Природа Криворіжжя
Природничий факультет

Територія Криворіжжя, розташована в зоні центрального Правобережного степу, згідно з зоогеографічним районуванням України відноситься до Понтійського округу, Азово-Чорноморського району в межах Західної степової, або Північноморської ділянки [28].

Для відкритих просторів степів характерний достатньо відомий комплекс степових тварин, які збереглися тільки на заповідних і природоохоронних ділянках, у зонах відчуження між техногенними ландшафтами гірничодобувної промисловості.

У зв’язку з високим рівнем трансформації земель, сучасний стан тваринного світу мало нагадує фауну колишніх степових ділянок. Степові види пристосувались до існування в умовах агроценозів або зустрічаються на острівних ділянках степу.

Утворення в регіоні значної кількості штучних лісів, лісосмуг, лісопаркових зон зумовило значне поширення і багатство фауни лісових видів. Будівництво водосховищ на річках Інгулець, Саксагань та  Південного водосховища, а також відстійників підприємств металургійного комплексу привело до збагачення фауни водно-болотного комплексу.

Значну частку фауни становлять тварини культурних ландшафтів, насамперед селітебної зони міста Кривого Рогу та прилеглих населених пунктів. З іншого боку, зміни природних ландшафтів позначилися на збідненні степового комплексу та зникненні цілого ряду видів. Малочислені й рідкісні види становлять приблизно 40% від загального видового багатства фауни Криворіжжя.

Зоологічні дослідження в регіоні тривалий час мали епізодичний та вузьконаправлений характер,  а комплексні цілеспрямовані почалися тільки з кінця 70-х років ХХ сторіччя. Проте на цей час стан вивчення окремих таксономічних груп не дозволяє провести реальну оцінку загального багатства фауни.

На складеній нами зоогеографічній карті Криворіжжя умовними позначками нанесені місця зустрічі значної кількості пріоритетних видів тварин Криворіжжя, насамперед тих, що мають природоохоронний статусу, або викликають великий пізнавальний інтерес (рис. 9.1). Всі місця знахідок тварин отримані нами з аналізу літературних джерел, наведених в монографії та  результатів спостережень автора цього розділу.

Карта безхребетні КриворіжжяUmov bezhrebetniНайчисельнішою та найбільшою за видовим багатством є група безхребетних тварин, представлена приблизно 7000 видами (реальне число видів невідоме, оцінка числа видів ускладнена недостатнім висвітленням питання в спеціальній літературі), із яких комах, можливо, до 5300-5800 видів.

Ґрунтові нематоди представлені 82 видами різних екологічних груп: параризобіонти – 23 види, хижі – 3, еусапробіонти – 4, девісапробіонти – 17, фітогельмінти – 35 видів, із них фітогельмінти специфічного патогенного ефекту – 19 видів [8, 9].

Число видів дощових черв’яків Криворізького регіону точно не відоме, оцінюється в 7 видів із 24, поширених на території Дніпропетровської області [6].

Павукоподібні Дніпропетровської області представлені 322 видами [2]. Число видів павукоподібних для Криворіжжя не встановлено.

Серед комах значну групу становлять твердокрилі (понад 800 видів), з них довгоносиків – 91 [15], напівтвердокрилих – 53 [13], пластинчастовусі – 33, листоїди – 21, чорниші – 22 [4, 5]. Інші ряди комах менш представлені: булавовусі лускокрилі до 117–132 видів для Дніпропетровської області [3], для Криворіжжя – приблизно 100 видів; перетинчастокрилі – 19 видів мурашок [1].   Для ос, джмелів, рівнокрилих та інших систематичних груп дані не відомі.

Відсутні узагальнені відомості про фауну кліщів, молюсків Криворіжжя та деяких інших систематичних груп безхребетних тварин.

Найбільш типовими представниками фауни безхребетних є виноградний слимак (Helix pomatia), звичайна  мокриця (Oniscus asellus L.), кільчастий шовкопряд (Malacosoma neustria L.), златоочка (Chrysopa perla L.), дубова листовертка (Tortrix viridana L.), блошак (Psylla mall L.), хрущ (Melolontha hippocastani F.), клоп-черепашка (Eurygaster integriceps Put.), бронзівка золотиста (Cetonia aurata), червоноклоп, або великий клоп-москаль (Pyrrhocoris apterus), клоп ранатра (Ranatra linearis L.), звичайна оса (Vespa vulgaris L.), звичайний цвіркун (Grullus campestris) та інші. Значну групу становлять рідкісні, малочисельні та широко поширені види з невизначеним статусом перебування. До цієї групи можна віднести жука звичайну майку (Meloe proscarabaeus L.), павука аргіопу брюнніха, або павука-осу (Argiope bruennichi).

