Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

Держбюджетна науково-дослідницька тема «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», що виконується колективом кафедри під керівництвом завідувача кафедри доцента Шутька В. В., розрахована на термін з 2016 року по 2020 рік і проводиться в п’ять етапів.

Мета роботи – на основі науково-дослідницьких робіт та освітньо-наукових і нормативно-правових документів вивчити і дослідити можливості та шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу фізичного виховання і роботи спортивного клубу у вищому навчальному закладі.

Кадровий склад виконавців науково-дослідної роботи. Доценти: Шутько В. В., Марчик В. І., Порохненко О. В. Старші викладачі: Андріанов В. Є., Василенко В. В., Письменний О. М. Викладачі: Карпов В. І., Кучерган Є. В., Макаренко Н. Г., Мінжоріна І. Л., Переверзєва С. В., Пустильник О. С., Поліщук С. В., Рудь І. С., Терещенко О. П.

Можливі споживачі результатів науково-дослідної роботи студенти педагогічного університету, вчителі фізичної культури, викладачі фізичного виховання.

1 етап (2016 рік)

ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В даний час дуже актуальним є проблема організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах України. Це пов’язано з тим, що система фізичного виховання студентів, яка багато років використовувалася в ВУЗах ще з часів СРСР, на сьогоднішній день морально застаріла. Вона не цікава ні студентам, які не знаходять мотивації до занять загальною фізичною підготовкою, ні викладачам, які не можуть реалізувати свій педагогічний талант, будучи фахівцями в окремих видах спорту. Сьогодні актуальним завданням є формування у студентів ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту за умови сформованої позитивної мотивації студентів до систематичного фізичного самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту.

Завдання. Визначити шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання по модулях (легка атлетика, баскетбол, волейбол, плавання) через удосконалення організації навчального процесу для студентів 1 і 2 курсів.

2 етап (2017 рік)

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ У РОЗКРИТТІ РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Студентський спорт для переважної більшості вищих навчальних закладів України є одним з основних компонентів фізичної культури студентської молоді. Для більшої зацікавленості студентів у систематичних заняттях одним із видів спорту важливо виховувати і розвивати у них стимули. Визначення місця спорту у вищому навчальному закладі в умовах переходу української освіти до європейських стандартів сприятиме підвищенню якості тренувально-виховного процесу і рівня спортивної кваліфікації.

Завдання. Вивчити особливості спортивної діяльності у вищому навчальному закладі в умовах кредитно–трансферної системи організації навчального процесу.

3 етап (2018 рік)

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ТА УКРІПЛЕННІ ЗДОРОВ’Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Вища школа на сучасному етапі покликана готувати фахівців, здатних у короткий строк забезпечити виконання соціального заказу суспільства. У сучасний час для вищої педагогічної школи актуальним є питання підготовки фахівця, котрий в змозі вирішити питання формування особистої культури здоров’я та дітей і учнівської молоді.

Завдання. Дослідити вплив позитивних і негативних факторів на формування культури здоров’я сучасної молоді, виявити обумовленість незадовільного стану здоров’я студентів і шляхи його покращення.

4 етап (2019 рік)

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Сьогодні особливий інтерес зосереджено на проблемі формування професійної компетентності фахівців різних професій, у тому числі й учителя фізичної культури. Це зумовлено значною інноваційною динамікою сучасного ринку праці, який ставить нові вимоги до випускників вищих навчальних закладів. Ці вимоги сформульовано не тільки у форматі «знань» студентів, а й у способах майбутньої професійної діяльності («вміння», «здатність», «готовність»). Нині в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів домінує функціональний підхід – формування здатності студентів до певних видів педагогічної роботи, а не готовності до якісного виконання функцій майбутньої фахової діяльності як основи професійної компетентності. Результати дослідження базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури можуть бути спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу фахових дисциплін.

Завдання. Дослідити становлення базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури таких, як: предметно-теоретичної, інформаційно-дослідницької; профільної (методична, рухова, здоров’язбережуюча), соціокультурної, рефлексивної й творчої.

