Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА МЕЛЬНИК

кандидат філологічних наук, доцент

Мельник

У 1991 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного університету працює з 1991   року.

У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Етико-естетичні засади соціально-побутової пісні», зі спеціальності: фольклористика. З 2005 року й донині очолює кафедру української та зарубіжної літератур. Досліджує проблеми національної ментальності та їх відображення в українському фольклорі.

Викладає навчальні дисципліни «Історія української літератури к. ХІХ - поч. ХХ ст.», «Фольклор», «Новітні тенденції розвитку сучасних української та зарубіжної літератур», дисципліни за вибором "Сучасний літературний процес на Криворіжжі" та "Українська "жіноча проза": сучасні тенденції розвитку.

Має 70 наукових публікацій. Автор монографії «Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси» (2018, Київ) та співавтор 3 колективних монографій («Сучасні дослідження української культури», 2015, Варшава; «Харчові традиції – ментальний код нації», 2018, Одеса;  «Густативно-сапористичні модуси української та світової культури», 2020, Одеса.

Здійснює активну просвітницьку діяльність, популяризує наукові здобутки кафедри української та зарубіжної літератур, співп рацює з засобами масової інформації міста.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий унесок у розвиток вищої освіти та вітчизняної науки, справу підготовки та виховання кваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотами університету, виконкому Криворізької міської ради, Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти». 

 Інформація про підвищення кваліфікації:

 1. Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Термін з 02.2019 по 21.06.2019 р. Обсяг 108 год. 3,6 кредитів EKTC. Сертифікат ІТ № 40787802/19-19.
 2. Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики) – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні» просунутий рівень. Термін з 15.02.2021 по 11.06.2021 р. Обсяг 150 год. 5 кредитів EKTC. Сертифікат ІТ № 40787802/12-21.
 3. Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки) – підвищення кваліфікації. «Інновації у підготовці сучасних філологів». Термін з 16.03.2021 по 15.06.2021 р. Обсяг 180 год. 6 кредитів EKTC. Сертифікат №  92/21.

   Основні публікації:     

 1. Мельник Н. Г. Соціально-побутова пісенність заробітчанської тематики: етико-естетичні модуси. Scientific papers of Kamianets-podilsky Ivan Ohiyenko national university : philological Issue 43. 2017. Р. 37-41.
 2. Мельник Н. Г. Образ москаля в українському народному анекдоті ХХ ст.: соціальні та національні маркери. Scientific papers of Kamianets-podilsky Ivan Ohiyenko national university : philological Issue 44. 2017. Р. 240-244.
 3. Мельник Н. Г. Концепт людина / історія в романі Григорія Гусейнова «Тіні забутого парку». Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2017. Вип. 1 С. 377-383.
 4. Мельник Н. Г. Сучасний український анекдот про москалів : динаміка традиції. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2017. Вип. 10. С. 153-
 5. Мельник Н. Г. Козацька пісня крізь призму ідеї Івана Огієнко: «Служити народові, то служити богові!» Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: серія філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. XIV. С. 209-
 6. Мельник Н. Г. Приготування страви як засіб вираження амбівалентності жіночої душі (за романом Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. праць. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. № 2 (20). С. 142-146.
 7. Мельник Н. Г. Свобода і творчість як шлях до пізнання буттєвих смислів (за есеєм Костянтина Москальця «Місяць милування місяцем». Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Київ : «НВП Інтерсервіс», 2019. Вип. С. 191-199.
 8. Мельник Н. Г. Казковий образ москаля : соціально-психологічні параметри. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Українознавство. Збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України) : НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 105-114.
 9. Мельник Н. Г. Роман М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» як фольклорний метатекст. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, Вип. 14. С. 198-207.
 10. Мельник Н. Українська рекрутська пісня : концепт смерть крізь призму ідей І. Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020.Вип. XVІІ. С. 177-
 11. Мельник Н. Г. Сучасні народні твори про москалів: мж фольклорною та постфольклорною свідомістю. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, Вип. 15. С. 119-135.
 12. Melnik N. Ukrainian Folk Prose: Survey of Modern Social Actuals. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Volume 557. 62-67. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957106

 Член журі регіонального етапу VIII Всеукраїнської олімпіади з української мови, XVIII Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка серед студентів ВНЗ І–ІІ р. а. Північного регіону м. Кривий Ріг (2017 р.) .

