Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

Із 2011 по 2021 рр. кафедра української та зарубіжної літератур працювала над комплексною науково-дослідної темою «Поетика художнього твору». У фокусі дослідницьких інтересів науковців були: вивчення проблем теоретичної, практичної та історичної  поетики твору художньої літератури. Значна увага приділялася аналізу поетики фольклору. Це дало можливість не лише глибоко дослідити художні твори української та зарубіжної літератур у єдності змісту та форми, але й прослідкувати синтагматично-парадигматичні та компаративні зв’язки між текстами, авторами, епохами тощо.

    Результати дослідницької роботи над кафедральною темою відображено у ряді монографій (Ковпік С. І. Основні складові поетики української драматургії  І половини ХІХ століття, 2011 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалах творів української прози ХІХ ст., 2014 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози, 2018 р.; Мельник Н. Г. Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси, 2018 р.) та літературознавчих статей.

    На засіданні кафедри від 31 жовтня 2016 року заслухано звіт про виконання науково-дослідної теми кафедри, підведено підсумки та визначено перспективи подальшої роботи.

    Враховуючи перспективність наукового напрямку дослідження поетики художнього твору, вирішено продовжити термін виконання науково-дослідної теми кафедри з 2017 по 2021 рік.

Зважаючи на актуальні виклики сьогодення, провідні наукові напрямки гуманітаристики, з 2022 року кафедра української та зарубіжної літератур розпочала роботу над новою науково-дослідною темою: «Імагологічний дискурс літератур світу».

Літературна імагологія передбачає глибоке осмислення особливостей вираження національної картини світу, культурної самобутності через літературну образність, зокрема, літературні етнобрази.

Це сучасний перспективний науковий напрямок, котрий враховує здобутки етнографії, етнопсихології, антропології культури, соціології тощо, який передбачає вивчення специфіки національних дискурсів, їх «прочитання і перепрочитання» крізь призму національної ідентичності.

20142

PXL 20210524 131024064

 

 

Витяг із протоколу Вченої ради

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ШЛЯХ ОСМИСЛЕННЯ

ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОСТОРУ

(досвід наукової діяльності кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету)

    Кафедра української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету розпочала свою діяльність у 1982 році як кафедра української літератури у складі кафедри російської, української та зарубіжної літератури, яку очолювала кандидат філологічних наук С. С. Іванченко.  Як окрема структурна одиниця факультету та вишу кафедра української літератури працювала з 1989 р. під керівництвом доктора філологічних наук, професора А. В. Козлова. Із 1996 р. по 2001 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, професор Л. Б. Стрюк. Із 2001 р. по 2005 р. на посаді завідувача кафедри – професор Козлов А. В. Із 2005 р. й донині кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент Н. Г. Мельник. У 2007 р. кафедру української літератури було перейменовано на кафедру української та світової літератур, що дало можливість розширити обрії науково-дослідної та навчально-методичної діяльності. Науково-педагогічний склад кафедри загалом сформований із випускників факультету української філології, які здобували наукові ступені в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Дніпропетровського державного університету ім. Олеся Гончара, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Інституту літератури НАН України і мають великий досвід роботи у виші.

  Силами викладачів та студентів у 1990 р. при кафедрі створено музей «Літературно-мистецьке Криворіжжя», який не лише знайомить із етнографічною та літературною експозиціями, а й є центром культурно-просвітницької роботи в Кривому Розі. Музей «Літературно-мистецьке Криворіжжя» – це також база для навчальної, методичної та наукової роботи студентів, викладачів, учителів, вихователів і школярів міста й області. Загальна кількість експонатів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання – 12287.

    Від часу своєї появи кафедра системно досліджує актуальні літературознавчі проблеми, що виявилося в її плідній науковій роботі. Так, протягом своєї діяльності працівники кафедри зверталися до дослідження комплексних тем «Аналіз твору літератури», «Духовність літератури». За  результатами цієї роботи сформульовано оригінальну концепцію духовності твору літератури, апробовану на десятках конференцій та симпозіумів різних рівнів. Основні положення й висновки опубліковані в ряді монографій (Стрюк Л. Б. Етнологія України в пісенному слові, 2001 р.; Ковпік С. І. Духовність драматургії  Пантелеймона Куліша, 2004 р.; Козлов А. В. Духовність як літературознавча категорія, 2005 р.) та низці різноаспектних  літературознавчих статей.

   Із 2001 р. по 2010 р. кафедрою було проведено 10 Міжнародних науково-теоретичних конференцій «Українська література: духовність і ментальність», за результатами роботи яких видано 10 випусків збірника наукових праць «Література. Фольклор. Проблеми поетики».

