Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

1. Балабай Р.М. Теоретичне дослідження топологічних особливостей і кількісних характеристик функції розподілу електронної густини в твердих розчинах CdxHg1–xTe / Р.М. Балабай, С.С. Піскльонов // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.9. – №3. – C.558-566.

2. Балабай Р.М. Електронні властивості легованих плівок ZnO: розрахунок із перших принципів / Р.М. Балабай, П.В. Мерзликін // Український фізичний журнал. – 2010. – Т. 55, №10. – С. 1130-1136

3. Balabai R.M. Quantum-chemical simulation  of the oxidation  process  of ethylene glycol to glyoxal at presence of Cu nanocatalysts  / R.M. Balabai,  E. Chernikova // Photoelectronics.  – 2011. – V.20, Р.128-134.

 

4. Балабай Р.М. Пасивація епітаксіальних структур CdHgTe: розрахунки із перших принципів /  Р.М. Балабай // Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии. – 2012. – № 4. – С.847-857.

5. Balabai R.M. Influence of The Presence of Chromium Atom on the Si Film Oxidation / R.M.Balabai, E.N. Chernikova // Physics and Chemistry of Solid State. – 2012. – Т13, № 4. – С.993-999.

6. Балабай Р.М. Електронні властивості функціоналізованих графенових нанострічок / Р.М. Балабай // Український фізичний журнал. – 2013. – Т58, №.4. – С.392-400.

7. Balabai R.M. Platinum–nickel alloy catalysts for fuel elements / R.M. Balabai, H.N. Chernikova//Applied Physics A. – 2014. – Vol. 116, Issue 2. – P. 649-655.

8. Балабай Р.М.  Активація каталітичних властивостей нанокластерів металів / Р.М. Балабай, Т.І. Горбанюк , В.Г. Литовченко, О.М. Чернікова// Український фізичний журнал. – 2014. – Т 59, № 7. – С.726-731.

9. Бурак В.І. Ідея генералізації навчального матеріалу шкільного курсу фізики в методиці його навчання / В.І. Бурак // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ІВВ К-ПДУ, 2010. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський, 2010.– С. 183–185.

10. Бурак В. І. Аналіз змісту й структури курсу фізики основної школи / В.І. Бурак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць – Вип. 77. – Чернігів : ЧДПУ, 2010. – С. 24–28.

11. Бурак В.І. Вивчення електромагнетизму в основній школі на засадах генералізації навчального матеріалу за умов допрофільної диференціації / В.І. Бурак // Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] – Вип. 57 – Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.– С. 74–79.

12. Бурак В.І. Самостійність навчання як сучасний дидактичний принцип / В.І. Бурак // Наукові записки. – Вип. 4. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Частина 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 11–16.

13. Здещиц В.М. Столкновение твердых тел в вязкой жидкости. / В.М. Здещиц, В.Д. Сидоренко // Вісник Криворізького технічного ун-ту. – 2010. – Кривий Ріг. – Вип. 26.– С.58– 61.

14. Здещиц В.М. Сучасна техніка виявлення підземних порожнеч / В.М.Здещиц, В.Д. Сидоренко // – Вісник Криворізького технічного ун-ту – 2011. – Кривий Ріг. – Вип. 29.– С.59– 64.

15. Здещиц В.М. Волоконно-оптична вимірювальна система для моніторингу будівельних виробів і споруд / В.М. Здещиц, Д.В. Здещиц, В.Д. Сидоренко // Вісник Криворізького технічного ун-ту. – 2011. –Вип. 27.– С.41– 48.

16. Здещиц В.М. Формування поняття істинності в науці при підготовці вчителя фізики / В.М. Здещиц // Педагогічний альманах : [зб. наук. пр.].– Херсон : Вид. ПРІПОПК, 2011. – В. 9. – С.81-88.

17. Здещиц В.М. Демонстраційний експеримент при вивченні теми «Сила Лоренца» / В.М. Здещиц, Г.П. Половина // Фізика та астрономія. – 2012. – Вип. І. – С. 39-40.

18. Здещиц В.М. Установка для фронтальної лабораторної роботи “Дослідження корисної потужності та к.к.д. джерела струму” / В.М. Здещиц, В.П. Ржепецький // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – Вип. 4: – С. 37-39.

19. Здещиц В. М. Мініатюрні багатофункціональні дослідницькі установки для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики / В.М. Здещиц, В.М. Кадченко, О.А. Коновал, В.П. Ржепецький // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – Вип. 1. – С. 25-30.

