Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

IC фотоУ 1986 році Ірина Станіславівна Зоренко закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

З 2001 року – доцент кафедри англійської мови та літератури, з 2003 року – доцент кафедри англійської філології, з 2004 року і до нині – завідувач кафедри англійської філології. Стаж педагогічної роботи у вищій школі 27 років, а саме у нашому закладі.

Протягом роботи викладала такі навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Методи наукових досліджень», «Методика викладання англійської мови як другої мови у загальноосвітніх школах», спецкурс «Теоретичні аспекти сучасної англійської мови» для студентів факультету іноземних мов. До всіх дисциплін підготовлений відповідний методичний супровід. Вела лекційні, лабораторні та практичні заняття, здійснювала керівництво курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами, науково-педагогічною практикою студентів магістратури.

Має 25 публікацій, з яких 19 – у фахових виданнях та 6 навчально-методичного характеру. Брала участь у 12 конференціях регіонального та всеукраїнського рівнів (напр., «Актуальні проблеми філологічної науки» (Дніпропетровськ, 2009), «Проблеми гендеру в гуманітарних дослідженнях» (Маріуполь, 2010), «Лінгвістичні студії» (Кривий Ріг, 2011), «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 2013), «Актуальні проблеми філології і методики викладання мов» (2020), «New Trends in Languages, Literature and Social Communications» (2021).

E-mail: [email protected]

497

12Клименко Ірина Михайлівна у 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач, перекладач.

У 1993 році закінчила аспірантуру при Київському державному інституті іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет).

У червні 1993 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

У 2002 році присвоєне вчене звання доцента.

У Криворізькому державному педагогічному університеті працює з 1985 року, спочатку асистентом кафедри іноземних мов, потім старшим викладачем кафедри германської філології, з 2000  року – доцентом кафедри англійської мови та літератури з методикою викладання, а з 2003 року – доцентом кафедри англійської філології. Читає лекції з лексикології англійської мови, теоретичної граматики, з теорії та практики перекладу, з загального мовознавства, з соціолінгвістики для студентів ІІІ, ІУ курсів та магістрантів. На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні заняття, керує курсовими та кваліфікаційними роботами студентів.

Клименко І.М. займається науково-дослідною роботою, бере участь в міжнародних, Всеукраїнських та університетських науково-практичних конференціях. Автор низки публікацій у збірниках наукових праць. Наукові інтереси: лексикологія англійської мови, порівняльне мовознавство.

Клименко І.М. також приділяє увагу організації навчально-виховного процесу на факультеті іноземних мов, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній їх участі в житті факультету та університету.

E-mail: [email protected]

651

Ревенко В В

Ревенко Вікторія Володимирівна у 2003 році з відзнакою закінчила  факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)».

У 2009 році закінчила аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті  за спеціальністю 10.00.09  «Теорія навчання».

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту Ревенко В.В. працює з 2003 року спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 2013 року – доцентом кафедри. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності  10.00.09 – теорія навчання  на тему «Дидактичні умови застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей».

Останні роки Ревенко В.В. викладає такі навчальні курси для студентів  I, IV курсів  факультету:«Практичний курс англійської мови», «Країнознавство».

Плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях. Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: [email protected]

512

11У 2009 році Пальчикова Олександра Олександрівна з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету та отримала диплом бакалавра за спеціальністю 0101 «Педагогічна освіта» 6.010100 Мова та література (англійська).

У 2010 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю 0101 «Педагогічна освіта» 8.010103 Мова та література (англійська). 

У 2015 році закінчила аспірантуру при ДВНЗ «Криворізький національний університет» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)».

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту працює з 2010 року.

У 2016 у Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» на тему «Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів». Диплом кандидата наук видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 1 липня 2016 р. (ДК №036807).

Останні роки Пальчикова О.О. викладає такі навчальні дисципліни для студентів 2, 3 курсів факультету іноземних мов: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови»,«Лексикологія».

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, крос-культурна лінгводидактика.

Пальчикова О.О. багато уваги приділяє індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у спортивному та культурному житті університету та міста.

За багаторічну сумлінну працю відзначена грамотою ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» (наказ від 20.09.2016 № 15-к).

Пальчикова О.О. плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференціях, є автором низки наукових публікацій.

E-mail: [email protected]

585

8Томіліна Анна Олександрівна у 2007 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педігогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач мови (англійської), вчитель мови (німецької) та зарубіжної літератури.

З 2006 по 2007 рр. працювала вчителем англійської мови ЗСОШ № 7 м. Кривий Ріг.

З 2009 по 2012 роки навчалась в аспірантурі кафедри психології та педагогічних технологій КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання.

