Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

                                           Заочна форма навчання

п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

1.

Демидова

Олена

Сергіївна

Проблема категорії «Gender» в сучасній англійській граматиці.

Зоренко І.С.,

к.пед.н.,доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

2.

Яні

Катерина

Володимирівна

Особливості передачі мови персонажів у творах М.Твена.

Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

3.

Небоженко

Рада

Олександрівна

Англійська медична термінологія та особливості її передачі українською мовою.

Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

5697

                                            Денна форма навчання

п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

1.

Ковальчук Вікторія Віталіївна

Лексичні особливості конвертованих неологізмі в англійській мові

Зоренко І.С.,

к.пед.н.,доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

2.

Нерода Катерина Дмитрівна

Науковий текст у порівняльному аспекті (на матеріалі англійської та української мов)

Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

3.

Соколовська Юлія Павлівна

Фразеологічний концепт порівняння в зіставному аспекті(на матеріалі англійської та української мов)

Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

4.

Торгунакова Єлизавета Павлівна

Проблема пошуків сенсу життя в романістиці С. Моема.

Федоряка Л.Д к.філол.н., доц.

Дудніков М.О.

к.філол.н., доц

5.

Крамська  Анна Вадимівна

Концепт дитини в романістиці Ч. Діккенса.

Федоряка Л.Д к.філол.н.,доц

Дудніков М.О.

к.філол.н., доц

6.

Копійка

Ганна

Олександрівна

Інтертекстуальність в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману К.С.Робінсона «New York 2140»)

Бережна М.В.

к.філол.н. доц.

Карпюк В.А.

К. пед.н., доц.

7.

Проценко

Андрій

Ігорович

Проблеми перекладу англомовних економічних текстів.

Бережна М.В.

к.філол.н. доц.

Карпюк В.А.

К. пед.н., доц.

8.

Кучинська

Олександра

Володимирівна

Особливості мовленнєвої реалізації  стратегії зближення  в англомовному телевізійному ток-шоу Грема Нортона

Луценко Л.О.

к.філол.н.

доц.

Дудніков М.О

к.філол.н.

доц.

9.

Бородкіна

Ганна

Олександрівна

Вербалізація стратегії дистанціювання в англомовному політичному дискурсі парламентських дебатів

Луценко Л.О.

к.філол.н.

доц

Дудніков М.О

к.філол.н.

доц.

5696

№ п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий  керівник

Рецензент

1.

Жило Вікторія Олегівна

Лексична репрезентація концепту «Intellectual Process» в сучасній англійській мові

Зоренко І.С., к.п.н., доц.

Мельничук Г.М., к.ф.н., доц.

2.

Караповський Станіслав Євгенійович

Вербалізація стратегій і тактик негативної ввічливості в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі промов Маргарет Тетчер)

Луценко Л.О.,

к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

3.

Мирошниченко Валерія Григорівна

Лексико-семантичні та прагматичні особливості англомовного дискурсу ток-шоу (на матеріалі програми Грема Нортона)

Луценко Л.О.,

к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

4.

Кияшко Олена Олександрівна

Аспекти варіювання лексичної системи сучасної англійської мови

Клименко І.М., к.ф.н., доц.

Мельничук Г.М., к.ф.н., доц.

5.

Куранова Марина Сергіівна

Концепт війни у творах представників «втраченого покоління»

Федоряка Л.Д., к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

524

1. Специфіка мовних засобів у телевізійній програмі «Travel Man»

2.Мовностилістичні засоби ток-шоу Ларі Кінга

3640

1. Категорія модальності в художньому тексті (на матеріалі творів В.Саройана)

2. Лінгвостилістичний аналіз оповідання С.Моема «Jane»

5758

1.Композиційно-мовленнєві форми в романі Дж. Свіфта «Пригоди Гулівера»

2.Сатиричне начало в романі Дж. Свіфта «Пригоди Гулівера»

3641

1. Засоби зв’язку в літературному тексті (на матеріалах творів С.Моема)

2. Засоби вираження спонукальності в сучасній англійській мові

5759

1. Перекладацькі помилки (на матеріалі перекладів роману С. Маєр «Сутінки»)

2. Переклад аудіо медіальних текстів (субтитрування vs дубляж/ войсовер)

5760

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання кваліфікаційної роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балівставиться, якщо студент:

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балів) ставиться, якщо студент:


1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.

821
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша