Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Кафедра зоології та методики навчання біології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ  014 «Середня освіта. Біологія»

Кривий Ріг – 2018

 

УДК 373.5.016:57(07)

Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія» / Укладачі: Комарова О. В., Гнілуша Н. В. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – 31 с.

Укладачі: Комарова О. В. – доктор пед. наук, доцент, Гнілуша Н. В.  – канд. пед. наук, доцент.

Рецензенти:

Зеленкова Н. І. – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки;

Кобрюшко О. О. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри ботаніки та екології.

У методичних рекомендаціях схарактеризовано особливості кваліфікаційного завдання як типу кваліфікаційної роботи; подано їх класифікацію та визначальні риси для спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»; описано вимоги до: змісту, структури, обсягу кваліфікаційного завдання, його оформлення, порядку захисту, критерії та вимоги до оцінювання.

Наведено орієнтовну тематику кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія».

Рекомендовано до друку Вченою радою природничого факультету Криворізького державного педагогічного університету

(протокол №  8 від  22 березня 2018 року)

 

ЗМІСТ

Преамбула                                                                                                2

 1. Кваліфікаційне завдання як тип кваліфікаційної роботи                        4
 2. Види кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»                                                                                                                                                                                          5
 3. Основні етапи підготовки кваліфікаційних завдань                               6
 4. Обов’язки наукового керівника                                                          7
 5. Права та обов’язки виконавця кваліфікаційного завдання                     7
 6. Захист кваліфікаційної роботи, підготовленої у вигляді кваліфікаційного завдання                                                                                                                                                                                    9
 7. Критерії та вимоги до оцінювання кваліфікаційного завдання               10
 8. Орієнтовна тематика кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»                                                                                                                                                                  12

Додатки                                                                                                    19

Додаток А. Нормативно-правова база підготовки, написання та захисту кваліфікаційної роботи у вигляді кваліфікаційного завдання із спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»

Додаток Б. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел

Додаток В. Компетентнісний потенціал навчального предмета «Біологія»

Додаток Г. Наскрізні змістові лінії навчального предмета «Біологія» в основній школі

Додаток Д. Зразок оформлення титульного аркушу кваліфікаційного завдання


 

Преамбула

 

Кваліфікаційна робота рівня вищої освіти – це розроблений студентом відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який передбачає текстову та, за потреби, графічну (ілюстративну) частини і на підставі публічного захисту якого (як окремої форми атестації здобувачів вищої освіти або як частини комплексного кваліфікаційного екзамену) рішенням Екзаменаційної комісії студенту видається документ про освіту державного зразка про закінчення Університету, присудження ступеня вищої освіти і здобуття кваліфікації.

Метою і головним змістом кваліфікаційної роботи випускника освітнього рівня є розв’язання актуальної наукової, науково-технічної, науково-методичної або навчально-методичної проблеми (задачі).

Студенти магістратури природничого факультету спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія» можуть бути залучені до виконання кваліфікаційних робіт двох типів:

– магістерська робота, публічний захист якої є особливою формою атестації здобувачів вищої освіти;

– кваліфікаційне завдання, публічний захист якого є складовою частиною комплексного кваліфікаційного екзамену як форми атестації здобувачів вищої освіти.

Кваліфікаційне завдання, таким чином, є кваліфікаційною роботою студента, що здобуває рівень вищої освіти «магістр», представляє собою комплект навчально-методичних матеріалів практико-орієнтованого змісту, яка є предметом публічного захисту студента під час складання ним державного кваліфікаційного екзамену.

Враховуючи специфіку базової біологічної науки, мету, завдання та зміст біологічної освіти учнів основної та старшої школи, ґрунтуючись на теоретичних та методичних основах організації навчального процесу з біології в загальноосвітній школі, виходимо з того, що форми виконання кваліфікаційних завдань є різноманітними і мають, насамперед, спрямовуватися на виявлення рівня оволодіння студентами практичними вміннями та відповідними компетентностями, зазначеними у освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія» .

Крім того, однією із цілей виконання студентами кваліфікаційного завдання є поповнення та оновлення матеріальної бази навчального процесу з викладання біологічних та методичних дисциплін на природничому факультеті, що є актуальним питанням в умовах сьогодення.


 

 1. 1.     Кваліфікаційне завдання як тип кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційне завдання спрямоване на перевірку готовності випускника здійснювати виробничі функції. Під час захисту оцінюється якість розв’язання студентом типових завдань діяльності та демонстрація відповідних компетентностей. Випускник повинен засвідчити вміння використовувати фахові знання в практичній діяльності, здійснювати пошук способів, методів, засобів розв’язання конкретних практично орієнтованих завдань, виконувати професійні дії, бачити професійні проблеми й моделювати шляхи їх розв’язання.

 Кваліфікаційне завдання – це самостійна творча робота студента, у якій розв’язується актуальне питання прикладного характеру, що відповідає майбутній фаховій діяльності випускника. Для студентів природничого факультету кваліфікаційне завдання має методичний характер, стосується виконання типових функцій освітньої практики та професійної діяльності  майбутнього вчителя біології.

