Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Томіліна А. О. Основні проблеми контролю й оцінювання якості знань студентів / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2010. – Вип. 30. – С. 267–273.
 2. Томіліна А. О. Деякі аспекти впровадження інформаційних технологій в освітянський простір / А. О. Томіліна// Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 16. – С. 239–249. – (Серія 17 “Теорія і практика навчання і виховання”).
 3.  Томіліна А. О. Можливості використання системи електронного навчання MOODLE при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 32. – С. 75–80.
 4. Томіліна А. О. Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови / А. О. Томіліна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – № 20 (255). – С. 140–146.
 5. Томіліна А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін у процесі використання інформаційних технологій / А. О. Томіліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К.; Вінниця: Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 482–488.
 6. Томіліна А. О. Експериментальна перевірка дидактичних умов контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням MOODLE / А. О. Томіліна // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Дод. 1 до Вип. 27, т. VII (40): Темат. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К.: Гнозис, 2012. – С. 626–633.
 7. Томіліна А. О. Порівняльний аналіз параметру трудомісткості контрольних заходів при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах / А. О. Томіліна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Х.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 21. – С. 159–167.
 8.  Томіліна А. О. Реалізація розвивального потенціалу інформаційних технологій у процесі особистісно-професійного становлення студентів при икористанні електронної платформи MOODLE / А. О. Томіліна // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2012. – С. 299–304.
 9. Томіліна А.О. Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи MOODLE при навчанні студентів іноземній мові / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2015. – Вип.46. – С. 225-230.
 10. Томилина А. А. Реализация дидактических принципов контроля при использовании электронной платформы MOODLE / А. А. Томилина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Ин-т cтратег. исслед., 2012. – № 12 (47). – С. 379–382.
 11. Томіліна А. О. Проблема комунікативної компетенції при вивченні англійської мови / А. О. Томіліна // Зб. наук. пр. студентів. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2007. – Вип. 11. – С. 238–240.
 12. Томіліна А. О. Контрольно-оцінювальні дії студентів при вивченні гуманітарних дисциплін / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг, 2010. – Т. 25 (2). – С. 57–61.
 13. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у викладанні гуманітарних дисциплін : метод. рекомендації до спецкурсу (для магістрів та викладачів гуманітарних дисциплін) / А. О. Томіліна. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2011. – 36 с.
 14. Томіліна А. О. Освітній потенціал інформаційних технологій в освітньому просторі / А. О. Томіліна // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лют. 2011 р. : тези доп. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 1. – С. 392–395.
 15. Томіліна А. О. Розвиток комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземних мов у педагогічному університеті / А. О. Томіліна // Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Т. 28 (1). – С. 83–86.
 16. Томіліна А. О. Формування комунікативної компетенції при вивченні англійської мови студентами засобом впровадження системи MOODLE / А. О. Томіліна // Інформаційні технології в навчальному процесі : наук.-метод. семінар, 16–23 трав. 2011 р. : тези доп. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2011. – Вип. 1. – С. 91–94.
 17. Томіліна А. О. Електронна платформа MOODLE у формуванні комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов / А. О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 трав. 2012 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2012. – С. 94.
 18. Томіліна А. О. Організація контрольно-оцінювальних дій із залученням системи MOODLE для студентів гуманітарних спеціальностей / А. О. Томіліна // Теорія і методика електронного навчання. – Кривий Ріг: НМетАУ, 2012. – Вип. 3. – С. 293–298.
 19. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE при контролі й оцінюванні з англійської мови у вищому навчальному закладі // MOODLE Moot Ukraine 2013 – Теория и практика использования системы управленияобучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 30-31 мая 2013 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=56.
 20. Томіліна А.О. Структура електронного навчального курсу з англійської мови у MOODLE // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tmn.ccjournals.eu/index.php/ .
 21. Томіліна А.О. Використання електронної платформи MOODLE з метою повноцінної реалізації функцій контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін // MOODLE Moot Ukraine 2014 – Теория и практика использования системы управления обучением MOODLE : всеукр. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014 г.: тези доп. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=58
 22. Томіліна А.О. Деякі аспекти роботи з текстом і повідомленнями при вивченні студентами дисциплін філологічного напрямку/ А.О. Томіліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства : міжнар. наук.-техн. конф., 20–22 трав. 2015 р.: тези доп. – Кривий Ріг, 2015. – С. 78–79.
 23. Tomilina A. The implementing of empty words in advertising / А.Tomilina // Научная индустрия европейского континента – 2017 : междунар. науч.-практ. конф., 22–30 нояб. 2017 г.: тезы докл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/books/2017-11-18-A4-tom-7.pdf.

Брала участь у всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, таких як “Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів” (Кривий Ріг, 2010); “Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах” (Кривий Ріг, 2011); “Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі” (Кривий Ріг, 2012); “Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем” (Кривий Ріг, 2012); “Сталий розвиток промисловості та суспільства” (Кривий Ріг, 2012); “Інформаційні технології у наукових дослідженнях та навчальному процесі” (Луганськ, 2012); на науково-методичному інтернет-семінарі “Інформаційні технології в навчальному процесі” (Одеса, 2011), «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням MOODLE», «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням MOODLE», у міжнародному вебінарі «Cloud Technologies in Education» (2014, Кривий Ріг). Навчалася при проблемній лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» у відкритому дистанційному курсі «Технології розроблення дистанційного курсу». За результатами навчання було створено та апробовано електронний дистанційний курс «Друга мова: англійська (IV курс) - II семестр» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=77.

Брала участь а) у міжнародному курсі «Understanding IELTS» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com), організатор British Counсil, 21.09.2015-01.11.2015; б) у міжнародному курсі «Exploring English» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 22.02.2016-03.04.2016; в) у міжнародному курсі « Professional Practices for English Language Teaching » на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 31.08.2015-11.10.2015. г) разом зі студентами НАФ-14 у міжнародному курсі «Exploring the World of English Language Teaching» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор Cambridge English Language Assessment, 07.11.2016-18.12.2016; д) у міжнародному курсі «Teaching for Success: Lessons and Teaching» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 01.05.2017-22.05.2017; є) у міжнародному курсі «Teaching for Success: the Classroom and the World» на базі електронного ресурсу https://futurelearn.com, організатор British Counсil, 04.12.2017-31.12.2017.

814
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28