Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

                                           Заочна форма навчання

п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

 

1.


Яні

Катерина

Володимирівна


Особливості передачі мови персонажів у творах М.Твена.


Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

2.

Небоженко

Рада

Олександрівна

Лексичні особливості англійської медичної термінології та способи її передачі українською мовою.

Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

5697

                                            Денна форма навчання

п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

1.

Ковальчук Вікторія Віталіївна

Лексичні особливості конвертованих неологізмів в англійській мові

Зоренко І.С.,

к.пед.н.,доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

2.

Нерода Катерина Дмитрівна

Науковий текст у порівняльному аспекті (на матеріалі англійської та української мов)

Клименко І.М., к.філол.н., доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

3.

Торгунакова Єлизавета Павлівна

Проблема пошуків сенсу життя в романістиці С. Моема.

Федоряка Л.Д к.філол.н., доц.

Дудніков М.О.

к.філол.н., доц

4.

Крамська  Анна Вадимівна

Реалізація принципів вікторіанської  освіти в англійській літературі ХIХ ст.

Федоряка Л.Д к.філол.н.,доц

Дудніков М.О.

к.філол.н., доц

5.

Кучинська

Олександра

Володимирівна

Особливості мовленнєвої реалізації стратегій ввічливості зближення в англомовному телевізійному ток-шоу Грема Нортона

Луценко Л.О.

к.філол.н.

доц.

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

6.

Бородкіна

Ганна

Олександрівна

Вербалізація стратегій ввічливості дистанціювання в англомовному політичному дискурсі парламентських дебатів

Луценко Л.О.

к.філол.н.

доц

Мельничук Г.М.,

к.філол.н., доц.

5696

1. Специфіка мовних засобів у телевізійній програмі «Travel Man»

2.Мовностилістичні засоби ток-шоу Ларі Кінга

3640

1. Категорія модальності в художньому тексті (на матеріалі творів В.Саройана)

2. Лінгвостилістичний аналіз оповідання С.Моема «Jane»

5758

1.Композиційно-мовленнєві форми в романі Дж. Свіфта «Пригоди Гулівера»

2.Сатиричне начало в романі Дж. Свіфта «Пригоди Гулівера»

3641

1. Засоби зв’язку в літературному тексті (на матеріалах творів С.Моема)

2. Засоби вираження спонукальності в сучасній англійській мові

5759

1. Перекладацькі помилки (на матеріалі перекладів роману С. Маєр «Сутінки»)

2. Переклад аудіо медіальних текстів (субтитрування vs дубляж/ войсовер)

5760

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання кваліфікаційної роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балівставиться, якщо студент:

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балів) ставиться, якщо студент:


1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.

821
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша