Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

         12 листопада 2018 року на факультетi дошкільної і технологічної освіти за участі кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри дошкільної освіти М.В. Бадіци та магістрів групи ДВПм-13 Є.Г. Бойко, I.О. Масенко відбувся виховний захід «День європейської спадщини».
Магістри намагалися привернути увагу студентів першого курсу (гр. ДВП-18) до загальноєвропейської ініціативи.
У межах цього заходу учасники мали можливість ознайомитись із маловідомими пам'ятками Криворіжжя, практично перевірити свої знання щодо історичних і архітектурних цінностей м. Кривого Рогу.
Під час заходу тривала дружня атмосфера. Студенти та викладачі із задоволенням відповідали на запитання вікторини.

IMG 6e9b923c90716cd1cfd4e8e36dd2c3cd V

IMG 1488ed8422eb2e98c12eb3edc96ea511 V

IMG 2184eb06f83b44bd228859cec311b0c9 V

IMG 41803332a6dbe35b4c276e4e9c28f80b V

IMG a5af207cb6edfc0709e890e9a6b698f4 V

IMG ab1563fa2c4e7b4a440b9f126a118959 V

 

6199

         Педагоги, як відомо, мають бути творчими та креативними особистостями. А про те, як важлива творчість для того, щоб зацікавити малих дітей на занятті, знають педагоги дошкільного спрямування.
14 листопада 2018 року під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри дошкільної освіти Бадіци Марини Володимирівни відбулося практичне заняття творчого спрямування з навчальної дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей». У межах практичного заняття студенти 4 курсу, групи ДВХ(П)-15-2 продемонстрували свою обізнаність і вправність в організації занять з аплікації з дітьми раннього віку.

IMG 6c5625f2ace2dd23e7d4dc2a329d059e V

IMG 43c073007e55169562c8c92b81eefbc1 V

IMG 326c6add1cd4d9b9bc647898d758cf02 V

IMG 242507df47ec25811ddf26520ee33003 V

 

6198

              А чи залежний ти від соціальних мереж? Тема цікава й актуальна для сучасної молоді, саме її обговорювали студенти IV курсу групи Двп15-1 разом з куратором Суятиновою К.Є та студентами-практикантами групи ДВПм-13 Запорожець М, Лісовою О.
За допомогою діагностичному опитуванню ми визначили, що 30% студентів є залежними від соціальних мереж;
50%- знаходяться на межі залежності;
20% - залежності не виявлено.
Але всі присутні стверджували, що в їхньому житті соціальні мережі є, час від часу вони віртуально спілкуються або переглядають фото і відео своїх друзів, знайомих чи зірок телебачення. Визначено найбільш популярні соціальні мережі серед молоді: FB та Instagram. Хоча й обговорили негативні риси соцмереж, проте виявили багато позитивних, які згуртовують, мотивують молодь. Разом прийшли до висновку, що реальне спілкування набагато цікавіше та яскравіше, ніж сотні смайлів та "лайків".

11

12

 

6197

1

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу в опануванні студентами майбутньої професії. Здобувачі другого рівня вищої освіти (магістерського) денної форми навчання проходили виробничу практику в закладах дошкільної освіти.

2

Особливість цієї практики полягає в тому, що студент здійснює свою роботу в трьох напрямках: організаційно-методичному, управлінському науково-методичному, педагогічному. Такий підхід дає змогу магістрам поглибити і уточнити свої теоретичні знання, сформувати професійні вміння і навички, оволодіти функціями діяльності вихователя в закладі дошкільної освіти. Практика відбувалась у продовж двох тижнів: на першому студенти складали план індивідуальної роботи, вели щоденник спостережень, аналізували роботу вихователя- методиста, а на другому – вони самостійно виконували роботу відповідно до встановлених завдань.

6196

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

     ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра дошкільної освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні викладачі, науковці, вихователі дошкільних навчальних закладів!

Запрошуємо Вас до публікації у збірнику наукових і навчально-методичних праць 

 

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ІННОВАЦІЇ»

 

Вимоги до оформлення наукової статті

 1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню збірника: сучасні підходи, тенденції щодо підвищення ефективності дошкільного виховання; актуальні проблеми сучасного дошкілля; психолого-педагогічні та методичні аспекти діяльності суб’єктів дошкільного освітнього простору; наступність в освіті.
 2. До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською мовою, обсягом 5−7 сторінок у завершеному вигляді.
 3. Відповідно до постанови Президії Вищої Атестаційної комісії України від 10.01.2003 р. № 7-05/1 статті повинні містити такі необхідні елементи:

− вступ − постановка наукової проблеми у загальному вигляді, обґрунтування її актуальності та необхідності вивчення, її зв’язок з сучасними завданнями (певної галузі знань, діяльності);

− аналіз основних (останніх) досліджень і публікацій з обраної проблеми на які спирається автор, з указанням на ті питання, що недостатньо вивченні та на вирішення яких спрямоване дослідження;

− формулювання мети статті (постановка завдання), яка є відображенням головної думки автора, його поглядів на означену проблему з акцентуванням уваги на новому підході щодо вирішення певних практичних завдань, або на новому теоретичному підході;

− основна частина − виклад основного змісту дослідження, що ґрунтується на висвітленні основних ідей автора, отриманих результатах (експериментального) дослідження;

− висновок − підсумки дослідження, які складаються з окреслення основних результатів та подальших розвідок з обраної проблеми (перспектива дослідження).

