Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

 

5140

Проблемні групи 2017 – 2018 н.р.

Науковий керівник         Тематика роботи Студенти 

д. пед. н., професор

               Овчаренко  Н.А.

Науковий гурток

Професійна підготовка вчителя музичного мистецтва

1. Залужна О.  ІІІ к.

2. Куявська Т.  ІІІ к.

3. Мамоненко Д.  ІІІ к.

4. Динда С.  ІУ к.

5. Сиволап О.  ІУ к.

6. Богяну К.  Ім.

7. Загорська О.  ІІ м.

8. Левицькі А.  ІІ м.                                                             

к. п. н., доцент

Варнавська Л.І.

Проблемна група

Застосування новітніх технологій на уроках музичного мистецтва
  1. Чумак С.      Ім., з/в
  2. Виваль О.    Ік.
  3. Пенязь Х.     Ім., з/в
  4. Фарковець Т.   IVк.
  5. ТерещенкоА.   IVк

к. п. н., доцент

Косяк Л.І.

Проблемна група

Формування вокальної культури учнів середньої та вищої школи

1. Смаль В.  ІІІ к.

2. Чехла О.  ІІІ к.

3. Миршавка І.  ІУ к.

4. Сторчеус К.  ІУ к.

5. Ефременко М.  ІІІ к.

6. Момот М.  ІІ к.

7. Зарванська М.  І м

к. п н., доцент

Ракітянська Л.М.

Проблемна група

Реалізація виховного потенціалу мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

1. Бредун Н.  Ім.

2. Ставнюк Є.  Ім., з/в

3. Кадук О.  Ім., з/в

4. Костикова  ІУ к.

5. Єлізаров  ІУ к.

595

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

16 листопада 2017 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

Напрями роботи конференції:

1.      Історико-культурологічний досвід становлення мистецької освіти.

2.      Теоретико-методологічні засади розвитку мистецької освіти.

3.      Інноваційні технології художнього навчання і виховання.

4.      Міжнародний контекст мистецької освіти.

Місце та порядок проведення конференції:

Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв (м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Порядок роботи конференції:

 

09.30 – 10.30 Реєстрація учасників
10.30 – 12.30 Пленарне засідання
12.30 – 13.30 Перерва на обід
13.30 – 16.00 Робота секцій за напрямами
16.00 – 17.00 Підбиття підсумків конференції

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. (програма конференції, інші організаційні витрати на проведення конференції). Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому виданні Університету. Публікація статей докторів наук здійснюється безкоштовно.

Оргвнесок та оплата публікації надсилаються на ім’я члена оргкомітету Власенко Ірини Миколаївни за адресою: кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 10.11.2017 року подати на

e-mail оргкомітету конференції (shvager77@gmail.com):

1. Заявку учасника конференції (форма 1).

2. Електронний варіант статті.

3. Рекомендацію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).

3. Відскановані електронні копії квитанцій про сплату оргвнеску та вартості друку (збережений у форматі doc).

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) здійснюються за рахунок учасників або за рахунок сторони, яка відряджає. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за рахунок одержувача на зазначене у заявці відділення «Нової пошти». Доктори наук, які беруть участь у конференції, організаційний внесок не сплачують.

Вимоги до оформлення статті:

1.    Матеріали подаються у форматі Microsoft Word обсягом 7 – 12 сторінок.

2.    Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Шрифт – Times New Roman – 14, інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25.

3.    Ім’я та прізвище автора розміщуються у правій половині аркуша, а в лівому верхньому куті вказується УДК; рядком нижче – науковий ступінь та назва навчального закладу, у якому працює автор; через інтервал великими літерами по центру подається назва статті; шрифт напівжирний.

4. На наступному рядку обов’язково додається прізвище, ініціали, назва статті, анотації та ключові слова (8–10) українською, російською, англійською мовами перед статтею.

В анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською та російською мовами і 30 рядків англійською мовою 14 кеглем, через 1,0 інтервал, курсивом).  

5.    Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із науковими (практичними) завданнями; актуальність; аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної автором проблеми; виокремлення нерозв’язаних раніше питань загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети; виклад основного матеріалу з відповідним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Означені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті без графічного виділення за винятком компонента – мета статті.

6.    Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні
дужки  [3, с. 7].

7.    Прізвища та ініціали по тексту з’єднувати нерозривно (одночасним натискуванням клавіш Shift+Ctrl+Пробіл) при включеній кнопці «Недруковані знаки», розташованій на панелі інструментів «Стандартна».

8.    Ілюстративний матеріал виділяти курсивом. Таблиці та рисунки повинні бути підписані та пронумеровані, а всі елементи згруповані в один об’єкт. Обсяг має становити не більше 0,25 загального обсягу тексту публікації. Таблиці створювати у форматі Word. Рисунки – у форматі BMP.

9.    Список літератури (від 5 до 10 джерел) в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом.

10.     Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, сервісу «eTXTАнтіплагіат»). Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.

Потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться.

З питань участі в конференції звертатися до:

Овчаренко Наталії Анатоліївни, доктора педагогічних наук, доцента кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

моб. тел.: 0677767820

e-mail: shvager77@gmail.com

Власенко Ірини Миколаївни, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки.

моб. тел.: 0963772866

 

Форма 1

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

 

 

Прізвище: _________________________________________________________

Ім’я:______________________________________________________________

По-батькові:_______________________________________________________

Науковий ступінь, звання_____________________________________________________________

Посада:____________________________________________________________

Назва організації:___________________________________________________

Назва доповіді:_____________________________________________________

Запланована секція (напрям)__________________________________________

Контактна адреса:___________________________________________________

№ відділення «Нової почти»:_________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Форма участі у конференції:

-         Тільки публікація матеріалів

-         Публікація матеріалів + усна доповідь

-         Тільки усна доповідь

Заявку надсилати на електронну адресу: (shvager77@gmail.com).

                                                                                               

 Форма 2

Зразок оформлення статті:

 

УДК 371.134:33                                                                          Світлана Хоцкіна

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хоцкіна С. М. Назва статті.

Анотація українською мовою 8–10 рядків 14 кеглем, через 1,0 інтервал, курсивом.

Ключові слова: 8–10.

Хоцкина С. Н. Название статьи.

Аннотация на русском языке, объёмом 8–10 строк, 14 кеглем, через 1,0 интервал, курсивом.

Ключевые слова: 8–10.

Hotskina S. N. Title of article.

Summary 30 lines.

Key words: 8–10.

Модернізація освіти на компетентнісній основі, сутність якої «передбачає цілісний досвід розв’язання життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій» [3, с. 9].

Мета статті – проаналізувати підходи науковців щодо процесу формування комунікативної компетентності в аспекті компетентнісного підходу у контексті вищої освіти, скорегувати понятійну базу.

Література

(в алфавітному порядку від 5 до 10 джерел)

1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: [монографія] / З. П. Бакум. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 338 с.

2. Бацевич Ф. С. Онови комунікативної лінгвістики: [підручник] / Ф. Бацевич – Київ : Академія, 2004. – 344 с.

597
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30