 Захист кваліфікаційного завдання – обов’язкова складова комплексного кваліфікаційного екзамену. Вага оцінки за кваліфікаційне завдання повинна становити 50 % від загальної кількості балів, якими оцінюється відповідь студента на комплексному кваліфікаційному екзамені.

 Кваліфікаційне завдання може представлятись до захисту у формі:

– презентації, що складається не більше ніж із 20 слайдів;

– наочних матеріалів (дидактичних карток, роздаткових матеріалів, схем, малюнків тощо) загальною кількістю не більше 20;

– елементів віртуального навчального середовища;

– комп’ютерної програми;

– проектного виробу (макет, картина, плакат та ін.) та пояснювальної записки обсягом до 10 сторінок;

– тексту обсягом до 20 сторінок, у якому теоретичні викладки не повинні перевищувати 20 % від загального обсягу.

Форма кваліфікаційного завдання визначається одночасно із затвердженням його теми.

Формулювання теми кваліфікаційної роботи у формі кваліфікаційного завдання має бути стислим, конкретним, чітким, відповідати суті досліджуваної проблеми, предмету дослідження і змісту виконаної роботи. Іноді для більшої конкретизації до назви можна додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не допускається використання не загальноприйнятих скорочень (абревіатур). У назві не бажано використовувати ускладнену, узагальнювальну чи псевдонаукову термінологію, треба уникати слів «Дослідження...», «Аналіз...», «Вивчення...» тощо.

 1. 2.                Види кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»

Враховуючи специфіку базової біологічної науки, мету, завдання та зміст біологічної освіти учнів основної та старшої школи, ґрунтуючись на теоретичних та методичних основах організації навчального процесу з біології в загальноосвітній школі, послуговуючись підходом до розуміння кваліфікаційного завдання як роботи практико-орієнтованого змісту, кваліфікаційні завдання класифікують так в залежності від кінцевого результату на текстові та текстово-ілюстративні, матеріалізовані, комп’ютерно-презентаційні:

Текстові та текстово-ілюстративні – кваліфікаційні завдання, виконання яких результує у підготовці теоретичної інформації текстового або текстово-ілюстративного змісту з актуальних питань методики навчання біології, шкільного курсу біології у формі фотоальбомів, текстових та текстово-ілюстративних тематичних портфоліо, розробок уроків до навчальної теми, розробки екскурсії, позакласного заходу, дидактичних карток різного змістового наповнення (текстових, ілюстративних, змішаних), каталогу біономічних та соціономічних професіограм, структурно-логічних схем тощо.

Матеріалізовані – кваліфікаційні завдання, виконання яких результує у створенні елементів матеріальної бази навчання біології в школі та біологічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Такими складовими матеріальної бази можуть бути гербарії, колекції, мікропрепарат(и), ікебана, об’ємні або плоскі моделі, муляжі, макети, постійні та змінні стенди, паспорти та етикетки об’єктів куточку живої природи, хронологічні стрічки часу тощо.

Комп’ютерно-презентаційні – кваліфікаційні завдання, виконання яких результує у розробці елементів віртуального навчального середовища; комп’ютерної програми; презентаційних матеріалів у вигляді слайд-шоу; віртуальних екскурсій, електронних гербаріїв, авторських міні-фільмів навчально-виховного значення, у тому числі з використанням готових анімаційних відеоматеріалів інших авторів.

 1. 3.     Основні етапи підготовки кваліфікаційних завдань

Випускові кафедри:

–                   ознайомлюють студентів із темами кваліфікаційних завдань до 20 лютого ІІ семестру;

–                   визначають керівників кваліфікаційних завдань до 20 лютого ІІ семестру

Деканати факультетів:

– формують списки студентів для розподілу їх для виконання кваліфікаційних завдань між випусковими кафедрами та керівниками;

–                   – готують витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про призначення керівників та закріплення за студентами факультету тем кваліфікаційних завдань і подають його до навчально-методичного відділу для підготовки наказу ректора не пізніше 28 лютого ІІ семестру

Впродовж ІІІ семестру навчання студентом проводиться опрацювання наукової літератури, практичних матеріалів роботи, визначається методологія дослідження, аналізуються стан та шляхи розроблення означеної проблеми, розробляються висновки. У період підготовки кваліфікаційних завдань здійснюється поточний кафедральний контроль і робота керівника зі студентом.  Не менше одного разу керівники кваліфікаційних робіт у вигляді кваліфікаційних завдань звітують на засіданнях відповідних кафедр про хід їх виконання студентами. Кафедрою встановлюються контрольні терміни звітування студентів.

 1. 4.     Обов’язки наукового керівника

Керівник кваліфікаційного завдання:

 –  розробляє теми кваліфікаційних завдань, подає їх на затвердження на засідання кафедри, а після оприлюднення тематики надає студентам необхідні консультації;

 – видає рекомендації студенту щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою кваліфікаційного завдання;

 – допомагає студенту скласти план-графік виконання роботи, затверджує його, контролює реалізацію.

