Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Перелік тем курсових робіт із загальної фізики під керівництвом професора кафедри фізики та методики її викладання Балабай Р.М.

1. Дослідження обмежувачів та фіксаторів рівня у віртуальній лабораторії на ЕОМ.
2. Технологія МДН ІМС.
3. Дослідження тертя ковзання.
4. Діамантоподібний вуглець: атомна структура, електронні властивості.
5. Задачі керування рухом

Перелік тем курсових робіт з фізики та методики її навчання фізики (астрономії) під керівництвом доцента кафедри фізики та методики її навчання Мальченко С. Л.

1. Методика вивчення фізичних параметрів зір в шкільному курсі фізики.
2. Організація роботи шкільного астрономічного планетарію.
3. Використання моделювання в процесі навчання астрономії.
4. Використання мобільних технологій для організації практичних робіт з
астрономії.
5. Дослідження фізичних параметрів зір в зоряних скупченнях.
6. Використання фотометричних даних каталогу баз даних Aladin для
вивчення змінності зір.
7. Використання задач на уроках астрономії.
8. Використання спостережень Місяця на лабораторних роботах з астрономії.
9. Пропедевтика навчання астрономії
10. Навчання астрономії в умовах інклюзивної освіти
11. Емоційний розвиток учня на заняттях астрономії
12. Організація роботи школи астрономів-початківців.

Перелік тем кваліфікаційних робіт під керівництвом доцента кафедри фізики та методики її навчання Хараджян Н.А.

1. Формування STEM-компетентностей при підготовці вчителів фізики середньої школи (Войлов А.)
2. Формування STEM-компетентностей при підготовці вчителів фізики профільної школи (Росомаха Г.)
3. Впровадження STEM-підходу при вивчення фізики в профільній школі.
4. Впровадження STEM-підходу при вивчення фізики середній школі.
5. Впровадження STEM-підходу в інклюзивному курсі «Фізика та хімія в побуті» (різні окремі теми)

Перелік тем курсових робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Білинського І.В.

1. Обчислення поля зарядженого провідного еліпсоїда засобами СКМ
2. Основні етапи підготовки та проведення уроку з астрономії на прикладі теми «Проблеми космології та космогонії»
3. Формування і розвиток основних понять геометричної оптики в курсі фізики середньої школи

Перелік тем випускових робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Білинського І.В.

1. Електрон-фононна взаємодія в спектрах поглинання і люмінесценції в квантових точках
2. Електронні стани у ланцюжку зі сферичних квантових точок

Перелік тем курсових робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Здещица В.М.

1. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Вивчення руху тіла по колу”
2. Розв’язування фізичних задач за допомогою тригонометрії
3. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Дослідження коливань тіла на пружині” у 10 класі.
4. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Вимірювання поверхневого натягу рідини” у 10 класі.
5. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Дослідження магнітних властивостей речовини” у 11 класі.

Перелік тем кваліфікаційних завдань під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Здещица В.М.

1. Фізична причина атмосферного тиску
2. Демонстрація силы Лоренца на уроках фізики
3. Демонстраційні прилади для генерації високої напруги
4. Обґрунтування величини реактивної сили струменя рідини, що витікає з бокового отвору посудини
5. Дослідження законів руху магнітів біля металевих поверхонь

Перелік тем магістерських робіт під керівництвом професора кафедри фізики та методики її навчання Здещица В.М.

1. Фізика нейтринних осциляцій
2. Екстремальні стани речовини на Землі і в космосі
3. Перспективи фізики елементарних частинок за межами Стандартної моделі (СМ) фундаментальних взаємодій
4. Властивості електромагнітного поля зарядженої частинки, що рухається з релятивістською швидкістю
5. Технології BYOD в освітньому процесі

Перелік тем курсових робіт з МНФ під керівництвом завідувача кафедри фізики та методики її навчання Слюсаренко М.А.