 1. Статті мають містити у правому верхньому куті напівжирним кресленням друкуються прізвища, ім’я, по батькові автора(ів), нижче, через 1,5 інтервали, посередині, великими літерами, напівжирним кресленням друкується назва статті; наступний рядок, через 1,5 інтервали − курсивом анотація та ключові слова українською мовою; пропускається один рядок і з абзацу друкується основний текст; список використаної літератури починається підзаголовком «Література» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).

Зразок:

 Ковшар Олена Вікторівна

 РОЛЬ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВНОСТІ 

 В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

 У статті автор розглядає поняття «безперервна освіта», визначає її мету, етапи безперервної освіти, проводить теоретичний аналіз досліджень феномена «безперервна освіта», визначає особливості безперервної освіти, прослідковує взаємозв’язок принципів наступності та перспективності в системі безперервної освіти, аналізує сучасні тлумачення принципів наступності та перспективності в навчанні, визначає їх сутність та роль в організації освітнього процесу, умови реалізації принципу наступності в освітньому процесі; подальше дослідження зазначеної проблеми буде пов’язуватись із забезпеченням наступності, перспективності передшкільної освіти як складової безперервної системи освіти. 

Ключові слова: безперервність, безперервна освіта, мета безперервної освіти,особливість безперервної освіти, наступність, перспективність, наступність як дидактичний принцип, умови реалізації наступності в безперервній освіті.

 

... (Основний текст)

Література:

 

 1. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, наприклад: [5, с. 28].
 2. Список літератури має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».
 3. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
 4. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів: текстові матеріали готуються на білих аркушах формату А4 (210x297 мм), з використанням комп’ютерних текстових редакторів Microsoft Word. Необхідними є такі параметри: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал − 1,5; відступ на абзац 1,25 см; орієнтація − книжна; поля − 20 мм з усіх боків; сторінки без нумерації.
 5. Ілюстрації (фотографії, креслення, технічні рисунки, схеми, діаграми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності їх доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елемента: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. »; порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного; експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1

Назва таблиці

№ з/п

1 2 3 4

 

Продовження таблиці 1

1 2 3 4

 

 1. До статті додаються відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи та посада, наукові звання та ступінь, номер телефону та електронна адреса). 

 

Статті, які оформленні з порушенням окреслених вимог, або не відповідають тематиці збірника, до друку не приймаються.

 

Матеріали (електронний варіант статті (назва файлу – Іванов.doc), кошти                       за статтю − 30 гривень одна сторінка) приймаються до 20 грудня 2018 року за адресою: 

 

Кафедра дошкільної освіти, 

факультет дошкільної і технологічної освіти КДПУ, 

Проспект Гагаріна, 26

м. Кривий Ріг, 50027 

Е-mail: kdo_kpi@ukr.net

Суятинова Катерина Євгеніївна, ст. викладач кафедри дошкільної освіти, 0679781424

Турчинович Інна Володимирівна, ст. лаборант кафедри дошкільної освіти, 0961027638

  Запрошуємо до співпраці.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

     ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра дошкільної освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні викладачі, науковці, вихователі дошкільних навчальних закладів!

Запрошуємо Вас до публікації у збірнику наукових і навчально-методичних праць 

 

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ІННОВАЦІЇ»

 

Вимоги до оформлення наукової статті

 1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню збірника: сучасні підходи, тенденції щодо підвищення ефективності дошкільного виховання; актуальні проблеми сучасного дошкілля; психолого-педагогічні та методичні аспекти діяльності суб’єктів дошкільного освітнього простору; наступність в освіті.
 2. До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською мовою, обсягом 5−7 сторінок у завершеному вигляді.
 3. Відповідно до постанови Президії Вищої Атестаційної комісії України від 10.01.2003 р. № 7-05/1 статті повинні містити такі необхідні елементи:

− вступ − постановка наукової проблеми у загальному вигляді, обґрунтування її актуальності та необхідності вивчення, її зв’язок з сучасними завданнями (певної галузі знань, діяльності);

− аналіз основних (останніх) досліджень і публікацій з обраної проблеми на які спирається автор, з указанням на ті питання, що недостатньо вивченні та на вирішення яких спрямоване дослідження;

− формулювання мети статті (постановка завдання), яка є відображенням головної думки автора, його поглядів на означену проблему з акцентуванням уваги на новому підході щодо вирішення певних практичних завдань, або на новому теоретичному підході;

− основна частина − виклад основного змісту дослідження, що ґрунтується на висвітленні основних ідей автора, отриманих результатах (експериментального) дослідження;

− висновок − підсумки дослідження, які складаються з окреслення основних результатів та подальших розвідок з обраної проблеми (перспектива дослідження).

