Факультет української філології
Українська мова і література

14 травня 2024 року на факультеті української філології відбулося обговорення ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова» за спеціальністю 014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку презентувала к. філол. н., доц. кафедри української мови, керіник робочої групи (гарант ОПП) Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук.

14.05.24_2.jpg

Склад зборів: доц. Л. М. Семененко (декан факультету української філології), проф. Ж. В. Колоїз (завідувач кафедри української мови), доц. Н. Г. Мельник (завідувач кафедри української та зарубіжної літератур), доц. І. А. Салата (завідувач кафедри англійської мови з методикою викладання), Н. А. Березовська-Савчук (керівник робочої групи, гарант ОПП), проф. З. П. Бакум, проф. Л. А. Білоконенко, проф. С. І. Ковпік, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Г. Г. Асмаковська, доц. С. А. Бузько, доц. О. В. Гладка, доц. В. А. Городецька, доц. С. С. Журба, доц. К. А. Качайло, доц. Н. М. Малюга, доц. Н. Є. Коломієць, доц. І. М. Онікієнко, доц. Н. М. Шарманова, доц. Н. В. Яременко, керівник навчально-виробничої практики Л. С. Цоуфал та інші НПП університету, запрошені гості.

Члени робочої групи: Ганна Глебівна Асмаковська, к. філол. н., доцент кафедри української мови; Олена Валентинівна Гладка, к. пед. н., доцент кафедри англійської мови з методикою викладання; Дарія Олександрівна Горіна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова»; Наталія Євгенівна Коломієць, к. філол. н., доцент кафедри української та зарубіжної літератур; Інна Анатоліївна Меленко, учитель української мови та літератури Криворізької гімназії № 73 Криворізької міської ради; Тетяна Михайлівна Мішеніна, д. пед. н., професор кафедри української мови; Надія Іванівна Шапарєва, в. о. директора Криворізького ліцею «Кредо» Криворізької міської ради.

14.05.24_3.jpg

До обговорення програми долучилися стейкхолдери: Наталя Павлівна Ізотова, д. філол. н., проф., завідувач кафедри англійської філології і філософії мови Київського національного лінгвістичного університету; Тетяна Володимирівна Мелкумова, к. філол. н., в. о. директора Криворізького ліцею академічного спрямування «Міжнародні перспективи» Криворізької міської ради; Любов Василівна Микитишина, консультант Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради; Тетяна Юріївна Осипова, д. пед. н., проф., професор кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Марина Валеріївна Цегельська, канд. філол. н., доц., директор приватного позашкільного закладу «Освітній центр «Інтерклас».

14.05.24_5.jpg

На цій зустрічі заслухали доповідь керівника робочої групи (гаранта ОПП) Наталі Анатоліївни Березовської-Савчук, яка презентувала загальну інформацію обговорюваного проєкту ОПП, дала йому ґрунтовну характеристику, детально зупинившись на особливостях проєкту програми. Наталя Анатоліївна чимало уваги приділила загальним і спеціальним компетентностям, програмним результатам навчання, умотивувала ті зміни, яких набув проєкт 2024 року порівняно з попереньою програмою (2023 рік).

14.05.24_8.jpg

Доповідачка зазначила, що робоча група опрацювала результати моніторингів здобувачів освіти, випускників, роботодавців, врахувала зауваження рецензентів, що дало змогу надати ОПП змістове навантаження, створити структурно-логічну схему збалансовано, відповідно до вимог нормативних документів. Керівник робочої групи акцентувала на тому, що у структурі освітніх компонентів відбулися зміни, уведено нові дисципліни (наприклад, курс «Теоретична граматика англійської мови», «Лінгвокраїнознавство»). Окремого коментування заслуговує підхід до написання курсових робіт як за основою спеціальністю, так і за додатковою, тому передбачено написання курсових робіт у 7 і 8 семестрах, що засвідчено у відповідних ОК «Курсова робота з української мови (української літератури) та методики її навчання (на вибір)», «Курсова робота з англійської мови (зарубіжної літератури) та методики її навчання (на вибір)».

