Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

Дисципліна «Методологія музичної освіти», групаЗММм-15

Блок 1. Музична освіта як предмет наукового дослідження.

Тема 1.7. Зміст, види, форми, структура музичної освіти в зарубіжних країнах та в Україні.

Самостійні питання для опрацювання:
1. Зміст, види, форми, структура музичної освіти в Україні.
2. Зміст, види, форми, структура музичної освіти в зарубіжних країнах.
3. Визначення наукового апарату дослідження: мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження.
4. Особливості написання науково-творчого есе.

Самостійні завдання для виконання:
1. Створити презентацію,яка розкриває питання 1 та 2.
2. Визначити науковий апарат власного кваліфікаційного дослідження: мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження (Зразок після літератури)
3. Написання науково-творчого есе з висвітленням теми і власної думки: «Музична освіта України: сьогодення і перспективи» (2 стор. А4).
Література:
1. Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
2. Овчаренко, Н. А.(2018). Методологічні основи музичної освіти. Музична освіта: філософський, мистецтвознавчий та педагогічний наголоси. Н. А. Овчаренко, & Я. В. Шрамко (ред.). Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д. О., С. 122–169.
3. Овчаренко, Н. А.(2018). Методологічні основи музичної освіти. Музична освіта: філософський, мистецтвознавчий та педагогічний наголоси. Н. А. Овчаренко, & Я. В. Шрамко (ред.). Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д. О., С. 122–169.
4. Олексюк, О. М. (2014). Методологія музично-педагогічної освіти: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво». Київ: Київський університет імені Б. Грінченка.
5. Олексюк О. М. Музична педагогіка : навчальний посібник. Київ : КНУКІМ, 2006. –188 с.

Зразок визначення наукового апарату:
Тема: «Дидактичні умови формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва».
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та дослідити ефективність впровадження дидактичних умов формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва.
Досягнення поставленої мети передбачає послідовне виконання таких завдань:
1. Надати характеристику базовим поняттям дослідження.
2. Визначити концепцію дослідження вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва.
3. Обґрунтувати принципи формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва.
4. Розробити, обґрунтувати та перевірити дидактичні умови формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва.
5. Визначити критерії, показники та рівні сформованості вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва.
6. Підвести підсумки дослідження.
Об’єкт дослідження – процес формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вищого педагогічного навчального закладу.
Предмет дослідження – дидактичні умови формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва .
Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань буде використанотакі методи наукового дослідження:
– теоретичні – аналіз та узагальнення наукової, історико-педагогічної, навчально-методичної літератури для визначення стану дослідженості проблеми; системний аналіз для визначення сутності, структури й особливостей досліджуваного процесу; синтез для визначення понятійного апарату дослідження, формулювання його концептуальних положень і висновків; проектування й моделювання професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності;
– емпіричні – діагностування (спостереження, опитування – анкетування, бесіда, інтерв’ювання) для виявлення стану професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності, визначення стану їх пізнавальної мотивації до здобуття ними готовності до здійснення вокально-педагогічної діяльності та виявлення ефективних способів удосконалення цього процесу; педагогічний експеримент для перевірки ефективності запропонованої моделі професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності;
– математико-статистичні і графічні методи для обробки даних педагогічного експерименту.
Результати прислати до 01.04.2020 р. за адресоюshvager77@gmail.com

10693

Дисципліна«Методика викладання вокалу», групаЗММм-15
Самостійне опрацювання:
(до 24.03.2020)


Тема 1.5. Методика розвитку голосу.
1) Творчі завдання:
- створити презентацію щодо будови голосового апарату (10 слайдів);
- створити презентацію щодо особливостей, етапів, видів співацького дихання (10 слайдів);
2) Письмова завдання: зробити короткий опис методик роботи з дитячим голосом; А. Менабені (загальна характеристика, особливості роботи з дітьми різних вікових груп: діапазон, перехідні ноти, специфіка роботи з дівчатками та хлопчиками), Д. Огороднов (загальний аналіз, алгоритм постановки голосу, 4-5 вправ за методикою), Г. Стулова (загальна характеристика, методи роботи з дитячим голосом).
3) Веб-конференціяз обговорення означеної теми (з використаннямприкладної програмиViberта відеозвʼязку – 14.00, 24.04.2020).

