відповідальний за випуск – Н.О. Голівер / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ«КНУ», 2013. – С.67-68.
 3.  Кадченко Л.П. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів фізики у процесі самостійної роботи з іноземної мови // ​Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях : матеріали IV ​Всеукраїнської науково-практичної конференції / Л. П. Кадченко. – ​Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 85-87.
 4. L.P. Kadchenko, O.A. Konoval Forming Students-Physicists` Critically Creative Thinking in the Process of Independent Work on Foreign Language // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : Матеріали Міжнародної наукової інтернет конференції / Л. П. Кадченко, О.А. Коновал. – Кам`янець-Подільський: «Аксіома», 2014. – С.168-170.
 5.  L.P.Kadchenko, O.A .Konoval Didactic Means of Forming Students-Physicists` Critical Thinking Style in the Process of Independent Work on Foreign Language // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Вип.20 / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова,наук.ред.) та ін.] / Л. П. Кадченко, О.А. Коновал. –– Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С.274-277.
 6. Кадченко Л.П., Марчик В.І. Використання рухливих ігор у вивченні англійської мови / Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі : Матеіали ІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Мукачево, 28 квітня 2015 р.) / Л.П. Кадченко., В. І.Марчик. – Д. : Видавництво «Інновація», 2015. – С.124 -128
 7. Андріанов В.Є.,Кадченко Л.П., Марчик В. І. Міжпредметні зв’язки фізичної культури і англійської мови в початковій школі / Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку: ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 21–23 травня 2015 року): матеріали конференції. / В.Є. Андріанов, Л.П. Кадченко., В. І. Марчик. – Кіровоград: КДПУ ім. Вінниченка, 2015. – С. 210-213.
 8. Кадченко Л.П., Марчик В.І. Предметна інтеграція фізкультури і англійської мови як засіб збагачення змісту сучасного уроку // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць /Л.П.Кадченко, В.І.Марчик. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ». – Вип.45. - 2015. - С.165-168.
 9. Кадченко Л.П. Фізика: навчальний посібник з англійської мови / Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 69 с.
 10.  Кадченко Л.П. Короткий англо-український термінологічний фізичний словник / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 70 с.
 11. Кадченко Л.П. Англійська для біологів : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 51 с.
 12. Кадченко Л.П. Англійська для хіміків : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 56 с.
 13. Кадченко Л.П. Англійська для істориків : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 78 с.
 14. Кадченко Л.П. Англо-український термінологічний словник з інформатики: навчальний посібник з англійської мови / Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – 59 с.

 Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів» Кривий Ріг, 2013 р.
 2. IV ​Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях» ​Бердянськ, 2013 р.
 3. Міжнародна наукова інтернет конференція «Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю» Кам`янець-Подільський, 2014 р.
 4. ІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі» Мукачево, 2015 р.
 5. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» Кіровоград, 2015 р.

 

 