 1. Статті мають містити у правому верхньому куті напівжирним кресленням друкуються прізвища, ім’я, по батькові автора(ів), нижче, через 1,5 інтервали, посередині, великими літерами, напівжирним кресленням друкується назва статті; наступний рядок, через 1,5 інтервали − курсивом анотація та ключові слова українською мовою; пропускається один рядок і з абзацу друкується основний текст; список використаної літератури починається підзаголовком «Література» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).

  

Зразок:

 

Ковшар Олена Вікторівна

 

РОЛЬ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВНОСТІ 

В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

 У статті автор розглядає поняття «безперервна освіта», визначає її мету, етапи безперервної освіти, проводить теоретичний аналіз досліджень феномена «безперервна освіта», визначає особливості безперервної освіти, прослідковує взаємозв’язок принципів наступності та перспективності в системі безперервної освіти, аналізує сучасні тлумачення принципів наступності та перспективності в навчанні, визначає їх сутність та роль в організації освітнього процесу, умови реалізації принципу наступності в освітньому процесі; подальше дослідження зазначеної проблеми буде пов’язуватись із забезпеченням наступності, перспективності передшкільної освіти як складової безперервної системи освіти. 

Ключові слова: безперервність, безперервна освіта, мета безперервної освіти,особливість безперервної освіти, наступність, перспективність, наступність як дидактичний принцип, умови реалізації наступності в безперервній освіті.

... (Основний текст)

Література:

 У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, наприклад: [5, с. 28].

 1. Список літератури має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».
 2. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
 3. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів: текстові матеріали готуються на білих аркушах формату А4 (210x297 мм), з використанням комп’ютерних текстових редакторів Microsoft Word. Необхідними є такі параметри: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал − 1,5; відступ на абзац 1,25 см; орієнтація − книжна; поля − 20 мм з усіх боків; сторінки без нумерації.
 4. Ілюстрації (фотографії, креслення, технічні рисунки, схеми, діаграми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності їх доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елемента: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. »; порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного; експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1

Назва таблиці

№ з/п

1 2 3 4

 Продовження таблиці 1

1 2 3 4

 До статті додаються відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи та посада, наукові звання та ступінь, номер телефону та електронна адреса). 

 Статті, які оформленні з порушенням окреслених вимог, або не відповідають тематиці збірника, до друку не приймаються.

 Матеріали (електронний варіант статті (назва файлу – Іванов.doc), кошти                       за статтю − 30 гривень одна сторінка) приймаються до 20 грудня 2018 року за адресою: 

 Кафедра дошкільної освіти, 

факультет дошкільної і технологічної освіти КДПУ, 

Проспект Гагаріна, 26

м. Кривий Ріг, 50027

Е-mail: kdo_kpi@ukr.net

Суятинова Катерина Євгеніївна, ст. викладач кафедри дошкільної освіти, 0679781424

Турчинович Інна Володимирівна, ст. лаборант кафедри дошкільної освіти, 0961027638

 

 

Запрошуємо до співпраці.

 

5981

Подорож в МІСТО ПРОФЕСІЙ

Святковий настрій та творче піднесення подарував містянам вихідний день 17 вересня 2018 року, позначивши його відвідинами чарівного та неосяжного  МІСТА ПРОФЕСІЙ.

До створення  професійно спрямованих  локацій залучилися, звичайно, і студенти кафедри дошкільної освіти Криворізького державного університету, презентуючи всі глибини, цікавинки та перспективи своїх майбутніх професій: вихователь дошкільного закладу, психолог, хореограф, логопед тощо.

Одночасно студенти випробували себе як фахівці в безпосередньому спілкувнні з ровесниками своїх майбутніх вихованців і отримали схвальні відгуки від малечі та їх батьків про свою роботу.

Тепер на міській мапі розмаїття професій наш фах засяє ще яскравіше і привабливіше – радо чекаємо на вас, любі випускники шкіл та середніх спеціальних закладів!!!

1

Процес розвитку зв’язного мовлення та поповнення словникового запасу не завершується в дошкільному віці ! Наше гасло – «Немає меж мовній досконалості»!

22

Маленькі мешканці Міста професій приступають до вирішення складних завдань під керівництвом студентів – логопедів.

