Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

21-22 квітня 2021 року відбулася XІ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи», організаторами якої стали два найбільші факультети нашого університету – української філології й іноземних мов. Конференція стала ювілейною, адже виповнилося 20 років від дня першої зустрічі молодих науковців-філологів.

Проведення конференцій на меті сприяти реалізації взаємозв’язку і наступності форм і методів фахової підготовки студентів; публічному висвітленню результатів науково-дослідницької діяльності студентів у гуманітарних галузях; поглибленню предметних знань і їх послідовному використанню у процесі самостійної діяльності; формуванню в студентів науково-методологічного світогляду. Конференція – це завжди жвавий обмін думками, відкриття нового, одвічний пошук істини.

Цього року до оргкомітету надійшло понад 60 студентських доповідей з таких закладів вищої освіти України:

  • Запорізького національного університету;
  • Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
  • Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка (м. Старобільськ);
  • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • Херсонського державного університету;
  • Запорізького інституту економіки й інформаційних технологій;
  • Криворізького державного педагогічного університету (факультетів української філології, іноземних мов).

21 квітня на платформі ZOOM відбулося пленарне засідання конференції, на якому було репрезентовано 7 доповідей, що віддзеркалювали різні напрямки конференції: лнгвокультурологічний, літературознавчий, соціолінгвістичний, перекладацький, методичний.

Доповідачами виступили студенти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Херсонського державного університету і, звісно, студенти-криворіжці, що навчаються на факультеті української філології й англо-німецькому, російсько-англійському і перекладацькому відділеннях факультету іноземних мов.

Зокрема, було заслухано такі доповіді:

1. Механізми актуалізації інтертекстуальних зв’язків у художньому тексті (на матеріалі прози воєнної тематики)

Карнаух Валерія

Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології; Керівник – Ж. В. Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови

2. Специфіка графічного роману та його відмінність від коміксів

Троян Дар’я

Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології

Керівник – С. І. Ковпік, доктор філологічних наук, професор кафедри української та світової літератури

3. Мовленнєвий портрет Симони Гроув як стереотипного персонажа grande dame (на матеріалі т/с Why Women Kill та його українського перекладу)

Шаталова Анастасія

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Керівник – М. В. Варданян, доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу та слов’янської філології, декан факультету іноземних мов КДПУ

4. «Городской текст» (к постановке проблемы)

Мокряков Ілля

Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов

Керівник – М. О. Дудніков, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та слов’янської філології

5. Языковая многоголосица Херсона (социолингвистический этюд)

Линьова Маргарита, Аверіна Олена, Котелевська Валерія

Херсонський державний університет

Керівник – Н. П. Тропіна, доктор філологічних наук, професор

6. Формування інтерпретаційної діяльності у процесі вивчення драматичних творів на уроках зарубіжної літератури

Хименко Марина

Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов

Керівник – Н. П. Мещерякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології

7. Проблеми перекладу пісень (на матеріалі анімаційного мюзиклу «Дивна Магія»)

Ройко Дар’я, Ярошенко Яна

Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов

Керівник – М. В. Бережна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології

Любов до слова і наукового пошуку об’єднала студентів і викладачів, серед яких були провідні вчені нашого університету проректор з наукової роботи доктор педагогічних наук професор В. А. Гаманюк,  доктори наук, професори М. В. Варданян, С. І. Ковпік, Ж. В. Колоїз, Т. М. Мішеніна, завідувачі кафедр кандидати філологічних наук, доценти М. О. Дудніков і Г. М. Мельничук, представники кафедр обох факультетів, а також викладачі Херсонського ДУ. Авдиторія зустріла виступи із непідробним зацікавленням. Дистанційний формат не завадив жвавому обговоренню змісту всіх доповідей, що виявилися ґрунтовними, оригінальними, самостійними, творчими. Студенти виявили вміння не просто презентувати підготовлений матеріал, а й відповідати на запитання, навіть непрості, розмірковувати, висловлювати власну думку. Радісно усвідомлювати, що підростає нове покоління дослідників СЛОВА, що студентська наука молодшає, адже доповідачі ані другокурсниці М. Линьова (ХДУ) і Я. Ярошенко (КДПУ), ані першокурсниця Д. Ройко (КДПУ) не почувалися розгубленими і сміливо вступали в наукову дискусію.

