Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
Купить настоящий диплом бакалавра.

1У 1986 році Ірина Станіславівна Зоренко закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

З 2001 року – доцент кафедри англійської мови та літератури, з 2003 року – доцент кафедри англійської філології, з 2004 року і до нині – завідувач кафедри англійської філології. Стаж педагогічної роботи у вищій школі 27 років, а саме у нашому закладі.

Протягом роботи викладала такі навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Методи наукових досліджень», «Методика викладання англійської мови як другої мови у загальноосвітніх школах», спецкурс «Теоретичні аспекти сучасної англійської мови» для студентів факультету іноземних мов. До всіх дисциплін підготовлений відповідний методичний супровід. Вела лекційні, лабораторні та практичні заняття, здійснювала керівництво курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами, науково-педагогічною практикою студентів магістратури.

Має 25 публікацій, з яких 19 – у фахових виданнях та 6 навчально-методичного характеру. Брала участь у 12 конференціях регіонального та всеукраїнського рівнів (напр., «Актуальні проблеми філологічної науки» (Дніпропетровськ, 2009), «Проблеми гендеру в гуманітарних дослідженнях» (Маріуполь, 2010), «Лінгвістичні студії» (Кривий Ріг, 2011), «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 2013).

E-mail: k_englang@kdpu.edu.ua

497

12Клименко Ірина Михайлівна у 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач, перекладач.

У 1993 році закінчила аспірантуру при Київському державному інституті іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет).

У червні 1993 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

У 2002 році присвоєне вчене звання доцента.

У Криворізькому державному педагогічного інституту (зараз Криворізький державний педагогічний університет) працює з 1985 року, спочатку асистентом кафедри іноземних мов, потім старшим викладачем кафедри германської філології, з 2000  року – доцентом кафедри англійської мови та літератури з методикою викладання, а з 2003 року – доцентом кафедри англійської філології. Читає лекції з лексикології англійської мови, теоретичної граматики, з теорії та практики перекладу, з загального мовознавства, з соціолінгвістики для студентів ІІІ, ІУ курсів та магістрантів. На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні заняття, керує курсовими та кваліфікаційними роботами студентів.

Клименко І.М. займається науково-дослідною роботою, бере участь в міжнародних, Всеукраїнських та університетських науково-практичних конференціях. Автор низки публікацій у збірниках наукових праць. Наукові інтереси: лексикологія англійської мови, порівняльне мовознавство.

Клименко І.М. також приділяє увагу організації навчально-виховного процесу на факультеті іноземних мов, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній їх участі в житті факультету та університету.

E-mail: imklimen@gmail.com

651

5Федоряка Людмила Діамарівна у 1995 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Російська мова та література та англійська мова».

У 2006 р. закінчила аспірантуру при Запорізькому національному університеті за спеціальністю «Література зарубіжних країн».

На кафедрі англійської філології Федоряка Л.Д. Криворізького державного педагогічного інституту працює з 1999 року спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 2013 року – доцентом кафедри. Читає лекції з «Літератури Англії» та «Стилістики». На високому науково-методичному рівні проводить лекційні, семінарські та лабораторні заняття, керує педагогічною практикою студентів 5 курсів, курсовими та кваліфікаційними роботами.

У 2009 р. Федоряка Л.Д. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності «Література зарубіжних країн» на тему «Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному контексті англійського Ренесансу».

У 2013 році присвоєне вчене звання доцента.

За останній час Федоряка Л.Д. викладала такі навчальні курси для студентів 4 курсів, магістрів факультету іноземних мов як «Література Англії», «Стилістика», Інтерпретація тексту

Наукові інтереси: література англійського Ренесансу, стилістика англійської мови, новітні методології здійснення інтерпретаційної процедури ренесансних текстів.

На сьогодні разом зі студентами Федоряка Л.Д. працює у напрямку дослідження поетики творів англійської літератури.

Л. Д. Федоряка багато уваги приділяє організації навчально-виховного процесу на факультеті, роботі зі студентською радою факультету, старостами академічних груп, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у спортивному та культурному житті університету та міста. Федоряка Л.Д. є член вченої Ради факультету.

E-mail: fedoryaka.lyudmila@gmail.com

511

2Кадченко Людмила Петрівна закінчила Дніпропетровський державний університет (нині ДНУ ім. О.Гончара) за спеціальністю „Англійська мова та література”.

