Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

12 грудня 2017 на кафедрі математики та методики її навчання вдруге відбувся перед захист магістерських робіт студентами ІІ курсу магістратури.

Були присутні також студенти-магістри першого року навчання.

Нижче подаємо основні відомості про представлені магістерські дослідження.

 

 

Коваленко Анастасія Олегівна

Науковий керівник: доктор пед. наук, доцент Лов’янова Ірина Василівна

Тема: «Формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках математики при вивченні змістової лінії рівняння і нерівності»

Мета: Розкрити методику формування  дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання рівнянь і нерівностей в курсі алгебри і початків аналізу

 Об'єкт дослідження:   Об’єктом дослідження є формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках математики

Предмет дослідження: Методика навчання учнів тем змістової лінії “Рівняння і нерівності” на засадах компетентнісного підходу.

Завдання: 

–Дослідити психолого-педагогічні основи формування дослідницької компетентності у старшокласників

–Провести логіко-математичний аналіз тем змістової лінії з точки зору можливостей формування дослідницької компетентності учнів

–Дібрати форми, методи, засоби навчання тем змістової лінії “Рівняння і нерівності” на засадах компетентнісного підходу

–Дібрати методичні рекомендації щодо формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання рівнянь і нерівностей.

Апробація: Участь у 10-й Всеукраїнській науково-методичній конференції "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті" 27-28 квітня 2017). 

  Публікація: «Формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках математики засобами ІКТ»

Овчаренко Микола Романович

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор В.В. Корольський

Тема: Постановка та методи розв'язування задач гасіння коливань струни

Об'єкт дослідження: гнучкі пружні системи

Предмет дослідження: методи гасіння вільних та вимушених гармонічних коливань гнучких пружних систем

Апробація первинних результатів дослідження:

1)Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній  університет, 13-14 квітня 2017 року.

2) Конференція молодих учених «Підстригачівські читання - 2017». Львів, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 23-25 травня 2017 року. 

Драмарецька Марія Геннадіївна
Тема: Методи розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри і початків аналізу
Науковий керівник: доцент, доктор пед. наук Лов'янова Ірина Василівна
Мета дослідження - дослідити основні методи розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри та початків аналізу та розробити методичні рекомендації щодо вивчення теми у старшій школі та вищому навчальному закладі
Предмет: основні методи розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем
Об'єкт: вивчення змістової лінії "Рівняння, нерівності та їх системи" в курсі алгебри і початків аналізу

Щічко Ірина Федорівна

Тема"Компетентнісно - орієнтована методика вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу"

Мета дослідження: Розробити методику навчання учнів  ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами на засадах компетентнісно – орієнтованого підходу в класах з поглибленим вивченням математики.

 Завдання дослідження:

1)    розкрити теоретичні та методичні основи компетентнісного підходу до навчання математики в старшій школі;

2)    провести логіко – математичний аналіз змісту теми “Ірраціональні рівняння та нерівності з параметрами ”, визначити змістові модулі навчальних тем розділу, в який входить дана тема, та їх змістове наповнення у класах поглибленого рівня;

3)    розглянути основні методи і прийоми розв’язання різних ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами;

4)    розробити методичні рекомендації до уроків в класах поглибленого рівня, на яких у процесі розв’язання ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами, відбувається формування методологічної компетентності учнів.

Об’єкт дослідження: процес навчання алгебри і початкам аналізу на поглибленому рівні в загальноосвітніх школах.

Предмет дослідження: методика розв’язання різних видів ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами в умовах формування методологічної компетентності.

Чорна Ганна Валеріївна

Магістерська робота на тему: «Компетентнісно-орієнтоване навчання елементів комбінаторики при поглибленому вивченні математики у старшій школі»

Мета дослідження : розробити методику навчання комбінаторики у процесі поглибленого вивчення математики на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу.

Обєкт дослідження: процес компетентнісно-орієнтованого навчання математики у класах з поглибленим вивченням.

Предмет дослідження: методика навчання комбінаторики у класах з поглибленим вивченням математики, розроблена на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу.

Завдання дослідження:

  1. з’ясувати стан порушеної проблеми в педагогічній практиці, шляхом аналізу науково-методичних джерел з теми дослідження;
  2. визначити психолого-дидактичні основи компетентнісно-орієнтованого навчання елементам комбінаторики під час поглибленого вивчення математики;
  3. провести логіко-математичний аналіз змісту теми «Елементи комбінаторики та біном Ньютона»;
  4. дібрати доцільні форми, методи і засоби для компетентнісно-орієнтованого навчання комбінаторики на поглибленому рівні, розробити методичні рекомендації їх використання.

Актуальність:

  • Сучасна школа здійснює навчання на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу, готує випускників шкіл до профільного навчання у вищих навчальних закладах. Однак як показують результати ЗНО, значна частина випускників ледь досягає середнього рівня знань, водночас тільки незначна кількість досягає високого рівня.
  • Система навчання математики, яка складалася десятиріччями, особливу увагу приділяє високому рівню саме математичної підготовки учнів. Але система навчання не враховує можливого застосування цих знань у  галузях техніки, виробництва, комунікацій та багатьох інших, що активно розвиваються в еру інформаційних технологій.
  • Методика її навчання комбінаторики недостатньо розроблена й потребує досліджень та апробації.

