Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

IMG_0970_1.jpg

12765

Слюсаренко НА

 

Слюсаренко Микола Анатолійович – завідувач кафедри фізики та методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: в 2001 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності „Фізика та основи інформатики”; в 2004 р. закінчив аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності „Фізика твердого тіла”.

Захистив у 2012 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова дисертацію "Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у педагогічному університеті" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

959

Ph_7.pngСоловйов Володимир Миколайович - професор, доктор фізико-математичних наук.

Володимир Миколайович закінчив Криворізький педагогічний інститут у 1975 році. За розподілом залишився працювати старшим інженером кафедри фізики. З 1979 р. – на викладацькій роботі: асистента, старшого викладача, доцента кафедри математичного аналізу. У 1992 р. очолив створену кафедру інформатики та прикладної математики. З 1981 р. кандидат фізико-математичних наук (01.04.07. – фізика твердого тіла, Політехнічний інститут, м. Ленінград), з 1993 р. – доктор наук з тієї ж спеціальності (Інститут фізики НАН України, м. Київ). У 1997-2000 рр. працював на посаді декана фізико-математичного факультету. З 2000 по 2016 рр. викладав у інших вузах міст Кривого Рогу та Черкас. Відмінник освіти України, нагороджений медалями А.С.Макаренка, «За наукові досягнення».

Автор понад 450 друкованих праць з моделювання складних систем різної природи, прогнозування і попередження критичних і кризових явищ. Підготував 9 кандидатів наук.

23905

Балабай

 

Балабай Руслана Михайлівна - професор, доктор фізико-математичних наук.

У 1982 році з відзнакою закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «криогенна електроніка». З 1984 року працює у Криворізькому педагогічному університеті. У 1993 році рішенням Спеціалізованої вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова Балабай Р.М. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за дисертаційне дослідження «Конфігурації точкових дефектів у кремнії при критичних концентраціях» зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла». У 1999 році присвоєне вчене звання доцента. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук "Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах" зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла захищена у 2014 в Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році присвоєне вчене звання професора.

552

Здещиц ВМ1 

Здещиц Валерій Максимович - доктор технічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання.

Народився у 1951 р. в Білорусі.

Вищу освіту отримав у Московському інженерно-фізичному інституті на факультеті теоретичної та експериментальної фізики за спеціальністю ״Експериментальна ядерна фізика״.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію ״Визначення енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання методом сильної хвилі״ з присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1991 р. працював на кафедрі фізики Криворізького технічного університету доцентом кафедри фізики. У 2003 р. Атестаційною колегією присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фізики.

В 2007 р. захистив докторську дисертацію з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук. З 2008 р. працював на посаді професора кафедри фізики Криворізького технічного університету.

На кафедрі фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з березня 2009 року, де читає лекції з дисциплін “Молекулярна фізика”, “Електрика і магнетизм”, “Термодинаміка і статистична фізика”, “Фізика ядра і фізика елементарних частинок”, “Сучасні методи експериментальних досліджень”.

Основні результати наукової та педагогічної діяльності опубліковані в більш ніж 100 роботах. Автор 10 патентів України на винаходи.

Здещиц В.М. – автор навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів “Молекулярна фізика і термодинаміка”, “Термодинаміка і статистична фізика”, “Оптика. Атомна та ядерна фізика”, “Субатомна фізика”, “Сучасні методи експериментальних досліджень у фізиці”, багатьох навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси лежать в області розвитку наукових основ та техніки вимірювань параметрів фізичних процесів за допомогою волоконно-оптичних та цифрових технологій.

Професор Здещиц Валерій Максимович є керівником науково-методичного проекту з розробки мініатюрних лабораторних установок для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики.

1228

Белинский

 

Білинський Ігор Васильович – професор кафедри фізики та методики її навчання, професор, доктор фізико-математичних наук.

У 1986 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «вчитель математики та фізики».

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Екситонні та електронні стани надтонких напівпровідникових плівок і простих гетероструктур напівпровідників» за спеціальністю 01.04.10  «Фізика напівпровідників і діелектриків» на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д.07.01.06 при Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича.

У 2017 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив докторську дисертацію «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць.

15948

Kadchenko.png

 Кадченко Валентина Миколаївна ˗ кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання.

У 1972 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «фізика та математика», працювала вчителем фізики у сільській школі.

З 1974 по 1977 навчалася в аспірантурі Інституту фізики  АН Естонії в лабораторії рентгенівської спектроскопії.