5.      Права та обов’язки виконавця кваліфікаційного завдання

Студент, який виконує кваліфікаційне завдання, має право:

– вибирати тему кваліфікаційного завдання з низки запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроблення і можливості виконання;

– працювати над кваліфікаційним завданням в аудиторії, обладнаній комп’ютерною технікою, необхідним наочним приладдям, довідковою літературою тощо;

– отримати методичні вказівки щодо виконання та оформлення складників завдання тощо;

– користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення натурного експерименту, математичного моделювання або наукових досліджень за темою кваліфікаційного завдання;

– отримувати консультації керівника завдання;

– самостійно вибирати варіанти розв’язання завдань роботи;

– звертатися (в усній або письмовій формі) до голови Екзаменаційної комісії, керівництва факультету, Університету та Міністерства освіти і науки України зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав.

Студент зобов’язаний:

– своєчасно вибрати тему кваліфікаційного завдання та отримати конкретні завдання від керівника на добір та опрацювання необхідних матеріалів;

– скласти та узгодити з керівником роботи календарний план-графік виконання кваліфікаційного завдання з урахуванням його трудомісткості, необхідності перевірки матеріалів керівником, отримання відгуку керівника та своєчасного надання в Екзаменаційну комісію повністю підготовленого завдання;

– регулярно, не менше одного разу на два тижні, інформувати керівника про стан виконання завдання відповідно до плану-графіка, надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;

– самостійно виконувати завдання;

– дотримуватися вимог наукової етики, зокрема недопущення плагіату, фальсифікації результатів тощо;

– під час розроблення питань ураховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних досліджень, приймати оптимальні рішення із застосуванням системного підходу;

– використовувати сучасні комп’ютерні технології;

– відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення роботи, методичним рекомендаціям з виконання кваліфікаційних завдань випускової кафедри, нормативним документам та державним стандартам;

– дотримуватися календарного плану-графіка виконання кваліфікаційного завдання, установлених правил поведінки в лабораторіях і спеціальних кабінетах, своєчасно й адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника завдання;

– у встановлений термін подати виконане завдання для перевірки керівнику і після усунення недоліків повернути керівнику для отримання його відгуку;

– ознайомитися зі змістом відгуку керівника та підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на зауваження при захисті кваліфікаційного завдання в Екзаменаційній комісії. Уносити будь-які зміни або виправлення в кваліфікаційне завдання після отримання відгуку керівника забороняється;

– у встановлені терміни подати виконане кваліфікаційне завдання до захисту в Екзаменаційну комісію.

6.      Захист кваліфікаційної роботи, підготовленої у вигляді кваліфікаційного завдання

Захист кваліфікаційних завдань відбувається в день складання студентами комплексного кваліфікаційного екзамену з біології і є його обов’язковою частиною.

Студент зобов’язаний:

-                     своєчасно прибути на комплексний кваліфікаційний екзамен або попередити завідувача випускової кафедри та голову Екзаменаційної комісії (через секретаря Екзаменаційної комісії) про неможливість присутності на екзамені із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин. Студент, який не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії без поважних причин, уважається неатестованим. Це відзначається в протоколі засідання Екзаменаційної комісії. Такому студенту не може бути виданий документ про освіту. Студент відраховується з Університету за невиконання індивідуального навчального плану, йому видається академічна довідка встановленого зразка. Якщо студент не з’явився (не може з’явитись) на засідання Екзаменаційної комісії з поважних причин, підтверджених документально, ректор Університету може дозволити складання комплексного кваліфікаційного завдання в інший день із іншою групою студентів або дозволити виїзне засідання Екзаменаційної комісії. У такому разі видається відповідний наказ по Університету.

Захист кваліфікаційного завдання є третім завданням у білеті до комплексного кваліфікаційного екзамену з біології.

7. Критерії та вимоги до оцінювання кваліфікаційного завдання

Критерії оцінювання кваліфікаційних завдань із спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія» ґрунтуються на дотриманні низки вимог, а саме вимог до змісту, до оформлення та захисту.

Вимоги до змісту:

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану й перспективам розвитку біологічної науки;
 • аргументованість і конкретність висновків і рекомендацій;
 • науковість;
 • змістовність і повнота розкриття теми;
 • логічність викладу матеріалу;
 • оригінальність, унікальність отриманого результату;
 • самостійність наукових пошуків студента.

Вимоги до оформлення:

 • оформлення титульного аркуша за зразком (додаток Д);
 • обсяг текстових робіт не повинен перевищувати 20 сторінок, у якому теоретичні викладки не повинні перевищувати 20 % від загального обсягу;
 • наявність пояснювальної записки для матеріалізованих та комп’ютерно-презентаційних робіт;
 • орфографічна та пунктуаційна грамотність;
 • охайність.

Вимоги до захисту:

 • вільне володіння матеріалом;
 • впевненість;
 • вміння вести обґрунтовану дискусію з членами Екзаменаційної комісії.