967
 1. Ревенко В. В.  Інтерактивні технології як засіб формування граматичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / В. В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 38. – С. 90-93.
 2. Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєвому акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників / В.В.Ревенко // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2013. – Вип..№5(107). – С. 67-70.
 3. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання.Особливості позиції викладача та студентів / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 24. – С.78-86.
 4. Ревенко В.В.Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів засобами інтерактивного навчання / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 25. – С.455-461.
 5. Ревенко В.В.Інтерактивне навчання як засіб оптимізації гуманітарної підготовки майбутніх учителів-словесників / В.В. Ревенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : [зб. наук. праць] / за заг.ред.М.Б.Євтуха.– Київ : Вид.центр КНЛУ,2009. – № 39. – С.111-114.
 6. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі.Теорія і практика / В.В.Ревенко // Наукові записки. – Випуск 88. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,2010. – С.206-209.
 7. Ревенко В.В. Дидактичні умови ефективного використання інтерактивного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів / В.В. Ревенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць] / відп. ред. Н.В. Гузій.– Вип.11(21). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.161-164.
 8. Ревенко В.В. Інтерактивна взаємодія як одна з умов ефективної організації процесу навчання у ВНЗ/ В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Саморозвиток особистості в освітній системі України:концепції,технології, стратегії”, 22 квітня 2010р. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – № 29. – С.301-305.
 9. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання: психолого-педагогічний аспект / В.В. Ревенко // Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства : зб. навчально-методичних матеріалів (за підсумками Регіональної науково-практичної конференції педагогічних ВНЗ I – IV рівнів акредитації Південного регіону України (м.Нікополь, 10 січня 2008р.)). – Нікополь : ПП Канцур,2008. – С.16-21.
 10. Ревенко В.В. До питання про суть та класифікацію інтерактивних технологій / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми формування педагогічного професіоналізму студентів університетів в умовах кредитно-модульного навчання”, 15-16 жовтня 2008р.). – Кривий Ріг : КДПУ,2008. – № 21. – С.228-234.
 11. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / В.В.Ревенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць (за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів”, 13-14 листопада 2009р.). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Випуск 30. – С.301-305.
 12. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання в професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: проблеми та перспективи / В.В.Ревенко // Дидаскал : матеріали Міжнародних наукових читань „Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті Болонських реформ”, 15-16 грудня 2009р. – Полтава : ПНПУ, 2010. – №10. – С. 95-98.
793
 1. Томіліна А. О. Основні проблеми контролю й оцінювання якості знань студентів / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2010. – Вип. 30. – С. 267–273.
 2. Томіліна А. О. Деякі аспекти впровадження інформаційних технологій в освітянський простір / А. О. Томіліна// Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 16. – С. 239–249. – (Серія 17 “Теорія і практика навчання і виховання”).
 3.  Томіліна А. О. Можливості використання системи електронного навчання MOODLE при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 32. – С. 75–80.
 4. Томіліна А. О. Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови / А. О. Томіліна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – № 20 (255). – С. 140–146.
 5. Томіліна А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін у процесі використання інформаційних технологій / А. О. Томіліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К.; Вінниця: Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 482–488.
 6. Томіліна А. О. Експериментальна перевірка дидактичних умов контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням MOODLE / А. О. Томіліна // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Дод. 1 до Вип. 27, т. VII (40): Темат. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К.: Гнозис, 2012. – С. 626–633.
 7. Томіліна А. О. Порівняльний аналіз параметру трудомісткості контрольних заходів при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах / А. О. Томіліна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Х.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 21. – С. 159–167.
 8.  Томіліна А. О. Реалізація розвивального потенціалу інформаційних технологій у процесі особистісно-професійного становлення студентів при икористанні електронної платформи MOODLE / А. О. Томіліна // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2012. – С. 299–304.
 9. Томіліна А.О. Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи MOODLE при навчанні студентів іноземній мові / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2015. – Вип.46. – С. 225-230.
 10. Томилина А. А. Реализация дидактических принципов контроля при использовании электронной платформы MOODLE / А. А. Томилина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Ин-т cтратег. исслед., 2012. – № 12 (47). – С. 379–382.
 11. Томіліна А. О. Проблема комунікативної компетенції при вивченні англійської мови / А. О. Томіліна // Зб. наук. пр. студентів. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2007. – Вип. 11. – С. 238–240.
 12. Томіліна А. О. Контрольно-оцінювальні дії студентів при вивченні гуманітарних дисциплін / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг, 2010. – Т. 25 (2). – С. 57–61.
 13. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у викладанні гуманітарних дисциплін : метод. рекомендації до спецкурсу (для магістрів та викладачів гуманітарних дисциплін) / А. О. Томіліна. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2011. – 36 с.
 14. Томіліна А. О. Освітній потенціал інформаційних технологій в освітньому просторі / А. О. Томіліна // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лют. 2011 р. : тези доп. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 1. – С. 392–395.
 15. Томіліна А. О. Розвиток комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземних мов у педагогічному університеті / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Т. 28 (1). – С. 83–86.
 16. Томіліна А. О. Формування комунікативної компетенції при вивченні англійської мови студентами засобом впровадження системи MOODLE / А. О. Томіліна // Інформаційні технології в навчальному процесі : наук.-метод. семінар, 16–23 трав. 2011 р. : тези доп. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2011. – Вип. 1. – С. 91–94.
 17. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у формуванні комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов / А. О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 трав. 2012 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2012. – С. 94.
 18. Томіліна А. О. Організація контрольно-оцінювальних дій із залученням системи MOODLE для студентів гуманітарних спеціальностей / А. О. Томіліна // Теорія і методика електронного навчання. – Кривий Ріг: НМетАУ, 2012. – Вип. 3. – С. 293–298.
 19. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE при контролі й оцінюванні з англійської мови у вищому навчальному закладі // MOODLE Moot Ukraine 2013 – Теория и практика использования системы управленияобучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 30-31 мая 2013 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=56.
 20. Томіліна А.О. Структура електронного навчального курсу з англійської мови у MOODLE // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tmn.ccjournals.eu/index.php/ .
 21. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE з метою повноцінної реалізації функцій контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін // MOODLE Moot Ukraine 2014 – Теория и практика использования системы управления обучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=58
 22. Томіліна А.О. Деякі аспекти роботи з текстом і повідомленнями при вивченні студентами дисциплін філологічного напрямку/ А.О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 20–22 трав. 2015 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2015. – С. 78–79.
 23. Tomilina A. The implementing of empty words in advertising / А.Tomilina // Научная индустрия европейского континента – 2017 : междунар. науч.-практ. конф., 22–30 нояб. 2017 г.: тезы докл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/books/2017-11-18-A4-tom-7.pdf.
 24. Tomilina A.O., Maloivan M.V. Meansof the implementation of politicians’autopresentations via their speeches / A.O.Tomilina, M.V. Maloivan // XIV Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и образование – 2018», 22–30 декаб. 2018 г., Чехия (Прага).
 25. Nechypurenko P. P. Use of Augmented Reality in Chemistry Education [Electronic resource] / Pavlo P. Nechypurenko, Tetiana V. Starova, Tetiana V. Selivanova, Anna O. Tomilina, Aleksandr D. Uchitel // Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 15-23. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper02.pdf.

