Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ

Завантажити програму конференції

21386

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ та ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО) 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ 

Тези доповідей (завантажити)

21385

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ" завантажити відомості про конференцію

21031

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ

Тези доповідей (завантажити)

20959

Колективна наукова направленість комплексної наукової роботи кафедри
Мета: Метою комплексної наукової роботи кафедри є встановлення на основі аналізу діючих навчальних освітніх програм, сучасних методик та праць провідних вчених оптимальних шляхів набуття студентами спеціальності «Середня освіта. Образотворче мистецтво» фахових предметних компетентностей у сфері образотворчого мистецтва як запоруки успішної майбутньої професійної діяльності: здійснення різних видів педагогічної та самостійної науково-творчої роботи. Серед провідних завдань дослідження - обгрунтування доцільної послідовності освоєння студентами освітніх дисциплін фахового блоку навчального плану та визначення параметрів повноцінного забезпечення інваріантної та варіативної складових навчального процесу.
В процесі реалізації комплексної програми дослідження планується виявлення найбільш раціонального комплексу методів і засобів, що мають застосовуватись у викладанні нормативних - рисунок, живопис, композиція, історія мистецтва, методика викладання образотворчого мистецтва тощо – та варіативних фахових дисциплін в академічній та самостійній роботі згідно новітніх тенденцій в даній освітній галузі. Результати уточнення діючих і розробки авторських навчальних програм та методичних матеріалів з метою успішної реалізації сформульованих в оновлених державних стандартах завдань по підготовці вчителів образотворчого мистецтва з наступним узагальненням досягнутих кожним викладачем кафедри результатів мають бути відображені в колективному навчально-методичному посібнику.
Ключові слова: освітні стандарти, фахові компетентності, образотворче мистецтво, професійна діяльність
Фахові компетентності
1. Здатність оцінювати історичну та соціокультурну ситуації в Україні та сучасному світі.
2. Здатність до теоретичного освоєння мистецької спадщини, фахової орієнтації у сучасному світовому та українському образотворчому просторі.
3. Здатність до фахової характеристики всіх складових системи мистецтв у контексті художньої культури.
4. Здатність до визначення й оцінки образотворчої діяльності в системі часово-зорових мистецтв.
5. Володіння образотворчою грамотою на рівні, необхідному для сприймання, оцінки та створення художнього образу.
6. Здатність до практичної художньої діяльності.
7. Володіння прийомами використання комп’ютерних технологій у процесі створення художньої продукції
8. Здатність до творчої художньо-педагогічної, культурно-просвітницької, організаторської та художньо-естетичної діяльності, спрямованої на духовний і культурний розвиток особистості та суспільства в цілому.
9. Здатність планувати процес навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі та у позашкільних закладах, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.
10. Здатність до організації і проведення позаурочної та позакласної роботи (вихід на пленер, екскурсії в музейні установи, організація та проведення виставок).
11. Здатність до застосування в освітньому процесі сучасних художньо-педагогічних технологій.
12. Здатність керувати художньо-творчою діяльністю учнів, ураховуючи їх вікові та індивідуальні можливості.
13. Здатність застосовувати методи діагностування навчальних та художньо-творчих досягнень учнів та прогнозувати їх особистісний розвиток.
14. Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для забезпечення якості оволодіння основами образотворчості в середніх загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва.
15. Здатність здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів у сфері образотворчого мистецтва.

8683
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша