Природничий факультет
Біологія. Хімія. Екологія. Фізична культура.
Склад вченої ради природничого факультету у 2023-2024 н.р.
1. Особи, що входять до складу вченої ради факультету за посадами:
1.1. Нечипуренко Павло Павлович – голова ради, декан факультету, к.пед.н., доцент;
1.2. Альохіна Тетяна Миколаївна – заступник декана, доцент кафедри ботаніки та екології, к.б.н., доцент;
1.3. Євтушенко Едуард Олексійович - голова ради (до 30.11.22), в.о. зав. кафедри ботаніки та екології, к.б.н., доцент;
1.4. Стригунов Володимир Іванович - зав. кафедри зоології та методики навчання біології, к.б.н., доцент;
1.5. Старова Тетяна Валеріївна - зав. кафедри хімії та методики її викладання, к.х.н., доцент;
1.6. Батюк Алім Миколайович – зав. кафедри фізичної культури та методики її викладання, к.соціол.н.;
1.7. Селіванова Тетяна Валеріївна - голова профбюро, к.х.н., старший викладач;
1.8. Берестень Лілія Михайлівна - голова студентського самоврядування.
2. Виборні представники з числа науково-педагогічних працівників та інших працівників факультету:
2.1. Рашевська Ганна Віталіївна - к.б.н., ст.. викладач кафедри зоології та методики навчання біології;
2.2. Столяренко Вікторія Григорівна - к.х.н., доцент кафедри хімії та методики її викладання;
2.3. Чувасова Наталія Олександрівна - д.пед.н., доцент кафедри зоології та методики навчання біології;
2.4. Маленко Яна Вячеславівна - к.б.н., ст. викладач кафедри ботаніки та екології;
2.5. Переверзєва Світлана Василівна - викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання.
3.Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті:
3.1. Герасименко Варвара Андріївна - студентка групи ФК-21.
3.2. Вареник Марина Сергіївна - студентка групи ХІ-23.
        
22229

26.12.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Про підготовку і проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії. Вимоги до підсумкового оцінювання студентів.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
2. Результати взаємовідвідування занять викладачами.
УХВАЛИЛИ: Активізувати взаємовідвідування викладачами занять з обов’язковим фіксуванням звітів у журналах взаємовідвідувань.
3. Виконання навчальних планів і програм у 1 семестрі.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
4. Організація профорієнтаційної роботи на факультеті.
УХВАЛИЛИ: розробити графік проведення заходів профорієнтаційної роботи та затвердити відповідальних за їх виконання.
5. Звіт кафедр з наукової роботи викладачів і студентів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти кафедр з НДР.
6. Звіт студентів про виконання індивідуальних навчальних планів.
УХВАЛИЛИ: Посилити контроль викладачів і кураторів за виконанням навчальних планів студентів, що навчаються за індивідуальними планами.

9861

28.11.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Стан відвідування занять та поточна успішність студентів.
УХВАЛИЛИ: Посилити увагу кураторів до відвідування студентами занять
2. Про роботу студентської ради факультету.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови студради.
3. Стан та умови проживання студентів у гуртожитку.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
4. Результати виробничої педагогічної практики магістрів.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Посилити контроль керівників практики за своєчасним оформленням звітної документації студентами.
5. Вимоги щодо акредитації освітніх програм за новою нормативно-правовою базою.
УХВАЛИЛИ: Обговорити на засіданнях кафедр НПБ та визначити відповідальних по кожному блоку акредитації ОП до 20.01.2020.
6. Пропозиції щодо вдосконалення Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: Завідувачам кафедр надати пропозиції щодо вдосконалення Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін до 20.01.2020.
7. Про стан підготовки до захисту магістерських робіт. Рекомендація до захисту.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до захисту магістерські роботи студентів магістратури.

9860

24.10.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Організація та завдання студентської науково-дослідної роботи у 2019-2020 н.р..
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома та активізувати науково-дослідну роботу студентів факультету
2. Затвердження тем, керівників, консультантів, рецензентів магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання.
УХВАЛИЛИ: Затвердити теми, керівників та рецензентів магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання.
3. Звіт кураторів 1 курсу про хід адаптації студентів до навчання.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
4. Про затвердження складу студентського наукового товариства 2019-2020 н.р.
УХВАЛИЛИ: затвердити склад студентського наукового товариства 2019-2020 н.р.