Пояснювальна записка – обов’язкова частина кваліфікаційної роботи, у якій окреслено науковий апарат виконаної роботи (мету, завдання, об’єкт, предмет, використані методи), межі (клас, назва навчальної теми, теми уроку(ів)) та особливості використання у навчанні біології в школі (передбачувані організаційні форми, методи навчання, методичні прийоми, опис понятійного апарату та компетентностей (додаток В), що формуються в учнів, націленість на реалізацію змістових ліній навчання (додаток Г) тощо. Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 10 сторінок.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання кваліфікаційного завдання становить 50 балів.

50 – 40 балів – високий рівень відповідності компетентнісному потенціалу навчального предмету «Біологія»; повна відповідність вимогам до змісту та оформлення кваліфікаційного завдання; під час захисту студент впевнено демонструє  вільне володіння матеріалом та уміння обґрунтовано дискувати.   

30 – 39 балів – середній рівень відповідності компетентнісному потенціалу навчального предмету «Біологія»; часткова невідповідність щодо вимог до змісту та оформлення кваліфікаційного завдання; недостатня впевненість у викладенні матеріалу та у веденні дискусії.

20 – 29 балів – достатній рівень відповідності компетентнісному потенціалу навчального предмету «Біологія» і вимогам до оформлення кваліфікаційного завдання; наявність негрубих помилок у змісті роботи та її оформленні; достатній рівень володіння матеріалом, дискутування без доказових аргументів з помилковими твердженнями.

10 – 19 балів – низький рівень відповідності компетентнісному потенціалу навчального предмету «Біологія» і вимогам до оформлення кваліфікаційного завдання; наявність численних помилок у змісті роботи та її оформленні; низький рівень володіння матеріалом із спробами дискутувати без доказової аргументації.

0 – 9 балів – дуже низький рівень відповідності компетентнісному потенціалу навчального предмету «Біологія» і вимогам до оформлення кваліфікаційного завдання; наявність грубих численних помилок у змісті роботи та її оформленні; дуже низький рівень володіння матеріалом та нездатність дискутувати.

8.      Орієнтовна тематика кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»

Кафедра ботаніки та екології

 1. Підготовка методичних матеріалів до проведення уроків з теми (на вибір: …) при вивченні біології в 6-му класі.
 2. Підготовка проекту озеленення пришкільної території.
 3. Розробка програми, плану роботи та конспектів занять гуртка ботанічної або етно-ботанічної спрямованості з представленням занять в електронному вигляді.
 4. Розробка проекту екологічного паспорту шкільного кабінету біології.
 5. Підготовка презентації на тему «Лікарські рослини Криворіжжя».
 6. Підготовка презентації на тему «Червонокнижні рослини Криворізького регіону».
 7. Підготовка електронних презентацій до уроків біології в 6-му класі з теми (на вибір: …).
 8. Розробка дидактичних карток (текстових, ілюстративних, змішаних) до уроків біології в 6-му класі з теми (на вибір: …).
 9. Розробка структурно-логічних схем як засобу візуалізації змісту навчання біології в старшій школі при вивченні розділу (на вибір: …).
 10. Гербарій покритонасінних рослин Криворіжжя – ефективний засіб натуральної наочності при вивченні теми «Різноманітність рослин».
 11. Гербарій голонасінних рослин Криворіжжя – ефективний засіб натуральної наочності при вивченні теми «Різноманітність рослин».
 12. Статична зображувальна наочність як засіб навчання при вивченні матеріалу природоохоронного змісту.
 13. Статична зображувальна наочність як засіб навчання при вивченні біорізноманіття у шкільному курсі біології.
 14. Можливості використання фіторізноманіття парку «…» для реалізації завдань біологічних екскурсій у 6 класі.
 15. Застосування методів проблемного навчання у процесі вивчення біології в 6-му класі.
 16. Методика використання проблемного навчання в процесі вивчення біології у старших класах.
 17. Інноваційні методи навчання в процесі вивчення рослинного світу Криворіжжя.
 18. Виготовлення натуральної наочності (колекцій, гербаріїв) у процесі позакласної роботи з біології з учнями старших класів.
 19. Організація  позаурочної роботи учнів старших класів по вивченню флори рідного краю (міста, с.м.т., та ін.).
 20. Організація  гурткової роботи учнів старших класів по вивченню флори рідного краю (міста, с.м.т., та ін.).
 21. Методика організації польових досліджень флори (регіону, міста) у ранньовесняний період у роботі шкільного ботанічного гуртка.
 22. Створення тематичних електронних колекцій (рідкісних або зникаючих видів), медіа ресурсів як форми реалізації сучасного підходу в  ставленні до природи та збереженні біорізноманіття.
 23. Методика організації польових практик в основній школі.
 24. Методика організації польових практик в старшій школі.
 25. Підготовка методичних матеріалів до вивчення відділів водоростей в темі «Різноманітність рослин».
 26. Дослідницька робота учнів під час вивчення хімічного складу і будови хромосом на різних стадіях клітинного циклу.
 27. Використання наочного матеріалу як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів при вивченні процесів мітозу та мейозу.
 28. Підготовка дидактичних матеріалів для самостійної роботи учнів 10 класу під час вивчення теми «Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностування і лікування захворювань людини».
 29. Моделювання біологічних процесів під час виконання лабораторних та практичних робіт при вивченні (на вибір: клітинного, організмового, надорганізмових рівнів організації життя) в старшій школі.
 30. Дидактичні умови формування біологічних понять та термінів при вивченні теми «Закономірності спадковості» в 11 класі.
 31. Інтерактивні технології в процесі вивчення теми «Зчеплене успадкування» в 11 класі.
 32. Складання індивідуальних дидактичних карток для вивчення теми в 11 класі «Взаємодія генів».
 33. Фенологічні спостереження як метод формування критичного мислення учнів 6-го класу при вивченні факторів життя рослин.
 34. Підготовка дидактичних матеріалів для проведення занять факультативу «Рослинництво як наука і галузь сільськогосподарського виробництва».
 35. Виготовлення наочних посібників для проведення лабораторних досліджень в 6 класі як засобу розвитку творчих здібностей учнів.
 36. Розробка методичних матеріалів до проведення екскурсії «Деревно-чагарникові види в сучасному парку» для учнів 10-11 класів (профільний рівень навчання).
 37. Розробка методичних матеріалів до проведення екскурсії «Вікові дерева дубу звичайного парку ім. Федора Мершавцева: сучасний стан та збереження» для учнів 10-11 класів (профільний рівень навчання).
 38. Розробка методичних матеріалів до проведення екскурсії «Таксономічний склад та життєвість деревно-чагарникових видів в контрастних екологічних умовах» для учнів 10-11 класів (профільний рівень).
 39. Розробка програми, плану роботи та конспектів занять гуртка «Лісівник-дендролог» для вихованців позашкільних еколого-натуралістичних закладів освіти.
 40. Розробка методичних матеріалів до написання науково-дослідної роботи «Лісові культурфітоценози Криворіжжя в контрастних екологічних умовах: таксономічний склад, біометричні характеристики та життєвість» для учнів старшої школи.