Член журі Х Всеукраїнської олімпіади з української мови, ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка серед студентів ЗВО І-ІІ р. а. Північного регіону м. Кривий Ріг (2019 р.).

Член журі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика і Міжнародного конкурсу студентської творчості ім. Т. Шевченка. (2020 р.).

Член журі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика і Міжнародного конкурсу студентської творчості ім. Т. Шевченка. (2021 р.).

Учене звання – доцент. 

Педагогічний стаж – 30 років.

 

  

Дмитренко Вікторія Ігорівна

доктор філологічних наук, професор

фото

У 1991 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут  ім. Т. Г. Шевченка (нині ДЗ «Луганський національний університет») за спеціальністю «Українська мова і література». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у 1997 році з теми «Б.Д. Антоненко-Давидович в літературному процесі 20–30 рр. ХХ століття». У 2010 році захистила докторську дисертацію «Творчість митців об’єднання «Ланка»-МАРС: аспекти перцепції і рецепції». З 1994 по 2015 рік працювала в Луганському державному педагогічному інституті  ім. Т. Г. Шевченка  на посадах асистента (1994 – 1997), доцента (1997–2011), заступника декана з виховної роботи (1998–2002), професора (2010–2015), завідувача кафедри (2011–2015). Атестат професора кафедри теорії літератури та компаративістики отримала у 2011 році.

Викладає дисципліни: «Новітні тенденції розвитку сучасних української та зарубіжної літератур», «Методика навчання української літератури», «Методика викладання української мови та літератури у профільній школі», «Історія зарубіжної літератури (Античність)», «Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття)», «Історія українського мистецтва».

З 2015 року працює в Криворізькому державному педагогічному університеті, обіймає посаду професора кафедри української та зарубіжної літератур.

Має понад 120 наукових і науково-методичних публікацій з української і зарубіжної літератур, а також порівняльного літературознавства, у тому числі 1 монографія «Літературний дискурс «Ланки»-МАРСу першої третини ХХ століття», методичні рекомендації і посібники, стаття видана в періодичному виданні КНР китайською мовою, стаття у журналі, що входить до бази даних Web of Science.

Коло наукових інтересів – історія української і зарубіжної літератур ХХ–ХХІ  століття, компаративістика, методологія і методика викладання літератури у вищих і середніх навчальних закладах України. 

Під керівництвом В. Дмитренко захищено 5 кандидатських дисертацій (Жижченко Л. Б. «Жанрова специфіка повістей Ольги Кобилянської» (2012), Зайцева А. В. «Творчість Олени Пчілки: жанрово-стильові та ідейні домінанти» (2014), Дубініна В. О. «Проза Бориса Тенети: жанрово-стильові особливості» (2014), Заєць Г. В. «Творчість Володимира Ярошенка: проблематика, поетика» (2018), Хайруліна Н. Ф. «Художня модель «життя-ярмарок» в українській та англійській літературах: поетика й семіотика» (2020) Також вона є консультантом докторської дисертації Крижановської О.О. «Художньо-естетичні домінанти літературних груп «Ланка»-МАРС та «Серапіонові брати»» (2021).

Інформація про підвищення кваліфікації:

1. Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Термін з 02.2019 по 21.06.2019 р. Обсяг 108 год. 3,6 кредитів EKTC. Сертифікат ІТ № 40787802/17-19.

2. Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі (Італія), науково-педагогічне стажування за фахом «Філологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин). Тема: «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика». Термін з 16 листопада по 28 грудня 2020. Сертифікат № FSI-162806-CaF від 28.12.2020.

Основні публікації:

1. Дмитренко В. І. Європейська зорієнтованість письменників «Ланки»-МАРСУ в контексті літературної дискусії 1925–1928 рр. Літератури світу : поетика ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2017. Вип. 9. С. 96–106.

2. Дмитренко В. І. Естетичні канони й особистості : проблема «зворотнього зв’язку» митців об’єднання «Ланка»-МАРС Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018. Вип. 67. Ч. ІІІ. С. 18–25.

3. Дмитренко В. І. Концепт „мистецтво” в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки : збірник наукових праць. Старобільськ-Полтава : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2018. № 5 (10) квітень 2018. С. 16–23.

