Природничий факультет
Біологія. Хімія. Фізична культура.

28.05.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Стан підготовки студентів 4 курсу до державної атестації.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти кураторів четвертих курсів і стан підготовки студентів 4 курсу до державної атестації вважати задовільним.
2. Про підсумки науково-дослідницької роботи студентів.
УХВАЛИЛИ:Висвітлювати результати науково-дослідної роботи студентів у збірниках наукових праць. Залучити до керівництва науково-дослідною роботою студентів провідних викладачів кафедр.
3. Стан роботи над кандидатським та докторськими дисертаціями.
УХВАЛИЛИ: Враховувати при подовженні контракту стан роботи викладача над дисертацією.
4. Звіт про виконання рішень ради факультету за 2018-2019 н.р.
Питання перенесено на червневе засідання Вченої Ради факультету.
5. Про рекомендацію до друку матеріалів Столяренко В.Г. Хімія d-елементів. Частина 1: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» спеціальність БХ / [Уклад. Столяренко В.Г.].– Ч.1.– Кривий Ріг: КДПУ, 2019.– 29 с.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку матеріали Столяренко В.Г. Хімія d-елементів. Частина 1: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» спеціальність БХ / [Уклад. Столяренко В.Г.].– Ч.1.– Кривий Ріг: КДПУ, 2019.– 29 с.

8667

25.04.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Звіт кураторів І курсу про стан навчально-виховної роботи студентів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти кураторів перших курсів.
2. Стан відвідування занять та поточна успішність студентів за результатами атестації.
УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома. Посилити контроль за відвідуванням студентами занять з інформуванням батьків. Посилити роботу зі студентами, що мають велику кількість пропусків на рівні кураторів, завідуючих кафедр, деканату та з їх батьками.
3. Методичне забезпечення та організація навчальних практик з фахових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: Оновити методичні рекомендації до проведення практик протягом 2019-2020 н.р.
4. Звіт студентів про виконання індивідуальних навчальних планів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти студентів. Взяти пояснення в письмовій формі від студентів, що не надали звіти про виконання індивідуальних навчальних планів.
5. Дотримання учасниками освітнього процесу принципу академічної доброчесності.
УХВАЛИЛИ: Ввести до складу навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» модуль «Основи академічної доброчесності». Керівникам курсових та кваліфікаційних робіт довести до відома студентів принципу академічної доброчесності. Обговорити на кураторських годинах в академічних групах питання академічної доброчесності.
6. Стан підготовки справ до акредитації та ліцензування спеціальностей природничого факультету, а також підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями університету.
УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома.
7. Пропозиція призначити на посаду голови науково-методичної ради факультету Гнілушу Н.В.
УХВАЛИЛИ: призначити на посаду голови науково-методичної ради факультету Гнілушу Н.В.

8666

28.03.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якій були розглянуті питання та прийняті рішення :

1. Хід виконання студентами І-V курсів курсових та магістерських робіт.
УХВАЛИЛИ: завідувачам кафедр та науковим керівникам посилити увагу до дотримання вимог написання курсових та магістерських робіт.

2. Здійснення інформаційної діяльності факультету. Стан функціонування веб-сторінок кафедр, факультету.
УХВАЛИЛИ: відповідальним за здійснення інформаційної діяльності на кафедрах та по факультету регулярно оновлювати сторінки кафедр та факультету, а також висвітлювати у рубриці «Календар подій» плани заходів кафедр та їх роботу.

3. Звіт з профорієнтаційної роботи викладачів, кафедр щодо набору студентів на 1 курс
УХВАЛИЛИ: посилити профорієнтаційну роботу у навчальних закладах міста.

4. Результати виробничої практики в школі студентів 4 курсу та навчальної психолого-педагогічної студентів 2 курсу.
УХВАЛИЛИ: Результати педагогічної практики вважати задовільними. Посилити контроль керівників практики над вчасним поданням звітної документації студентами. Дотримуватися положень про проходження педагогічної практики.

5. Різне
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку збірник наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя» Вип. 4 / [ред. к.б.н. Савосько В.М.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 6 др.арк..
Рекомендувати до друку «Методичні рекомендації до проведення загальнобіологічної практики (для студентів спеціальності 101 Екологія)», укладач Перерва В.В..