Література:
1. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению : учебноепособие для студентов пед. институтов / Антонина Григорьевна Менабени. – Москва : Просвещение, 1987. – 95 с.
2. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе / Д. Е. Огороднов. – Київ:МузичнаУкраїна, 1981. – 166 с.
3. Стулова Г. П. Дидактическиеосновыобученияпению : учебноепособие / Г. П. Стулова ; науч. ред. В. В. Мерцылова. – Москва : МГПИ им. В. И. Ленина, 1988. – 68 с.
4. Стулова Г. П. Акустическиеосновывокальной методики : учебноепособие / Г. П. Стулова. – Санкт-Петербург : Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 144 с.

Тема 1.6. Формування артистично-виконавських умінь.
Самостійне опрацювання:
(до 02.04.2020)
1. Питання для самостійного опрацювання:
- художній смисл вокального твору;
- вокальна інтонація і сценічна поведінка;
- система К. Станіславського та майстерність перевтілення;
- артистичні системи зарубіжних країн.
2. Підготувати презентацію з означених питань(12 слайдів).
3. Творчі завдання (результати завдання зняти на відео і скинути викладачеві для перевірки через Telegram):
- читання віршу напам’ять;
- виконати 2 артистичні етюди за будь-якою тематикою;
- скинути запис власного виконання вокального твору, який, на Ваш погляд, виконано артистично.
4. Веб-конференція з обговорення означеної теми (з використанням прикладної програми Viber та відеозвʼязку– 14.00, 02.04.2020).

Література:
1. Федоров Д. В. Смысл музыки: его анализ на основе эстетики П. А. Флоренского»: дис. на соискание уч. степени канд. искусствоведения по спец. 17.00.02. URL:http://cheloveknauka.com/smysl-muzyki
2. Силантьева И. И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения / И. И. Силантьева. – Москва: КМК, 2009. – 644 с.
3. Принципи системи Станіславського. URL:http://www.elitarium.ru/sistema-stanislavskogo-akter-dejstvie-chuvstva-obraz-rol-tvorchestvo/

 

10692

 

ПИТАННЯ
для самостійного опрацювання
з дисципліни «Хорове диригування»

10690

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
група МХК-17
(викладач - Ракітянська Л. М.)

Завдання для самостійного опрацювання подаються за темами навчальної програми, перевіряє доц. Ракітянська Л. М. ludmilanick@gmail.com

 

Завдання для самостійного опрацювання подаються за темами навчальної програми на електронну адресу групи МХК-17: anna13morozova@gmail.com
доц. Ракітянська Л. М. ludmilanick@gmail.com

Завдання № 1 :

Зм. модуль 2.
Урок як основна форма організації музичної освіти учнів ЗОШ (2 лекц.)

Зміст завдань:
Завантажити та самостійно опрацювати документи, що регулюють зміст шкільної музичної освіти в ЗОШ:
1.Державний стандарт початкової освіти (2018). URL: http://dano.dp.ua/attachments/article/303/ Мистецька освітня галузь.

Законспектувати (тезисно):
1.Пояснювальну записку Державного стандарту;
2.Зміст мистецької освітньої галузі за змістовими лініями (обсяг: 8-10 стор.)

2. Музичне мистецтво. 1-4 класи. Базова навчальна програма / творч. кол. під кер. Л. О. Хлєбнікової. URL:
http://old.mon.gov.ua/images/files/navchalni

Законспектувати (тезисно):
1.Пояснювальну записку навчальної програми;
2.Тематизм уроків 1-4 класів. Зміст навчального матеріалу за програмою та вимоги до його засвоєння (обсяг: 8-10 стор.)
3. Ознайомлення з орієнтовним програмним матеріалом для сприймання та виконання музики учнями (репертуар).

Навести приклади по 10 творів для сприймання та виконання учнями (письмово).

Термін звітності : виконане завдання надіслати на електронну адресу Ракітянської Л.М. до 27.03.2020

Завдання № 2 :

Зм. модуль 2.
Урок як основна форма організації музичної освіти учнів ЗОШ (2 лекц.)