4. Дмитренко В. І. Реалії 2020 року через призму рецепції роману Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки : зб. наук. праць / за ред. С. О. Шеховцової. Старобільськ-Полтава : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2020. № 3 (334), травень 2020. С. 157–163.

5. Дмитренко В. І. Художня експлікація креативності в українських соціально-побутових казках. Науковий вісник гуманітарного університету. Серія : Філологія. Випуск 46.Том 3.Видавничий дім «Гельветика» 2020 р. С. 57–60.

6. Dmytrenko V., Shekhavtsova S., Byndas О., The Specificity of Using Modern Songs in Teaching English to First-Year Students at Ukrainian Universities Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context November 2020. Pp.194–204.

7. Дмитренко В. І. Рецепція Сходу у творчості Пантелеймона Куліша. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2020. Вип. 14. С. 191–197.

8. Дмитренко В.І. Сучасні проекції української теми у творчості О. Купріна Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2021. № 3 (341). С. 134–141.

9. Дмитренко В.І. Рецепція творчості М. Сервантеса в науковому й художньому дискурсі І. Франка. Закарпатські філологічні студії 2021 р. Випуск 15. С. 263–267.

10. Дмитренко В. І. Архетип «Тінь» у романі Олеся Ульяненка «Сталінка». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. 2021. № 1 (94) С. 6–15.

11. Дмитренко В. І. Архетип дому в романi Галини Вдовиченко «Марiупольський процес».

Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть. Випуск 15. Кривий Ріг, 2021. С. 147–160.

12. Дмитренко В. І., Жижченко Л. Б. Специфіка репрезентації долі митця в умовах несвободи за повістю Бориса Тенети «Винахідник». Actual space of philology. Editors: Olena Kolhan, Nataliia Ovcharenko, Józef Kaczmarek jr. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. Р. 202–211.

13. Dmytrenko V. Khairulina N. Semiotics of Ukrainian and English intellectual novels in «man ia a commodity» context. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. № 2 (350) (2022): С. 69–76.

14. Dmytrenko, V., Khairulina N. (2022). Application of semiotic analysis in modern literary criticism (theoretical discourse). Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc09-01), 104–107.

Голова журі І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України / наукові відділення мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики/ у 2021, 2022 роках.

Член журі І міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства секції «Літературна творчість» «Проба пера», 2021 рік.

Викладає дисципліни: «Новітні тенденції розвитку сучасних української та зарубіжної літератур», «Методика навчання української літератури», «Методика викладання української мови та літератури у профільній школі», «Українознавство».

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж  –     32 р.

 

Журба Світлана Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент

2ЖурбаУ 1988 році закінчила Чортківське педагогічне училище зі спеціальності «Вчитель початкових класів». З 1988 по 1990 рік працювала вчителем української мови і літератури СШ №6 м. Тернівки Дніпропетровської області. Закінчила філологічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту (1994 р.) зі спеціальності «Вчитель української мови і літератури». 

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1994 року. З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі історії української літератури Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Кандидатську дисертацію на тему «Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття» захистила в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (1999 р.). Спеціальність – «українська література». З 1998 по 2000 рік працювала старшим викладачем кафедри української літератури Криворізького державного педагогічного університету. З 2001 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

Має понад 90 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 монографія,  методичні рекомендації і посібники. Сфера наукових інтересів: поетика української та зарубіжної літератур ХХ–ХХІ  століття, компаративістика, текстологія.

Читає  курси: «Історія української літератури к. ХІХ- поч. ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури І половина ХХ століття», "Українознавство"; лекційний курс "Методика навчання зарубіжної літератури"; для студентів факультету іноземних мов курс "Історія української літератури".

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 27 років.

 

Ковпік Світлана Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Ковпік С У 2001 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, одержала кваліфікацію «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури» та отримала диплом з відзнакою. На кафедрі української та світової літератур Криворізького  педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" працює з 2001 року, розпочала трудову діяльність асистентом кафедри української літератури, 2006 році – доцент цієї ж кафедри, 2011 року – професор кафедри української та світової літератур, з 2012 по 2015 рр. в. о. завідувача кафедри російської філології та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2004 рр. навчалась в аспірантурі Криворізького державного педагогічного інституту, з 2008 по 2011 р. в докторантурі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор О. А. Галич. З жовтня 2012 р. й донині професор кафедри української та світової літератур.

