Факультет української філології
Українська мова і література

17 травня 2024 року на факультеті української філології відбулося обговорення ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) з додатковою спеціалізацією Зарубіжна література, додатковою предметною спеціальністю 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку презентувала к. філол. н., доц. кафедри української та зарубіжної літератур, керівник робочої групи (гарант ОПП) Світлана Степанівна Журба.17.05.24_15.jpg
На зібрані були присутні: доц. Л. М. Семененко (декан факультету української філології), проф. Ж. В. Колоїз (завідувач кафедри української мови), доц. Н. Г. Мельник (завідувач кафедри української та зарубіжної літератур), С. С. Журба (керівник робочої групи, гарант ОПП), проф. З. П. Бакум, проф. Л. А. Білоконенко, проф. С. І. Ковпік, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Г. Г. Асмаковська, доц. Н. А. Березовська-Савчук,, доц. С. А. Бузько, доц. В. А. Городецька, доц. К. А. Качайло, доц. Н. М. Малюга, доц. Н. Є. Коломієць, доц. І. М. Онікієнко, доц. Н. М. Шарманова, доц. О. А. Чаркіна, доц. О. О. Халік, доц. Н. В. Яременко та інші НПП університету, запрошені гості.

17.05.24_4.jpg

До обговорення проєкту програми долучилися:  Світлана Павлівна Яланська, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;   Тетяна Михайлівна Радіонова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Лілія Миколаївна  Овдійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  кафедри української мови та літератури ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука»;  Антоніна Анатоліївна Воробйова, начальник відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (м.Кривий Ріг); Юлія Вікторівна Табакіна, практичний психолог Криворізького ліцею №24.17.05.24_5.jpg

Керівник робочої групи (гарант ОПП) Світлана Степанівна Журба ознайомила присутніх із загальною інформацією щодо обговорюваного проєкту ОПП, охарактеризувала його, зосередившись на змісті структурних компонентів освітньої моделі, акцентувала на змінах, яких набув проєкт 2024 року порівняно з попередньою програмою (2023 рік).

Доповідачка зазначила, що пропозиції роботодавців, випускників, зацікавлених осіб,  висловлені під час анкетування, надійшли на пошту університету,  внесені в основу проєкту програми.  Це дозволило оновити зміст, структурно-логічну схему ОПП, завдяки чому вона набула збалансованості, відповідно до вимог нормативних документів. Керівник робочої групи наголосила на змінах у структурі освітніх компонентів, уведенні дисциплін психологічного циклу, як-от:  «Психологія особистості», «Експериментальна психологія», «Диференційна психологія», «Психологія кар’єри». Акцентовано на змінах в організації дослідницьких практик здобувачів зокрема в процесі написання курсових робіт як за основою спеціальністю, так і за додатковою. Передбачено їх написання в 7 і 8 семестрах, що засвідчено у відповідних ОК «Курсова робота з української мови (української літератури) та методики її навчання (на вибір)», «Курсова робота з психології». Світлана Степанівна зазначила, що програма враховує індивідуальну освітню траєкторію та студентоцентрованенавчання, побудоване на засадах особистісно-діяльнісного підходу.

17.05.24_38.jpg

17.05.24_8.jpg

17.05.24_9.jpg

17.05.24_11.jpg

17.05.24_12.jpg

17.05.24_13.jpg

17.05.24_14.jpg

Після доповіді керівника робочої групи і гаранта ОПП С. С. Журби присутні висловити свої міркування щодо освітньо-професійної програми.

Світлана Павлівна Яланська, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка схвально оцінила обговорюваний проєкт освітньої програми, вказала на те, вона відповідає вимогам чинного законодавства у сфері вищої освіти, передбачає не лише вивчення дисциплін, необхідних для формування компетентного філолога. Це створює можливості для формування професійних компетентностей здобувачів у галузі психологічної практики, що вирізняє її з-поміж інших споріднених орієнтацією на розширення переліку потенційних посад – професій. Усе це відповідає сучасним запитам українського суспільства та фахівця, здатного до професійної поліфункціональності.

17.05.24_16.jpg

Тетяна Михайлівна Радіонова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» висловила думку про те, що проєкт освітньо-професійної програми «Українська мова i література, зарубіжна література. Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою спеціалізацією Зарубіжна література, додатковою предметною спеціальністю 053 Психологія, поданий для рецензування, має чітку структуру, витриманий паритет між першої і другою предметними спеціальностями. На її думку, необхідні для розуміння мети й завдань програми, усвідомлення програмних результатів навчання, а також особливостей цієї програми та її реалізації в освітньому процесі компоненти, забезпечені й прописані відповідно до усталених вимог.

17.05.24_18.jpg

Лілія Миколаївна Овдійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  кафедри української мови та літератури ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука», відзначила актуальність освітньо-професійної програми актуальна, виваженість, збалансованість компонентів, що забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця з першої і другої спеціальності. Позитивним відзначила кількість кредитів для методик навчання мови та літератур, що сприяє формуванню певних компетентностей, розв’язувати складні завдання й проблеми у фаховій діяльності та / або самовдосконаленні. Враховано, на думку Лілії Миколаївни, у програмі й індивідуально-освітню траєкторію студентів, представлено широкий спектр дисциплін за вибором мовознавчого, літературознавчого та психологічного направлення. Це дало підстави рекомендувати для впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету представлену програму.