Зміст завдань:
1. Завантажити електронний варіант шкільних підручників:

 

1) Аристова Л. С., Сергієнко В. В. Музичне мистецтво: підручник для 1 кл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012. 128 с.
2) Аристова Л. С., Сергієнко В. В Музичне мистецтво: підручник для 2 кл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012.128 с.
3) Аристова Л. С., Сергієнко В.В. Музичне мистецтво: підручник для 3 кл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013.114 с.
4) Аристова Л. С., Сергієнко В.В. Музичне мистецтво: підручник для 4 кл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2015.128 с.
Проаналізувати зміст підручників 1, 2, 3, 4 класів і у письмовій (вільній) формі описати зміст однієї з тем семестру (будь-якого класу) за власним вибором. Опис має містити 4 аналіза тематичного змісту (обсяг: до 10 стор.)

 

 

Термін звітності : виконане завдання надіслати на електронну адресу Ракітянської Л. М. до 03.04.2020

 

2. Для студентів групи МХК-16 (ІV курс), які перебувають на педагогічній практиці в ЗОШ, завдання для самостійного опрацювання з дисципліни «Методика музичного виховання» будуть надіслані на електронну адресу групи через два тижні (01.04.2020), після доопрацювання студентами-практикантами звітної документації з педагогічної практики за всіма видами роботи.
3. У режимі електронної переписки надаються консультації студентам-практикантам ІV курсу щодо оформлення звітної документації з педагогічної практики: планів-конспектів, щоденника, індивідуального плану, звіту тощо.

 

10599

Питання з дисципліни «Вокальний клас»
для самостійного опрацювання студентами І курсу.


Змістовий модуль ІІ. Феномен співацького голосу та його якості. Формування початкових вмінь та навичок.


1. Співацький голос та його типи.
2. Регістрова будова голосу.
3. Визначальна роль регістрової будови в доборі методів розвитку голосу.
4. Вирівнювання діапазону голосу.
5. Формоутворення голосних і вимова приголосних.
6. Вокальний слух та його функції.
7. Особливості розвитку голосу дітей 2 класу.

ТЕСТ 1
1. Вокальні навички, це:
а/ інтонаційна узгодженість, узгодженість силизвучання, метру і ритму, темпу і тембру;
б/ комплекс автоматизованих дій різних частинголосо-дихального апарату, які відбуваються підчас співу;
в/ навички узгодженого співу в колективі.
1. Увокально-педагогічнійпрактицірегістром прийнято називати:
а/ ряд послідовнихзвуків у діапазоні співака,які відрізняються однорідним звучаннямзарезонуванням і тембром;
б/ список вокально-методичної літератури в алфавітному порядку;
в/ конкретну висоту музичного звуку.
3. Як називається головний регістр у чоловічих голосів?:
а/ вокальна маска;
б/ фальцет;
в/ мікст.
4. Що ви розумієте під класифікацією співочих голосів?:
а/ визначеннясили голосу;
б/ визначення типу голосу;
в/визначення висоти співацького голосу
5.Діапазон голосу, це:
а/ об’єм, розмірзнаньлюдини про будову таанатомо-фізіологічні особливості співацькогоголосу;
б/ об’єм співацького голосу від самогонизького до самого високого звуку;
в/ ряд послідовних звуків співацького голосу, які відрізняються одноріднимзвучанням за резонуванням і тембром.

ТЕСТ 2
1. Голос:
а) складовий елемент фактури;
б) здатність людини творити музичні звуки, співати за допомогою фізіологічних органів мови (голосового апарату);
в) наспів, мелодія пісні.
2. Примарні звуки:
а) перехідні звуки (при переході з регістру в регістр);
б) звуковисотний об’єм голосу;
в) співацькі звуки, що серед інших тонів голосу співаються найбільш легко та вільно.
3. Що ви розумієте під вокальними вправами?:
а/ цілеспрямовані вправи для музичного розвитку людини;
б/ вправи, які розвивають дихальну мускулатуру людини;
в/ спеціально організовані вокальні дії, що багаторазово повторюються.
4. Ансамблево-хорові навички, це:
а/ навички узгодженого співу в колективі;
б/ навички інтонаційної узгодженості співаків;
в/ комплекс автоматизованих дій різних частин голосо-дихального апарату.
5. Дайте визначення слову «інтонування»:
а/ вміння відтворити висоту звуків на ½ тону нижче їх основного звучання;
б/ вміння точно відтворити висоту звуків;
в/ вміння відтворити висоту звуків на ½ тону вище їх основного звучання.

Дисципліна: Вокальний клас

І.П.Б.___________________________________
ТЕСТ 1

1 2 3 4 5

ТЕСТ 2

1 2 3 4 5

 

10597

Питання з дисципліни «Вокальний клас»
для самостійного опрацювання студентами ІІ курсу


Змістовий модуль ІУ. Резонування.


1. Резонансна теорія звукоутворення.
2. Акустичні можливості голосового апарату.
3. Роль резонаторів у звукоутворення.
4. Особливості резонування голосних та приголосних.
5. Техніка опрацювання резонуючих можливостей голосу.
6. Естетична зумовленість резонування.
7. Особливості розвитку голосу дітей 4 класу.

ТЕСТ 1
1. Вокальна маска, це:
а/ головний регістр у чоловічих голосів;
б/ головний регістр у жіночих голосів;
в/ спеціальний термін, яким співаки визначають відчуття резонування співочого звука у верхній частині обличчя.
2. Як ви розумієте поняття «польотний голос»?:
а/здатність співацького голосу розповсюджуватись на великі відстані;
б/ дуже високий співацький голос;
в/ легкий дитячий голос.
3. Що таке мікст?:
а/ загальний опір ротоглоточного рупора і стовпа повітря в ньому;
б/ головний регістр у чоловічих голосів;
в/ регістр співацького голосу, в якому поєднується головне і грудне звучання.
4. Низька співоча форманта, це:
а/ група обертонів, що має визначене частотне положення і завдяки цьому надає голосу дзвінкості, польотності, сили;
б/ активний стан співацького апарату;
в/ група обертонів, що надає звучанню голосу «м’якість» і «масивність»;
5. Дайте визначення обертонам:
а/ часткові тони, що разом з основним тоном входять до складу музичного звуку;
б/ забарвлення звуку, завдяки якому розрізняютьсязвуки однієї висоти у виконанні різних голосів;
в/ часткові тони, що не входять до складу музичного звуку.

ТЕСТ 2
1. Як ви розумієте поняття «співацька установка»?:
а/ стан, необхідний для початку співу, підготовленість організму співака до фонації;
б/ положення, яке співак приймає перед початком співу;
в/ підставка для нот.
3. Дайте визначення консонансу:
а/благозвучне, узгоджене поєднання звуків в одночасності;
б/ стиль вокального виконання, який відзначається винятковою мелодійною зв’язністю, співучістю, легкістю, рухливістю;
в/ звучання тонів, що «не зливаються».
4. Вокально-тілесна схема, це:
а/ комплекс м’язово-вібраційних відчуттів, що виникають у співака під час фонації;
б/ комплекс автоматизованих дій різних частин голосо-дихального апарату, які відбуваються під час співу;
в/ спеціальний термін, яким співаки визначають відчуття резонування співочого звука у верхній частині обличчя.
2. Що таке імпеданс?:
а/ спеціальний термін, яким співаки визначають відчуття резонування співочого звука у верхній частині обличчя;
б/ загальний опір ротоглоточного рупора і стовпа повітря в ньому;
в/ регістр співацького голосу, в якому поєднується головне і грудне звучання.
1. Як ви розумієте поняття «теситура» ?:
а/ сукупність звуків, що виникають внаслідок коливань голосових зв’язок людини і дії резонаторів;
б/ ряд послідовних звуків у діапазоні співака, які відрізняються однорідним звучанням за резонуванням і тембром;
в/ висотне положення звуків музичного твору, діапазону співацького голосу або музичного інструмента.

Дисципліна: Вокальний клас

І.П.Б.___________________________________
ТЕСТ 1

1 2 3 4 5

ТЕСТ 2

1 2 3 4 5

 

10596

Питання з дисципліни «Вокальний клас»
для самостійного опрацювання студентами ІІІ курсу


Змістовий модуль VІ. Артикуляційний апарат.