Тема кандидатської дисертації: «Драматургія Пантелеймона Куліша: проблематика, жанровий діапазон, духовний вимір», рік захисту 2005, у Спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету, за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Тема докторської дисертації: «Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття», рік захисту 2011, у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зі спеціальностей: 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література.

15.12.2015 р. присуджено вчене звання професора кафедри української та світової літератур.

Головний редактор збірника наукових праць «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», котрий затверджений як фахове видання з філологічних наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793.

Основний напрям наукових досліджень: поетика твору літератури, поетика густативів, духовність твору літератури, українознавство.

Нагороджена почесною грамотою Дзержинської районної ради у місті Кривий Ріг за «високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток вітчизняної освітньо-наукової галузі» травень 2012 року.

Загальна кількість друкованих праць: 126, з них за останні 5 років – 65.

Викладає навчальні дисципліни "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Історія української літератури (до ХІХ століття)": для студентів факультету іноземних мов "Історія української літератури до ХХ ст."; дисципліни за вибором: "Літературна творчість, сторітеллінг та копірайтинг" та "Психопоетика творів сучасної української літератури".

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж – 20 років.

Коломієць Наталя Євгенівна

кандидат філологічних наук, доцент

174У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова та література».

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999   року. У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Соціально-психологічні аспекти особистості та художні форми їх вираження у творчості Б.  Д.  Грінченка (на матеріалі поезії та малої прози)», зі спеціальності 10.01.01 українська література.

Досліджує художній світ української та зарубіжної прози ХІХ – ХХ ст., опубліковала понад 80 наукових розвідок з історії української та зарубіжної літератур, методики викладання дисциплін філологічного напряму в українських та зарубіжних виданнях. За останні п’ять років вийшли друком двадцять дві публікації, у тому числі чотири навчально-методичні посібники.

Викладає дисципліни  «Історія зарубіжної літератури І пол. ХІХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.», «Методика навчання зарубіжної літератури», "Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст.", "Українознавство". З 2003 року й донині працює доцентом кафедри української та зарубіжної літератур.

 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 23 років.

 

Онікієнко Інна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

783

Закінчила у 1991 році Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «українська мова та література». По закінченні аспірантури у 1997 захистила дисертацію на тему: «Філософсько-естетичні мотиви творчості українських поетів-дисидентів». Опублікувала понад 65 наукових та навчально-методичних статей. 

Досліджує: стильовий розвиток української літератури ХХ ст.; філософсько-естетичні мотиви лірики українських поетів-дисидентів; поетичний модернізм; стильовий розвиток сучасної української літератури.

На кафедрі  української та зарубіжної літератур Криворізького  державного педагогічного  університету працює з 1992  року. Викладає дисципліни  «Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст.", "Історія української літератури 60-90 рр. ХХ ст.", «Українознавство»; для студентів факультету іноземних мов «Історія української літератури ХХ ст.», 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж –  30  років.

 

Яременко Наталя Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

F2cZ ADgEXsУ 1989 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». Працювала вчителем української мови та літератури в Криворізькій загальноосвітній школі №26.

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999 року. У 2004 році захистила дисертацію на тему: «Проза Ю.  Яновського, О. Довженка, О. Гончара середини ХХ століття: інтенсифікація образності засобом повтору», зі спеціальності: 10.01.01 українська література.

Досліджує поетику прози ХХ століття, опублікувала понад 60 наукових статей, співавтор навчального посібника «Історія зарубіжної літератури. Епоха Середніх віків та Відродження», виданого у 2013 році (рекомендований Міністерством освіти і науки України (№1/11 – 12504 від 2.08.2013р.).

У квітні 2014 пройшла стажування в Університеті Інформатики та мистецтв (WSIiU), м. Лодзь, Польща (“Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”).

Викладає дисципліни «Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя. Відродження)», «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століть», «Історія зарубіжної літератури 40-50-х років ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури другої  половини ХХ століття», «Історія української літератури 40-50-х років ХХ століття», "Методика навчання української літератури".

З 2004 року й донині працює доцентом кафедри української тазарубіжної літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 27 років.

326
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30