Храброва Євгенія Леонідівна

Тема: Компетентнісно-орієнтоване вивчення комплексних чисел на поглибленому рівні в курсі алгебри і початків аналізу

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Лов’янова І. В.

Актуальність теми

Компетентісно-орієнтований підхід до навчальної діяльності є підсиленням прикладного, практичого  змісту шкільної освітив цілому, шо надає змогу вчителям-предметникам, задовольнити прагенення учняна отримання таких компетентностей, які дозволять йому створити для себе комфортний простір життєдіяльності і самореалізуватися в обраній професії.

Мета дослідження:

розробити методику компетентнісно-орієнтованого навчання комплексних чисел на поглибленому рівні в курсі алгебри і початків аналізу

Об’єкт дослідження – компетентнісно-орієнтоване навчання на уроках алгебри і початків аналізу в 11 класі

Предмет дослідження – методичні особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до вивчення комплексних чисел на поглибленому рівні математичної підготовки старшокласників

Завдання:

‒                    Розкрити теоретичні основи компетентнісно-орієнтованого навчання.

‒                    Розкрити умови реалізації компетентнісного підходу до математичної освіти.

‒                    Розробити систему рівневих завдань, орієнтованих на формування предметної математичної компетентності старшокласників при вивченні теми: «Комплексні числа».

‒                    Розробити форми, методи, засоби вивчення комплексних чисел в курсі «Алгебра та початки аналізу» на засадах компетентнісного підходу

Методи дослідження:

теоретичні –  вивчення та аналіз педагогічної, математичної та методичної літератури з питань дослідження, змісту програми та підручників з алгебри для 11 класу;

емпіричні – вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, аналіз уроків, спостереження, бесіди з учителями та учнями.

Назаренко Катерина Володимирівна

Тема  «Формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання тем змістової лінії «Функції»»

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК  доктор пед. наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Лов’янова Ірина Василівна

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ Методика навчання функцій на профільному рівні, спрямована на формування дослідницької компетентності

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ Процес навчання алгебри і початків аналізу у старшій школі

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ Розробити методику навчання тем змістової лінії «Функції», спрямовану на формування дослідницької компетентності старшокласників

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  1. Проаналізувати літературу з теми дослідження, з`ясувати роль дослідницької компетентності в структурі математичної компетентності старшокласників.

2. Дослідити психолого-педагогічні основи формування дослідницької компетентності старшокласників.

3. Проаналізувати можливість тем змістової лінії «Функції» з точки зору формування дослідницької компетентності старшокласників.

4.Розробити (дібрати) методи, форми, засоби навчання функцій в курсі алгебри і початків аналізу, спрямовану на формування дослідницької компетентності учнів, в класах профільного рівня

Кучевська Валерія Віталіївна

Науковий керівник: к.пед. н., доцент Крамаренко Тетяна Григорівна

тема «Використання сервісів Google у навчанні математики у профільній школі» є актуальною.

Мета роботи: дослідження методичних особливостей навчання математики в профільній школі, через використання хмарних технологій і методу навчальних проектів.

Об’єкт дослідження: процес навчання математики в профільній школі.

Предмет дослідження: методика навчання тригонометричних функцій, елементів комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики в профільній школі за допомогою використання сервісів Google.

Завдання дослідження:

•           розкрити зміст методу навчальних проектів та хмарних технологій у навчанні на основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури за темою дослідження;

•           з’ясувати місце і роль хмарних технологій у формуванні математичної компетентності учнів в шкільному курсі алгебри та початку аналізу.

•           розробити методику навчання тем  «Тригонометричні функції», «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики» у курсі математики профільної школи з використанням сервісів Google.

Михайловська Марія Віталіївна

Науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент Крамаренко Тетяна Григорівна

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Мета роботи: дослідження методичних особливостей розв’язування прикладних задач в курсі математики профільної школи, зокрема при вивчені похідних та інтегралів у курсі алгебри та початків аналізу профільного рівня.

Об’єкт дослідження: процес навчання математики в профільній школі.

Предмет дослідження: методика розв’язування прикладних задач під час вивчення тем «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування» в курсі алгебри та початків аналізу профільної школи.

Мета дослідження конкретизувалася в завданнях:

1.         Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури за темою

дослідження; проаналізувати шкільні підручники з алгебри і початків аналізу для загальноосвітніх шкіл та для класів з поглибленим вивченням математики з метою з’ясування частки прикладних задач, для виявлення резервів впровадження прикладної спрямованості;

2.         Розробити методичні рекомендації щодо вивчення теми «Похідна та

її застосування» у курсі математики профільної школи; систему прикладних задач;

3.         Розробити методичні рекомендації щодо вивчення теми «Інтеграл та

його застосування» у курсі математики профільної школи; систему прикладних задач та електронний курс для вивчення теми;

4.         Визначити психолого-педагогічні та методичні особливості

використання методу проектів під час вивчення похідних;  розробити проект з теми «Похідна та її застосування»

3422
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31