1. Будова та функції артикуляційного апарату.
2. Індивідуальний підхід у постановці артикуляційного апарату.
3. Поєднання функції роботи артикуляційного апарату зі співацьким диханням, відчуттям резонування, стабільним положенням гортані.
4. Специфіка академічної манери співу з притаманним їй прикриттям і зібраністю звуку.
5. Особливості артикуляції приголосних
6. Значення дикції у звукоутворенні, звуковеденні та художньому виконанні вокального твору.
7. Вокальна орфоепія.
8. Ообливості розвитку голосу дітей 6 класу.

ТЕСТ 1
1. Співацька дикція, це:
а/ фіксація вібраційних відчуттів у передній частині піднебіння біля коренів верхніх передніх зубів;
б/ ясність, розбірливість, правильність вимови тексту в співі;
в/ різноманітне поєднання обертонів голосу за висотою, силою і кількістю.
2. Артикуляція, це:
а/ точна вимова голосних і приголосних звуків та їх комбінацій у співі;
б/ ясність, розбірливість, правильність вимови тексту в співі;
в/ різноманітне поєднання обертонів голосу за висотою, силою і кількістю.
3. Розміщення голосних в послідовності затемнення звучання:
а) і, е, о, у, и, а;
б) і, е, а, и, о, у;
в) у, о, и, а, е, і.
4. Розміщення голосних в послідовності освітлення звучання:
а) у, и, а, о, е, і;
б) у, о, и, а, е, і;
в) і, е, а, и, о, у.
5. Найбільш вокальними є приголосні:
а) м, н, л, р;
б) к, х, ш, щ;
в) п, ф, с, ч.

ТЕСТ 2
1. Що таке атака звуку?:
а/ момент початку фонації;
б/ момент закінчення співу;
в/ кульмінаційний момент співу.
2. Які атаки звуку використовуються у вокально-педагогічній практиці?:
а/ жорстка, тиха, голосна;
б/ придихова, м’яка, тверда;
в/ приглушена, слабка, сильна.
3. Дайте визначення висоти співацького звуку:
а/ якість звука, що залежить від забарвленості голосу;
б/ якість звука, що залежить від частоти коливань голосових зв’язок;
в/ якість звука, що залежить від амплітуди коливань голосових зв’язок.
4. Чим визначається сила співацького звуку?:
а/ частотою коливань голосових зв’язок;
б/ тембральною забарвленістю;
в/ амплітудою коливань голосових зв’язок.
5. Опора мовлення, це:
а/ відчуття ступеня чіткості та розбірливості дикції та артикуляції;
б/ фіксація вібраційних відчуттів у передній частині піднебіння біля коренів верхніх передніх зубів;
в/ точна вимова голосних і приголосних звуків та їх комбінацій.

 

Дисципліна: Вокальний клас

І.П.Б.___________________________________
ТЕСТ 1

1 2 3 4 5

ТЕСТ 2

1 2 3 4 5

 

10595

Питання з дисципліни «Вокальний клас»

для самостійного опрацювання студентами Ім. курсу.

Блок 2. Формування вокально-виконавських цінностей.

  • Цінності вокального виконавства.
  • Формування вокально-виконавських цінностей через аналіз тексту вокального твору.
  • Створення цілісної інтерпретації вокального твору на основі аналізу тексту.
  • Формування вокальних цінностей у процесі використання вокально-виконавських прийомів.
  • Сценічні прийоми вокально-виконавської майстерності.
  • Формування вокально-виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Завдання

Зробити художньо-виконавський аналіз одного з програмних вокальних творів .

ПЛАН

ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ВОКАЛЬНОГО

ТВОРУ

1. Назва твору, рік написання, автори.

2. Історичн дані, критичні дослідження.

3. Форма, зміст.

4. Аналіз поетичного тексту:

- з’ ясування всіх незрозумілих слів, фраз;

- уточнення всіх позначень і ремарок авторів;

- визначення змісту твору, фабули, обставин (місця, часу дії, характеру героя), сценічногозавдання («що я роблю?», «для чого?»).