5 етап (2020 рік)

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В МЕТОДИЦІ РОЗВИТКУ ПСИХОМОТОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Психомоторні здібності забезпечують ефективне управління рухами і руховими діями на основі точного контролю і саморегуляції. Рухи людини складнокоординованi і багатопланові, у їхній єдності представлені просторові, тимчасові і силові компоненти в складних співвідношеннях і інші різноманітні види сенсомоторних реакцій людини. Точність відтворення просторових, тимчасових і силових характеристик визначає швидкість рухів і раціональний розподіл зусиль, не тільки процесуальну, але і кінцеву точність рухових дій.

Завдання. Вивчити рівень розвитку психомоторних здібностей у студентів і зазначити умови їх формування на секційних заняттях за видами спорту і навчальних заняттях з фізичного виховання.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

1 етап, 2016 рік

Участь у конференціях:

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Андріанов В.Є., Андріанов Т.В., Марчик В.І.

Воспитание студентов в современных условиях: содержание и механизмы: межд. наук.-прак. конф.

17 февраля 2016 г.

Тирасполь: Приднестровский унив-т

2.

Гладир Я.С.

Розвиток промисловості та суспільства

 

Кривий Ріг

3.

Марчик В.І., Мінжоріна І.Л., Письменний О.М., Шутько В.В.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту: VII міжнар. наук.-метод. конф.

24-25 березня 2016 р.

Київ: пед.універ. ім. М.П. Драгоманова

4.

Марчик В.І., Мінжоріна І.Л., Андріанов Т.В., Василенко В.В., Поліщук С.В.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

24-25 березня 2016 року

Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

5.

Кучерган Є.В.

Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» : I міжнар. наук.-прак. конф.

30 березня 2016 р.

Київ

6.

Марчик В.І.

Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту» ІІІ міжн. наук.-практ. конф.

14-15 квітня 2016 р.

Суми: СДУ

7.

Марчик В.І., Письменний О.М., Рудь І.С., Шутько В.В., Перекопський С.Ю.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: ІI міжнар. наук.-практ. конф.

21–22 квітня 2016

Краматорськ : ДДМА

8.

Кучерган Є.В.

Розвиток промисловості і суспільства» : міжнар. наук.-техніч. конф.

20-22 травня

Кривий Ріг

9.

Карпов В. І., Марчик В.І., Шутько В.В.

Адаптаційні можливості дітей та молоді: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.

15-16 вересня 2016

Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського,

10.

Марчик В.І., Гладир Я.С., Шутько В.В.

Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: ІХ міжнар. наук.конф. пам’яті А.М.Лапутіна

13-14 жовтня

Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університету ім. Т. Г. Шевченка

11.

Марчик В.І., Перевєрзєва С.В.

Міжнародний форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя: міжнар. наук.-практ. конф.

10 листопада 2016 року

Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Перекопський С.Ю., Порохненко О.В.

Освіта і здоров'я: VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. участю

24-25 березня 2016 року

СДПУ ім. А.С. Макаренка

2.

Кучерган Є.В., Макаренко Н.Г., М арчик В.І., Мінжоріна І.Л., Перевєрзєва С.В., Перекопський С.Ю., Шутько В.В.

Педагогіка здоров’я: VI Всеукр. наук.-прак. конф.

28-29 квітня 2016 р.

Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

3.

Пустильник О.С.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського спорту та реабілітайії у навчальних закладах України: XIV Всеукр. студ. наук.-практ конф.

18-20 травня 2016 р.

Кіровоград: КДПУ ім В.Вінниченка

4.

Шутько В.В.

Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку: XXII Всеукр. наук.-практ. конф.

20-21 травня 2016 р

Кіровоград, КДПУ ім. В. Винниченка,

5.

Марчик В.І., Мінжоріна І.Л., Перевєрзєва С.В.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.

24 листопада 2016

– Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка

6.

Кучерган Є.В.

Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.

грудень

Дніпропетровськ

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

17 викладачів кафедри

Потенціал дисципліни фізичного виховання у закладах освіти

24 листопада 2016 р.

Кривий Ріг: КДПУ

2

Шутько В.В., Письменний О.М., Карпов В.І.

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах

21 квітня 2016 року

Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара

Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів:

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я, студента

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Гергелюк Я.І., Мірошнік К.О.

Лисицина М.В., Німець Г.О., Ткачук О.О.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

24-25 березня 2016року

Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

2.