17.05.24_37.jpg

Антоніна Анатоліївна Воробйова, начальник відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (м. Кривий Ріг), зазначила, що освітньо-професійна програма «Українська мoвa i література, зарубіжна лiтература. Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є науковою, методично й практично виваженою, що уможливлює для майбутніх учителів української мови i літератури, зарубіжної літератури здатність вирішувати складні професійні завдання. Програма забезпечує комплексну теоретичну і практичну підготовку як вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, так і практичних психологів. Антоніна Анатоліївна відзначила збалансоване поєднання компонентів з фокусом на навчальній та виробничій практиці, яку проходять здобувачі освіти, зокрема філологічну практику для першої спеціальності та діагностично-психокорекційну для другої спеціальності, що дозволить здобувачам освіти здійснювати аналіз актуальних проблем практичної психології і практики клініко-психологічних втручань в умовах війни, формувати певні компетентності. На думку Антоніни Анатоліївни, програма відповідає основним критеріям якості вищої освіти в Україні і може бути рекомендована для впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету.

17.05.24_00.png

Юлія Вікторівна Табакіна, практичний психолог Криворізького ліцею №24 відзначила оптимальний розподіл дисциплін, психолого-педагогічну підготовку, методи, інструментарій, що сприяють комплексній підготовці вчителя-словесника та практичного психолога. Формування в здобувачів компетентностей відбувається шляхом вивчення дисциплін гуманітарного й психологічного напрямів, зокрема вибіркових дисциплін, що дають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів. Як психолог-практик, Юлія Вікторівна зазначила, що у програмі збалансовано, витримано паритет між першою і другою спеціальностями, важливим є введення освітніх компонентів «Експериментальна психологія», «Диференційна психологія», що дозволяють здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем практичної психології через опанування нових знань, методичних розробок, що накопичені у світовій психологічній науці; дисципліни «Основи інклюзивної освіти», що є одним із актуальних компонентів у сучасному суспільстві. Юлія Вікторівна вважає, що освітньо-професійну програму «Українська мoвa i література, зарубіжна лiтература. Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова i література) з додатковою спеціальністю 053 Психологія варто рекомендувати для впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету.

17.05.24_23.jpg

Олена Олександрівна Халік, доцент кафедри практичної психології (випускниця програми); Ганна Глебівна Асмаковська, доцент кафедри української мови (випускниця програми) вказали на багатогранність обов’язкових і вибіркових дисциплін, їх модифікацію відповідно до вимог сьогодення, зокрема ОК «Основи інклюзивної освіти», «Психологія кар’єри», що є надзвичайно затребуваними для освітянина та психолога у ХХІ столітті. Випускниці цієї програми вказали на зв'язок між запропонованими освітніми компонентами як основної, так і додаткової спеціальності, зміст дисциплін яких відповідає компетентнісній моделі здобувача. Олена Олександрівна відзначила, що опанування окремих ОК літературознавчого спектру передбачає вивчення психотипу персонажів літературного твору, що неабияк стимулює студентів, які здобувають фах психолога. Ганна Глебівна акцентувала на міжпредметних зв’язках, використанні психоаналізу як літературознавчої методології під час інтерпретації творів української та зарубіжної літератур. На думку випускниць програми, а сьогоднішніх науково-педагогічних працівників університету, ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може бути рекомендована для впровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету, оскільки цій програмі під силу підготувати конкурентоспроможного вчителя і конкурентоспроможного практичного психолога.

17.05.24_33.png 17.05.24_34.png

На зустріч запрошені здобувачі освіти Яна Левечко (УПФ-22), Анна Мірошниченко (УПФ-22) факультету української філології, які висловили свої міркування щодо змісту і структури освітньої програми.

17.05.24_30.jpg 17.05.24_32.jpg

Слушні побажання та зауваження висловили науково-педагогічні працівники факультету української філології, а саме: О. А. Чаркіна, к. пед. наук, доцент кафедри практичної психології; Л. А. Білоконенко, д. філол. н., проф. кафедри української мови; Н. М. Малюга, к. філол. н., доц., доцента кафедри української мови (гарант ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова» за спеціальністю 014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти»); С. І. Ковпік, д. філол. н., проф. кафедри української та зарубіжної літератур (гарант ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література» за спеціальністю 014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова спеціалізація – Зарубіжна література другого (магістерського) рівня вищої освіти»);  Л. М. Семененко, декан факультету української філології.

17.05.24_36.jpg

17.05.24_26.jpg

17.05.24_27.jpg
17.05.24_28.jpg

17.05.24_35.png

Представники зацікавлених сторін освітнього процесу наголосили на тому, що проєкт освітньо-професійної програми відповідає основним критеріям якості вищої педагогічної освіти та після внесення змін може бути рекомендований до затвердження Вченою радою університету задля подальшого запровадження в освітній процес Криворізького державного педагогічного університету.

Після  обговорення проєкту ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти керівник робочої групи Світлана Степанівна Журба висловила подяку за ретельне прочитання проєкту програми, висловлені пропозиції та зауваження, висловила сподівання на подальшу активну і плідну співпрацю.  

26531
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30