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного університету працює з 2011 року спочатку асистентом, потім старшим викладачем, і наразі доцентом. За час роботи на кафедрі проводила заняття з другої мови (англійська), інформаційно-комунікаційних засобів навчання, ділової англійської мови, академічного читання, домашнього читання, літератури Англії тощо. Коло наукових інтересів охоплює різні аспекти використання ІКТ при вивченні англійської мови. 

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання за темою «Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій» в Інституті педагогіки НАПН України. У 2020 році отримала звання доцента кафедри англійської філології.

E-mail: [email protected]

518

Малоіван Марина Вікторівна у 2008 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності «Викладач мови (англійської), вчитель мови (німецької) та зарубіжної літератури». 

Працює викладачем на кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного університету з 2008 року.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання на тему «Дидактичні умови індивідуалізації самостійної навальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій». У 2020 році отримала звання доцента кафедри англійської філології.

Малоіван М.В. викладає такі навчальні дисципліни, як «Практичний курс англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Теоретична граматика», «Міжнародне тестування», «Тестування за фахом», «Аналітичне читання» та «Академічне письмо».

Галузь наукових інтересів: міжкультурна комунікація та академічне письмо.

Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: [email protected]

515

12bШуміліна Ірина Павлівна у 2000 році закінчила факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю « Англійська та німецька мови» та здобула кваліфікацію вчителя англійська та німецька мови і зарубіжної літератури. 

У 2012 року закінчила аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю «13.00.09 – теорія навчання».

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного університету працює з 2013 року спочатку асистентом, потім з 2014 року - викладачем. На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні роботи, контролює самостійну роботу студентів І-ІІІ курсів, здійснює кураторську діяльність.

Шуміліна І.П. викладає такі навчальні дисципліни: «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови» та «Практична фонетика англійської мови», «Аудіювання», «Аналітичне читання» тощо.

Наукові інтереси: англійська філологія, новітні підходи у методиці викладання іноземних мов.

Шуміліна І.П. багато уваги приділяє організації навчально-виховного процесу на факультеті, роботі зі студентською радою факультету, старостами академічних груп, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у спортивному та культурному житті університета та міста.

Шуміліна І.П. плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях. Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: [email protected]

652

555

Дирда Ірина Анатоліївна у 2007 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська та німецька мова і література».

У 2019 році Дирда І.А. захистила дисертацію «Розвиток полікультурної компетентності іноземних студентів на основному етапі навчання української мови» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Бакум З. П.) та здобула ступінь кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Дирда І.А. працює викладачем на кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту з 2007 року. Викладає такі навчальні курси для студентів 1, 2 курсів факультету іноземних мов: «Практичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами».

Наукові інтереси Дирди І.А. охоплюють питання проблеми міжкультурної комунікації та особливостей новітніх підходів у викладанні англійської мови, мовленнєвої толерантності та навчання іноземної мови осіб з ООП.

Дирда І.А. приділяє увагу роботі зі старостами академічних груп, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у культурному житті університету.

Плідно займається науково-дослідною роботою: приймає участь у міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференціях. Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: [email protected]

503

Зінченко ПСЗінченко Поліна Сергіївна у 2004 році закінчила факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньоїосвіти. Мова та література (англійська, німецька)».

З 2004 року працює викладачем кафедри англійської філології Криворізького державного педагогічного університету. Під час роботи викладала такі навчальні дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Інтенсивний курс англійської мови». На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні роботи.

Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: [email protected]

3649

1708443470589964Кобилінська Анна Сергіївна з відзнакою закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті у 2023 році за спеціалізацією «Англійська мова і література». На заочній формі здобуття освіти у 2023 здобула кваліфікацію магістра за спеціалізацією «Музичне мистецтво» - вчитель музичного мистецтва, художньої культури, викладач музичного інструменту (фортепіано).
Кобилінська А. С. працює викладачем на кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту з 2024 року. Викладає наступні дисципліни для студентів 1 курсу факультету іноземних мов: «Практична граматика англійської мови». Наукові інтереси Анни Сергіївни охоплюють проблеми лінгводидактичних засад розвитку культурної компетентності; guided discovery та task-based learning у викладанні граматики англійської мови, а також тенденції освітньої політики англомовних країн та імплементація їхнього досвіду в систему освіти України.
Кобилінська А. С. приділяє значну увагу індивідуальному спілкуванню зі студентами, їхньому залученню до здобуття неформальної освіти та сприянню активній участі студентів факультету у культурному житті університету.
Анна Сергіївна плідно займається науково-дослідницькою діяльністю: бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференціях, проходить підвищення кваліфікації за програмами передових університетів США та Великобританії.
E-mail: [email protected]

24847
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30