 

Кафедра зоології та методики навчання біології

 1. Виготовлення тематичного портфоліо: «Сучасні напрямки біологічних досліджень в Україні та світі», «Сучасні напрямки зоологічних досліджень в Україні та світі», «Сучасні методи біологічних досліджень», «Структура біологічних теорій», «Історія відкриття законів спадковості», «Екологічні закони: сутність, межі застосування».
 2. Виготовлення гербарію (на вибір: систематичного, екологічного, краєзнавчого, морфологічного, еволюційного змісту) як засобу натуральної наочності.
 3. Виготовлення віртуального гербарію (на вибір: систематичного, екологічного, краєзнавчого, морфологічного, еволюційного змісту) як засобу зображальної наочності.
 4. Складання колекції біологічних об’єктів («Соковиті плоди», «Сухі плоди», «Шкідники саду», «Шкідники лісу», «Модифікаційна мінливість у безхребетних тварин», «Модифікаційна мінливість у рослин») або їх частин (пір’я, луски риб, черепашок двостулкових та черевоногих молюсків) як засобу натуральної наочності.
 5. Складання віртуальної колекції біологічних об’єктів («Соковиті плоди», «Сухі плоди», «Шкідники саду», «Шкідники лісу», «Модифікаційна мінливість у безхребетних тварин», «Модифікаційна мінливість у рослин») або їх частин (пір’я, луски риб, черепашок двостулкових та черевоногих молюсків) як засобу зображальної наочності.
 6. Виготовлення моделей-аплікацій біологічних об’єктів та процесів (на вибір: модель рослинної, тваринної, прокаріотичної клітини, будова інфузорії – туфельки, евглени зеленої, хламідомонади, плазматичної мембрани, ядра, біосинтезу білка, фотосинтезу, реплікації, репарації, просторової структури білкової молекули, будови ДНК, віруса, бактеріофага, циклів розвитку спорових рослин, подвійного запліднення, зародкового мішка, рефлекторної дуги, головного мозку та ін..).
 7. Виготовлення об’ємних моделей біологічних об’єктів (на вибір: ДНК, внутрішніх органів людини, моделей головного мозку хордових тварин та ін..).
 8. Виготовлення хронологічної стрічки часу відкриттів у біології (на вибір: у галузі молекулярної біології, генетики, біохімії, цитології, еволюційній біології)
 9. Виготовлення mini-movies як засобу динамічної наочності.
 10. Виготовлення паперових фотоальбомів (на вибір: «Біологічна наука в Україні у персоналіях», «Сучасна біологічна лабораторія», «Нобелівські лауреати з медицини та фізіології») як засобу зображальної статичної наочності.
 11. Використання ботанічних об’єктів у розвитку естетичних почуттів та смаків учнів (на вибір: виготовлення ікебани, створення проекту озеленення кабінету біології, шкільної рекреації тощо).
 12. Виготовлення каталогу професіограм для учнів, пов’язаних з опануванням професіями (на вибір: медичного, екологічного, агрономічного, ветеринарного, біотехнологічного, генетичного) змісту.
 13. Виготовлення фотоколажу «Ужитковий біологічний експеримент».
 14. Виготовлення змінних та постійних стендів для кабінету біології (на вибір: «Концепція Нової української школи», «Біологія в обличчях і датах», «Хронологія біологічних відкриттів у ХХ-ХХІ столітті», «Сучасна система органічного світу», «Етапи антропогенезу», «Рівні організації життя»).
 15. Паспортизація та етикетування об’єктів куточку живої природи та кабінету біології (виготовлення паспортів та етикеток об’єктів куточку живої природи та кабінету біології, складання їх каталогу).
 16. Народознавча спрямованість шкільного курсу біології (на вибір: створення каталогу прислів’їв, казок, легенд, пісень народознавчого, українознавчого змісту, у яких центральним об’єктом є біологічний об’єкт).
 17. Виконання проекту – «Етимологія біологічних термінів у міфах та легендах».
 18. Виготовлення колекцій сухих препаратів (на вибір: «Молюски України», «Метелики Криворіжжя», «Бабки Дніпровщини» та ін.).
 19. Виготовлення колекцій наливних препаратів (на вибір: «Риби р. Інгулець», «Кільчасті черви Криворіжжя» та ін..).
 20. Виготовлення колекцій скелетів (на вибір: «Черепи гризунів України», «Черепи хижих звірів», «Гомологічні органи» та ін.).
 21. Оформлення куточка живої природи (на вибір: «Риби наших водойм», «Водні безхребетні» та ін..).
 22. Виконання проекту (на вибір: «Етимологія видових назв птахів», «Етимологія видових назв жуків» та ін.).
 23. Підготовка фотоматеріалів для оформлення фотовиставок, фотоколажів (на вибір: «День птахів», «Макро- і мікрофото тварин» та ін.).
 24. Біологічний гурток як засіб формування біологічних знань.
 25. Виготовлення  постійних гістологічних мікропрепаратів як засобу натуральної наочності.
 26. Виготовлення альбому тематичних карток «Тварини рідного краю та їх охорона».

