Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Тематика курсових робіт з методики навчання фізики

кафедри фізики та методики її навчання II семестр 2023-2024 н.р.

Керівник професор Ігор Білинський:

 1. Методичні аспекти розв’язання задач з використанням систем комп’ютерної математики на прикладі теми «Перший принцип термодинаміки».
 2. Використання систем комп’ютерної математики при розв’язуванні задач з фізики на прикладі теми «Другий принцип термодинаміки. Ентропія».
 3. «Використання програмних засобів для чисельного розв’язання задач зі статичного та динамічного режимів руху тіл на основі законів збереження енергії та механіки».
 4. «Методичні аспекти моделювання фізичних процесів у газовій та рідинній фазі з використанням програмного забезпечення для аналізу теплових та кінетичних параметрів».
 5. «Обчислювальні методи застосування систем комп'ютерної математики для дослідження теплових процесів та розрахунку зміни ентропії у системах».
 6. «Аналіз та моделювання фізичних процесів за допомогою програмних засобів з урахуванням збільшення ентропії та другого закону термодинаміки».

Керівник професор Валерій Здещиц:

1.   Методика дистанційного проведення шкільного фізичного експерименту з «Механіки».

2.   Застосування технології BYOD при вивченні теми «Магнітне поле» у 9 класі.

3.   Сучасні технології інтенсивного навчання фізики в школі та їх застосування при вивченні теми «Сили в природі».

4.   Методичні особливості вивчення розділу «Фізика атома. Атомна енергетика» в курсі фізики середньої школи (основної школи).

5.   Моделювання фізичних явищ за допомогою комп’ютерних технологій та його застосування на уроках фізики в школі.

6.   Навчально-пізнавальна роль лабораторних робіт під час навчання учнів фізики в школі.

7.   Фундаментальна роль узагальнення і систематизації знань учнів при вивчення теми «Елементарні частинки» в 11 класі.

8.   Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення електричних та магнітних явищ у 9 класі.

9.   Сучасні методи діагностики знань учнів з фізики в середній школі. Проблеми оцінювання знань з фізики.

10. Національне виховання учнів під час вивчення у 9 класі теми «Закони збереження».

Керівник доцент Валентина Кадченко:

1.   Використання віртуальних лабораторій з фізики в умовах дистанційного навчання.

2.   Демонстраційний та лабораторний експеримент в шкільному курсі фізики.

3.   Демонстраційні досліди зі звуком у шкільному курсі фізики.

4.   Вивчення теми «Механічні коливання і хвилі» в шкільному курсі фізики.

Керівник доцент Світлана Мальченко:

1.   Методика вивчення фізичних параметрів зір в шкільному курсі фізики.

2.   Організація роботи шкільного астрономічного планетарію.

3.   Організація роботи школи астрономів-початківців.

4.   Організація занять з астрономії в інклюзивних класах.

5.   Використання моделювання в процесі навчання астрономії.

6.   Використання інтерактивних технологій для розвитку дослідницьких компетентностей під час навчання астрономії.

7.   Використання задач на уроках астрономії.

8.   Емоційний розвиток учня на заняттях астрономії.

9.   Астрономічний складник в курсі фізики середньої (базової) освіти.

10. Розвиток математичних компетентностей під час навчання астрономії.

11. Розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.

12. Створення астрономічних інтерактивних плакатів.

13. Формування понять простір та час на заняттях астрономії.

14. Робототехніка у космічній тематиці.

15. Дослідження впливу Сонця на життя на Землі на заняттях з фізики та астрономії.

16. Аналіз впливу маси зір на поведінку планет: вивчення руху планет, гравітаційної взаємодії з їх материнськими зорями.

17. Формування астрономічних знань в початковій та середній школі.

18. Провідні (стрижневі) ідеї астрономічної освіти.

19. Головні базові поняття шкільного курсу астрономії.

