Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

Короткі відомості про викладачів кафедри ботаніки та екології

 Шанда Володимир Іванович, 1935 року народження,  кандидат біологічних наук, професор кафедри ботаніки та екології,

Кандидат біологічних наук (з 1970 р.), професор (з 1991 р.), академік УЕАН з 1993 року.

Читає навчальні курси: "Генетика з основами селекції", "Загальна екологія", "Фундаментальна екологія", "Охорона природи", "Біосферологія", "Рослинність техногенних екотопів", "Анатомія та морфологія", "Фундаментальна генетика", "Теорія захисту рослин".

Коло наукових інтересів: теорія екології, агрофітоценологія, біогеоценологія, алелопатія.

Наукових публікацій - 437, монографії депоновані - 2, статей - 139, в т.ч. у виданнях ВАК.

 Evtushenko

 Євтушенко Едуард Олексійович,- 1969 рокународження, кандидат біологічних наук,доцент кафедри ботаніки та екології,декан природничого факультету. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет у 1994 році, за спеціальністю «географія та біологія» (кваліфікація спеціаліст географії та біології, диплом з відзнакою КГ № 901456).

З 1994 до1997 рр.  директор Надеждівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

У 1997-2000 рр. аспірант кафедри ботаніки та екології.

З 2000 до 2007 рр. асистент кафедри ботаніки та екології.

У червні 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Екологічні особливості антропно трансформованих рослинних угруповань (на прикладі Криворізького залізорудного басейну)». Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпропетровського національного університету від 13 червня 2007 року Євтушенку Едуарду Олексійовичу присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія, номер диплома ДК № 043255 (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 8 листопада 2007 року, протокол № 10-07/9).

З 2007 по 2010 рр. працював старшим викладачем кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету.

У 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету.

На посаду завідувача кафедри ботаніки та екології обраний у 2011 р. за конкурсом. Викладає навчальні курси: «Ботаніка (систематика рослин)», «Екологія міських систем», «Ландшафтна екологія», «Агроекологія», «Агрофітоценологія». Веде лекції, практичні і лабораторні заняття, здійснює керівництво курсовими проектами, курсовими і кваліфікаційними роботами, керує студентською науковою проблемною групою «Фітоценолог», польовою практикою студентів з ботаніки. З усіх дисциплін, які викладає Євтушенко Е.О., розроблено навчально-методичні комплекси, що включають робочі програми, тексти лекцій, методичні рекомендації, завдання для модульних контрольних робіт, екзаменаційні питання та завдання.

Євтушенко Е.О. має 83 опубліковані праці, у тому числі 74 наукових (із них 16 у друкованих фахових виданнях) та 9 навчально-методичних праць.  

 фото Н.В.Гнілуші

Гнілуша Ніна Володимирівна -  у 1982 році закінчила біологічний факультет Дніпропетровського державного університету по спеціальності «зоологія і ботаніка»; присвоєна кваліфікація біолога, викладача біології і хімії.

Початок професійної діяльності у Криворізькому державному педагогічному університеті -1989 рік. Працює донині.

З 1996 року – кандидат педагогічних наук по спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

З вересня 1999 року працювала на посаді доцента кафедри ботаніки і екології. У 2000 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри ботаніки та екології.

З жовтня 2001року займала посаду завідуючої кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету. У 2005 році обрана дійсним членом (академіком) Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (м.Київ).

По закінченню контракту у 2011 році на даній посаді, продовжує свою професійну діяльність на цій же кафедрі на посаді доцента. У цьому році обрана дійсним членом (академіком) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (м.Київ).

Зробила суттєвий внесок у підвищенні професійної спрямованості та гуманізації навчальних курсів кафедри; координувала діяльність по ліцензуванню нової спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2006 р. по 2013 р. була членом НМК з екології МОН України.

Брала участь у розробці і виконанні держбюджетного проекту «Теорія, методологія фундаментальної екології та стратегії адаптивної діяльності людини»; координувала проведення Міжнародних конференцій «Проблеми екології та екологічної освіти» на базі кафедри (2001-2009рр); має публікацій – 154 (із них: фахових – 20; співавтор підручника «Вступ до фаху»).

Читає навчальні курси –«Ботаніка з основами геоботаніки», «Екологія».

 

Савосько Василь Миколайович, 1970 року народження, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології.

В 1992 закінчив з відзнакою агроекологічний факультет Білоруської сільськогосподарської академії зі спеціальності агрохімія та ґрунтознавство. Присвоєна кваліфікація - вчений агроном. 

Підвищення кваліфікації: в 1998 The short training course "ENVIRONMENT PROTECTIONS". Amsterdam, Netherlands; в 2000 COMMUNITY CONNECTIONS professional development and cultural enrichment program. Wausau, Wisconsin, USA.

В 2001 захистив дисертацію в спеціалізованій Вченій раді Дніпропетровського національного університету та здобув вчений ступень кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 «Екологія».