10

Про таких вправних та талановитих виховательок мріють навіть школярі! В очах дітлахів – захоплення та захват.

14

В самому центрі Міста професій: жваві руханки, кумедні змагання та запальні пісні з танцями  під керівництвом студентів – психологів кафедри Дошкільної освіти

18

5586

          Випускники-бакалаври напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта успішно складають екзамени при атестації здобувачів вищої освіти, засвідчуючи високий рівень фахової підготовки. Психологічний комфорт, творча атмосфера сприяють плідній роботі державної комісії та якісним відповідям студентів.IMG 22b5b108d0b35e6b363c56bdef62f21c V

IMG b168ec0659de99e44fa23dbf869857c6 VIMG eae9375d6ee7b256405040cc93be6645 VIMG 92efe1391f0a2b086a4136b96543a2cb VIMG 68b060d34b62a8bd9df50bcbb9512878 V

5205

Закінчення навчального року на кафедрі дошкільної освіти було відзначено фестивалем педагогічної творчості викладачів кафедри.

Яскраво, творчо і захоплено пройшло відкрите практичне заняття групи ДВП(Х)-15-2 у ст. викладача, к.пед.н. Бадіци М.В. на тему: «Творчість як феномен художньо-продуктивної діяльності людини»

Проявили свої художні здібності студенти 1 курсу групи ДВП-17 на лабораторному занятті на тему: «Пошиття м’якої іграшки» у ст. викл., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Творчий звіт з педагогічної майстерності відбувся у студентів 1 курсу групи ДВП-17-1 з дисципліни «Основи педагогічної майстерності» на тему: «Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як вищий рівень його професійної діяльності» викладача Коновалової К.І.

Навички психологічного аналізу, вміння відстоювати свої міркування показали студенти 3 курсу на практичному занятті «Психології дитячої» на тему: «Індивідуальні особливості адаптації дітей раннього віку до дошкільного навчального закладу» ст. викладача Чулошнікової М.О.

Бажаємо студентам та викладачам подальших успіхів і творчості!!!

IMG 4279IMG 4286IMG 4319IMG 4324IMG 4325IMG 4337IMG 4343IMG 4346IMG 4378IMG 20180604 095040IMG 20180604 095154IMG 20180604 095255IMG 20180604 095307IMG 20180604 095654IMG 20180604 095758IMG 20180604 101426IMG 20180604 101659IMG 20180604 105807IMG 20180604 105747IMG 20180604 105758IMG 20180604 112155

5204

Доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагоігчних наук Недодатко Наталля Григорівна  брала  участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції " Педагогічний та психологічний супровід розвитку особистості дошкільника " в Уманському педагогічному університеті імені  Павла Тичини 16-17 травня 2018 року. Там вона виступила з доповіддю на пленарному  засіданні "Валеологічний супровід розвитку особистості дошкільника ".

12

3

4

56

5039

16-17 травня в Харківському педагогічному університеті  ім. Г.Сковороди відбулась важлива подія – ІІ етап Всеукраїнської олімпіади  з дошкільної педагогіки.

         Учасниками олімпіади стали студенти – майбутні вихователі з багатьох університетів України: понад 35 студентів - бакалаврів та понад 20 студентів-магістрів.

         Члени журі – знані науковці України – академік, док.пед.н. А.М.Богуш, док.пед.н., проф. Г.М.Беленька та інші.

         Студенти КДПУ бакалаври: Мішеніна Анжела, Бондар Єлизавета, магістри: Мелетенко Ірина, Зіновчик Вікторія гідно і творчо представили рідний університет на завданнях - візитівках, показали ґрунтовні знання при виконанні теоретичних завдань та креативність, педагогічну майстерність при презентації практичного завдання.

         Дуже приємно, що наші студенти отримали перемогу в таких номінаціях:

Мішеніна Анжела

переможець у номінації

«Досконале володіння сучасними технологіями навчання»

Бондар Єлизавета

переможець у номінації

«Педагогічна творчість»

 Мелетенко Ірина

переможець у номінації

«За майстерність в організації педагогічного спілкування»

 Зіновчик Вікторія

переможець у номінації

«Високий рівень культури усного і писемного мовлення»

 Так тримати! Ми Вами пишаємось!!!

IMG 044ccef0682ec6de353202828098a31b VIMG 6f8c489ce018bfeafde17830e85fe7db VIMG 1717c326d44df3247ade045b58f310fc VIMG 7310f9eef4560199309d668499ec1e0a VIMG 202339de8bb637f326f2054a519c8e49 VIMG aeb11138430cc9caf12ab659164e80ee VIMG ee131d8bb081ed5e8dcb4e59578636ae VIMG f77b2783318daa37051b93712e9577b3 V

 

 

 

 

 

5038
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30