14.05.24_11.jpg 14.05.24_12.jpg
14.05.24_13.jpg 14.05.24_14.jpg
14.05.24_16.jpg 14.05.24_18.jpg

Пропозиції надійшли від зацікавлених осіб, а саме: Ж. В. Колоїз, завідувача кафедри української мови, д. філол. н., проф.; Н. М. Малюги, к. філол. н., доц., доцента кафедри української мови (гарант ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова» за спеціальністю 014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти»); Н. П. Ізотової, завідувача кафедри англійської філології і філософії мови Київського національного лінгвістичного університету, д. філол. н., проф.; М. В. Цегельської, директора приватного позашкільного закладу «Освітній центр «Інтерклас»; Т. В. Мелкумової, к. філол. н., в. о. директора Криворізького ліцею академічного спрямування «Міжнародні перспективи» Криворізької міської ради; Л. М. Семененко, декана факультету української філології; Ю. С. Кравченко-Білої, учителя української мови і літератури Криворізької гімназії № 60 Криворізької міської ради (випускниця за ОПП); Л. В. Микитишиної, консультанта Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради.

Наталя Березовська-Савчук зазначила, що урахування тих зауважень і пропозицій, які опрацювали голова та члени робочої групи, є основою для оптимізації ОПП, її покращення задля реалізації мети ОПП, яка полягає в підготовці конкурентоспроможного вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови через формування професійних компетентностей, необхідних для виконання визначених законодавством вимог до обов’язкових результатів навчання та виховання здобувачів загальної середньої освіти.

Після доповіді керівника робочої групи і гаранта ОПП Н. А. Березовської-Савчук присутні мали змогу поставити запитання, висловити свої міркування щодо тих чи тих аспектів освітньо-професійної програми.14.05.24_27.jpg

Наталя Павлівна Ізотова, д. філол. н., проф., завідувач кафедри англійської філології і філософії мови Київського національного лінгвістичного університету схвально оцінила обговорюваний проєкт ОПП, зокрема звернула особливу увагу на те, що здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти після завершення навчання за цією ОПП, мають змогу продемонструвати сформовану іншомовну компетентність на piвнi C 1, що відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. Позитивним відзначила й те, що в програмі прописані очікувані результати навчання, які передбачають здатність до аналізу, систематизації та інтерпретації текстів англійською мовою, зважаючи на сучасні лінгвістичні теорії та новітні підходи до викладання іноземної мови в українських закладах освіти. У своєму виступі Наталя Павлівна наголосила, що запропонована освітньо-професійна програма є потужною, науково, методично й практично виваженою, відповідає вимогам чинного законодавства України у сфері вищої освіти, методичним рекомендаціям MOН, що уможливлює для майбутніх учителів української мови i літератури, зарубіжної літератури, англійської мови здатність вирішувати складні професійні завдання, інтегруватися у світовий та європейський освітній простір, задовольняти потреби суспільства в комунікації рідною та іноземною мовами.14.05.24_37.jpg

Тетяна Володимирівна Мелкумова, к. філол. н., в. о. директора Криворізького ліцею академічного спрямування «Міжнародні перспективи» Криворізької міської ради висловила думку, що представлена ОПП відповідає вимогам чинного законодавства у сфері вищої освіти, а також рекомендація МОН України щодо наявності всіх необхідних структурно-логічних і змістових компонентів. Програма дозволяє сформувати у здобувачів освіти загальні та спеціальні компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності й побудови освітньо-професійної траєкторії. Окремого схвалення, на думку Тетяни Володимирівни, заслуговує увиразнення регіонального контексту, а також орієнтація на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та студентоцентрованого навчання на засадах особистісно-діяльнісного підходу. Тетяна Мелкумова вважає, що варто рекомендувати освітньо-професійну програму «Українська мoвa i література, зарубіжна лiтература. Англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)) для впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету.14.05.24_31.jpg

Любов Василівна Микитишина, консультант Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради висловилася зважаючи на профіль власних професійних зацікавлень, звернувши увагу на практичну спрямованість запропонованої ОПП. Любов Василівна наголосила, що суспільно-історичні зміни, яких зазнала українська держава останнім часом, передбачають модифікацію підходу до підготовки педагогічних кадрів, орієнтованих як на вітчизняний, так і європейський освітній простір. У такому разі підготовка конкурентоспроможного вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Українська мова i література, зарубіжна література. Англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)) покликана задовольнити подібні суспільні запити.