9859

19.09.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення :
1. Затвердження планів роботи на 2019-2020 н.р. (Вченої ради факультета, науково-методичної ради, виховної роботи зі студентами, профорієнтаційної роботи, науково-дослідної роботи).
УХВАЛИЛИ: Затвердити представлені плани.
2. Про результати набору студентів на навчання за ступенем «Бакалавр», «Магістр» денної та заочної форм навчання.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома і активізувати профорієнтаційну роботу викладачів факультету.
3. Організація та підсумки проходження практики студентами ІІІ курса у дитячих оздоровчих таборах.
УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.
4. Про підсумки роботи ЕК.
УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.
5. Про пропозицію дозволити завершити виконання магістерської роботи студентки ЗБм-14 Кононової В.О. у формі кваліфікаційного завдання.
УХВАЛИЛИ: Дозволити студентці ЗБм-14 Кононовій Віталії Олегівні (науковий керівник Лукаш Л.В.) завершити виконання магістерської роботи у формі кваліфікаційного завдання.

9858

02.09.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Результати роботи факультету у 2018-2019 році та завдання на 2019-2020 н.р.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт.
2. Про затвердження кандидатур на посади заступників декана з виховної роботи, науково-дослідної роботи, профорієнтаційної роботи та міжнародної діяльності. Затвердження голови науково-методичної ради факультету.
УХВАЛИЛИ: призначити на посади:
- голови науково-методичної ради факультету д.пед.н. Чувасову Наталю Олександрівну;
- заступника декана з виховної роботи асистента кафедри ботаніки та екології Перерву Вікторію Вікторівну;
- заступника декана з науково-дослідної роботи асистента кафедри зоології та методики навчання біології Квітка Максима Олександровича;
- заступника декана з міжнародної діяльності доцента кафедри зоології та методики навчання біології к.б.н. Брошка Євгена Олеговича;
- заступника декана з профорієнтаційної роботи старшого викладача кафедри зоології та методики навчання біології к.б.н. Рашевську Ганну Віталіївну.

9857

28.05.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Стан підготовки студентів 4 курсу до державної атестації.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти кураторів четвертих курсів і стан підготовки студентів 4 курсу до державної атестації вважати задовільним.
2. Про підсумки науково-дослідницької роботи студентів.
УХВАЛИЛИ:Висвітлювати результати науково-дослідної роботи студентів у збірниках наукових праць. Залучити до керівництва науково-дослідною роботою студентів провідних викладачів кафедр.
3. Стан роботи над кандидатським та докторськими дисертаціями.
УХВАЛИЛИ: Враховувати при подовженні контракту стан роботи викладача над дисертацією.
4. Звіт про виконання рішень ради факультету за 2018-2019 н.р.
Питання перенесено на червневе засідання Вченої Ради факультету.
5. Про рекомендацію до друку матеріалів Столяренко В.Г. Хімія d-елементів. Частина 1: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» спеціальність БХ / [Уклад. Столяренко В.Г.].– Ч.1.– Кривий Ріг: КДПУ, 2019.– 29 с.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку матеріали Столяренко В.Г. Хімія d-елементів. Частина 1: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» спеціальність БХ / [Уклад. Столяренко В.Г.].– Ч.1.– Кривий Ріг: КДПУ, 2019.– 29 с.

8667

25.04.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Звіт кураторів І курсу про стан навчально-виховної роботи студентів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти кураторів перших курсів.
2. Стан відвідування занять та поточна успішність студентів за результатами атестації.
УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома. Посилити контроль за відвідуванням студентами занять з інформуванням батьків. Посилити роботу зі студентами, що мають велику кількість пропусків на рівні кураторів, завідуючих кафедр, деканату та з їх батьками.
3. Методичне забезпечення та організація навчальних практик з фахових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: Оновити методичні рекомендації до проведення практик протягом 2019-2020 н.р.
4. Звіт студентів про виконання індивідуальних навчальних планів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти студентів. Взяти пояснення в письмовій формі від студентів, що не надали звіти про виконання індивідуальних навчальних планів.
5. Дотримання учасниками освітнього процесу принципу академічної доброчесності.
УХВАЛИЛИ: Ввести до складу навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» модуль «Основи академічної доброчесності». Керівникам курсових та кваліфікаційних робіт довести до відома студентів принципу академічної доброчесності. Обговорити на кураторських годинах в академічних групах питання академічної доброчесності.
6. Стан підготовки справ до акредитації та ліцензування спеціальностей природничого факультету, а також підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями університету.
УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома.
7. Пропозиція призначити на посаду голови науково-методичної ради факультету Гнілушу Н.В.
УХВАЛИЛИ: призначити на посаду голови науково-методичної ради факультету Гнілушу Н.В.