З 1978 р. кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07. фізика твердого тіла. Тема дисертації «Запасання енергії в лужногалоїдних  кристалах  при  опроміненні  ультрам'якими рентгенівськими променями».

На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного інституту (нині університету) працює з 1978 року. У 1983 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі фізики.

З 1980 по 1988 рр. була проректором КДПУ по заочному навчанню, з 1988 року по теперішній час – доцент кафедри фізики та методики її навчання, одночасно з 1998 року – заступник декана фізико-математичного факультету.

З 2005 р. по 2013 р. – декан фізико-математичного факультету.

Наразі викладає навчальні дисципліни «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Сучасний демонстраційний фізичний експеримент», є керівником виробничої педагогічної практики студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). З 2019 року завідує новоствореною Навчально-науковою лабораторією з фізики при кафедрі фізики та методики її навчання.

За час наукової та науково-педагогічної діяльності опубліковано 57 наукових праць, 7 навчально-методичних посібників.

Наукові дослідження з фізики фоточутливих напівпровідникових плівок проводила у рамках госпдоговірних тем кафедри фізики як виконавець та керівник теми. Як виконавець була залучена до комплексної теми кафедри «Удосконалення методики навчання фізики в сучасній школі та педагогічних ВНЗ» та держбюджетної теми «Розробка методології проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання».

Керує науково-дослідницькою роботою студентів, у співавторстві зі студентами опубліковані 26 статей, 3 студенти мають відзнаки Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

За сумлінну творчу працю, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, нагороджена  почесними грамотами Виконкому Криворізької міської ради, Дніпропетровської ОДА, Міністерства освіти і науки України. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник народної освіти».

Наукові інтереси: фізика, історія фізики, методика навчання фізики у середній та вищій школі.

1210

Мальченко СЛ 2

 

Мальченко Світлана Леонідівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання.

У 2005 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності 8.01010301 ПМСО. Фізика.

У 2008 році закінчила аспірантуру зі спеціальності астрофізика, радіоастро­номія в Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського на кафедрі астрономії та методики фізики.

Протягом 2007-2010 років працювала молодшим науковим співробітником НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія».

18 червня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.04 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова захистила дисертаційну роботу «Ве-зорі спектральних класів В0-В3 в молодих розсіяних зоряних скупченнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

545

0 02 05 9d9731adc36094a960a16edf123aac114a920ca04f6143511de211ef7f4e94de b66df47c2698b944

 Хараджян Наталя Анатоліївна - доцент кафедри фізики та методики її навчання, кандидатка педагогічних наук.

Має вищу освіту за спеціальністю «Фізика та основи інформатики», кваліфікацію «Вчитель фізики та основ інформатики», що відповідає профілю кафедри.

В 2018 році здобула другу вищу освіту за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія» та отримала ступінь спеціаліста з комп’ютерної інженерії. Має досвід навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

Загалом має понад  80 друкованих праць.

Хараджян Н.А. є засновницею та ідейним натхненником «Школи Робототехніки». Школа працює вже 4 роки поспіль. За ці роки було проведено сотні майстер класів з робототехніки та малювання 3d ручкою. Також Наталя Анатоліївна очолила нещодавно створений STEM-центр.

Досвід викладацької роботи в університеті – 20 років.

Протягом останніх 5 років учні під керівництвом Хараджян Н.А. займають призові місця на конкурсі Малої академії науки.

15949

Прихожа Ю О

 

Прихожа Юлія Олександрівна – аспірантка 4 року навчання, асистент кафедри фізики та методики її навчання. 

У 2015 р. закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності «Фізика: інформатика»; в 2017 р. вступила до аспірантури при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності «104 Фізика та астрономія».

На кафедрі фізики та методики її навчання працює з 2018 р., спочатку на посаді старшого лаборанта, з 2019 р. на посаді асистента.

Має публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Серед них публікації в журналах:Nanophotonics; Physics and Chemistry of Solid State; Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии; Сенсорна електроніка і мікросистемні технології; Журнал фізичних досліджень; Фізико-математична освіта. Брала участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях. У 2020 р. стала переможцем у номінації «Кращий молодий дослідник» КДПУ.

Наукові інтереси: обчислювальна фізика, наноматеріали та нанотехнології, фізика, молекулярна фізика.

Викладає: молекулярну фізику, шкільний курс фізики, загальну фізику.

12547
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31