 

Додатки

Додаток А

 

Нормативно-правова база підготовки, написання та захисту кваліфікаційних завдань зі спеціальності 014 «Середня освіта. Біологія»

Перелік нормативно-правових документів із організації роботи

Державного вищого навчального закладу

 "Криворізький державний педагогічний університет "

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти. Ступінь вищої освіти: магістр. Галузь знань – 01, спеціальність – 014 Середня освіта (Біологія). – Затверджено Вченою радою університету 07 вересня 2016 року (протокол № 1)

Положення про кваліфікаційні роботи в Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" 

Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет"

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КДПУ

Система забезпечення якості вищої освіти у КДПУ

Навчальні програми з біології та природознавства

Програма з природознавства для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 2017.

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 2017.

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль : Мандрівець, 2010.

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. – Тернопіль : Мандрівець, 2010.

Програма з біології для 10-11 класів. Профільний рівень. –  Тернопіль  Мандрівець, 2010.

Додаток Б

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

Книги (друковані видання)

Один автор:

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О. І. Мармаза. – Харків : Основа, 2005. – 176 с.

 Приходько Ю. О. Практична психологія. Введення в професію : навч. посіб. для ВНЗ / Ю. О. Приходько. – 3-тє вид., доп. – Київ : Каравела, 2012. – 248 с.

 Два автори:

Винокур І. С. Археологія України : підручник / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 480 с.

 Три автори:

Антонович Є. А. Декоративно-прикладне  мистецтво : навч. посіб. для ВНЗ / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів : Світ, 1992. – 272 с.

 Чотири автори:

Актуальні проблеми приватної освіти в Україні / С. Медведчук, Я. Романчук, А. Ханик, І. Якимів. – Львів : Академічний Експрес, 1999. – 135 с.

 П’ять та більше авторів:

Основи демократії : навч. посіб. для ВНЗ / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін. ; за ред. А. Колодій. – 3-тє вид., доп. – Київ : Ай Бі, 2002. – 684 с.

 Колективний автор:

Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – Київ : Ґенеза, 1996. – 942 с.

Монографія:

Лобанова А. С. Феномен соціальної мімікрії : монографія / Алла Степанівна Лобанова ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : НАН України, 2004. – 300 с.

Перекладне видання:

Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення / Джон Кін ; [пер. з англ. О. Грищенко]. – Київ : К.І.С., 2000. – 192 с.

Багатотомне видання (окремий том):

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В. Смолій. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 800 с.

Продовжуване видання (окремий випуск):

Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 13 / редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – 470 с.

Автореферат дисертації:

Чайка І. А. Професійна підготовка майбутнього педагога в інформаційноосвітньому середовищі наукової бібліотеки : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. А. Чайка ; Терноп. нац. пед. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

Дисертація:

Малихіна О. Є. Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Малихіна Олена Євгенівна. – Одеса, 2009. – 225 с.

