Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

p3310776

  Балабай Руслана Михайлівна

                              доктор фізико-математичних наук, професор,                             професор кафедри фізики та методики її навчання

Науковий керівник дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла:
1. Чернікова О.М., тема дисертаційного дослідження - «Моделі активації ковалентного зв’язування в реакціях окислення наноструктурними каталізаторами». Захист відбувся 20.01.2016 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.
2. Кравцова Д.Ю., тема дисертаційного дослідження - «Електронна структура та фізико-хімічні властивості мета- і наноматеріалів» Захист відбувся 29.05.2018 р. в спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.
3. Здещиц А.В. Дисертація „Електронні властивості гібридних наноструктур” на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла. Дисертація захищена 2.10.2019 в Спеціалізованій вченій раді Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського».

 Науковий керівник дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності:  104 Фізика та астрономія, спеціалізація – Фізика конденсованого стану:

1. Соломенко Анастасія Геннадіївна, тема дисертаційного дослідження - "Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів";
2.Прихожа Юлія Олександрівна, тема дисертаційного дослідження - "Матеріали для анодів літій-іонних акумуляторів";
3. Залевський Денис Віталійович, тема дисертаційного дослідження - «Електронні властивості матеріалів для Resistive Random Access Memory»;
4. Науменко Марина Валеріївна, тема дисертаційного дослідження - "Електронні властивості наноструктур на основі β-Ga2O3".

Керівник проектів:

"Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої" Державний фонд фундаментальних досліджень (серпень-грудень 2017 року).
"Визначення просторової будови та електронних властивостей нанорозмірних твердотільних функціональних структур" Міністерство освіти і науки України (2014-2016).
"Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої" Державний фонд фундаментальних досліджень (травень-вересень 2018 року).

Має близько 100 публікацій, з них 22 - у виданнях, що індексуються в Scopus.

706

 

Соловйов Володимир Миколайович

 доктор фізико-математичних наук,
завідувач кафедри інформатики та прикладної математики

З 1981 р. - кандидат фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження – «Искаженные структуры в алмазоподобных полупроводниках», спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, Політехнічний інститут, м. Ленінград, керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Ків Арнольд Юхимович.
З 1993 р. – доктор фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження "Атомно-динамічні властивості аморфних напівпровідників і стекол", спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла Інститут фізики НАН України, м. Київ.

Трудову діяльність розпочав на кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного інституту, був одним із ініціаторів відкриття при кафедрі аспірантури за спеціальністю «Фізика твердого тіла».
У 1997-2000 рр. працював на посаді декана фізико-математичного факультету. З 2000 по 2016 рр. викладав у інших вузах міст Кривого Рогу та Черкас.

Має публікації у виданнях:
– Журнал экспериментальной и теоретической физики;
– Физика твердого тела;
– Physica status solidi;
– Физика и техника полупроводников;
– Functional Gradient Materials And Surfase Layers Prepared by Fine Particles Technology;
– Техническая физика та ін.

Науковий керівник дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.01: 
Ніконова О. П., тема дисертаційного дослідження «Низькотемпературні аномалії фізичних властивостей структурно-невпорядкованих матеріалів у приладових системах». Захист відбувся у 2001 році в Одеському державному політехнічному університеті (нині - Одеський національний політехнічний університет);
Максимова Т. І, тема дисертаційного дослідження «Модифікація структурних характеристик поверхні (001) кремнію в мікроелектронній технології». Захист відбувся у 2000 році в Одеському державному політехнічному університеті (нині - Одеський національний політехнічний університет).

Має понад 450 друкованих праць, з них 36 - у виданнях, що індексуються в Scopus.

 Здещиц ВМ

Здещиц Валерій Максимович

доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук,
професор кафедри фізики та методики її навачння

 

Вищу освіту отримав у Московському інженерно-фізичному інституті на факультеті теоретичної та експериментальної фізики за спеціальністю ״Експериментальна ядерна фізика״.

З 1978 р. до 1991р. працював інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником в науково-дослідному інституті експериментальної фізики ядерного центру СРСР м. Арзамас-16 (м. Саров, Нижньоновгородської обл.). Очолював групу випробувачів ядерних зарядів, яка визначала енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання на ядерних полігонах біля м. Семипалатинська та острова Нова Земля.

За результатами випробувань 23 ядерних зарядів у 1989 р. захистив кандидатську дисертацію ״Визначення енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання методом сильної хвилі״ з присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. В 2007 р. захистив докторську дисертацію з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук. 

Керівник Держбюджетної теми: «Розробка методології проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання» (номер державної реєстрації № 0111U000263)
МОН УКраїни (01.01.20011 р. - 31.12.2012 р.) 

Автор 10 патентів України на винаходи. Основні результати наукової  діяльності опубліковані в більш ніж 100 роботах. 

Белинский

 

 Білинський Ігор Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор
професор кафедри фізики та методики її навчання

 

У 1986 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «вчитель математики та фізики».

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Екситонні та електронні стани надтонких напівпровідникових плівок і простих гетероструктур напівпровідників» за спеціальністю 01.04.10  «Фізика напівпровідників і діелектриків» на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д.07.01.06 при Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича.

У 2017 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив докторську дисертацію «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

  • Методи математичної фізики
  • Основи фізики твердого тіла
  • Теоретична фiзика (Електродинамiка)

Сфера наукових зацікавлень: Математичні моделі опису оптичних та електричних властивостей квантових точок, надграток квантових точок різної форми та вимірності. Розробка навчального програмного забезпечення.

Участь у наукових проєктах: «Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структуно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран» (2020 – 2022 рр., номер держреєстрації 0120U102224).

Науковий керівник дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» Бондаренко Олени Олександрівни, тема: «Функцiональнi можливості бiорозкладних полiмерiв».

Возняк 

Возняк Андрій Васильович

кандидат технічних наук,
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

У 1999 році закінчив Донецький національний університет з відзнакою за спеціальністю Радіофізика і електроніка.

Працює доцентом кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електротехніка.

Наукові інтереси: Polymers, Nanocomposites, Polymer Blends, Polymer Science, Severe Plastic Deformation, Polymer Processing, Electronics, Electrical Еngineering.

Наукові проекти:

2016 р., Ф71/20997 – 0116U007177 «Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу»
ДФФД, керівник.

2017 р., Ф71/61-2017 – 0116U007177 «Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу»
ДФФД, керівник.

2016-2018рр., Д-2016-15 - 0116U002176 «Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском»,
МОН, керівник.

[email protected]

 Група забезпечення зі спеціальності 104 Фізика та астрономія

13116
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31