Брала участь у всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, таких як “Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів” (Кривий Ріг, 2010); “Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах” (Кривий Ріг, 2011); “Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі” (Кривий Ріг, 2012); “Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем” (Кривий Ріг, 2012); “Сталий розвиток промисловості та суспільства” (Кривий Ріг, 2012); “Інформаційні технології у наукових дослідженнях та навчальному процесі” (Луганськ, 2012); на науково-методичному інтернет-семінарі “Інформаційні технології в навчальному процесі” (Одеса, 2011), «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням MOODLE», «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням MOODLE», у міжнародному вебінарі «Cloud Technologies in Education» (2014, Кривий Ріг). Навчалася при проблемній лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» у відкритому дистанційному курсі «Технології розроблення дистанційного курсу». За результатами навчання було створено та апробовано електронний дистанційний курс «Друга мова: англійська (IV курс) - II семестр» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=77.

Брала участь а) у міжнародному курсі «Understanding IELTS» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com), організатор British Counсil, 21.09.2015-01.11.2015; б) у міжнародному курсі «Exploring English» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 22.02.2016-03.04.2016; в) у міжнародному курсі « Professional Practices for English Language Teaching » на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 31.08.2015-11.10.2015. г) разом зі студентами НАФ-14 у міжнародному курсі «Exploring the World of English Language Teaching» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор Cambridge English Language Assessment, 07.11.2016-18.12.2016; д) у міжнародному курсі «Teaching for Success: Lessons and Teaching» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 01.05.2017-22.05.2017; є) у міжнародному курсі «Teaching for Success: the Classroom and the World» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 04.12.2017-31.12.2017.