Керівник старший викладач Юлія Прихожа:

 1. Технологія критичного мислення в навчанні фізики.
 2. Формування основ експериментального методу в умовах сучасної фізичної освіти.
 3. Можливості вдосконалення демонстраційного експерименту з фізики на основі сучасної цифрової техніки.
 4. Реалізація індивідуального підходу в курсі фізики основної школи.
 5. Формування ключових компетентностей в шкільному курсі фізики.
 6. Методика організації проєктної діяльності учнів при вивченні шкільного курсу фізики.
 7. Використання експериментальних задач в шкільному курсі фізики.
 8. Віртуальний експеримент у викладанні фізики.
 9. Організація позакласної роботи з фізики в основній школі.
 10. Дослідницький підхід до вивчення фізики в закладах загальної середньої освіти.
 11. Міжпредметні зв’язки фізики і математики при вивченні однієї із тем курсу фізики.
 12. Міжпредметні зв’язки фізики та інформатики при вивченні однієї із тем курсу фізики.
 13. Методика застосування проблемного методу з використанням демонстраційного експерименту.
 14. Цифрові освітні ресурси на уроках фізики.
 15. Використання дистанційного навчання при вивченні фізики в основній школі.
 16. Методичні особливості використання інтерактивних дошок на уроках фізики в основній школі.
 17. Розробка методики дистанційного проведення лабораторних робіт з теми «……………………..».

Керівник завідувач кафедри Микола Слюсаренко:

 1. Формування понять про фізичні константи в шкільному курсі фізики.
 2. Форми та методи формування творчого мислення учнів при вивченні фізики.
 3. Методика визначення похибок фізичних вимірювань при виконання лабораторних робіт.
 4. Методика розв’язання винахідницьких задач в шкільному курсі фізики.
 5. Методика проведення оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання.
 6. Методика розв’язування фізичних задач розділу «……………………..».
 7. Методика використання графічного методу розв’язування фізичних задач.
 8. Методика використання комп’ютерних симуляцій на уроках фізики.
 9. Використання інтерактивних методів навчання в курсі фізики.
 10. Ефективність використання демонстраційних експериментів у навчанні фізики.
 11. Методика викладання фізики в умовах дистанційного навчання.
 12. Розвиток креативності учнів через проектні завдання з фізики.
 13. Активізація пізнавальної діяльності учнів через застосування інтерактивних методів у вивченні фізики.
 14. Роль мультимедійних презентацій у навчанні фізики: аналіз підходів та рекомендації для вчителів.


Перелік тем курсових робіт із загальної фізики під керівництвом професора кафедри фізики та методики її викладання Балабай Р.М.

1. Дослідження обмежувачів та фіксаторів рівня у віртуальній лабораторії на ЕОМ.
2. Технологія МДН ІМС.
3. Дослідження тертя ковзання.
4. Діамантоподібний вуглець: атомна структура, електронні властивості.
5. Задачі керування рухом

Перелік тем курсових робіт з фізики та методики її навчання фізики (астрономії) під керівництвом доцента кафедри фізики та методики її навчання Мальченко С. Л.

1. Методика вивчення фізичних параметрів зір в шкільному курсі фізики.
2. Організація роботи шкільного астрономічного планетарію.
3. Використання моделювання в процесі навчання астрономії.
4. Використання мобільних технологій для організації практичних робіт з
астрономії.
5. Дослідження фізичних параметрів зір в зоряних скупченнях.
6. Використання фотометричних даних каталогу баз даних Aladin для
вивчення змінності зір.
7. Використання задач на уроках астрономії.
8. Використання спостережень Місяця на лабораторних роботах з астрономії.
9. Пропедевтика навчання астрономії
10. Навчання астрономії в умовах інклюзивної освіти
11. Емоційний розвиток учня на заняттях астрономії
12. Організація роботи школи астрономів-початківців.

Перелік тем кваліфікаційних робіт під керівництвом доцента кафедри фізики та методики її навчання Хараджян Н.А.

1. Формування STEM-компетентностей при підготовці вчителів фізики середньої школи (Войлов А.)
2. Формування STEM-компетентностей при підготовці вчителів фізики профільної школи (Росомаха Г.)
3. Впровадження STEM-підходу при вивчення фізики в профільній школі.
4. Впровадження STEM-підходу при вивчення фізики середній школі.
5. Впровадження STEM-підходу в інклюзивному курсі «Фізика та хімія в побуті» (різні окремі теми)

Перелік тем курсових робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Білинського І.В.

1. Обчислення поля зарядженого провідного еліпсоїда засобами СКМ
2. Основні етапи підготовки та проведення уроку з астрономії на прикладі теми «Проблеми космології та космогонії»
3. Формування і розвиток основних понять геометричної оптики в курсі фізики середньої школи

Перелік тем випускових робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Білинського І.В.