Доповіді всіх учасників конференції буде оприлюднено у збірнику, який знайде своє місце у депозитарії КДПУ і на розміщення якого всі чекають із нетерпінням.

Під час підведення підсумків учасники засідання – і студенти, і викладачі – зазначили слушність і актуальність вибору факультетами української філології й іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету теми конференції, що охоплює практично всі напрямки філологічної науки; високий рівень презентації сучасних актуальних розробок, що віддзеркалюють погляди, принципи, методи наукових шкіл, сформованих на базі багатьох навчальних закладів України; теоретичну обґрунтованість і практичну значущість представлених робіт; необхідність надання чільного місця в навчально-виховному процесі вищої школи елементам науково-дослідної роботи, обговоренню актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, літературознавства, перекладу, методики тощо. Насамкінець було висловлено сподівання на зустріч у квітні 2023 року на наступній, уже двадцять першій, Всеукраїнській студентській науковій конференції «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи».

изображение_2021-05-13_152215.png

изображение_2021-05-13_152251.png

изображение_2021-05-13_152842.png

изображение_2021-05-13_152648.png

изображение_2021-05-13_152753.png

22 квітня на платформі ZOOM відбулося засідання секції «Проблеми перекладу», на якому були представлені 12 робіт, присвячених різним аспектам передачі фонетичних, лексичних, стилістичних, фразеологічних одиниць при англо-українському перекладі. Доповідачами виступили студенти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, а також Криворізького державного педагогічного університету, які навчаються на спеціальності «Переклад».

Були представлені такі доповіді:

1. Оксюморони та алогізми в оригіналі та перекладі (на матеріалі т/с Good Omens)

Бойко Анна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

2. Мовленнєвий портрет жінки (на матеріалі кінострічки «Маленькі жінки» та її українського перекладу)

Гура Карина

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

3. Особливості відтворення комічного (на матеріалі серіалу «Доктор Хаус»)

Дашевська Лілія

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

4. Англійські прислів’я та ідіоми з лексемами home та house та їх відтворення українською мовою

Дудко Олександра

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Керівник – К. О. Лозовська, викладач кафедри теорії та практики перекладу

5. Лексико-стилістичні особливості мовлення персонажів м/ф «Мадагаскар» в оригіналі і перекладі

Зибіна Аліна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – Н. О. Захарова, канд.філол.н., ст. викладач кафедри перекладу та слов’янської філології

6. Алюзії як проблема перекладу (на матеріалі х/ф Deadpool 2)

Ликов Максим

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

7. Інтенсифікатори у романі Е. Вейр «Артеміда» та його перекладі українською мовою

Мазуренко Юлія

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Керівник – К. О. Лозовська, викладач кафедри теорії та практики перекладу

8. Особливості відтворення акцентів в українському перекладі (на матеріалі анімаційних фільмів «Тачки» та «Тачки 2»)

Мовчан Тетяна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

9. Психолінгвістичний портрет в оригіналі та перекладі (на матеріалі х/ф «Джокер»)

Невінчана Ксенія

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

10. Мовленнєвий портрет детектива в оригіналі та перекладі (на матеріалі т/с «Шерлок»)

Сухоніна Ксенія

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

11. Локалізація і переклад (на матеріалі комп’ютерної гри Sherlock Holmes: The Devils Daughter)

Чирва Анна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

12. Одиниці перекладу та способи їх передачі (на матеріалі роману П. Хайсміт The Price of Salt)

Ярошенко Яна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

Представлені роботи викликали живу дискусію серед молодих науковців, поєднаних майбутньою професію перекладача. Захід сприяє розвитку комунікативних навичок, вміння формулювати й обґрунтовувати свою думку, слухати й чути альтернативну позицію, користуватися технологіями дистанційного спілкування. Вітаємо учасників з науковими публікаціями і запрошуємо до подальшої співпраці!

15675
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31