8666

28.03.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якій були розглянуті питання та прийняті рішення :

1. Хід виконання студентами І-V курсів курсових та магістерських робіт.
УХВАЛИЛИ: завідувачам кафедр та науковим керівникам посилити увагу до дотримання вимог написання курсових та магістерських робіт.

2. Здійснення інформаційної діяльності факультету. Стан функціонування веб-сторінок кафедр, факультету.
УХВАЛИЛИ: відповідальним за здійснення інформаційної діяльності на кафедрах та по факультету регулярно оновлювати сторінки кафедр та факультету, а також висвітлювати у рубриці «Календар подій» плани заходів кафедр та їх роботу.

3. Звіт з профорієнтаційної роботи викладачів, кафедр щодо набору студентів на 1 курс
УХВАЛИЛИ: посилити профорієнтаційну роботу у навчальних закладах міста.

4. Результати виробничої практики в школі студентів 4 курсу та навчальної психолого-педагогічної студентів 2 курсу.
УХВАЛИЛИ: Результати педагогічної практики вважати задовільними. Посилити контроль керівників практики над вчасним поданням звітної документації студентами. Дотримуватися положень про проходження педагогічної практики.

5. Різне
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку збірник наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя» Вип. 4 / [ред. к.б.н. Савосько В.М.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 6 др.арк..
Рекомендувати до друку «Методичні рекомендації до проведення загальнобіологічної практики (для студентів спеціальності 101 Екологія)», укладач Перерва В.В..

 

7521

28.02.2109 відбулося засідання вченої ради природничого факультету, на якій були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Стан спортивно-оздоровчої роботи на факультеті.
УХВАЛИЛИ: стан спортивно-оздоровчої роботи на факультеті вважати задовільним та продовжувати роботу з популяризації фізичної культури серед студентів факультету.
2. Результати факультетської олімпіади і підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах.
УХВАЛИЛИ: відповідальному за наукову роботу студентів Квітку М.О., голові методичної ради Комаровій О.В. та декану Євтушенку Е.О. розробити положення про факультетську олімпіаду з біології.
3. Підготовка до конкурсу-звіту колективів художньої самодіяльності «Студентська весна 2019».
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
4. Внесення змін до навчального плану підготовки студентів ступеня «бакалавр» спеціальності Середня освіта (Хімія).
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до навчального плану підготовки студентів ступеня «бакалавр» спеціальності Середня освіта (Хімія).
5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: затвердити вибіркові дисципліни:
- Рівень вищої освіти «бакалавр»
Група Хі – 16, 7 семестр: «Механізми органічних реакцій» (форма звітності залік) та «Хімія високомолекулярних сполук" (форма звітності залік);
- Рівень вищої освіти «магістр»
Група Хі-м-15, 2 семестр: «Методика навчання хімії у профільній школі та вищих навчальних закладах».
Завідувач кафедри зоології та методики навчання біології Стригунов В.І. доповів про наявність дисциплін на вибір:
Група БХ-15, БП-15, 8 семестр: «Популяційна екологія» (форма звітності екзамен), «Олімпіадні задачі з біології» (форма звітності залік);
Група БХ-14, БП-14, 2 семестр: «Дослідна робота з біології» (форма звітності залік);
Група ЗБХ-15, 8 семестр: «Популяційна екологія» (форма звітності екзамен), «Олімпіадні задачі з біології» (форма звітності залік);
Група ЗБ-14, 2 семестр: «Дослідна робота з біології» " (форма звітності залік).
6. Підготовка до проведення профорієнтаційного заходу «День майбутнього студента».
УХВАЛИЛИ: проводити профорієнтаційний захід «День майбутнього студента» у приміщенні у вигляді функціонування чотирьох локацій на кафедрах. Відповідальним з профорієнтаційної роботи на кафедрах розробити план роботи локації.

 

7385
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31