Законодавчі документи:

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 2015 рр. : Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 12. – С. 511–522.

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1283 // Орієнтир. – № 1. – С. 12–14.

Матеріали конференцій:

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / редкол.: Я. В. Шрамко, В. Л. Казаков, Г. І. Денисик та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 308 с.

Звіт про науково-дослідну роботу (НДР):

Дослідження стійкості й розробка рекомендацій за параметрами бортів кар’єру Південного ГЗК : звіт про НДР (заключ.) / Держ. мале підприємство з маркшейдер., екол. й гідротех. досліджень «МЕГГІ» ; керівник роботи Б. І. Воскобойніков. – 3.12-3-А-97-91-З ; інв. № 0-819. – Кривий Ріг, 1992. – 244 с. Депоновані наукові праці:

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – Москва, 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словник:

Віняр Г. М. Словник новотворів української мови початку ХХІ століття / Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – 157 с.

 Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Чернуха. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 115 с.

Щорічник:

Населення України, 1998 рік : демографічний щорічник / Держкомстат України / відп. за вип. Л. М. Стельмах. – Київ : Б. В., 1999. – 466 с.

 Серійне видання:

 Микола Ільницький : біобібліографічний покажчик / уклад. Л. Ільницька. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. – 253 с. – (Серія «Укр. Біобібліографія, чис. 16). 

 Атлас: Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Шовкун]. – Харків : Ранок, 2005. – 96 с.

 Стандарти:

 Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ 180 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 231 с.

 Патенти:

 Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків : пат. 5647 Україна: МКВ С 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06, С 27 D 1/00, 1/04 / Зайкова В. В., Володарська Т. А., Фоменко В. І., Кононенко В. С ; Дніпрококс. – № 942608821 ; Заявл. 17.08.93 ; Опубл. 28.12.94, Бюл. № 7. – 2 с. : кресл.

Картографічне видання: Вінницька область : фізико-географічна карта / гол. упр. геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. – 1:4 000 000. – Київ, 1993. – 1 к.

 

Додаток В

Компетентнісний потенціал навчального предмета «Біологія»

 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

усно й письмово тлумачити біологічні поняття, факти, явища, закони, теорії;

описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів — термінами, поняттями тощо;

обговорювати проблеми біологічного змісту.

Ставлення:

усвідомлення значущості здобутків біологічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених;

прагнення до розвитку української біологічної термінологічної лексики.

Навчальні ресурси:

навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі біології, усні / письмові презентації їх результатів

2. Спілкування іноземними мовами

Уміння:

використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації біологічного змісту;

описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати біологічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати й тлумачити біологічну номенклатуру й термінологію іноземною мовою;

описувати біологічні проблеми.

Ставлення:

зацікавленість інформацією біологічного змісту іноземною мовою; розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови.

Навчальні ресурси:

довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники та посібники

3. Математична компетентність

Уміння:

застосовувати математичні методи для розв’язання біологічних проблем, розуміти й використовувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Ставлення:

усвідомлення варіативності математичних методів у розв’язанні біологічних проблем і задач.

Навчальні ресурси:

завдання на виконання розрахунків, аналіз та представлення статистичної інформації, поданої в графічній формі, наприклад щодо статево-вікової будови популяцій

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення;

самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати й визначати проблеми довкілля;

оцінювати значення біології для сталого розвитку.

Ставлення:

відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі;

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля.

Навчальні ресурси:

біологічні задачі, ситуативні вправи щодо вирішення проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо

5. Інформаційно-цифрова

компетентність

Уміння:

використовувати сучасні цифрові технології та пристрої для спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи;

створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничого спрямування;

шукати, обробляти та зберігати інформацію біологічного характеру, критично оцінюючи її.

Ставлення:

дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

усвідомлення необхідності екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв.

Навчальні ресурси:

комп’ютерні експерименти на основі інформаційних моделей

6. Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати й проводити спостереження та експеримент, ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя.

Ставлення:

допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.

Навчальні ресурси:

Біологічна література, довідкова система програмних засобів

7. Ініціативність і підприємливість

Уміння:

генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів;

прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

зменшувати ризики й використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших;

керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

Ставлення:

проактивність, відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань.

Навчальні ресурси:

біографії відомих учених — організаторів виробництв (Луї Пастер), бізнес-плани, екскурсії на новітні біотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними підприємцями

8. Соціальна і громадянська компетентності

Уміння:

працювати в команді під час виконання біологічних дослідів і проектів, оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань біологічної науки для добробуту людини і безпеки довкілля.

Ставлення:

відвага відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження і охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів;

оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток; пошанування внеску кожного / кожної в досягнення команди.

Навчальні ресурси:

кооперативне навчання, партнерські технології, проекти

9. Обізнаність і самовираження

у сфері культури

Уміння:

використовувати природні матеріали та засоби для втілення художніх ідей, пояснювати підґрунтя мистецтва з біологічної точки зору (фізіологія зору, слуху, смаку, нюху тощо).