5. Аналіз засобів музичної виразності:

- авторські вказівки;

- ладотональний план;

- мелодія;

- темп;

- ритм;

- динаміка.

6. Аналіз вокально-технічних труднощів.Музична драматургія (інтонація, фразування, кульмінація).

8. Функція музичноготвору.

9. Аналіз засобів сценічноївиразності:

- міміка;

- жест;

- мізансцена.

10. Вибудовування загальної (текстової та музичної) драматургії.

 

10594

П И Т А Н Н Я
до комплексного екзамену з музичного мистецтва
та методики музичного виховання
(денного та заочного відділів)
2019-2020 н.р.

1. Українські календарно-обрядові пісні та їх використання в професійній композиторській творчості (П. Ніщинський, М. Лисенко, П. Чайковський, Л. Дичко, Л. Ревуцький та ін.).
2. Духовна музика українських композиторів XVIII ст.
3. «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Традиційні та новаторські риси в контексті європейської опери XVII-XIX ст.
4. Симфонічна творчість українських композиторів (В. Сокальський, М. Колачевський, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Є. Станкович, М. Скорик та ін.).
5. Характеристика творчої спадщини М. Лисенка.
6. Дитячі опери М. Лисенка та К. Стеценка. Сучасні музично-сценічні твори для дітей українських композиторів.
7. Характеристика творів для дітей та юнацтва композиторів XIX – XX ст. (Р. Шуман, П. Чайковський, В. Косенко, М. Лисенко, С. Прокоф’єв та ін.).
8. Хорові обробки українських народних пісень М. Леонтовича.
9. Нові стильові тенденції в сучасній українській музиці. Творчі звершення М. Скорика, Л. Дичко, Є. Станковича, Б. Фільц.
10. Характеристика творчості Й.С. Баха.
11. Характеристика творчої спадщини В.А. Моцарта.
12. Творчість Л. Бетховена.
13. Симфонічна творчість Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
14. Вокальна творчість Ф. Шуберта.
15. Фортепіанна спадщина Ф. Шопена: жанрова палітра, характеристика стилю.
16. Оперна спадщина Д. Верді.
17. Оперна реформа Р. Вагнера.
18. Творчість Е. Гріга. «Пер Гюнт».
19. Творчість Ф. Ліста.
20. Імпресіонізм в музиці.
21. Популярна музична культура. Джаз. Рок-музика.
22. Романс в російській та українській класичній музиці (М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, С. Рахманінов, М. Лисенко, Я. Степовий та ін.).
23. Характеристика творчості М. Глінки.
24. Програмні симфонічні твори російських композиторів XIX – поч. XX ст. (увертюри М. Глінки, «Шехерезада» М. Римського-Корсакова, «Баба-Яга» А. Лядова, «Ромео і Джульєтта» П. Чайковського та інші).
25. Оперна творчість М. Мусоргського
26. Творча спадщина П. Чайковського.
27. Характеристика оперної спадщини П. Чайковського.
28. Творчість С. Рахманінова.
29. Творчість Д. Шостаковича.
30. Творча спадщина С. Прокоф’єва.
31. Аналіз чинних шкільних програм з музики в Україні.
32. Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні.
33. Характеристика зарубіжних музично-педагогічних концепцій.
34. Базові категорії теорії та практики музичного виховання учнів. Їх взаємоз’язок та залежність.
35. Цілі, завдання та зміст музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
36. Методи музичного виховання за різними видами діяльності. Їх характеристика.
37. Методика музичного виховання як часткова дидактика. Її методологічна основа.
38. Музичні здібності та їх розвиток в умовах шкільного уроку музичного мистецтва: послідовність, методи розвитку звуковисотного та метро ритмічного слуху.
39. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
40. Освітні технології та їх використання на уроках музичного мистецтва.
41. Вікові особливості учнів підліткового віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
42. Пріоритетні напрямки розвитку музичної освіти ХХІ століття.
43. Зміст та завдання слухання музики на уроках. Художньо-педагогічний аналіз та аналіз – інтерпретація музичного твору – провідні методи в процесі слухання музики.
44. Характеристика музично-пізнавальної діяльності молодших школярів та умови її організації.
45. Характеристика музично-пізнавальної діяльності учнів підліткового віку та умови її організації.
46. Зміст та завдання співацької діяльності учнів на уроках. Методика роботи над шкільною піснею.
47. Урок музичного мистецтва – головна форма музичного виховання учнів: компоненти, структура, типи.
48. Урок співів – урок музики – урок музичного мистецтва. Трансформація змісту, мети те методів музичного виховання.
49. Планування та підготовка вчителя до проведення уроку музичного мистецтва.
50. Організаційні, дидактичні та методичні вимоги до змісту та організації уроку музичного мистецтва в загальноосвітній школі.
51. Сутність та система художньо-естетичного виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах.
52. Методична творчість вчителя як складова його професіоналізму.
53. Тематизм уроків музики у 1 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
54. Тематизм уроків музики у 2 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
55. Тематизм уроків музики у 3 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
56. Тематизм уроків музики у 4 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
57. Тематизм уроків музики у 5 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
58. Тематизм уроків музики у 6 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
59. Тематизм уроків музики у 7 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
60. Тематизм уроків музики у 8 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

Затверджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки. Протокол № 8 від 26.02.2018 р.

Затверджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Протокол № 8 від 29.01.2018 р.

Зав. кафедри музикознавства,
інструментальної та хореографічної
підготовки В. М. Міщанчук

В.о. зав. кафедри методики музичного
виховання, співу та хорового
диригування Е.О.Кокарева

5072

        Методичні матеріали із дисципліни «Інформаційні засоби диригентсько-хорового навчання» для студентів спеціальності 014 середня освіта (Музичне мистецтво), розробник – канд. пед. наук, старший викладач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Бондаренко Анжеліка Володимирівна.

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про інформаційні засоби диригентсько-хорового навчання.

Тема 1. Типологія інформаційних засобів навчання (2 год.).

Типи інформаційних засобів навчання. Використання інформаційних засобів навчання у розвитку мелодичного й гармонічного слуху майбутнього вчителя музики, свідомого та емоційного сприйняття музичного твору. Знаходження й обробка інформації. Перетворення вербальної інформації у невербальну чи візуальну, або навпаки.

Тема 2. Становлення інформаційних засобів диригентсько-хорового навчання (2 год.).

Еволюція диригентського жесту як інструменту передачі інформації від диригента до співаків. Типи навчання як засоби передачі інформації. Встановлення зв’язків між первісними інформаційними засобами диригента й сучасними інформаційними засобами навчання.

Тема 3.Основні напрямки використання інформаційних засобів у диригентсько-хоровому навчанні (2 год.).

Суть диригентської діяльності у синтезі виконавських і методичних аспектів. Практичне спрямування диригентсько-хорового навчання на майбутню фахову діяльність. Розвиток диригентсько-технічних умінь студентів із залученням інформаційних засобів навчання.

Змістовий модуль ІІ. Підготовка студентів до практичного використання інформаційних засобів навчання у самостійній навчальній діяльності.

Тема 4. Самостійна діяльності студента під час роботи над хоровим твором із використанням інформаційних засобів навчання (2 год.).

Хоровий твір як навчальний матеріал для розвитку диригентської техніки. Самоконтроль та самооцінка студента під час самостійної роботи.  Систематичне здійснення студентами самостійної роботи над диригентською технікою та хоровим твором із застосуванням інформаційних засобів навчання.

Тема 5. Використання інформаційних засобів навчання у вокально-хоровій роботі з учнями загальноосвітньої школи (2 год.).

Універсальний характер  диригентської діяльності, що складається із декількох сфер: організаторської, психолого-педагогічної та творчої. Відповідність даних віковим особливостям школярів. Активізація та зацікавлення учнів навчальною діяльністю під час вокально-хорової роботи над піснею із застосуванням інформаційних засобів навчання.

Питання для самостійного опрацювання навчального матеріалу:

1.     Прийоми, методи обробки, зберігання та передавання аудіовізуальної  інформації (7 год.).

2.     Інформаційні засоби навчання в роботі з умовно-графічною навчальною інформацією (7 год.).

3.     Творчо-пошукова діяльність із використанням інформаційних засобів навчання(6 год.).

4.     Інтегрування інформаційних засобів навчання (6 год.).

