Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Захист робіт січня 2017 в ауд. 308.  Початок о 9.00

KQLw4qvKhYM 1

Альбом із захисту робіт

Читати про захищені магістерські роботи детальніше  

Автор роботи

Анісімова Олена Вікторівна

Тема роботи Дослідження методів обчислення числа π
Науковий керівник Корольський Володимир Вікторович, к.т.н., професор
Об’єкт дослідження Методи наближеного обчислення
Предмет дослідження Порівняння точності обчислення числа π різними методами та обґрунтування методу обчислення числа π  за допомогою кола одиничного радіуса і вписаних в нього многокутників.
Мета роботи Дослідження методів обчислення числа  π  та розробка практичних завдань для лабораторних робіт з дисципліни «Методи обчислень».
Завдання

1) розглянути історію виникнення числа π;

2) порівняти точність обчислення числа π  за допомогою запропонованих формул;

3) розробити багатоваріантні завдання до лабораторних занять з дисципліни «Методи обчислень»;

4) дослідити і запропонувати аналітичне обґрунтування методу обчислення числа π  за допомогою тригонометричних функцій і вписаних многокутників;

5) з’ясувати геометричну інтерпретацію числа π без використання довжини кола.

Практичне значення Досліджено можливість і доцільність використання методів наближених обчислень; обґрунтовано переваги використання формул до методів обчислення числа π. Запропоновані методи обчислення можуть бути використанні для створення завдань для лабораторних робіт в рамках дисципліни «Методи обчислень».
Апробація

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених

 1. Анісімова О. В. Порівняння методів обчислення числа π /Олена Вікторівна Анісімова // Актуальні аспекти математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Х.: ХНАДУ. – 2016. – С. 191-194.
 2. Анісімова О. В., Корольський В. В. До методів обчислення числа π / О. В. Анісімова, В. В. Корольський  // Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн.: [гол. ред. О. М. Холод]. – Кривий Ріг: МДЦ «ЛМКП». – 2016. – Том 40(1). – С. 45-50.
Автор роботи

Грушина Ірина Володимирівна 

2017magistr1

Тема роботи Методика вивчення теорії ймовірностей з використанням дистанційних технологій для спеціальності «Фізика»
Науковий керівник Крамаренко Тетяна Григорівна, к.пед.н., доцент
Об’єкт дослідження Процес навчання теорії ймовірностей студентів спеціальності «Фізика» у педагогічних ВНЗ.
Предмет дослідження Методика вивчення теорії ймовірностей у педагогічних ВНЗ  використанням дистанційних технологій для набуття математичної компетентності.
Мета роботи Дослідити можливості набуття математичної компетентності студентами спеціальності «Фізика» у процесі вивчення теорії ймовірностей у контексті змішаного навчання, розробити електронний навчальний курс для супроводу процесу змішаного навчання та методичні рекомендації щодо його використання.
Завдання
 1. Провести теоретичний аналіз проблеми використання дистанційних технологій навчання студентів та формування у них математичної компетентності. Визначити структуру, зміст, критерії та рівні сформованості математичної компетентності студентів у навчанні теорії ймовірностей.
 2. Визначити психолого-педагогічні та методичні особливості навчання теорії ймовірностей студентів спеціальності «Фізика» у педагогічних ВНЗ.
 3. Розробити основні компоненти методики використання дистанційних технологій як засобу формування математичної компетентності студентів спеціальності «Фізика».
Практичне значення

Обґрунтовано доцільність використання ДТ у процесі змішаного навчання теорії ймовірностей для підвищення якості навчання та набуття математичної компетентності. Розроблено елементи (дистанційні уроки, тести, практичні завдання, глосарій та ін.) електронного навчального курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів спеціальності Фізика» для вивчення курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика». Розроблено методичні рекомендації щодо використання створених електронних наочностей. За матеріалами дослідження було видано посібник «Методика вивчення теорії ймовірностей з використанням дистанційних технологій для спеціальності «Фізика»» для викладачів фізико-математичних спеціальностей.