Зрідка в степових балках можна зустріти степову дибку (Saga pedo Pal.), на вологих їх ділянках – красуню-діву (Сalopteryx virgo L.), дозорця-імператора (Anax imperator Leach), у старих лісах – жука-оленя (Lucanus cervus L.). Спорадично зустрічається цілий ряд видів метеликів, занесених до другого [17 ] та третього видань [18] Червоної книги України: махаон (Papilio machaon L.), подалірій (Iphiclides podalirius L.), поліксена (Zerynthia polyxena Schif.), мнемозина (Parnassius mnemosyne L.), синявець-мелеагр (Polyommatus daphnis Schif.), бражник мертва голова (Acherontia atropos L.), дубовий бражник (Marumba quercus Schif.), скабіозовий бражник (Hemaris tityus L.), олеандровий бражник (Daphnis nerii L.), бражник прозерпіна (Proserpinus proserpina Pall.), блакитна стрічкарка (Catocala fraxini L.), ведмедиця гера (Callimorpha quadripunctaria Poda). Також достатньо рідкісними  є розкішна совка (Calotaenia celsia L.), зелена совка (Hylophila prasinana L.), пурпурна совка (Crino satura Schif.), що мешкають на півночі регіону.

Місцями зустрічається звичайний богомол (Mantidae religiosa L.). Серед перетинчастокрилих потребують охорони булавовуса мелітурга (Melitturga clavicornis Latreille), фіолетова ксилокопа (Xylocopa violaceae L.), звичайна ксилокопа (Xylocopa valga Gerstaecker), джмелі: пахучий (Bombus fragrans Pall.), глинистий (Bombus argillaceus Scopoli) та незвичайний (Bombus paradoxus Dalla Torre; останній можливо, зник, сучасні відомості відсутні), які поширені в степових урочищах, зокрема в Державному заказнику «Червона балка Північна» та інших балках (рис 9.1 А).

Часто зустрічається на Криворіжжі  найбільша оса України − сколія-гігант (Scolia maculata Drury), рідше  − степова сколія (Scolia hirta Schranck).

Найголовніші причини вимирання та рідкісності більшості вказаних видів полягають у застосуванні пестицидів, розорюванні цілинних ділянок, зрошуванні земель, надмірному випасанні худоби, вирубці лісів, старих садів, спалюванні трави.

У «Червону книгу Дніпропетровської області» [27] занесено  понад 40 видів безхребетних тварин Криворіжжя, із них – 39 комах, 1 – багатоніжок.

Виноградний слимак Ранатра (Ranatra linearis Linnaeus, 1758) Мокриця Червоноклоп, або великий клоп-москаль
Виноградний слимак, або
равлик виноградний
(Helix pomatia Linnaeus, 1758)
Клоп ранатра
(Ranatra linearis Linnaeus, 1758)
Мокриці (Oniscidea)
Червоноклоп, або великий
клоп-москаль (Pyrrhocoris apterus,
рос. Клоп-солдатик, англ. Firebug)
Аргіопа брюнніха, або павук-оса Подалірій Махаон Дозорець-імператор

Аргіопа брюнніха, або павук-оса

(Argiope bruennichi)

Подалірій (Iphiclides podalirius L.)

Махаон (Papilio machaon L.)

Дозорець-імператор

Цвіркун Золотиста бронзівка Майка Жук-олень

Цвіркун

Золотиста бронзівка

Майка

Жук-олень

Цитовані матеріали з видання: Паранько І.С. Фізична географія Криворіжжя: монографічна навчальна книга/ І.С. Паранько, В.Л. Казаков, О.О. Калініченко, В.В. Коцюруба, І.О. Остапчук, В.М. Савосько, В.О. Шипунова, С.В. Ярков. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2015. - 272с.

Автор розділу «Тваринний світ Криворіжжя» - В.В. Коцюруба.

Фотоматеріали В.В. Коцюруби.

Список використаних джерел

 1. Березіна О.М., Сметана Н.М. Видовий склад мурах Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. //Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу / Матеріали IМіжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Кривий Ріг: «Мінерал», 2004. – С.6-9.
 2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei): моногр. /  О. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов  – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 340 с.
 3. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) / За заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – 320 с.
 4. Головатюк А. І., Лапін Є.І. Порівняльний аналіз мезофауни промислової та рекреаційної зон Криворіжжя. // Мат. І Міжнар. науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу". - Кривий Ріг. - 2004. С. 18 - 20.
 5. Головатюк А. І. Товстоляк Н. В. Деякі еколого-фауністичні особливості чорнотілок (Coleoptera, Tenebrionidae) Криворіжжя. .//Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу". - 14 - 15 квітня 2006р. - Кривий Ріг. - 2006. - С. 50.
 6. Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові черв’яки (Lumbricidae): моногр. / За заг. ред. проф. О. Є. Пахомова.  – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – 371 с.
 7. Заруднева М.Т. Нематоды ризосферы плодовых в Криворожском районе // Сб.: Проблемы регион.экол., живот. - Витебск, 1984.
 8. Заруднєва М.Т. Грунтові нематоди Криворіжжя і їх екологічне значення. //Матеріали 1 міжнародної наукової конференції „Проблеми екології та екологічної освіти". - Кривий Ріг: IBI, 2002. - С. 113-114.
 9. Заруднєва М.Т. Рослинні та ґрунтові нематоди Кривбасу. Навчальний посібник. м. Кривий Ріг, 2006. Обсяг: 1,4 д.а.
 10. Коцюруба В.В. Тваринний світ Криворіжжя. //Природнича географія Кривбасу. / Монографія. - Кривий Ріг.: КДПУ, 2005. - С.105-112.
 11. Лапин Е.И. Карабидофауна техногенных ландшафтов Криворожского рудного бассейна // III съезд Украинского энтомологического общества. Тез. докладов - Канев, 1987.
 12. Лапін Є.І. Сучасний стан ентомофауни державного заказника Балка Червона Північна. // Мат. IV з‘їзду ентомологів в Україні. - Харків, 1992.
 13. Лапін Є.І., Скрікеря Д. С. Фауна напівтвердокрилих центральної частини Криворіжжя.// Тези Всеукраїнської зоол. конф. „Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть" - І.В.І. - Кривий Ріг - 2001. - С. 75 - 76.
 14. Лапин Е. И., Сметана Н. Г. Видовое богатство и таксономическая структура жесткокрылых региона с высокой промышленной нагрузкой.// Мат. междунар. научно-практич. конф. «Геоэколоические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья», - 28 - 30 марта 2001 года. - Тирасполь. - 2001. - С. 153 - 155.
 15. Лапін Є.І., Синюгіна М. В. Долгоносики центральной части Криворожья.// Межведом. сб. науч. работ «Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона» Вып. 2. - Донецк. - ДонНУ. - 2002. - С. 131 - 135.
 16. Лапін Є.І., Головатюк А. І., Маркевич О.І. Особливості структури наземно-зоологічного комплексу заплавних територій долини р. Інгулець. // Мат. ІІ Міжнар. наук.-практичної конф. „Проблеми екології та екологічної освіти". - Кривий Ріг. - 2003. - С. 120 - 122.
 17. Лапин Е. И. Эколого-фаунистическая характеристика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) техногенных экотопов. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межведомственный сборник научных работ. / Отв. Ред. С. В. Беспалова. - Донецк: ДонНУ, 2003. - Вып. 3. - С. 107 - 111.
 18. Лапін Є.І., Головатюк А. І., Маркевич О.І. До структури наземних угруповань твердокрилих заплавних територій р. Інгулець. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межведомственный сборник научных работ. / Отв. Ред. С. В. Беспалова. - Донецк: ДонНУ, 2003. - Вып. 3. - С. 111 - 113.
 19. Лапін Є.І., Головатюк А. І., Голобородько Н. В. Еколого-фауністичні особливості довгоносиків в умовах техногенного забруднення. // Мат. І Міжнар. науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу". - Кривий Ріг. - 2004. С. 15 - 18.
 20. Лапін Є.І., Головатюк А. І. Деякі особливості структури колеоптерокомплексів балки Кобильної. // Мат. Другої міжнар. науково-практичної конф. „Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування". - Кривий Ріг. - 2005. - С. 57 - 60.
 21. Лапін Є.І., Головатюк А. І., Євтушенко Е. О., Євтушенко Є. Х. Екологічна роль степових курганів як парцел агробіоценозів. // Мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. „ Проблеми екології та екологічної освіти". - Кривий Ріг. - 2005. - С. 59 - 62.
 22. Лапін Є. І., Головатюк А. І. Структура твердокрилих агроценозів у підзоні типчаково-ковилових степів.//Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. Нон., 14 - 15 квітня 2006 р. - Кривий Ріг. - 2006. - С. 26 - 28.
 23. Лапін Є. І., Головатюк А. І., Тесленко М. В. Кокцинелліди (Coleoptera, Coccinellidae) Кривбасу.//Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу". - 14 - 15 квітня 2006 р. - Кривий Ріг. - 2006. - С. 53 - 55.
 24. Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. Годлевська, І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева; ред. О. Годлевська, Г. Фесенко. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ, 2010. — 80 с.
 25. Червона книга України. Тваринний світ: Редкол.: М.М. Щербак (відповід. ред.) та ін.. – К.: «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 1994. -464с.: іл..
 26. Червона книга України. Тваринний світ/ за ред. І.А. Акімова — К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с.
 27. Червона книга Дніпропетровської області (тваринний світ) / Під ред. О.Є. Пахомова. − Дніпропетровськ: ТОВ «Новий друк», 2011. – 488 с.
 28. Щербак Н.Н. Зоогеографическое деление Украинской ССР. // Вестник зоологии, 1988, № 3. - с. 22 - 31.
2890
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29