Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

Науково-дослідна робота за 2018 р.

В межах звітного періоду на кафедрі виконувалася робота ІІІ етапу колективної комплексної теми «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва», керівник – канд. пед. наук, доцент Любар Р. О. Тема затверджена на кафедрі методики музичного виховання, співу та хорового диригування (Протокол № 4 від 27.11.2013 р.) та на вченій Раді університету (Протокол № 8 від 13.03.2014 р.). Термін виконання – 2014–2019 рр.
За індивідуальною темою працює доцент Ракітянська Л. М.: «Теорія і практика формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в університеті», затверджена на засіданні вченої ради КДПУ (Протокол № 10 від 12.04. 2018); Міжвідомчою радою з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (Витяг із рішення бюро Міжвідомчої ради: Протокол № 3 від 29.05.2018 р.).
За результатами дослідження видано колективну монографію:
Музична освіта: філософський, мистецтвознавчий та педагогічний наголоси: монографія / колектив авторів: О. І. Шрамко, І. С. Лященко, В. Б. Бєлікова, І. М. Власенко, О. В. Чеботаренко, Н. А. Овчаренко, Л. М. Ракітянська, Л. І. Косяк, В. М. Міщанчук, Е. О. Кокарева, Л. І. Варнавська, за ред. Н. А. Овчаренко, Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2018. – 303 с.
Опубліковано 12 наукових статей.
Результати наукової роботи були апробовані на 15 Міжнародних та 2 Всеукраїнських конференціях, видано тези.
01.04.2019 р. в рамках проведення звітної наукової конференції викладачів КДПУ на музично-хореографічному відділенні було проведене засідання секції музичного мистецтва та музично-педагогічної освіти.
Професор Овчаренко Н. А. виступила офіційним опонентом на дисертацію Лю Цзін «Методика розвитку вокального слуху підлітків у процесі навчання музики (м. Київ, 12 вересня 2018) та дисертацію Н. Толстової «Формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення на заняттях з постановки голосу» (м. Суми, 17 січня 2019).

8921

 

5140

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

16 листопада 2017 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

Напрями роботи конференції:

1.      Історико-культурологічний досвід становлення мистецької освіти.

2.      Теоретико-методологічні засади розвитку мистецької освіти.

3.      Інноваційні технології художнього навчання і виховання.

4.      Міжнародний контекст мистецької освіти.

Місце та порядок проведення конференції:

Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв (м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Порядок роботи конференції:

 

09.30 – 10.30 Реєстрація учасників
10.30 – 12.30 Пленарне засідання
12.30 – 13.30 Перерва на обід
13.30 – 16.00 Робота секцій за напрямами
16.00 – 17.00 Підбиття підсумків конференції

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. (програма конференції, інші організаційні витрати на проведення конференції). Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому виданні Університету. Публікація статей докторів наук здійснюється безкоштовно.

Оргвнесок та оплата публікації надсилаються на ім’я члена оргкомітету Власенко Ірини Миколаївни за адресою: кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 10.11.2017 року подати на

e-mail оргкомітету конференції (shvager77@gmail.com):

1. Заявку учасника конференції (форма 1).

2. Електронний варіант статті.

3. Рекомендацію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).

3. Відскановані електронні копії квитанцій про сплату оргвнеску та вартості друку (збережений у форматі doc).

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) здійснюються за рахунок учасників або за рахунок сторони, яка відряджає. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за рахунок одержувача на зазначене у заявці відділення «Нової пошти». Доктори наук, які беруть участь у конференції, організаційний внесок не сплачують.

Вимоги до оформлення статті:

1.    Матеріали подаються у форматі Microsoft Word обсягом 7 – 12 сторінок.

2.    Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Шрифт – Times New Roman – 14, інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25.

3.    Ім’я та прізвище автора розміщуються у правій половині аркуша, а в лівому верхньому куті вказується УДК; рядком нижче – науковий ступінь та назва навчального закладу, у якому працює автор; через інтервал великими літерами по центру подається назва статті; шрифт напівжирний.

4. На наступному рядку обов’язково додається прізвище, ініціали, назва статті, анотації та ключові слова (8–10) українською, російською, англійською мовами перед статтею.

В анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською та російською мовами і 30 рядків англійською мовою 14 кеглем, через 1,0 інтервал, курсивом).  

5.    Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із науковими (практичними) завданнями; актуальність; аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної автором проблеми; виокремлення нерозв’язаних раніше питань загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети; виклад основного матеріалу з відповідним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Означені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті без графічного виділення за винятком компонента – мета статті.

6.    Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні
дужки  [3, с. 7].

7.    Прізвища та ініціали по тексту з’єднувати нерозривно (одночасним натискуванням клавіш Shift+Ctrl+Пробіл) при включеній кнопці «Недруковані знаки», розташованій на панелі інструментів «Стандартна».

8.    Ілюстративний матеріал виділяти курсивом. Таблиці та рисунки повинні бути підписані та пронумеровані, а всі елементи згруповані в один об’єкт. Обсяг має становити не більше 0,25 загального обсягу тексту публікації. Таблиці створювати у форматі Word. Рисунки – у форматі BMP.

9.    Список літератури (від 5 до 10 джерел) в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом.

10.     Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, сервісу «eTXTАнтіплагіат»). Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.

Потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться.

З питань участі в конференції звертатися до:

Овчаренко Наталії Анатоліївни, доктора педагогічних наук, доцента кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

моб. тел.: 0677767820

e-mail: shvager77@gmail.com

Власенко Ірини Миколаївни, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки.

моб. тел.: 0963772866

 

Форма 1

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

 

 

Прізвище: _________________________________________________________

Ім’я:______________________________________________________________

По-батькові:_______________________________________________________

Науковий ступінь, звання_____________________________________________________________

Посада:____________________________________________________________

Назва організації:___________________________________________________

Назва доповіді:_____________________________________________________

Запланована секція (напрям)__________________________________________

Контактна адреса:___________________________________________________

№ відділення «Нової почти»:_________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Форма участі у конференції:

-         Тільки публікація матеріалів

-         Публікація матеріалів + усна доповідь

-         Тільки усна доповідь

Заявку надсилати на електронну адресу: (shvager77@gmail.com).

                                                                                               

 Форма 2

Зразок оформлення статті:

 

УДК 371.134:33                                                                          Світлана Хоцкіна

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хоцкіна С. М. Назва статті.

Анотація українською мовою 8–10 рядків 14 кеглем, через 1,0 інтервал, курсивом.

Ключові слова: 8–10.

Хоцкина С. Н. Название статьи.

Аннотация на русском языке, объёмом 8–10 строк, 14 кеглем, через 1,0 интервал, курсивом.

Ключевые слова: 8–10.

Hotskina S. N. Title of article.

Summary 30 lines.

Key words: 8–10.

Модернізація освіти на компетентнісній основі, сутність якої «передбачає цілісний досвід розв’язання життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій» [3, с. 9].

Мета статті – проаналізувати підходи науковців щодо процесу формування комунікативної компетентності в аспекті компетентнісного підходу у контексті вищої освіти, скорегувати понятійну базу.

Література

(в алфавітному порядку від 5 до 10 джерел)

1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: [монографія] / З. П. Бакум. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 338 с.

2. Бацевич Ф. С. Онови комунікативної лінгвістики: [підручник] / Ф. Бацевич – Київ : Академія, 2004. – 344 с.

597
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31