 

7521

28.02.2109 відбулося засідання вченої ради природничого факультету, на якій були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Стан спортивно-оздоровчої роботи на факультеті.
УХВАЛИЛИ: стан спортивно-оздоровчої роботи на факультеті вважати задовільним та продовжувати роботу з популяризації фізичної культури серед студентів факультету.
2. Результати факультетської олімпіади і підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах.
УХВАЛИЛИ: відповідальному за наукову роботу студентів Квітку М.О., голові методичної ради Комаровій О.В. та декану Євтушенку Е.О. розробити положення про факультетську олімпіаду з біології.
3. Підготовка до конкурсу-звіту колективів художньої самодіяльності «Студентська весна 2019».
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
4. Внесення змін до навчального плану підготовки студентів ступеня «бакалавр» спеціальності Середня освіта (Хімія).
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до навчального плану підготовки студентів ступеня «бакалавр» спеціальності Середня освіта (Хімія).
5. Затвердження переліку вибіркових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: затвердити вибіркові дисципліни:
- Рівень вищої освіти «бакалавр»
Група Хі – 16, 7 семестр: «Механізми органічних реакцій» (форма звітності залік) та «Хімія високомолекулярних сполук" (форма звітності залік);
- Рівень вищої освіти «магістр»
Група Хі-м-15, 2 семестр: «Методика навчання хімії у профільній школі та вищих навчальних закладах».
Завідувач кафедри зоології та методики навчання біології Стригунов В.І. доповів про наявність дисциплін на вибір:
Група БХ-15, БП-15, 8 семестр: «Популяційна екологія» (форма звітності екзамен), «Олімпіадні задачі з біології» (форма звітності залік);
Група БХ-14, БП-14, 2 семестр: «Дослідна робота з біології» (форма звітності залік);
Група ЗБХ-15, 8 семестр: «Популяційна екологія» (форма звітності екзамен), «Олімпіадні задачі з біології» (форма звітності залік);
Група ЗБ-14, 2 семестр: «Дослідна робота з біології» " (форма звітності залік).
6. Підготовка до проведення профорієнтаційного заходу «День майбутнього студента».
УХВАЛИЛИ: проводити профорієнтаційний захід «День майбутнього студента» у приміщенні у вигляді функціонування чотирьох локацій на кафедрах. Відповідальним з профорієнтаційної роботи на кафедрах розробити план роботи локації.

 

7385

Наказ № 67 від 26 вересня 2016 р., Наказ №145 від 21 березня 2017 року (зміни складу Вченої ради  факультету) Наказ №380 від 04 жовтня 2017 року (зміни складу Вченої ради  факультету)

Особи, що входять до складу вченої ради факультету за посадами:
1.1. Євтушенко Едуард Олексійович - голова ради, декан, к.біол.н., доцент;
1.2. Маленко Яна В`ячеславівна - зав. кафедрою ботаніки та екології, к.біол.н.;
1.3. Стригунов Володимир Іванович - зав. кафедрою зоології та методики навчання біології, к.біол.н., доцент;
1.4. Старова Тетяна Валеріївна - зав. кафедрою хімії та методики її викладання, к.хім.н., доцент;
1.5. Шутько Віктор Васильович - зав. кафедрою фізичної культури та методики її викладання, к.пед.н., доцент;
1.6. Селіванова Тетяна Валеріївна - голова профбюро, к.хім.н., старший викладач;
1.7. Чайка Ганна Анатоліївна - голова студентського самоврядування.
2. Виборні представники з числа науково-педагогічних працівників та інших працівників факультету:
2.1. Комарова Олена Володимирівна - к.пед.н., доцент кафедри зоології та методики навчання біології;
2.2. Гнілуша Ніна Володимирівна - к.пед.н., доцент кафедри ботаніки та екології;
2.3. Столяренко Вікторія Григорівна - к.хім.н., доцент кафедри хімії та методики її викладання;
2.4. Щербина Світлана Миколаївна - к.пед.н., доцент кафедри педагогіки;
2.5. Кобрюшко Олександр Олексійович - к.пед.н., ст. викладач кафедри ботаніки та екології;
2.6. Брошко Євген Олегович - к.біол.н., ст. викладач кафедри зоології та методики навчання біології;

2.7. Марчик Валентина Іванівна -  к.біол.н, доцент кафедри фізичної культури та методики її викладання.
3.Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті:
3.1. Майборода Олександра Олексіївна - БПм-13.

 

867
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30