Кадченко Л.П. працює в Криворізькому державному педагогічному університеті з 1980 р., де спочатку була викладачем кафедри іноземних мов, потім старшим викладачем цієї ж кафедри і з 1994 р. – доцентом кафедри іноземних мов. З вересня 2014 р. Кадченко Л.П. працює на посаді доцента кафедри англійської філології.

У 1992 р. Кадченко Л.П. успішно  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування готовності студентів педвузу до професійної діяльності засобами іноземної мови”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди від 1 жовтня 1992 р.  Кадченко Людмилі Петрівні присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

У 2004 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки і освіти України Кадченко Л.П. присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Кадченко Л.П. продовжує займатися науково-дослідною роботою. Після захисту дисертації тема її наукових інтересів пов’зана з формуванням професійної компетентності майбутніх педагогів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземної мови. Вона бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та загальноуніверситетських наукових та науково-практичних конференцій, має ряд публікацій у збірниках наукових праць.

Кадченко Людмила Петрівна викладає курс іноземної мови  (англійської) для аспірантів та студентів фізико-математичного, історичного та природничого факультетів, спецкурс з іноземної мови професійного спрямування для студентів ІV курсу фізико-математичного факультету та спецкурс «Комп`ютерні технології» для студентів V курсу цього ж факультету, викладала також курс „Основи наукової комунікації іноземною мовою” для студентів магістратури.

За час роботи в університеті Кадченко Л.П. зарекомендувала себе висококваліфікованим викладачем вищої школи і ерудованим науковцем. Вона постійно вдосконалює  методику викладання англійської мови, здійснюючи пошуки нових шляхів та методів навчання іноземних мов, вивчаючи та впроваджуючи у практику досвід роботи новаторів вітчизняної та зарубіжної педагогічної і методичної науки.

Студенти Кадченко Л.П. неодноразово були переможцями загальноуніверситетських олімпіад та учасниками Всеукраїнських олімпіад з англійської мови для студентів немовних вищих навчальних закладів.

За багаторічну сумлінну працю, активну участь у вихованні студентської молоді Кадченко Л.П була відзначена грамотами ректорату, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, а також Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У 2004 р. її нагороджено нагрудним знаком „Відмінник освіти України”. 

E-mail: ladyukr15@gmail.com

498

10Салащенко  Ганна Миколаївна   у  1999  році з відзнакою закінчила факультет  іноземних мов  Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «вчитель англійської та німецької мов». 

З  1999  року Салащенко  Г.М.  працювала спочатку асистентом на кафедрі  іноземних мов  Криворізького державного педагогічного  університету,  з 2008  року асистентом та  старшим викладачем кафедри англійської філології.

У 2003 році  закінчила аспірантуру за спеціальністю «Теорія  навчання». 

У  2008  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  педагогічних  наук зі спеціальності 13.00.09  на тему «Дидактичні умови організації навчального діалогу в системі «вчитель-учень» у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». 

У  2009  році присвоєне вчене звання  старшого викладача. 

Останні роки   викладає такі навчальні курси для студентів  3, 4 та 5  курсів факультету  іноземних мов, магістрів  РАФ: «Практичний курс англійської мови»,  «Практична граматика англійської мови»,  «Лексикологія англійської мови»,  «Міжкультурна комунікація»,  "Друга мова». На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні роботи, керує кваліфікаційними роботами. 

На сьогодні разом зі студентами  Салащенко  Г.М. багато уваги приділяє організації навчально-виховного процесу на факультеті, роботі зі студентською радою факультету, старостами академічних груп, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у спортивному та культурному житті університету та міста. 

Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail:  anya3594@gmail.com

898

 

Дмитрук Лілія Анатоліївна у 1993 закінчила природничо-математичний ліцей і вступила до Криворізького державного педагогічного інституту. У 1998 р. закінчила цей інститут за спеціальністю «Мова та література (російська та англійська)». У 1998 році зарахована до аспірантури Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. Тема дисертаційного дослідження: «Художній час і художній простір  у поезії». З 2005 р. - кандидат філологічних наук зі спеціальності «Теорія літератури ».

З 1999-2013 працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри Іноземних мов. З 2013 р . - доцент кафедри Англійської філології КДПУ, яку очолює к.п.н., доцент Зоренко І.С.

За час роботи в інституті видано 50 статей у спеціальних виданнях (25 з ​​них з філології, 25 з педагогіки ) і 2 навчальних посібники з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів.