20. Здещиц В.М. / Виявлення підземних порожнеч в гірському масиві методом спектрального сейсмічного профілювання / В.М. Здещиц, В.Д. Сидоренко // Гірничий вісник. – 2013. – Кривий Ріг – Вип. 96.– С.93– 97.

21. Кадченко В.М. Лабораторні роботи з фізики у загальноосвітній школі з використанням комп’ютерних технологій / В.М. Кадченко, К.В. Метенько // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Вінниченка, 2011. – Вип. 98. – С. 314-318.

22. Кадченко В.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування позитивної мотивації навчання фізики / В.М. Кадченко, К.О. Біла // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. Вип. 89– С. 85-89.

23. Кадченко В.М. Мініатюрні багатофункціональні дослідницькі установки для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики / В.М. Здещиц, В.М. Кадченко, О.А. Коновал, В.П. Ржепецький // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – Вип. 1. – С. 25-30.

24. Коновал О.А. Зіставний аналіз методик навчання електродинаміки у вищому навчальному закладі / О.А.Коновал // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. – Випуск 90. – С. 140-144.

25. Коновал О.А. Застосування узагальненого закону електромагнітної індукції / О.А. Коновал, А.В. Касперський // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 4. – С. 107–117.

26.  Коновал О. А. Модель процесу навчання електродинаміки як релятивістської теорії у вищому педагогічному навчальному закладі / О. А. Коновал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. - № 5(7). – С. 254-263.

27. Коновал О. А. Властивості та комп’ютерне моделювання електромагнітного поля рівномірно рухомої зарядженої частинки / О. А. Коновал // Інформаційні технології в освіті. Збірник наукових праць Випуск 8. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – С. 69-77.

28. Коновал А. А.  Новая модель организации самостоятельной учебной деятельности студентов в современной информационно-образовательной среде педагогического вуза / А.А. Коновал, Т.И. Туркот // информация и образование: границы коммуникаций INFO’12 : сборник науч. трудов № 4 (12). – Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2012. – С. 37-39. (зарубіжне видання, індекс РИНЦ

29. Коновал О.А. Навчально-методичний комплекс як сучасний дидактичний засіб управління самостійною роботою студентів при вивченні фізики / О. А. Коновал // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 34. – Кривий Ріг : КПІ КНУ, 2012. – С. 68–76.

30. Коновал О.А. Некоторые противоречия и дискуссионные вопросы в традиционной методике преподавания электродинамики / А.А. Коновал // Вестник АлтГПА: Естественные и точные науки 2012-13. – Барнаул : Концепт, 2013. – С. 51-57.

31. Коnoval О.А. Аnalysis of the coverage of kinematic effect of the special theory of relativity in the textbooks for secondary educational establishments / О.А. Коnoval, М.А. Slyusarenko // Scientific words Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Series pedagogical / [Editorial Board Members: P/S/ Atamanchuk (Chairman, Scientific Editor) and other]. - Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2013. – Issue 19: Innovative Technology Management Quality Training of Teachers Physical and Technological Profil. – P. 88-91.

32.  Коновал О.А. Методико-праксіологічні підходи до організації самостійної роботи студентів / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Вища освіта України : теорет. та науково-метод. часопис. – 2013. - №3 (50). – Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Київ-Ялта : Інститут вищої освіти НАПН України, - Т. 1. - С. 266-270.

33. Коновал О.А. Теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогічний альманах : Зб. наукових праць / Редкол. В.В. Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. - Випуск 19. - С. 88-94.

34. Коновал О.А. Комп'ютерне моделювання як засіб підтримки самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Інформаційні технології в освіті. Збірник наукових праць. Випуск 17. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2013. – С. 56-68.

35. Коновал ОА. Науковість змісту підручника фізики як запорука успішності самостійної роботи суб’єктів навчання / О.А. Коновал, М.А. Слюсаренко, Т.І. Туркот // Наукові записки. - Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - С. 23-28.

36. Коновал А.А. Формирование критического мышления студентов в процессе самостоятельного анализа особенностей электрического поля движущейся заряженной частицы / А.А. Коновал, Н.А. Слюсаренко, Т.И. Туркот // Психодидактика высшего и среднего образования : материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-17 апреля 2014 года : в 2-х ч. – Барнаул : АлтГПА, 2014. – Часть 2. – С. 152-156. (зарубіжне видання, індекс РИНЦ).