Апробація
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи».
 • Матеріали дослідження опубліковано в 3 одноосібних статтях:
 1. Грушина І.В. Використання дистанційних технологій у навчанні / І.В. Грушина. // Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 р. )]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ»,  2015. – С. 75-77.
 2. Грушина І.В. Теоретичні та методологічні аспекти використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання. [Електронний ресурс]/ І.В. Грушина. // Міжнародний семінар «Хмарні технології в освіті». – Кривий Ріг, 2016.  – Режим доступу до ресурсу: http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/cte2015/paper/view/171
 3. Грушина І.В. Теоретичні та методологічні аспекти використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання / І.В. Грушина. // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – 2016. – № 10. – С.28-34.
Автор роботи

Маслова Тетяна Вадимівна

Тема роботи Компетентнісно-орієнтоване навчання елементів математичного аналізу при вивченні курсу «Основи вищої математики» (напрям підготовки 6.040101 хімія)
Науковий керівник Капіносов Анатолій Миколайович, к.пед.н., доцент
Об’єкт дослідження вивчення курсу «Основи вищої математики» (напрям підготовки 6.040101 «Хімія»).
Предмет дослідження компетентнісно-орієнтоване навчання елементів математичного аналізу при вивченні курсу «Основи вищої математики» (напрям підготовки 6.040101 «Хімія»).
Мета роботи розробити методику компетентнісно-орієнтованого навчання елементів математичного аналізу при вивченні курсу «Основи вищої математики» (напрям підготовки 6.040101 «Хімія»).
Завдання
 1. Розкрити сутність компетентнісно-орієнтованого предметного навчання та теоретико-методологічні засади його конструювання;
 2. З’ясувати змістові особливості вивчення елементів математичного аналізу в курсі «Основи вищої математики»;
 3. Визначити теоретико-методичні основи компетентнісно-орієнтованого навчання елементів математичного в курсі «Основи вищої математики»;
 4. Розробити практичні основи організації компетентнісно-орієнтованого вивчення елементів математичного аналізу у вигляді методичних розробок лекцій — викладів теоретичного матеріалу, практичних занять та навчальних матеріалів для самостійної роботи.
Практичне значення Матеріали даної роботи будуть корисними для викладачів математики при організації компетентнісно-орієнтованого навчання курсу «Основ вищої математики» для студентів природничого факультету. Розроблені системи завдань та конспекти лекційних, практичних занять можна використовувати як орієнтир для проведення занять.
Апробація Капіносов А. М. Характеристика математичної компетентності студентів напряму підготовки «Хімія» при вивченні курсу «Основи вищої математики» / А. М. Капіносов, Т. В. Маслова // ВІСНИК Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн.: [гол. ред. О. М. Холод]. — Кривий Ріг: МДЦ «ЛМКП», 2016. – Том 40 (1). –
С. 103-110.
Автор роботи

Ратушний Олег Олександрович

2017magistr4

Тема роботи

Дослідження частинних сум і збіжності гармонічного ряду

Науковий керівник

Корольський Володимир Вікторович

кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України

Об’єкт дослідження числові ряди
Предмет дослідження гармонічний ряд та його частинні суми, швидкість зростання значень частинних сум
Мета роботи дослідження зростання частинних сум гармонічного ряду, обчислення частинних сум, порівняння результатів обчислення, знаходження формули для обчислення значень частинних сум ряду.
Завдання
 1. аналіз існуючих теоретичних відомостей, пов’язаних з гармонічним рядом;
 2. аналіз методів дослідження частинних сум гармонічного ряду;
 3. дослідження різних співвідношень між частинними сумами гармонічного ряду, знаходження можливих методів обчислення частинних сум ряду.
 4. представлення  прикладів геометричної інтерпретації гармонічного ряду та довільного зростання його частинних сум.
 5. розробка багатоваріантних завдань для лабораторних занять з дисципліни «Методи обчислень»
Практичне значення розроблено завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Методи обчислень», а саме шість практичних завдань для 20 варіантів.
Апробація
 1. Корольський В. В. , Ратушний О. О. Дослідження зміни значень числа Ейлера в залежності від частинних сум гармонічного ряду/ В. В. Корольський, О. О. Ратушний // Матеріал міжнародної конференції: «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА» – Кривий Ріг, 2016.
 2. Корольський В.В., Ратушний О.О. Обчислення частинних сум гармонічного ряду/ В.В.Корольський , О.О. Ратушний // Вісник міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання» – Кривий Ріг:МДЦ «ЛМКП», 2016. – Том 40(1). – С. 54‑58.
 