1. Електрон-фононна взаємодія в спектрах поглинання і люмінесценції в квантових точках
2. Електронні стани у ланцюжку зі сферичних квантових точок

Перелік тем курсових робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Здещица В.М.

1. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Вивчення руху тіла по колу”
2. Розв’язування фізичних задач за допомогою тригонометрії
3. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Дослідження коливань тіла на пружині” у 10 класі.
4. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Вимірювання поверхневого натягу рідини” у 10 класі.
5. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Дослідження магнітних властивостей речовини” у 11 класі.

Перелік тем кваліфікаційних завдань під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Здещица В.М.

1. Фізична причина атмосферного тиску
2. Демонстрація силы Лоренца на уроках фізики
3. Демонстраційні прилади для генерації високої напруги
4. Обґрунтування величини реактивної сили струменя рідини, що витікає з бокового отвору посудини
5. Дослідження законів руху магнітів біля металевих поверхонь

Перелік тем магістерських робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Здещица В.М.

1. Фізика нейтринних осциляцій
2. Екстремальні стани речовини на Землі і в космосі
3. Перспективи фізики елементарних частинок за межами Стандартної моделі (СМ) фундаментальних взаємодій
4. Властивості електромагнітного поля зарядженої частинки, що рухається з релятивістською швидкістю
5. Технології BYOD в освітньому процесі

Перелік тем курсових робіт з МНФ під керівництвом завідувача кафедри фізики та методики її навчання Слюсаренко М.А.

1. Формування понять про фізичні константи в шкільному курсі фізики.
2. Форми та методи формування творчого мислення учнів при вивченні фізики.
3. Методика визначення похибок фізичних вимірювань при виконання лабораторних робіт.
4. Методика розв’язання винахідницьких задач в шкільному курсі фізики.
5. Методика проведення оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання.
6. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Механіка».
7. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Молекулярна фізика».
8. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Електромагнетизм».
9. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Оптика».
10. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Атомна фізика».
11. Методика використання графічного методу розв’язування фізичних задач.

Перелік тем курсових робіт із загальної фізики під керівництвом завідувача кафедри фізики та методики її навчання Слюсаренко М.А.

1. Визначення коефіцієнту в’язкості повітря.
2. Визначення теплоємності металів.
3. Визначення коефіцієнту теплопровідності металів.
4. Визначення коефіцієнту теплопровідності повітря.
5. Визначення коефіцієнту поверхневого натягу.
6. Визначення залежності коефіцієнту поверхневого натягу від температури.
7. Розрахунок показників енергоефективності будівлі.
8. Експериментальне визначення коефіцієнту тертя.
9. Фізичні властивості сучасних джерел світла.
10. Фізика феромагнітних рідин.
11. Фізика неньютонівських рідин.
12. Вивчення фізичних властивостей ультразвукових хвиль.
13. Дослідження коливань подвійного маятника.
14. Дослідження затухаючих коливань маятника.
15. Квантовомеханічні парадокси.
16. Експериментальні докази існування спіна електрона.
17. Ефект Зеємана.
18. Квантова телепортація.
19. Наближені методи квантової механіки.

Перелік тем дипломних робіт із загальної фізики під керівництвом завідувача кафедри фізики та методики її навчання Слюсаренко М.А.

1. Використання лекційних демонстрацій з квантової механіки створених в середовищі Mathematica як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
2. Використання систем комп’ютерної математики до вивчення дисципліни: ”Методи математичної фізики”.
3. Візуалізація розв’язків диференціального рівняння теплопровідності засобами систем комп’ютерної математики.
4. Використання систем комп’ютерної математики при вивченні математичної теорії поля.
5. Реалізація міжпредметних зв’язків фізики з іншими природничими дисциплінами в процесі розв’язування навчальних задач.
6. Система проблемно-пошукових задач з фізики як засіб формування творчого мислення учнів.
7. Формування узагальнених прийомів розумової діяльності засобами задачної технології навчання на уроках фізики.
8. Теоретико-методичні основи формування евристичних прийомів в процесі розв’язування задач на уроках фізики.
9. Формування дослідницьких умінь учнів в процесі розв’язування експериментальних задач на уроках фізики.
10. Розв’язування якісних задач на уроках фізики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
11. Формування логічних прийомів мислення в процесі розв’язування фізичних задач.
12. Формування дослідницьких компетенцій учнів під час виконання лабораторних робіт з фізики на базі цифрової лабораторії Vernier.

481
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30