Ставлення:

усвідомлення причетності до національної та світової культури через вивчення біології й мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

Навчальні ресурси:

музичні твори для вивчення акустики й фізіології слуху, опорно-руховий апарат і балет, поезія як ілюстрація до вивчення явищ і процесів природи, твори образотворчого мистецтва і фізіологія зору, особливості вищої нервової діяльності

10. Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду та ширшу спільноту.

застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших.

Ставлення:

турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти.

Навчальні ресурси:

екологічні проекти, розрахункові завдання, наприклад, розрахунок економії сімейного бюджету за умови раціонального харчування

 


 

Додаток Г

Наскрізні змістові лінії навчального предмета «Біологія» в основній школі

 

У навчальній програмі з біології (6–9 клас) виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля й розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 Учнів 6 класів орієнтують на:

 • формування готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища; застосування знань у справі охорони природи; оцінку значення рослин для існування життя на планеті Земля; оцінку значення рослин, грибів та лишайників у біосфері;
 • різні форми діяльності екологічного змісту: підготовку повідомлень про рідкісні рослини, гриби й лишайники та природоохоронні об’єкти свого краю; інформування про них населення своєї місцевості (створення листівок, брошур, розміщення інформації на сайті навчального закладу тощо); участь у заходах з охорони довкілля, які проводяться у школі, населеному пункті та регіоні, країні.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • формування розуміння про взаємозв’язки компонентів екосистеми; вплив людини та її діяльності на екосистеми; дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в природі; значення охорони тваринного світу, природоохоронних територій; значення Червоної книги України.

Учнів 8 класів орієнтують на:

 • формування розуміння, що людина — це частина живої природи, її існування залежить від природних умов середовища, яке потрібно оберігати.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • формування цілісної наукової картини живої природи; формування уявлення про історичний розвиток та єдність органічного світу; формування умінь пояснювати зв’язки між організмами в екосистемі; роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері; уміння застосовувати знання під час прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища; уміння робити висновки про значення охорони природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері.

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню діяльного члена громади й суспільства, який розуміє принципи та механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними критеріями й почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

Учнів 6 класів орієнтують на:

 • виховання ставлення учня як громадянина до об’єктів живої природи; уміння захищати природу.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • вивчення тваринного світу України з позиції збереження природних багатств; різноманітність тварин свого краю; на формування громадянської позиції щодо збереження природи місцевості, у якій навчається учень, через спеціальні акції.

Учнів 8 класів орієнтують на:

 • формування розуміння біологічної природи та соціальної сутності людини, якій для повноцінного розвитку потрібні два середовища: природне й соціальне; розкриття біологічних основ розвитку індивіда та його особистісних якостей; гордості за розвиток вітчизняної біологічної науки.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • формування громадянської позиції щодо збереження заповідних територій як основного чинника збереження біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері.

Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнуть сформувати учня як духовно, емоційно, соціально та фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя й формувати безпечне життєве середовище.

Учнів 6 класів орієнтують на:

 • застосовування знань для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань; вміння розрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості), негативні наслідки вживання в їжу продуктів, що вражені цвілевими грибами.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • вивчення біологічних особливостей паразитарних безхребетних для попередження зараження ними.

Учнів 8 класів орієнтують на:

 • формування розуміння, що здоров’я є найвищою цінністю для кожної людини та суспільною цінністю, на свідому мотивацію щодо ведення здорового способу життя, відповідальності за власне життя і здоров’я.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • формування вміння характеризувати переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів; застосовувати знання для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій; висловлювати судження щодо можливостей використання генетично модифікованих організмів.

Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Учнів 6 класів орієнтують на:

 • формування уміння підрахувати кількість річних кілець і зробити висновки про їх наявність; пояснити залежність урожаю від умов середовища тощо.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • формування вмінь розв’язувати елементарні екологічні проблеми; вміти розрахувати чисельність популяцій у місцевій екосистемі, їх взаємозв’язки з іншими популяціями.

Учнів 8 класів орієнтують на:

 • формування вмінь розв’язувати біологічні задачі на обчислення затрат енергії під час виконання різних видів діяльності.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • формування здатності розв’язувати елементарні генетичні та екологічні задачі; розраховувати залежності росту однієї популяції від іншої.


 

Додаток Д

Зразок оформлення титульного аркушу кваліфікаційного завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КРИВОРІЗЬКИЙ Державний ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра________________

Реєстраційний № _______

«___» ______________ 20___ р.

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

на тему:____________________________________________________

Студента  групи         __________________

природничого факультету

напряму підготовки (спеціальності)  _____

____________________________________

____________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник: ___________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Оцінка:

Національна шкала ___________________   

Шкала ECTS ____ Кількість балів _______

                                                                                                           Члени комісії:

________________________________________

                                                                     

                                                                                                                           (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      _________________________

                                                                                                                            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                       

Кривий Ріг ____________     

4553
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28