Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

Підсумкова атестація для магістрів, які навчаються за освітньою програмою "Філологія. Переклад (перша - англійська)" відбувається у формі захисту кваліфікаційної роботи. 

Методичні рекомендації до написання кфаліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

20151

ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ

Екзаменаційний білет містить чотири питання:

 1. Письмове завдання
 2. Завдання на послідовний переклад
 3. Власне висловлювання
 4. Теоретичне питання з теорії перекладу

На підготовку відповідей письмове завдання надається до 30 хвилин, на підготовку до усної відповіді (завдання 3 і 4) до 40 хвилин. Під час підготовки заборонено користуватися додатковими джерелами інформації та сторонньою допомогою. У разі виявлення спроб їхнього використання виставляється оцінка «незадовільно». Під час відповіді студент може використовувати власні нотатки (на спеціальному бланку із печаткою), які також слугують свідченням успішної підготовки.

Перше завдання білета пов’язане з теоретичними аспектами мов, що вивчаються, передбачає письмову відповідь і включає питання з таких дисциплін: порівняльна граматика, порівняльна лексикологія, порівняльна стилістика. 

Порівняльна граматика

1. Contrastive grammar and its basic notions.

2. The Noun in English and Ukrainian.

3. The Adjective in English and Ukrainian.

4. The Pronoun in English and Ukrainian.

5. The Article in English and its Equivalents in Ukrainian.

6. The Verb in English and Ukrainian.

7. The Verbals in English and Ukrainian.

8. The Adverb and Stative in English and Ukrainian.

9. The Functional Parts of Speech in English and Ukrainian.

10. Pragmatic types of sentences in English and Ukrainian.

Порівняльна лексикологія

1. Contrastive lexicology as a branch of linguistics and its basic units.

2. The etymological structure of English vocabulary.

3. Borrowings. Reasons, assimilation, types of borrowings.

4. Word-formation in English and Ukrainian.

5. Polysemy.

6. Homonyms.

7. Synonyms.

8. Antonyms.

9. Bookish words, stylistically neutral words, and colloquial words.

10. Phraseological units in English and Ukrainian. Classification of Phraseological Units.

Порівняльна стилістика

1. Stylistics as a branch of linguistics and its basic notions.

2. Functional styles in English and Ukrainian.

3. Belles letter style in English and Ukrainian.

4. Informative style in English and Ukrainian.

5. Publicist style in English and Ukrainian.

6. Phonostylistics. Phonetic expressive means and stylistic devices.

7. Stylistic syntax and its main figures.

8. Stylistic lexicology.

9. Stylistic semasiology.

10. Indiviadual style of an author.

Друге завдання білета передбачає послідовний письмовий переклад англомовного аудіомедіального тексту тривалістю 2–3 хвилини українською мовою. Це завдання білета забезпечує перевірку перекладацьких навичок і словникового запасу студента, його фонетичну, граматичну та комунікативну компетенції.

Третє завдання у білеті має на меті визначення мовленнєвої компетентності здобувача вищої освіти. Студенту пропонується представити власне висловлювання на одну із тем, що вивчалися протягом чотирьох років. Встановлюється ліміт в часі – три хвилини, за які здобувач вищої освіти повинен максимально повно розкрити тему, демонструючи набутий лексико-фразеологічний мінімум і дотримуючись правил граматики англійської мови. Екзаменатор може ставити додаткові, уточнювальні запитання. 

Перелік тем для власного висловлювання

 1. Generation gap: how to get along with parents?
 2. Pluses and minuses of being of a would-be translator: did your entrance expectations come true?
 3. The role of translators in the age of digital technologies.
 4. The house of my dream.
 5. Traditional Ukrainian cuisine.
 6. Controversial aspects of the British authentic cuisine.
 7. American cuisine as a global one. Food and recipes. 
 8. Pros and cons of vegetarianism.
 9. The key British educational establishments. 
 10. American universities and students’ life.
 11.  The main Ukrainain universities.The problems of the Ukrainian higher education.
 12. Geographical position of Ukraine.
 13. Geographical position of the United Kingdom.
 14. Geographical features of the USA.
 15. London as the capital of the Great Britain.
 16. Washington, DC, and other American cities. 
 17. Kyiv is the capital of Ukraine.
 18. Kryvyi Rih is our native city.
 19. Books in the age of information resources.
 20. The specificity of the English weather.
 21. Global climate problems.
 22. The role of fashion in modern life.
 23. Ways of travelling: your choice and reasoning.
 24. COVID-19: symptoms and therapy.
 25. Advantages and disadvantages of on-line education in coronavirus time.