Тема дисертації: «Екологічна роль геохімічних бар'єрів в розподілі та міграції важких металів в ґрунтах територій, що межують з залізорудними гірничо-збагачувальними комбінатами»

Професійна діяльність: з 1993 по 1994 - інженер, молодший науковий співробітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів Криворізького ботанічного саду НАНУ; з 1994 по 1999 - науковий співробітник лабораторії промислової екології та здоров'я Українського НДІ Промислової медицини МОЗ; з 1999 по 2003 - науковий співробітник, старший співробітник відділу інтродукції та акліматизації рослин Криворізького ботанічного саду НАНУ.

З 2003 - викладач кафедри ботаніки та екології КДПУ. Як провідний викладач читає курси: «Ґрунтознавство», «Меліорація та фіторекультивація», «Моніторинг довкілля», «Методи виміру параметрів стану навколишнього середовища», «Основи садово-паркового господарства», «Озеленення пришкільної ділянки», «Зелене будівництво квітникарство та фітодизайн».

Наукові інтереси складаються з таких напрямків: «Ґрунтознавство та охорона ґрунтового покриву», «Накопичення металів в ґрунтах та їх транслокація в об'єктах довкілля», «Фітомеліорація техногенних ландшафтів», «Екологічні особливості культурдендрофітоценозів». 

Автор понад 50 наукових публікації екологічної тематики.

 Маленко

Маленко Яна В'ячеславівна, 1971 року народження, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології, завідувач кафедри.    В 1993 році з відзнакою закінчила з спеціальністю «Біологія та хімія» (кваліфікація вчителя біології та хімії).

В 1993 році працювала вчителем хімії в центрально-міській гімназії м.Кривий Ріг.

1996-1999 рр працювала молодшим науковим співробітником криворізького відділення проблемної науково-дослідної лабораторії фундаментальної та прикладної екології ДНУ. З 1999 по 2001 рік асистент кафедри ботаніки та екології КДПУ. В 2001 році захистила дисертацію «Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу»» на здобуття наукового ступеня та отримала диплом кадидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія.

З 2002 року - старший викладач кафедри ботаніки та екології КДПУ.

Викладає такі дисципліни: Методи наукових досліджень, Екологічна експертиза, Екологічне інспектування, виконує овоб'язки відповідального за планування, організацію та проведення науково-дослідної роботи студентів

  

Перерва Вікторія Вікторівна, 1979 року народження, асистент кафедри ботаніки та екології.

У 2002 році закінчила природничий факультет КДПУ (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Вчитель біології та хімії». 2002-2005 рр. - навчання в аспірантурі за спеціальністю 03.00.16 - «екологія». За матеріалами дисертаційних досліджень має 22 наукові статті (з них 3 у фахових виданнях). З  2005 року працює асистентом кафедри ботаніки та екології КДПУ.  Викладає наукові дисципліни: фізіологія рослин, ботаніка, нормування антропогенного навантаження.

Кобрюшко

Кобрюшко Олександр Олексійович, 1980 року народження, кандидат педагогічних наук, старший виклалач кафедри ботаніки та екології.

  У 2002 закінчив природничий факультет КДПУ за спеціальністю «Вчитель біології та хімії».   У 2003 закінчив магістратуру за спеціальністю «Методика навчання біології». В 2016 р. захистив дисертацію  за спеціальністю 13.00.04 -"Теорія і методика прфесійної освіти" "ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК" та отримав науковий ступень кандидата педагогічних  наук. Наказ МОН України від 13.12.2016 № 1509 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року"  .

 Відповідальний за профорієнтаційну роботу, профорг кафедри та відповідальний за культурно-масову роботу факультету.

Викладає дисципліни: Ботаніка, Основи екології, Генетика та ін. Коло наукових інтересів: біологія, екологія, педагогіка, філософія, історія, краєзнавство. Автор понад 30 наукових публікацій

 Марченко

Марченко Світлана Олександрівна, 1980 року народження, асистент кафедри ботаніки та екології.

  У 2004 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет, факультет природознавства, де здобула спеціальність "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія". 01.10.2004 р. вступила до аспірантури КДПУ на кафедру ботаніки та екології. У 2007 році закінчила аспірантуру Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 03.00.16 - екологія. Працює над дисертаційним дослідженням на тему "Структурно-функціональна організація рослинного покриву селітебних зон міста Кривого Рогу".  З 2007року працює асистентом на кафедрі ботаніки і екології. 

 Поздній

Поздній Євгеній Валентинович, 1973 року народження, асистент кафедри ботаніки та екології.

 Закінчив Дніпропетровський національний університет.

Викладає такі навчальні дисципліни: "Біологія", "Мікробіологія".

Комарова 1
Комарова Ірина Олександрівна, 1982 року народження, асистент кафедри ботаніки та екології,заступник декана з виховної роботи.

У 2004 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, факультет природознавства . З 2004 року працювала в КЗШ № 35 вчителем біології. Має досвід роботи з обдарованими дітьми - її учні неодноразово посідали призові місця районних олімпіад та міських конкурсів - захисту науково - дослідницьких робіт.

 Здобувач кафедри екології в НГУ м. Дніпропетровська та працює над особистим дослідження по темі "Вивчення механізмів дії забруднювачів НКГЗК на об'єкти довкілля та розробка заходів зменшення техногенної небезпеки".

 

 

108
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28