37. Мальченко С.Л. В и Ве-звезды в молодых рассеянных звездных скоплениях NGC 659 и NGC 7419 / С.Л. Мальченко, А.Е. Тарасов // Астрофизика – 2011. – T. 54. – C. 52–67.

38. Мальченко С.Л. Методика вивчення теми „Утворення та еволюція зір” / С.Л. Мальченко, О.А. Коновал, В.Д. Сиротюк // Фізика та астрономія в сучасній школі, 2012. – № 1., С. 24–28.

39. Тарасов А.Е. Относительное содержание Ве-звезд в молодых рассеянных звездных скоплений / А.Е. Тарасов, С.Л. Мальченко // Письма в астрономический журнал, 2012. – Т. 38, № 6, С. 10–18.

40. Мальченко С.Л. Організація самостійної роботи при вивченні астрономії /С.Л. Мальченко, О.О. Шевченко  // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі", 26-28 червня 2014 року, м. Херсон. – С. 67-68.

41. Здещиц В.М. Демонстраційний експеримент при вивченні теми «Сила Лоренца» /В.М. Здещиц, Г.П. Половина // Фізика та астрономія. – 2012. – Вип. І. – С. 39-40.

42. Ржепецький В.П. Деякі застосування статистичних методів до педагогічних досліджень // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Вид. від. НМетАУ, 2010. – Вип. VІІІ : у 3 т. – Т. 2. : Теорія та методика навчання фізики. – С. 204-213.

43. Ржепецький В.П. Вивчення обертального руху в класах фізико-математичного профілю / В.П. Ржепецький, О.І. Сурмило // Фізика в школах України. – 2010. – № 10. – С. 19-21.

44. Здещиц В.М. Розробка фронтальних лабораторних робіт з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання / В.М. Здещиц, В.М. Кадченко, В.П. Ржепецький, І.В. Шелевицький // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Вид. від. НМетАУ, 2011. – Вип. ІХ : у 3 т. – Т. 2. : Теорія та методика навчання фізики. – С. 280-287.

45. Здещиц В.М. Установка для фронтальної лабораторної роботи “Дослідження корисної потужності та к.к.д. джерела струму” / В.М. Здещиц, В.П. Ржепецький // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – Вип. 4: – С. 37-39.

46. Здещиц В. М. Мініатюрні багатофункціональні дослідницькі установки для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики / В.М. Здещиц, В.М. Кадченко, О.А. Коновал, В.П. Ржепецький // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – Вип. 1. – С. 25-30.

47. Слюсаренко М.А. Модель навчання предметам природничого циклу на основі задачного підходу в педагогічному університеті // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : Вид.в. ЧНУ, 2010. – Вип. 191. – Ч.2. – С. 126–129.

48. Слюсаренко М.А. Задачний підхід в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю як умова підвищення якості знань студентів // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Творча особистість вчителя : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – № 12(22). – C. 158–162.

49. Слюсаренко М.А. Задачний підхід до організації самостійної роботи як засіб підвищення якості знань студентів педагогічного університету // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – Вип. 27. – С. 181–187.

50. Слюсаренко М.А. Організація проблемного навчання на основі задачного підходу в практиці вищої педагогічної школи / М. А. Слюсаренко / Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 165–170.

51. Слюсаренко М.А. Задачний підхід в оновленні технології навчання студентів педагогічного університету дисциплін природничого циклу // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. – Вип. 57. – С. 369–374.

52. Слюсаренко М.А. Задачний підхід в навчанні в рамках вищої педагогічної школи студентів / М. А. Слюсаренко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. – Кривий Ріг : Вид. від. НМетАУ, 2011. – С. 152–158.

53. Слюсаренко М.А. Дидактичні умови реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін у педагогічному університеті / М. А. Слюсаренко // Наукові записки. – Випуск 107_2. – Серія : педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 154-160.

54. Слюсаренко М.А. Дидактичні умови реалізації задачного підходу до навчання фізики в ЗНЗ / М.А. Слюсаренко, О. Григорчук // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 32-39.

55. Слюсаренко М.А. Теоретичний аналіз особливостей електричного поля рухомої зарядженої частинки як засіб розвитку самостійності мислення студентів / О.А. Коновал, М.А. Слюсаренко, Т.І. Туркот // Наукові записки. Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - С. 105-111.

230
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31