Любов Микитишина схвально відгукнулася про структуру й зміст ОПП, які  засвідчують розуміння розробниками актуальних проблем сучасної мовно-літературної царини, оскільки програмою передбачено вивчення основних понять мовознавства й літературознавства, мовних явищ, художніх текстів різних стилів і жанрів, необхідних для формування компетентної особистості, здатної вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію. ОПП, на думку Любові Василівни, відповідає основним критеріям якості вищої освіти в Україні і може бути рекомендована для впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету.14.05.24_30.jpg

Тетяна Юріївна Осипова, д. пед. н., проф., професор кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» дала позитивні відгуки про проєкт освітньо-професійної програми «Українська мова i література, зарубіжна література. Англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)). Тетяна Юріївна зазначила, що поданий для рецензування освітній документ має чітку структуру, усі компоненти, необхідні для розуміння мети й завдань програми, усвідомлення програмних результатів навчання, а також особливостей цієї програми, поетапності її реалізації в освітньому процесі, забезпечені й прописані відповідно до усталених вимог. На її думку, позитивної оцінки заслуговує мета ОПП, на якій окремо зупинялася гарант ОПП у своїй презентації. Тетяна Осипова вважає, що акцент на професійній підготовці фахівця з опертям на сформованості в нього відповідних базових компетентностей суголосний Державному стандарту базової середньої освіти, Професійному стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти», іншим документам МОН, а тому не суперечить змістові та завданням сучасної української школи, зокрема й НУШ. Схвальною визначено тенденцію до осучаснення ОПП, намагання керівника та членів робочої групи збалансувати основні та вибіркові ОК, актуалізуючи в них новітні тенденції розвитку мовно-літературної царини, звертаючи увагу на суспільні запити й потреби здобувачів вищої освіти в реалізації особистої освітньої траєкторії.

Свій виступ Тетяна Юріївна завершила думкою про те, що обговорювана ОПП може бути рекомендована до впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету.14.05.24_35.jpg

Марина Валеріївна Цегельська, к. філол. н., доц., директор приватного позашкільного закладу «Освітній центр «Інтерклас» зазначила, що освітньо-наукова програма (ОПП) «Українська мoвa i література, зарубіжна лiтература. Англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)) репрезентує мету професійної підготовки вчителя-словесника, окреслює загальні та спеціальні компетентності, які мають бути сформовані у студентів бакалаврату. Така програма дійсно необхідна для впровадження в Криворізькому державному педагогічному університеті. Структура програми передбачає ґрунтовне вивчення й української, й англійської мови. Загалом заслуговує на позитивну оцінку все, що представлено в ОПП: перелік освітніх компонентів, структурно-логічна схема, перелік компетентностей, якими має оволодіти випускник, а також власне нормативний зміст підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, оприявлений у термінах програмних результатів навчання. Розробники програми передбачили й описали форми атестації здобувачів, подали вимоги щодо наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, скомпонували матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої-професійної програми, матрицю відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньої програми. Заслуговує на увагу розподіл навчальних дисциплін, комплексна психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови. Це дало підстави Марині Валеріївні повністю схвалити обговорювану ОПП та рекомендувати її до впровадження в освітній процес.

Слово взяли присутні здобувачі освіти Дарія Горіна, Ірина Криворучко, які схвально відгукнулися про зміни у програмі, апелючи до корегування складу  освітніх компентів, їх збільшення й урізноманітнення (наприклад, ОК «Основи інклюзивної освіти», ОК «Теоретична граматика англійської мови») та практичній складовій навчання. Думки та побажання студентів є цінними для розробників програми, їх враховано відповідно до моніторінгів і під час засідань робочої групи.

14.05.24_24.jpg

Своїми думками з присутніми поділилися члени робочої групи та викладачі кафедри української мови, української та світової літератур, англійської мови з методикою навчання: Жанна Василівна Колоїз, д. філол. н., проф., завідувач кафедри української мови; Зінаїда Павлівна Бакум, д. пед. н., проф., професор кафедри української мови; Людмила Анатоліївна Білоконенко, д. філол. н., проф., професор кафедри української мови; Тетяна Михайлівна Мішеніна, д. пед. н., проф., професор кафедри української мови; Ірина Анатоліївна Салата, к. філол. н., доц. завідувач кафедри англійської мови з методикою викладання; Наталя Георгіївна Мельник, к. філол. н., доц., завідувач кафедри української за зарубіжної літератур; Наталя Миколаївна Малюга, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови, гарант ОПП «Українська мoвa i література, зарубіжна лiтература. Англійська мова» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)) та інші науково-педагогічні працівники факультету й університету. Усі, хто брав участь в обговренні освітньо-професійної програми, схвально оцінили запропонований проєкт і підтримали рекомендацію про впровадження представленої ОПП в освітньомупроцесі Криворізького державного педагогічного університету.

Після ґрунтовного обговорення проєкту ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти керівник робочої групи Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук подякувала за уважне й ретельне прочитання проєкту програми, висловлені думки й пропозиції, зауваження. Науково-педагогічний склад факультету української філології вдячний усім присутнім за обговорення та висловлює сподівання на подальшу співпрацю.

26482
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31