Рекомендована література:

1. Акимов С. В. Технологии Internet / Intranet в почтовой связи: учебное пособие / СПбГУТ. СПб, 2005 – 356 c.

2.              Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології : навч. посіб. / В. М. Антоненко, Ю. В. Рогушина. – Київ : КСУ МГІ, 2005. – 131 с.

3.              Антонов В. М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: «МК-Прес», 2005. – 480 с.

4.              Асмолов А. Г., Асмолов Г. А. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформация идентичности в виртуальном мире / А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов // Вестник московского унивеситета. – 2010. – № 1. – С. 10 – 11.

5. Гокунь О. О. Основи інформаційних технологій навчання / О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Ю. І. Машбіць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – 210 с.

6. Горячев А. В. О понятии «Информационная грамотность» // Информатика и образование. – М. – 2001 - № 8. – С. 14-16.

7. Дичковська І. М. Інформаційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. М. Дичковська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

8.              Кравчук С. О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб. длоя студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка»: Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.

9.              Кулаков Ю. О. Луцький Г. М. Комп’ютерні мережі. Підручник / За ред. Ю. С. Ковтанюка-К: Видавництво «Юніор», 2005. – 400 с.

10.          Манако А.Ф. Сучасні Інтернет-технології. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 173 с.

11.         Мараховський Л. Ф. Інформаційні технології та парадигма сучасної освіти // Наука та наукознавство. – К. – 2004. – № 1. – С. 110-113.

12.          Можливості мереж не мають меж: Збірник методичних матеріалів / І. Омелян, Ю. МакГаффі, Д. Гадомський та ін.; за ред. кандидата економічних наук С. Бабака / - К., Софія-А 2014. – 80 с.

13.          Осипова Е. К. Структура педагогического мышления учителя / Е. К. Осипова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 144–146.

14.          Пометун О. І. та ін.. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [Наук. – метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред. О. І. Пометун. – К.: А. С. К., 2004. – 192 с.

15.          Попов В. Практикум по Интернет-технологиям / В. Попов. – Санкт- Петербург : Питер, 2012. – 480 с.

16.          Cамсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: навч. посібник / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.

17.          Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. — 208 с.

18.          Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

19.           Синаторов С. В. Информационные технологии / С. В. Синаторов. – Киев : Дашков и К (ИТК), 2013. – 456 с.

20.         Скляр В. Электронные библиотеки : вход свободный / В Скляр // Компьютеры + Программы. – 1998. – № 11. – С. 76-77.

21.          Тализіна Н. Ф., Лобанова О. П. Психологія музичних здібностей / Н. Ф. Тализіна, О. П. Лобанова. – М., 1999 – С. 73.

22.         Тамарин В. Э. Воспитание у студентов педагогической направленности мышления / В. Э Тамарин, Д. С. Яковлева // Советская педагогика — 1971 - № 12 – С. 58-68.

23.          Тарадайник В. М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини: посібник / В. М. Тарадайник. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 68 с.

24.         Тарнавський Ю. А. Практикум з Інтернет-технологій : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / Ю. А. Тарнавський. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с.

25.         Цыпляева А. В. Проблемы вокально-хорового воспитания детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного музыкального образования // Молодой ученый. — 2010. — №8. Т. 2. — С. 186-188.

15. Інформаційні ресурси

1. Интернет-библиотека лаборатории методики и информационной поддержки развития образования. – [Цит. 2017, 15 січня]. – Доступний з <http://school/keldysh/ru/lambro/lib/>.

2. Кторов М. П., Сидоренко Г. Ф. Комплексное использование информационных технологий в обучающем процессе. – [Цит. 2017, 16 січня]. – Доступний з <http://www/ito/bitro/ru/1998-99/a/kotrov.html>.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України  № 433 від 2 червня 2004 року про затвердження «Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів».  – Доступний з <http://www.mon.gov.ua>.

4. Толковый словарь современной компьютерной лексики. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http: // comp.vslovar.org.ru. – Назва з екрану.

5. Указ Президента України №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».  – [Цит. 2017, 16 січня]. – Доступний з <http://www.uapravo.net/date/base 16/ukr16138.htm>.

1351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30