Четверте завдання білета має на меті оцінку рівня набутих знань з теорії перекладу. Студент має дати усну розгорнуту відповідь на одне із запитань:

 1. Об’єкт і предмет дослідження перекладу. Значення перекладу в сучасному суспільстві. 
 2. Теорія перекладу й споріднені науки. Національне забарвлення мов оригіналу і перекладу. 
 3. Фахові мови. Термінологічні аспекти перекладу. 
 4. Моделі перекладу як творчого процесу. 
 5. Рівні та одиниці перекладу. Способи та прийоми перекладу. 
 6. Еквівалентність та розуміння перекладу як творчого процесу. Поняття якості перекладу та редагування. Колективний переклад.
 7. Засоби досягнення адекватного перекладу. Помилки, які виникають у процесі передачі змісту оригіналу.
 8. Оригінал як текст, висловлювання, дискурс, фрейм, інформація, концепція, процес, естетичність, об’єкт перекладу. 
 9. Теорії та підходи до перекладу. Лінгвістична теорія перекладу. Системні теорії перекладу. Функціоналістські підходи до перекладу.
 10. Порівняльні підходи до перекладу. Інтерпретативний підхід. Культурологічний та ідеологічний підходи до перекладу. 
 11. Технологічні підходи до перекладу. Можливості та перспективи машинного перекладу. Автоматизований переклад. 
 12. Переклад на різних рівнях мови. Формально точний, адекватний, буквальний, вільний переклад. 
 13. Фонетичні труднощі перекладу. Основні відмінності між фонетичним складом англійської та української мов. 
 14. Лексичні труднощі перекладу. Слова в суспільстві та особливості їх перекладу. 
 15. Безеквівалентна лексика та способи її відтворення. Природа лексичної безеквівалентності. «Лексичні пастки» та способи їх уникнення. 
 16. Граматичні особливості перекладу. Морфологічні труднощі перекладу. Синтаксичні труднощі перекладу.
 17. Стилістика і переклад. Мовне оформлення тексту перекладу (мовна норма, узус, смислова структура тексту). Перекладознавчий аналіз тексту.
 18. Стилістичні і прагматичні особливості формування англійського речення при перекладі з української мови. 
 19. Індивідуально-стильові труднощі перекладу. Індивідуальний стиль і переклад. Індивідуальний стиль перекладача і адекватність. 
 20. Функціонально-стильові труднощі перекладу. Функціональні стилі і переклад. 
 21. Загальні особливості видів перекладу (інформативний, художній переклади). Офіційно-діловий стиль та переклад. 
 22. Науковий, технічний стилі та переклад. Публіцистичний стиль та переклад.
 23. Військовий переклад. Політичний переклад. Юридичний переклад. Релігійний переклад. 
 24. Побутовий стиль та переклад. Художній стиль та переклад. 
 25. Медичний письмовий та усний переклад. 

Програма атестації "Комплексний екзамен з першої мови мови та теорії і практики перекладу"

19865

Спеціальність: 014.025 Середня освіта (Російська мова і література) додаткова спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Російська мова

Російська література

Методика викладання література

Методика викладання російської мови

14896

Вибіркові дисципліни практичної підготовки (Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури, переклад включно):

 ІІ КУРС

Сучасні інформаційні технології для перекладачів /Основи наукових досліджень у перекладознавстві

Лінгвокраїнознавство країн першої мови / Лінгвокраїнознавство країн другої мови

 ІІІ КУРС

Психологія / Переклад ділового мовлення

Термінологія першої мови / Дипломатичний протокол

 ІV КУРС

Проблеми перекладу науково-технічної літератури (за спрямуванням)

Теорія перекладу / Історія перекладу

Основи редагування перекладів / Основи реферування текстів

Соціальна варіативність мови в аспекті перекладу / Соціокультурні аспекти перекладу

Усний переклад (перша мова) / Основи  перекладу художніх творів (перша мова)

13810

Силабуси навчальних дисциплін (Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури, переклад включно):

І КУРС

13802

Програми навчальних дисциплін (Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури, переклад включно):

І КУРС

13794

Матеріали практики у вищих навчальних закладах групи РАФм-15

13852

Звіт екзаменаційної комісії факультету іноземних мов для спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))

12283

Методика навчання зарубіжної та російської літератури

11122

Історія зарубіжної літератури (НАФ)

11121
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29