Автор роботи

Різун Олександр Олександрович

2017magistr3

Тема роботи Математичне моделювання реальних процесів засобами диференціальних рівнянь.
Науковий керівник Лов’янова Ірина Василівна – д.пед.н., доцент
Об’єкт дослідження Математичне моделювання
Предмет дослідження Лінійні диференціальні рівняння, як засіб математичного моделвання реальних процесів.
Мета роботи дослiдити можливостi математичного моделювання реальних процесiв засобами лiнiйних диференцiальних рiвнянь.
Завдання
 1. вивчити особливостi математичного моделювання;
 2. описати iсторiю виникнення диференцiальних рiвнянь;
 3. обґрунтувати методи розв’язування лiнiйних диференцiальних рiвнянь першого i вищих порядкiв, якi дозволяють дослiджувати математичнi моделi;
 4. продемонструвати побудову математичних моделей фiзичних, бiологiчних, економiчних процесiв, та дослiдити їх.
Практичне значення Результати дослiдження можна використовувати у процесi пiдготовки студентiв з дисциплiни "Диференцiальнi рiвняння". Також розроблено структуру залiкового кредиту змiстовного модуля "Лiнiйнi диференцiальнi рiвняння" та методичний посiбник для органiзацiї самостiйної роботи студентiв.
Апробація

Результати дослiдження доповiдалися на ХXII Мiжнароднiй науково-практичнiй iнтернет-конференцiї "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячолiття у
країнах Європи та Азiї".

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2610

Автор роботи

Віріч Маргарита Володимирівна

Тема роботи Поле комплексних чисел
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Черних Лариса Олександрівна
Об’єкт дослідження процес вивчення числової лінії в шкільному курсі алгебри та процес вивчення курсу «Числові системи» у ВНЗ
Предмет дослідження

методична система вивчення комплексних чисел в школі та у ВНЗ.

Мета роботи розробити методику вивчення теорії комплексних чисел на основі розширення числових структур в школі та у ВНЗ
Завдання
 1. розглянути історію виникнення комплексних чисел;
 2. дослідити питання про можливість впорядкування алгебри комплексних чисел;
 3. дати загальну характеристику числової лінії шкільного курсу математики та курсу числових систем;
 4. розкрити методичні особливості введення та вивчення поняття комплексного числа з використанням ідеї розширення числових структур в шкільному курсі математики та в курсі числових систем;
 5. розкрити методичні особливості розв’язання алгебраїчних рівнянь в полі комплексних чисел.
 
Практичне значення Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання розробленої методики в школі та у ВНЗ при вивченні курсу «Числові системи».
Апробація
 • Черних Л. О. Методичні особливості розширення числових множин у шкільному курсі математики / Л. О. Черних, М. В. Віріч // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн.: [гол. ред. О. М. Холод]. – Кривий Ріг: МДЦ «ЛМКП», 2016. – Том 40 (1). – С. 58-67.
 •  Черних Л. О. Про впорядкування поля комплексних чисел / Л. О. Черних, М. В. Віріч // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн.: [гол. ред. О. М. Холод]. – Кривий Ріг: МДЦ «ЛМКП», 2015. – Том 39(2). – С. 139-146.
 • Черних Л. О. Розвиток обчислювальної культури учнів і студентів при вивченні комплексних чисел / Л. О. Черних, М. В. Віріч // Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін.]. ‒ Х.: Вид-во «Ранок», 2016. ‒ С. 213-216.
 •  Черних Л.О. Методичні особливості розширення числових множин у шкільному курсі математики / Л. О. Черних, М. В. Віріч // Зінаїда Іванівна Слєпкань (16.04.1931 – 30.01.2008) – видатний український вчений в галузі теорії та методики навчання математики: матеріали регіональної науково-практичної конференції «Реалізація ідей розвивального навчання в школі та ВНЗ», присвяченої 85-річчю від дня народження доктора педагогічних наук, професора З.І. Слєпкань / упор. Соколенко Л.О. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – С.35-37.
 

 

 

550
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31