     У 2011 р. кафедра обрала новий перспективний напрямок наукової роботи. Сьогодні комплексна науково-дослідна тема кафедри – «Поетика художнього твору», що дозволило розширити обрії наукових пошуків. У сфері дослідницьких інтересів науковців – вивчення проблем теоретичної, практичної та історичної  поетики твору художньої літератури. Значна увага приділяється аналізу поетики фольклору. Зазначені підходи дають можливість не лише більш детально розглядати художні твори української та зарубіжної літератур у єдності змісту та форми, але й прослідкувати синтагматично-парадигматичні та компаративні зв’язки між текстами, авторами, епохами тощо.

    Результати дослідницької роботи над кафедральною темою відображено у ряді монографій (Ковпік С. І. Основні складові поетики української драматургії  І половини ХІХ століття, 2011 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалах творів української прози ХІХ ст., 2014 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози, 2018 р.; Мельник Н. Г. Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси, 2018 р.) та літературознавчих статей.

    На засіданні кафедри від 31 жовтня 2016 року заслухано звіт про виконання науково-дослідної теми кафедри, підведено підсумки та визначено перспективи подальшої роботи.

    Враховуючи перспективність наукового напрямку дослідження поетики художнього твору, вирішено продовжити термін виконання науково-дослідної теми кафедри з 2017 по2021 рік.

    Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» від 10 листопада 2016 року (Протокол № 4) затверджено комплексну кафедральну науково-дослідницьку тему «Поетика художнього твору» на 2017-2021 рр.(Керівник – доктор філологічних наук, професор Ковпік Світлана Іванівна.)

    Науково-дослідний доробок кафедри української та зарубіжної літератур репрезентовано в книзі «Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції» (2019).

     У цьому виданні представлено наукові досягнення ряду вчених – керівників наукових шкіл у галузі педагогіки, медицини, мистецтва, юриспруденції, авторські концепції у галузі гуманітарних, зокрема освітніх наук, авторські системи і проекти освітньої практики.

PXL 20210524 123007012

 

   Дослідження поетики художнього твору, на думку науковців кафедри, є універсальним шляхом осмислення літературного простору. Досвід наукової діяльності кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету в цьому напрямку заслуговує на особливу увагу.

   За вагомий внесок у розвиток наукової сфери України кафедру української та світової літератур нагороджено дипломом Національної академії педагогічних наук України.

PXL 20210524 123116245

15825

   6 квітня 2021 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася важлива подія: презентація наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука і освіта» (серія філологічна XVII випуск; серія історична XVI випуск). До участі в презентації як автори актуальних досліджень у філології, були запрошені науковці кафедри української та зарубіжної літератур Наталя Мельник та Інна Онікієнко, які підтримують тривалі й міцні дружні зв’язки з кафедрою історії української літератури та компаративістики названого закладу. До виступу із презентацією свого дослідження також був запрошений доцент кафедри української мови Микола Вербовий.

IMG ccd5009864a0d877b19ea7dbf27e6590 V

 

IMG f17f29d0ef8ab91c5dde0915c2b85774 V

   Із вітальним словом до учасників презентації звернулися доктор фізико-математичних наук, професор, проректор із наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван Конет та доктор історичних наук, професор Олександр Завальнюк. Доповідачі розповіли про історію народження та перспективи розвитку наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука і освіта», окреслили проблемно-тематичну парадигму його досліджень. Модератором презентації став доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Олег Рарицький.

IMG 0b1e97569669209dd878637a9095cd13 V

   Отже, наукова міжкафедральна співпраця триває!

 

15213

 

Програма секційного засідання звітної наукової конференції викладачів

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» (2021)


 

14732

Наукова діяльність викладачів кафедри (2020 р.) 


 

14135

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ: НОВИНИ

         Наукова робота – один із пріоритетних напрямів кафедри української та світової літератур, яка системно досліджує актуальні проблеми теорії та історії літератури, поетики художнього твору.

        Попри карантинні обмеження, наукова робота викладачів кафедри активно продовжується. Так, у квітні 2020 р. вийшов друком 14 випуск збірника наукових праць «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність».

       Випуск містить традиційні рубрики: «Поетика твору літератури», «Ментальність твору літератури», «Духовність твору літератури», які висвітлюють широкий діапазон наукових пошуків авторів публікацій. Науковці кафедри взяли активну участь у підготовці збірника.

       Загалом у випуску представлено статті 22 авторів. До збірки традиційно долучилися науковці Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Нацiонального унiверситету  водного господарства та природокористування, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Бердянського педагогічного університету, Сумського педагогічного університету імені А. Макаренка.

      Отже, наукова робота кафедри триває!

11688

Наукова діяльність кафедри за 2019 р.

 

        У 2019 ро викладачі кафедри української та світової літератур взяли активну участь у наукових конференціях Міжнародного (5) та Всеукраїнського (2) рівнів.

Міжнародні конференції

 • Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», м.  Дніпро, 29-30 березня 2019 р. (Коломієць Н. Є., Яременко Н. В.).
 • Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії», Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 5-6 квітня 2019 року (Журба С. С.).
 • Х Міжнародний Конгрес іспаністів в Україні «X Congreco de Hispanistas de Ucrania (20-21 вересня 2019 року), м. Київ Національний університет імені Тараса Шевченка
 • Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика сучасної науки та освіти», м.  Дніпро, 29-30 листопада 2019 р. (Коломієць Н. Є.).
 • ХМіжнародний теоретико-методологічний семінар та VIІМіжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень», м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 10-11 травня 2019 р (Коломієць Н. Є.).

Всеукраїнські конференції

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології Старобільськ–Полтава; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 23 квітня 2019 р. (Дмитренко В. І.).
 • ІІ Всеукраїнська науково- теоретична конференція«Харчові традиції – ментальний код нації: мова, література, історія культури», м. Одеса, 10-11 жовтня 2019 р. (Ковпік С. І., Мельник Н. Г.).

    У 2019 р. науковці кафедри підготували відгуки на дисертації (2) та автореферати (4):

 • Журба С. С. – відзив на дисертацію Чуя Андрія Валерійовича «Українська любовна лірика початку ХХ століття: фольклорні інтенції модерного тексту». – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук : 10.01.01 – українська література.
 • Дмитренко В. І. – відзив на дисертацію Фірман Ольги Ярославівни «Жанрово-стильові особливості прози Наталени Королевої». – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук : 10.01.01 – українська література.
 • Журба С. С. – відзив на автореферат дисертації Літвинчук Таїси Вікторівни «Топос середньовічного міста в українській прозі другої половини ХХ століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко)». – Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.01.01 – українська література.
 • Ковпік С. І. – відзив на автореферат дисертації Айзенбарт Л. М. Концепт галицького літературного пограниччя (на матеріалі малої прози М. Яцкова, Й. Рота, Б. Шульца), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.
 • Ковпік С. І. – відзив на автореферат дисертації Чуб В. П. Поетика романної прози Антуана Володіна. Спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • Ковпік С. І. – відзив на автореферат дисертації Підопригори С. В. Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: «неможлива» література, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 українська література та 10.01.06 – теорія літератури.

У 2019 р. науковці кафедри стали рецензентами 2 монографій та 1 посібника:

 • Ковпік С. І. – рецензент монографії Бакум З. П., Пальчикової О. О., Костюк С.С. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід : монографія. Кривий Ріг, 2019. 293 с.
 • Ковпік С. І. – рецензент монографії Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт (стилістика, моделі комунікації, запобігання): монографія.2-е видання, доповнене і перероблене. Кривий Ріг, 2019. 185 с.
 • Дмитренко В. І. – рецензент навчального посібника: Кокнова Т. А., Недайнова Т. Б. Стратегія і тактика оформлення лінгвометодичного портфоліо з педагогічної практики: навчальний посібник для іноземних студентів факультету іноземних мов. Старобільськ, 2019. 182 с.

       Ковпік С. І. науковий консультант Варданян М. В., яка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: «Свій-Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі» (28.02.2019).

         Протягом навчального року викладачі кафедри підготували наукові публікації:

Index Copernicus

 • Журба С. «Гра в діалог»: авторська інтенціяв українській прозі 20-х років ХХ століття.Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С.В.,  Вип. 20. С. 114-125.
 • Ковпік С. І. Специфіка емотивного субстрату роману. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2019. Вип.25. С. 85-90.
 • Яременко Н. В., Коломієць Н. Є. Емпауермент-педагогіка як модель гармонізації психокультурних складових архетипу «puer» крізь призму стратегії сталого розвитку. Публічне урядування : збірник. Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. № 4 (19). С. 488-495.

Зарубіжні публікації

 • Журба С. С. Авангардна проза Гео Коляди, Л. Скрипейка, структурна неструктурність текстів. ІХ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” readbox unipress. – Open Publishing LMU, 2019. С. 284-289.
 • Дмитренко В. І. Креативність українсців (на матеріалі соціально-побутових українських казок). ІХ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” readbox unipress. – Open Publishing LMU, 2019. С. 584-590.

Публікації у фахових виданнях

 • Мельник Н. Г. Казковий образ москаля: соціально-психологічні параметри. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Українознавство. Збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України): НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ім.. М.Т. Рильського. С. 105-114.
 • Мельник Н. Г. Свобода і творчість як шлях до пізнання буттєвих смислів (за есеєм Костянтина Москальця «Місяць милування місяцем». Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Вип.13. С. 191-199.
 • Ковпік С. І. Сутність та функції грошей у літературі бароко. Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Вип.13. С. 44-52.
 • Ковпік С. І. Сутність теорії здоров’я та здоров’язберігаючих принципів Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць; за загальною редакцією М.  П.  Карпанюка. Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2019. С. 302-308.
 • Василенко І. М. Маркери андалузької ментальності у поетиці Ф.  Ґ. Лорки. Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Вип.13. С. 93-101.
 • Журба С. С. Роман «Вiльний свiт» Тетяни Белiмової: своєрiднiсть хронотопу. Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Вип.13. С. 24-32.
 • Коломієць Н.Є. Засоби створення атмосфери саспенсу в романі Макса Кідрука«Бот. Гуаякільський парадокс». Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Вип.13. С. 52-59.
 • Яременко Н. В. Настрій тексту як складова ефекту присутності в повісті О. Чупи «Вишня і я». Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Вип.12. С. 150-158.
 • Онікієнко І. М. Полідискурсивність роману Сергія Жадана «Інтернат». Філологічні студії :Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В.,  Вип. 19. С. 77-90.

Публікації в інших виданнях

 • Журба С. С. Модус маски в ігровому просторі української прози 20-х років ХХ століття. Вічність слова. Ювілейний збірник, присвячений 70-річчю від дня народження проф. Миколи Ткачука. Ужгород : TIMPANI, 2019. С. 116-123.
 • Ковпік С. І. Художня візуалізація морської стихії у кіносценарії О. Довженка «Антарктида». ІХ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред..А. О. Новикова, Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка. 2019. С. 25-29.

Стажування / підвищення кваліфікації

 • Дмитренко В. І. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Криворізький державний педагогічний університет (01.10.2018-25.01.2019).
 • Коломієць Н. Є. Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Криворізький державний педагогічний університет (11.02.2019-21.06.2019).
 • Мельник Н. Г. Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Криворізький державний педагогічний університет (11.02.2019-21.06.2019).
 • Журба С. С. Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Криворізький державний педагогічний університет (11.02.2019-21.06.2019).
 • Онікієнко І. М. Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Криворізький державний педагогічний університет (11.02.2019-21.06.2019).

Викладачі кафедри як члени журі

        Мельник Н. Г., Онікієнко І. М. – члени журі Х Всеукраїнської олімпіади з української мови, ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та Х Міжнародний мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг, листопад 2019 р.

 

11687

https://drive.google.com/open?id=1RTSSrnNd4QftG8c1XIQT5xG3Ywm5pCpT

7080

https://drive.google.com/open?id=1PZoGUnbpezIrS-MfUsa5n7xZ9IEr87Kv

7078

ПРОГРАМА

секційного засідання

звітної наукової конференції викладачів

секція «Актуальні проблеми української та світової літератур»

           2018 - 2019 н. р.

Дата: 28 лютого 2019 р.

Початок роботи: 13.30

Аудиторія: 209

 

Голова секції: Мельник Н. Г.

Секретар секції: Щербак С. В.

 

 

П.І.Б.

Доповідачі

(науковий ступінь, вчене звання)

Назва доповіді

1

Василенко І.М.

 

к.ф.н.,

доцент

Фольклорні мотиви у поезії і драматургії Ф. Г. Лорки

2

Онікієнко І. М.

к.ф.н.,

доцент

Відображення філософсько-естетичних засад творчості шістдесятників у поезії Володимира Підпалого.

3

Дмитренко В. І.

д.ф.н.,

професор

Топос Кривого Рогу в романі Альни Власенко «Чужі скарби»

4

Журба С.С.

 

к.ф.н.,

доцент

Йоанна Ягелло «Кава з кардамоном»: психологія підлітка

5

Ковпік С.І.

 

д.ф.н.,

професор

Поетика густативів як концептуальний складник гастрономічного дискурсу сучасної української прози

6

Коломієць Н.Є.

 

к.ф.н.,

доцент

Психологізм роману Макса Кідрука «Зазирни в мої сни»

7

Мельник Н.Г.

 

к.ф.н.,

доцент

Часопростір роману Григорія Гусейнова «Тіні забутого парку» як смислотворчий чинник

 

Семененко Л. М

к.ф.н.,

доцент

Флористичні образи в поезії Миколи Вороного

8

Стрюк Л.Б.

 

к.ф.н.,

професор

Проблема «маленької людини» у цісарській армії в художній інтерпретації Осипа Маковея

9

Щербак С.В.

 

к.ф.н.,

доцент

Українські страви в малих фольклорних жанрах: національна специфіка

10

Яременко Н.В.

 

к.ф.н.,

доцент

Настрій тексту як складова ефекту присутності в повісті О. Чупи «Вишня і Я»

7068
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31