Отріщенко В. Ю.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: ІI міжнар. наук.-практ. конф.

21–22 квітня 2016 року

Краматорськ : ДДМА

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Ткачук О.

Педагогіка здоров’я: IV

28-29 квітня 2016 року

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

2.

Пантело К.Є., Щербина А., Салецька А.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського спорту та реабілітайії у навчальних закладах України: XIV Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

18-20 травня 2016

Кіровоград: КДПУ ім В.Винниченка

3

Гергелюк Я., Мірошнік К., Мариновська Д., Ткачук А., Смирнова В., Лисицина М., Слободянюк О., Шульга К.,Чариєва О.,

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури:

1-й тур XІ Всеукр. студ. наук.-практ Інтернет-конф.

16 грудня 2016 року

Херсон: ХГУ

4

Швець К. В., Гетманов О. О.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.

24 листопада 2016

Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Швець К. В., Барташевська С. Л., Захарчева Л. М., Бондирева І. Е., Василець М. В., Константинова Ю. Є., Гетманов О. О., Пантело К. Є., Слободянюк О.В.,

Ярмольська О.О., Чариєва О.А., Романенко Н., Глечикова А., Гудович А.,

Іщенко В., Зезуль І.В., Алхимченко А.М.,

Рожковський В.А.

Потенціал дисципліни фізичного виховання у закладах освіти

24 листопада 2016 р.

Кривий Ріг: КДПУ

2 етап, 2017 рік

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Марчик В.І., Макаренко Н.Г.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

23-24 березня 2017 р.

Слав’янськ, Україна

2

Марчик В.І., Переверзєва С.В.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання : ІII Міжн. наук.-практ. конф.

18–19 квітня 2017 р.

Краматорськ

3

Марчик В.І., Переверзєва С.В., Василенко В.В.

Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: IX міжн. наук.-прак. конф.

18-19 травня 2017 р.

Дрогобич

4

Марчик В.І.

Актуальні проблеми фізичного виховання : ХІІ Міжн. наук. конф.

26-27 вересня 2017 р.

Херсон

5

Марчик В. І.

Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : ІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.

24 листопада, 2017р.

Переяслав-Хмельницький

6

Пустильник О. С.

Лабіринти реальності: IV міжн. наук.-практ. конф.

( 30-31 жовтня 2017

Монреаль

Статус конференцій (всеукраїнські)

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

 

1

Марчик В.І., Макаренко Н.Г.

Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах: Всеукр.-наук.-практ.конф.

6 квітня 2017 р.

Дніпро

 

2

Марчик В.І.

Педагогіка здоров’я: VII Всеукр. наук.- практ.конф.

7-8 квітня 2017 р.

Чернігів

 

3

Марчик В. І., Письменний О. М.

Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку: ХХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.

26–27 травня 2017 р.

Кропивницький

4

Марчик В. І., Письменний О. М., Макаренко Н. Г.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: Всеукр. наук-прак. інтер.-конф.

9 листопада 2017 р.

Полтава

 

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Андріанов Т. В.

Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: наук.-практ. конф.

5-6 квітня 2017 р.

Кривий Ріг

Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Кравченко Р. ПНФм-16

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

23-24 березня 2017 р

Слов’янськ, Україна

 

Тувакова Ж.

Язык в поликультурном мире: развитие международного образования: VІ міжн. наук.-практ. конф.

25-27 квітня 2017 р.

Харків

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Дремлюх В. А., УФР-15

Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості: IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених

5 травня, 2017 р.

Чернігів

2

Кравченко Р., ПНФм-16; Ярошенко А, ПНІ-16; Федиків О., УАФ-15; Дремлюх В. А., УФР-15.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України: ХV Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

25-26 травня 2017 р.

Кропивницький

3

Прігова К., Атамас В., ФК-17; Буян М., Грищенко К., ГОЕ-16; Ярошенко А., ПНФ-16.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф.

9 листопада 2017 року

Полтава

4

Буян М., ГОЕ- 16; Шульга К., ХІ-16.

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: 1 тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтер.-конф.

9 грудня 2017 р.

Херсон

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Балатуса А.

Молодий науковець ХХІ століття: наук.-пркт. конф. студ, магіст. і молодих дослідників

16 листопада 2017

Кривий Ріг

3521
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31