1. Формування понять про фізичні константи в шкільному курсі фізики.
2. Форми та методи формування творчого мислення учнів при вивченні фізики.
3. Методика визначення похибок фізичних вимірювань при виконання лабораторних робіт.
4. Методика розв’язання винахідницьких задач в шкільному курсі фізики.
5. Методика проведення оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання.
6. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Механіка».
7. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Молекулярна фізика».
8. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Електромагнетизм».
9. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Оптика».
10. Методика розв’язування фізичних задач розділу «Атомна фізика».
11. Методика використання графічного методу розв’язування фізичних задач.

Перелік тем курсових робіт із загальної фізики під керівництвом завідувача кафедри фізики та методики її навчання Слюсаренко М.А.

1. Визначення коефіцієнту в’язкості повітря.
2. Визначення теплоємності металів.
3. Визначення коефіцієнту теплопровідності металів.
4. Визначення коефіцієнту теплопровідності повітря.
5. Визначення коефіцієнту поверхневого натягу.
6. Визначення залежності коефіцієнту поверхневого натягу від температури.
7. Розрахунок показників енергоефективності будівлі.
8. Експериментальне визначення коефіцієнту тертя.
9. Фізичні властивості сучасних джерел світла.
10. Фізика феромагнітних рідин.
11. Фізика неньютонівських рідин.
12. Вивчення фізичних властивостей ультразвукових хвиль.
13. Дослідження коливань подвійного маятника.
14. Дослідження затухаючих коливань маятника.
15. Квантовомеханічні парадокси.
16. Експериментальні докази існування спіна електрона.
17. Ефект Зеємана.
18. Квантова телепортація.
19. Наближені методи квантової механіки.

Перелік тем дипломних робіт із загальної фізики під керівництвом завідувача кафедри фізики та методики її навчання Слюсаренко М.А.

1. Використання лекційних демонстрацій з квантової механіки створених в середовищі Mathematica як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
2. Використання систем комп’ютерної математики до вивчення дисципліни: ”Методи математичної фізики”.
3. Візуалізація розв’язків диференціального рівняння теплопровідності засобами систем комп’ютерної математики.
4. Використання систем комп’ютерної математики при вивченні математичної теорії поля.
5. Реалізація міжпредметних зв’язків фізики з іншими природничими дисциплінами в процесі розв’язування навчальних задач.
6. Система проблемно-пошукових задач з фізики як засіб формування творчого мислення учнів.
7. Формування узагальнених прийомів розумової діяльності засобами задачної технології навчання на уроках фізики.
8. Теоретико-методичні основи формування евристичних прийомів в процесі розв’язування задач на уроках фізики.
9. Формування дослідницьких умінь учнів в процесі розв’язування експериментальних задач на уроках фізики.
10. Розв’язування якісних задач на уроках фізики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
11. Формування логічних прийомів мислення в процесі розв’язування фізичних задач.
12. Формування дослідницьких компетенцій учнів під час виконання лабораторних робіт з фізики на базі цифрової лабораторії Vernier.

Перелік тем кваліфікаційних робіт з МНФ під керівництвом доцента кафедри фізики та методики її навчання Бурака В.І.