За останні п'ять років було прийнято участь в 5 - ти міжнародних та 5 - ти всеукраїнських конференціях.

З 2014 року - доктор педагогічних наук зі спеціальності «Теорія навчання». Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-пізнавальної  та самоосвітньої діяльності студентів» (диплом ДД № 003490).

Галузь наукових інтересів: лінгвістика, мовознавство. 

E-mail: lilia565656@i.ua

513

Бережна Маргарита Василівна у 2003 році з відзнакою закінчила факультет іноземної філології Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій за спеціальністю «Переклад». У 2008 році здобула другу вищу освіту у тому ж виші за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою).

2008 року закінчила аспірантуру при Запорізькому національному університеті за спеціальністю «Перекладознавство».

У 2008 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 Перекладознавство на тему «Ономастикон романів Дж.К.Ролінґ циклу „Гаррі Поттер” в українському та російському перекладах».

На кафедрі теорії та практики перекладу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій працює з 2003 року спочатку старшим викладачем, а з 2009 року – доцентом кафедри. Викладає «Теорію та практику перекладу», «Науково-технічний переклад», «Особливості перекладу художніх творів та їх редагування», керує науковими роботами студентів.

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту працює з 2015 року доцентом кафедри.Останні роки Бережна М.В. викладає теорію та практику перекладу для студентів 4-5 курсів факультету іноземних мов, магістрів.На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні роботи.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу у площині мов англійська-українська; специфіка художнього перекладу, у тому числі аудіомедіального.

Бережна М.В. плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях.Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail:margarita.berezhnaya@rambler.ru

899

Ревенко Вікторія Володимирівна у 2003 році з відзнакою закінчила  факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)».

У 2009 році закінчила аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті  за спеціальністю 10.00.09  «Теорія навчання».

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту Ревенко В.В. працює з 2003 року спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 2013 року – доцентом кафедри. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності  10.00.09 – теорія навчання  на тему «Дидактичні умови застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей».

Останні роки Ревенко В.В. викладає такі навчальні курси для студентів  I, IV курсів  факультету:«Практичний курс англійської мови», «Країнознавство».

Плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях. Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: vimaiv@ukr.net

512

4Гапоненко Лариса Петрівна працює на кафедрі англійської філології з 2012р. З 1998 по 2012 рр. працювала на кафедрі теорії і практики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням КНУ КПІ.

Успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування» у 2003 році. Вчене звання доцента було присвоєне у 2013 році.

На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні заняття. Викладає ділову іноземну мову для магістрів немовних факультетів, практичний курс англійської мови, міжкультурну комунікацію.

Протягом багатьох років очолює роботу проблемної групи студентів: «Іншомовне спілкування в діяльності майбутнього вчителя». Студенти Гапоненко Л.П. беруть активну участь в Олімпіадах та в наукових студентських конференціях.

Гапоненко Л.П. плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Коло наукових інтересів Гапоненко Л.П. охоплює питання формування готовності студентів до іншомовного спілкування, проблеми перекладу, методика навчання студентів іноземної мови. Гапоненко Л.П. має близько 30 наукових та науково-методичних статей у фахових виданнях, навчальні посібники та методичні рекомендації.

E-mail: gaponenkolarisa01@gmail.com

502

11У 2009 році Пальчикова Олександра Олександрівна з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету та отримала диплом бакалавра за спеціальністю 0101 «Педагогічна освіта» 6.010100 Мова та література (англійська).

У 2010 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю 0101 «Педагогічна освіта» 8.010103 Мова та література (англійська). 

У 2015 році закінчила аспірантуру при ДВНЗ «Криворізький національний університет» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)».

На кафедрі англійської філології Криворізького державного педагогічного інституту працює з 2010 року.

У 2016 у Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» на тему «Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів». Диплом кандидата наук видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 1 липня 2016 р. (ДК №036807).

Останні роки Пальчикова О.О. викладає такі навчальні дисципліни для студентів 2, 3 курсів факультету іноземних мов: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови».

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, крос-культурна лінгводидактика.

Пальчикова О.О. багато уваги приділяє індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у спортивному та культурному житті університету та міста.

За багаторічну сумлінну працю відзначена грамотою ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» (наказ від 20.09.2016 № 15-к).

Пальчикова О.О. плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях.

E-mail: apalchikova@gmail.com

585
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31