814
 1. Малоіван М. В. Формування кроскультурної комунікативної компетенції студентів-філологів / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2011. – № 32. – С. 444 – 449.
 2. Малоіван М. В. Зміст і сутність індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск. – 2012. – № 27, том IX(42). – С. 378 – 384.
 3. Малоиван М. В. Теоретические аспекты индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов / М. В. Малоиван // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 1 – 2. – С. 48 – 50.
 4. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. –  2015. – №. 46. – С. 179 – 183.
 5.  Малоіван М. В. Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності у вищий школі / М. В. Малоіван // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2016. – № 4 (135). – С. 161 – 164.
 6. Малоіван М. В. Становлення проблеми індивідуалізації та диференціації навчального процесу / М. В. Малоіван // International scientific journal Science and Education a New Dimension (Pedagogy and Psychology). – 2016. – № 79. – С. 47 – 52.
 7.  Малоіван М. В. Дидактичні умови процесу індивідуалізації самостійної навчальноної діяльності студентів філологічних спеціальностей  / М. В. Малоіван // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і Психологія : наук. журн. – 2016. – № 1(11) – С. 261 – 265.
 8. Малоіван М. В. Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема / М. В. Малоіван // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 року) : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 5. – С. 90 – 93.
 9. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 4 – 7 червня 2014 року). – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 156 – 157.
 10. Малоіван М. В. Розробка варіативності завдань самостійної навчальної діяльності та активізації у студента на цій основі рефлексивних механізмів / М. В. Малоіван // Провідна наука – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія,15 – 22 квітня 2016 року). – Софія : Вид-во «Бял ГРАД-БГ», 2016. – Ч. 9. – С. 34 – 36.
 11. Малоіван М. В. Розробка індивідуальних освітніх маршрутів як одна з сукупності дидактичних умов / М. В. Малоіван // Науковий простір Європи – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 7 – 15 квітня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka I Studia», 2016. – Ч. 7. – С. 46 – 48.
 12. Малоіван М. В. Асинхронізація самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій / М. В. Малоіван // Ефективні інструменти сучасних наук : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 07 – 15 серпня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka i Studia», 2016.– Ч. 2. – С. 14 – 16.
 13. Малоіван М. В. Принципи індивідуалізації та диференціації самостійної навчальної діяльності / М. В. Малоіван // Наука – без границь 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд, 1 – 7 квітня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 8. – С. 53 – 56.
 14. Малоіван М. В. Фрактал змістово-предметної індивідуалізації самостійного навчання філологічних дисциплін / М. В. Малоіван // Тенденції сучасної науки – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд,  1 – 7 травня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 11. – С. 28 – 30.
808
 1. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. № 1 – С. 34–39.
 2.  Дирда І. А. Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2014. – №41 – С. 334–339.
 3. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – № 1 – С. 113–117.
 4. Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми / Дирда І. А. // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2015. – № 46 – С. 146–151.
 5. Дирда І. А. Особливості методів навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету». – 2016. – № 14 – С.310–318.
 6.  Bakum Z. Lingvodidactic fundamentals of the development of foreign students’ polycultural competence during the Ukrainian language training / Zinaida Bakum, Iryna Dyrda // Association 1901 “SEPIKE”. – 2016. – № 13. – P. 8–10.
 7. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // II Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» : тези / І.А. Дирда //Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Островського, 2014. – С. 161–163.
 8. Дирда І. А. Виникнення та подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства» 2014. С. 21 – 23. (http://ktu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/stal2014/stal2014_tom2.pdf)
 9. Дирда І. А. Особливості процесу адаптації іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-практична конференція для студентів, магістрів, молодих дослідників «Молодий науковець XXI ст.», 2014. – С. 60 – 62.
 10. Дирда І. А. Сутність формування полікультурної компетентності іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу», 2014. – С. 204 – 207.
 11. Дирда І. А. Мовна картина світу у процесі формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців / І. А. Дирда // III Міжнародний симпозіум «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація», 2015. – С. 213 – 218.
 12. Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // IV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших словянських: етнологічні та граматичні параметри», 2015. – Кривий Ріг.
 13.  Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі», 15 – 16 січня 2016
 14.  Дирда І. А. Реалізація підходів до розвитку полікультурної компететності іноземних студентів у процесі навчання української мови /Дирда І. А. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – Вип. 3. – С. 164–168.
 15. Дирда І. А. Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови/ І. А. Дирда // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – Вип. 16. – С.459–465
 16. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / І. А. Дирда // Science and education. A new dimension. Pedagogy and psychology. – 2018. – № 170. – P. 14–17
 17. Дирда І. А. Реалізація підходів до формування полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / І. А. Дирда // Молодий науковець XXI ст. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, магістрів, молодих дослідників, 16 листопада 2017 р., Кривий Ріг : КНУ, 2017. – С. 95–98.
 18.  Дирда І. А. Проблеми мовної підготовки іноземних студентів в Україні / Бакум З. П., Дирда І. А. // The second international scientific congress of scientists of Europe, 10–11th May 2018, Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 185–197.
 19. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як компонент мовної підготовки іноземних студентів / Дирда І. А. // Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 травня 2018 р., Умань : Уманський державний університет імені Павла Тичини, 2018.
 20. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / Дирда І. А. // Scientific and professional conference. Humanities and social sciences in the era of globalization, 27th May 2018, Budapest
803
 1. Шуміліна І. П. Застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах і їх роль у процесах модернізації освіти / І.П. Шуміліна // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол. ред. проф. Бакум З.П.– Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип.33. – 592с.
 2. Шуміліна І.П. Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012 – Вип. 32. – С. 298 – 305.
 3. Шуміліна І.П. До питання удосконалення навичок вивчального читання в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування// Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Вип.4. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 123 – 129.
 4. Шуміліна І.П. Лінгвокогнитивні характеристики фразеологічних одиниць із числівниками// Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Серія: Філологія . Вип.10. – Маріуполь, 2015.
 5. Шуміліна І.П. Проблема контролю та оцінювання виконання самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» студентів університетів засобами комп’ютерних технологій // Наук.-пед. журн. Молодь та ринок / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич (Львів. обл.): [б. в.], 2016.
 6.  Робота з текстом за фахом на занятті з англійської мови на І курсі природничого факультету педагогічного університету / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 267с.
 7. Роль формування умінь самостійного навчання в процесі вивчення іноземної мови в педагогічному університеті (на прикладі організації самостійної роботи студентів природничого факультету) / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 258с.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» Миколаїв , 2013 p.
 9. Всеукраїнської конференція «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи» Слов’янськ, 2014 р.

Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів І курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 155 с.
 2. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 145 с.
 3. Навчальний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів фізико-математичного факультету. / Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2016. – 86 с.
801
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша