Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

Список наукових та науково-методичних праць

(кафедра фізичної культури та методики її викладання, 2018 р.)

 Методичні матеріали й рекомендації

 1. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 66 с. Обговорено та затверджено на засіданні кафедри фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 16 від 31 січня 2018 року)
 2. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання. – Частина ІІ / Є. В. Кучерган.– Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 79 с.Обговорено та затверджено на засіданні кафедри фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 16 від 31 січня 2018 року).
 3. Марчик В. І. Методи дослідження у фізичному вихованні: методичні рекомендації / В. І. Марчик . – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – 44 с.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2196

Публікація статті в журналі, що входить до НМБ SCOPUS

 1. Кучерган Є. В. Historical educational experience of the beginning the twentieth century in the practice of the modern higher school of Ukraine (Історичний досвід освіти на початку ХХ століття в практиці сучасної вищої школи України) / Є. В. Кучерган // British Educational Research Journal. – 2018. – Volume 44, Issue : 6 (2) – P. 1459–1469. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2139

 Публікація статті в журналі, що входять до Переліку наукових фахових видань

 1. Андріанов Т. В. Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх шкільних учителів в умовах промислового Криворіжжя // Науково-педагогічний журнал Обрій, 2018. – С.
 2. Марчик В. І. Рівень адаптаційного потенціалу першокласників в умовах промислового міста / В. І. Марчик, В. В. Шутко. - Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт»: зб. наук. праць /за ред. О. В. Тимошенка. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97). – С. 330-333.http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2195

 Публікація статті в журналі

 1. Марчик Адаптація молодших школярів в умовах негативного екологічного впливу / В. І. Марчик, В. В. Шутько / Екологічний вісник Криворіжжя: зб. наук. та наук.-метод. праць / гол. ред. Е.О. Евтушенко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – С. 68-70.http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2314

  Участь в роботі науково-практичних конференцій

 1. Андріанов Т. В. Формування усвідомлених знань студентів на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології / Т. В. Андріанов, У. А. Ейвазова // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 5-9.
 2. Василенко В. В. Мотиваційний вибір майбутньої професії / В. В. Василенко, Г. С. Максименко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.26-28.
 3. Карпов Залежність фізичної активності студентів КДПУ від темпераменту / В. І. Карпов, А. В. Калашнікова  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 28-31.
 4. Кучерган Є. В. Методика індивідуалізації фізичних навантажень студентів на основі візуальної діагностики тіла/ Є. В. Кучерган // Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 19 – 20 квітня 2018 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 106–109. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2208
 5. Кучерган Є. В. Ортобіотика як елемент фізичного виховання майбутнього вчителя / Є. В. Кучерган // Педагогіка здоров’я : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 18 – 19 травня 2018 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. – С. 572–575. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2308
 6. Кучерган Є. В. Диференціація самоосвітніх процесів фізичного виховання та їх практична реалізація у програмі самовдосконалення особистості студента / Є. В. Кучерган // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 146–148. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2475
 7. Кучерган Є. В. Біомеханіка Леонардо да Вінчі в теорії та практиці фізичного виховання / Є. В. Кучерган, П. О. Мельничук // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 149–151. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2476
 8. Кучерган Є. В. Вода як частина життєдіяльності людини та практика її вживання / Є. В. Кучерган, О. О. Євангеліст / Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 35-39.
 9. Макаренко Н. Г. Актуальність використання методів і засобів фізичного виховання щодо формування здорового способу життя студентської молоді / Н. Г. Макаренко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 39-44.
 10. Марчик В. І. Здоров’язберігаючі аспекти самореалізації особистості в різних умовах / В.І. Бороденко, В.М. Шабля // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : V Міжн. наук.-практ. онл.-конф. (Слов’янськ, Україна, 20 березня 2018 р.) : збірник статей за матеріалами у 2 томах / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018. – Т. 1. – С. 238-242.http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2304
 11. Марчик В. І. Комунікативні здібності як показник соціального здоров’я у студентів різних спеціальностей / В. І. Марчик, С. В. Переверзєва / Педагогіка здоров’я : VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 травня 2018 року) : зб. наукр. праць / за заг. ред.. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 231-233. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2305
 12. Вплив спорту на фізичну працездатність першокурсників / В. І. Марчик, С. В. Переверзєва, Т. А. Дроннікова, Е.О. Кайда // Адаптаційні можливості дітей та молоді: ХІІ міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.) : збірник статей за матеріалами конф. / гол. ред. А. Босенко. – Одеса : ПННУ ім. К. Д. Ушинського, 2018. – Ч. 2. – С. 158-161. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2514
 13. Марчик В. І. Формування світогляду здорового способу життя майбутніх педагогів за різними спеціальностями / В. І. Марчик, С. В. Переверзєва, Т. Дроннікова // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи :матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 7 листопада 2018 р. [гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – С. 65-67.
 14. Марчик В. І. Компоненти здоров’я першокурсників ЗВО в цілісній моделі / В. І. Марчик // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.44-47.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2849

 1. Мінжоріна І. Л. Мотивація занять фітнес-аеробікою студенток КДПУ / І. Л. Мінжоріна, П. А. Бережна  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 52-54.
 2. Мінжоріна І. Л. Фізичне самовдосконалення студентів КДПУ / І. Л. Мінжоріна. Є. В.Дядєчкіна  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 52-54.
 3. Переверзєва С. В. Експрес-дієти швидкого схуднення / С. В. Переверзєва, Т. С. Стопкань // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 62-64.
 4. Письменний О. М. Сучасний стан фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку / О. М. Письменний, А. С. Ярошенко  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 69-73.
 5. Поліщук С.В. Стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді / С. В. Поліщук // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 73-80.
 6. Пустильник О. С. Технології оздоровчого спрямування у змісті підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей / О. С. Пустильник // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи :матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 7 листопада 2018 р. [гол. ред. Л.М.Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – С. 187-189.
 7. Пустильник О. С. Валеологічні основи здорового способу життя молоді в закладах освіти / О. С. Пустильник, О. В. Ковтуненко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 90-93.
 8. Рудь І.С. Взаємозв’язок занять з фізичної культури і здорового способу життя / І. С. Рудь // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 94-95.
 9. Терещенко О. П. Стан фізичного здоров’я студентів факультету іноземних мов криворізького державного педагогічного університету / О. П. Терещенко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 109-111.
 10. Шутько В. В. Уміння практичного застосування теоретичних знань / В. В. Шутько, Д. М. Дяченко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 116-118.

Участь студентів у наукових конференціях

 1. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Херсон, 22-23 березня 2018 року): - 6 робіт (1.Буян М., ГОЕ-17, кер. Макаренко Н. Г.; 2. Шульга К., ХІ-16, кер. Мінжоріна І. Л.; 3. Прігова К., Пріходченко К. –ФК-17, кер. Марчик В.І.; 4. Іванова Є., Жук В., Грибков В., ФК-17, кер. Шутько В.В.; 5. Горшкова О., 6. Пшеничка Д. ФУФ-16, кер. Пустильник О.С.).
 2. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : V Міжн. наук.-практ. онл.-конф. (Слов’янськ, Україна, 20 березня 2018 р.) – 1 робота (Троян Д. І. ФУФ-16, кер. Пустильник О. С.).
 3. Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.): 1 робота (П. О. Мельничук, кер. Кучерган Є. В.).
 4. Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління : наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року): 20 робіт (із них 9 одноосібно) (1. Ейвазова У. А., Пф, 2 курс, кер. Андріанов Т. В.), (2. Максименко Г. С., ДТО, 1 курс, кер. Василенко В. В.), (3. Калашнікова А. В., ДТО, 1 курс, кер. Карпов В. І.), (4. Бубенцова К. О., 5. Бережна П. А., 6. Дядєчкіна Є. В., 7. Сьомка Є. О., ГТІ, 1 курс, кер. Мінжоріна І. Л.); (8. Барташевська С. Л., магіст ДТО; 9. Мельник О. О., ЗФК-18; 10. Модей А. О., ФК-18; 11. Прігова К. О., ФК-17; 12. Федоренко А. Ю., магіст., ПНФ., кер. Марчик  В. І.); (13, 14 Стопкань Т. С., ФМФ, 2 курс, кер. Переверзєва С. В.); (15. Євангеліст О. О., маг. ПрФ, кер. Кучерган Є. В.), (16. Ярошенко А. С., ППФ, 3 курс, 17. Мельник О.О., 2 курс ППФ, кер. Письменний О. М.); (18. Пунтус М. О., ППФ, ППФ, 19. Ковтуненко В. О., ФУФ, 2 курс, кер. Пустильник О. С.); (20. Дяченко Д. М., ФК-18, кер. Шутько В. В.).
 5. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: І тур XІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (Херсон, 13 грудня 2018 року): 8 робіт (1. Одейчук В., Одейчук В., ФК-18, 2. Модей А. ФК-18, кер. Марчик В.І.), (3. Бережна П., 1 курс ГТІ, 4. Калашнікова А., 1 курс ДТО, 5. м, 6. Сьомка Є., 1 курс ГТІ, 7. Максименко Г., 1 курс ДТО, Бубенцова К. , 1 курс ГТІ, кер Мінжоріна І.Л.)

 

 

 

Кучерган Є. В. Прес-центр КДПУ ведення блогу з розробки методичних матеріалів здоров’язберігаючого напрямку:

«Інтегрована система фізичної культури – запорука професійного здоров’я вчителя»; https://kdpu.edu.ua/blogs/2017/10/27/integrovana-systema-fizychnoyi-kultury-zaporuka-profesijnogo-zdorov-ya-vchytelya/#more-24

«Рухова активність і її користь»; https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/01/30/ruhova-aktyvnist-i-yiyi-koryst/#more-130

«Правильне раціональне харчування та вживання води для нормального функціонування організму впродовж робочого дня»

https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/04/03/pravylne-ratsionalne-harchuvannya-ta-vzhyvannya-vody-dlya-normalynogo-funktsionuvannya-organizmu-vprodovzh-robochogo-dnya/#more-291

6533
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31