1. Розкриття цілісних відомостей про будову речовини в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
2. Розкриття цілісних відомостей про механічний рух у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
3. Розкриття цілісних відомостей про механічну взаємодію в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
4. Розкриття цілісних відомостей про електричні явища в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
5. Розкриття цілісних відомостей про електричний струм у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
6. Розкриття цілісних відомостей магнітні явища у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
7. Розкриття цілісних відомостей про електромагнітне поле в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
8. Розкриття цілісних відомостей про світлові явища в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
9. Удосконалення змісту й структури базового курсу фізики сучасної основної школи в умовах концентричної побудови шкільного курсу фізики.
10. Зміст і методика вивчення основ квантової фізики в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
11. Методика вивчення розділу «Кінематика» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
12. Методика вивчення розділу «Динаміка» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
13. Методика вивчення підрозділу «Механічна робота. Механічна енергія» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
14. Методика вивчення макротеми «Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
15. Методика вивчення розділу «Релятивістська механіка» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
16. Методика вивчення підрозділу «Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
17. Методика вивчення макротеми «Будова рідини. Поверхневий натяг рідини» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
18. Методика вивчення розділу «Термодинаміка» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
19. Методика вивчення розділу «Електричне поле» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
20. Методика вивчення розділу «Електричний струм» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
21. Методика вивчення розділу «Магнітне поле» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
22. Методика вивчення макротеми «Електромагнітна індукція» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
23. Методика вивчення розділу «Електромагнітні коливання» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
24. Методика вивчення розділу «Електромагнітні хвилі» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
25. Методика вивчення підрозділу «Хвильова оптика» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
26. Поєднання хвильової оптики і квантової фізики в шкільному курсі фізики.
27. Методика вивчення підрозділу «Квантова фізика» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
28. Методика вивчення підрозділу «Атомна фізика» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
29. Використання проблемного навчання при вивченні розділу « » за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
30. Реалізація компетентнісного навчання при вивченні розділу « » за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
31. Реалізація компетентнісного навчання при вивченні розділу « » за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
32. Використання інформаційно-компютерних технологій при вивченні розділу « » за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
33. Поєднання реального і комп’ютерного фізичного експерименту при вивченні розділу « » за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
34. Використання дистанційного навчання при вивченні фізики за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.
35. Удосконалення змісту й структури шкільного курсу фізики за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
36. Удосконалення змісту й структури шкільного курсу фізики за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО.

Перелік тем курсових робіт з МНФ під керівництвом доцента кафедри фізики та методики її навчання Бурака В.І.

1. Методика вивчення будови речовини в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
2. Методика вивчення механічного руху в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
3. Методика вивчення механічної взаємодії в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
4. Методика вивчення теплових явищ у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
5. Методика вивчення електричних явищ у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
6. Методика вивчення законів електричного струму в базовому курсі сучасної фізики основної школи.
7. Методика вивчення електричного струму в різних середовищах в базовому курсі фізики сучасної основної школи.
8. Методика вивчення магнітних явищ у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
9. Методика вивчення світлових явищ у базовому курсі фізики сучасної основної школи.
10. Методика вивчення розділу «Кінематика» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
11. Методика вивчення розділу «Динаміка» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
12. Методика вивчення підрозділу «Механічна робота. Механічна енергія» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
13. Методика вивчення макротеми «Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
14. Методика вивчення підрозділу «Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
15. Методика вивчення макротеми «Будова рідини. Поверхневий натяг рідини» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
16. Методика вивчення макротеми «Будова твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
17. Методика вивчення теми «Рідкі кристали» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
18. Методика вивчення розділу «Термодинаміка» за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.
19. Використання проблемного навчання при вивченні розділу « » в базовому курсі фізики сучасної основної школи. (розділ вибирає студент)
20. Використання проблемного навчання при вивченні розділу « » за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
21. Реалізація компетентнісного навчання при вивченні розділу « » в базовому курсі фізики сучасної основної школи. (розділ вибирає студент)
22. Реалізація компетентнісного навчання при вивченні розділу « » за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
23. Використання інформаційно-компютерних технологій при вивченні розділу « » в базовому курсі фізики сучасної основної школи. (розділ вибирає студент)
24. Використання інформаційно-компютерних технологій при вивченні розділу « » за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
25. Поєднання реального і комп’ютерного фізичного експерименту при вивченні розділу « » в базовому курсі фізики сучасної основної школи. (розділ вибирає студент)
26. Поєднання реального і комп’ютерного фізичного експерименту при вивченні розділу « » за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО. (розділ вибирає студент)
27. Використання дистанційного навчання при вивченні базового курсу фізики сучасної основної школи.
28. Використання дистанційного навчання при вивченні фізики за програмою стандарту в старших класах сучасних ЗЗСО.

481
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28