Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

PXL 20210524 131024064

 

 

Витяг із протоколу Вченої ради

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ШЛЯХ ОСМИСЛЕННЯ

ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОСТОРУ

(досвід наукової діяльності кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету)

    Кафедра української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету розпочала свою діяльність у 1982 році як кафедра української літератури у складі кафедри російської, української та зарубіжної літератури, яку очолювала кандидат філологічних наук С. С. Іванченко.  Як окрема структурна одиниця факультету та вишу кафедра української літератури працювала з 1989 р. під керівництвом доктора філологічних наук, професора А. В. Козлова. Із 1996 р. по 2001 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, професор Л. Б. Стрюк. Із 2001 р. по 2005 р. на посаді завідувача кафедри – професор Козлов А. В. Із 2005 р. й донині кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент Н. Г. Мельник. У 2007 р. кафедру української літератури було перейменовано на кафедру української та світової літератур, що дало можливість розширити обрії науково-дослідної та навчально-методичної діяльності. Науково-педагогічний склад кафедри загалом сформований із випускників факультету української філології, які здобували наукові ступені в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Дніпропетровського державного університету ім. Олеся Гончара, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Інституту літератури НАН України і мають великий досвід роботи у виші.

  Силами викладачів та студентів у 1990 р. при кафедрі створено музей «Літературно-мистецьке Криворіжжя», який не лише знайомить із етнографічною та літературною експозиціями, а й є центром культурно-просвітницької роботи в Кривому Розі. Музей «Літературно-мистецьке Криворіжжя» – це також база для навчальної, методичної та наукової роботи студентів, викладачів, учителів, вихователів і школярів міста й області. Загальна кількість експонатів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання – 12287.

    Від часу своєї появи кафедра системно досліджує актуальні літературознавчі проблеми, що виявилося в її плідній науковій роботі. Так, протягом своєї діяльності працівники кафедри зверталися до дослідження комплексних тем «Аналіз твору літератури», «Духовність літератури». За  результатами цієї роботи сформульовано оригінальну концепцію духовності твору літератури, апробовану на десятках конференцій та симпозіумів різних рівнів. Основні положення й висновки опубліковані в ряді монографій (Стрюк Л. Б. Етнологія України в пісенному слові, 2001 р.; Ковпік С. І. Духовність драматургії  Пантелеймона Куліша, 2004 р.; Козлов А. В. Духовність як літературознавча категорія, 2005 р.) та низці різноаспектних  літературознавчих статей.

   Із 2001 р. по 2010 р. кафедрою було проведено 10 Міжнародних науково-теоретичних конференцій «Українська література: духовність і ментальність», за результатами роботи яких видано 10 випусків збірника наукових праць «Література. Фольклор. Проблеми поетики».

     У 2011 р. кафедра обрала новий перспективний напрямок наукової роботи. Сьогодні комплексна науково-дослідна тема кафедри – «Поетика художнього твору», що дозволило розширити обрії наукових пошуків. У сфері дослідницьких інтересів науковців – вивчення проблем теоретичної, практичної та історичної  поетики твору художньої літератури. Значна увага приділяється аналізу поетики фольклору. Зазначені підходи дають можливість не лише більш детально розглядати художні твори української та зарубіжної літератур у єдності змісту та форми, але й прослідкувати синтагматично-парадигматичні та компаративні зв’язки між текстами, авторами, епохами тощо.

    Результати дослідницької роботи над кафедральною темою відображено у ряді монографій (Ковпік С. І. Основні складові поетики української драматургії  І половини ХІХ століття, 2011 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалах творів української прози ХІХ ст., 2014 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози, 2018 р.; Мельник Н. Г. Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси, 2018 р.) та літературознавчих статей.

    На засіданні кафедри від 31 жовтня 2016 року заслухано звіт про виконання науково-дослідної теми кафедри, підведено підсумки та визначено перспективи подальшої роботи.

    Враховуючи перспективність наукового напрямку дослідження поетики художнього твору, вирішено продовжити термін виконання науково-дослідної теми кафедри з 2017 по2021 рік.

    Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» від 10 листопада 2016 року (Протокол № 4) затверджено комплексну кафедральну науково-дослідницьку тему «Поетика художнього твору» на 2017-2021 рр.(Керівник – доктор філологічних наук, професор Ковпік Світлана Іванівна.)

    Науково-дослідний доробок кафедри української та зарубіжної літератур репрезентовано в книзі «Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції» (2019).

     У цьому виданні представлено наукові досягнення ряду вчених – керівників наукових шкіл у галузі педагогіки, медицини, мистецтва, юриспруденції, авторські концепції у галузі гуманітарних, зокрема освітніх наук, авторські системи і проекти освітньої практики.

PXL 20210524 123007012

 

   Дослідження поетики художнього твору, на думку науковців кафедри, є універсальним шляхом осмислення літературного простору. Досвід наукової діяльності кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету в цьому напрямку заслуговує на особливу увагу.

   За вагомий внесок у розвиток наукової сфери України кафедру української та світової літератур нагороджено дипломом Національної академії педагогічних наук України.

PXL 20210524 123116245

15825
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша