Останні оновлення

Про оголошення конкурсу
Про переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання за кошти
Про створення комісії з питань надзвичайних ситуацій
Про систему оповіщення цивільного захисту у 2017 році
Про створення комісії з питань евакуації

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

                              

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Кафедра _______________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. першого проректора

_____________       О.А. Остроушко

       

«____» _________________20___ р.

 ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

_____________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

                      підготовки_____________________________

(ступень вищої освіти)

спеціальності ____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

факультет _______________________________________________________________

(назва факультету)

Кривий Ріг – 20___

 

 

                                     

Програма дисципліни «_______________________________» для студентів

                                                                                                (назва навчальної дисципліни)   

спеціальності ______________________________________________ –  ___ с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: ____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                                              (прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)                           

РЕЦЕНЗЕНТИ: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                               (прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)                           

Обговорено та схвалено кафедрою _______________________________________

                                                                                              (назва кафедри)

 «____»  __________________ 20___ р., протокол №___

Завідувач кафедри                                    ___________                ______________

                                                                                                                        (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

Затверджено  Вченою радою університету

«____»  __________________ 20___ р., протокол №___

 

    

          

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Шифр  спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  –

Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

_____________________

                  

Нормативна

(За вибором)

 

Рік підготовки:
   
Загальна кількість годин - Семестр
   
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Додаткова спеціальність (спеціалізація):

____________________

                     

 год.  год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота

Ступінь вищої освіти:

_____________________

           (бакалавр,  магістр)

 год.  год.
Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

______________________

(залік, екзамен)

 

             2.   Вступ

  Програма вивчення навчальної дисципліни «__________________________» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _________________________________   спеціальності  «________________________».

           (ступень  вищої освіти)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є _________________________________

_____________________________________________________________________________________

Міждисциплінарні зв’язки: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ..............

Завдання .....................

           У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................

4. Програма навчальної дисципліни

 

Блок (модуль, змістовий блок, тематичний блок, розділ тощо) 1

Тема 1. ...

   

Тема 2. ...

 

5.  Структура навчальної дисципліни

Назви  тем Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Блок 1. Назва
Тема 1.1 Назва                        
Тема 1.2 Назва                        
Разом  (блок 1)                        
Блок 2. Назва
Тема 2.1 Назва                        
Тема 2.2 Назва                        
Разом  (блок 2)                        

Усього годин

                       

 

 

6.  Теми семінарських занять

з/п

Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1      
2      
...      

 

7. Теми практичних занять

з/п

Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1      
2      
...      

                                                       

                                                     

8. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1      
2      
...      

 

9. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1      
2      
...      

 

10. Індивідуальні завдання

 

 

11. Методи навчання

                                                                                                  

 

12. Методи контролю

                                                                       

13. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточна робота сума
Вид роботи Блок 1 Блок 2 Блок 3

Т

1.1

Т

1.2

Т

1.3

Т

2.1

Т

2.2

Т

2.3

Т

2.4

Т

3.1

Т

3.2

Т

3.3

Т

3.4

Т

3.5

лекції                          
практичні                          
лабораторні                          
самостійні                          
індивідуальні                          
Разом                         100

Т1.1, Т1.2 ... Т3.5 – теми

 

Приклад для екзамену

Поточна робота

max

Підсумковий тест  (екзамен) сума
Вид роботи Блок 1 Блок 2 Блок 3

Т

1.1

Т

1.2

Т

1.3

Т

2.1

Т

2.2

Т

2.3

Т

2.4

Т

3.1

Т

3.2

Т

3.3

Т

3.4

Т

3.5

лекції                            

100

практичні                          
лабораторні                          
самостійні                          
індивідуальні                          
Разом                          

Т1.1, Т1.2 ... Т3.5 – теми

 

Приклад за виконання курсової роботи (проекту)

Розробляє кафедра з урахуванням специфіки роботи Сума
  100

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою Оцінка ЄКТС 100-бальна система оцінювання

Екзамен

(чотирирівнева)

Залік

(дворівнева)

відмінно зараховано A 91-100
добре зараховано B 81-90
C 71-80
задовільно зараховано D 61-70
E 50-60
незадовільно незараховано FX 30-49
F 0-29

14. Методичне забезпечення

1. ...

15. Рекомендована література

Базова

1. ...

Допоміжна

1. ...

16. Інформаційні ресурси

  1. ...
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28