Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Для детального ознайомлення з магістерськими роботами

24 грудня 2021 року відбувся захист магістерських робіт студентами групи МІм-16 спеціальності 014 Середня освіта. Математика.

IMG 20211224 121948 1

IMG 20211224 122009

 

 

 

 

 

 

 

Автор

Грідіна О.

Грідіна Олена Олександрівна  

Тема роботи

Методика узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Рівняння, нерівності, системи рівнянь»

Науковий керівник

Лов'янова Ірина Василівна, д-р пед. наук, професор

Об’єкт дослідження

Процес узагальнення і систематизації знань учнів з математики

Предмет дослідження

Методичні прийоми узагальнення і систематизації знань старшокласників з тем змістової лінії «Рівняння і нерівності» на профільному рівні навчання алгебри і початків аналізу.

Мета роботи

Розкрити методику узагальнення і систематизації знань учнів з тем змістової лінії «Рівняння і нерівності» в умовах підготовки старшокласників до ЗНО.

Завдання

1. Дослідити як відбувається узагальнення методів розв’язування рівнянь і нерівностей з однією змінною та систем рівнянь в курсі алгебри основної школи й алгебри і початків аналізу старшої школи.

2. Проаналізувати, як в завданнях ЗНО з математики представлені теми: «Рівняння», «Нерівності», «Системи рівнянь і нерівностей».

3. Розробити методичний матеріал для представлення основних понять й фактів про рівняння і нерівності в курсі алгебри 7-11 класів в узагальненій формі.

4. Дібрати методичні прийоми систематизації знань старшокласників з тем «Рівняння», «Нерівності», «Системи рівнянь і нерівностей» на етапі узагальнюючого повторення.

Практичне значення

Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями у практичній професійній діяльності, а також учнями 11-х класів при підготовці до ЗНО, щоб поглибити власні знання методів розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри і початків аналізу та на етапі підготовки до ЗНО, матеріал може бути використаний викладачами педагогічних ВНЗ при викладанні дисципліни «Елементарна математика» з метою узагальнення, поглиблення та систематизації знань студентів про рівняння, нерівності, їх системи та методи їх розв’язування, а також у самостійній роботі студентів під час опрацювання питань з методики навчання математики та у процесі виробничої педагогічної практики у закладах середньої освіти.

Апробація

Результати дослідження відображені в статті «Методика узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Квадратні рівняння» в умовах підготовки до ЗНО» [Грідіна О. О. Методика узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Квадратні рівняння» в умовах підготовки до ЗНО. Наукові записки молодих учених : електронний збірник. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка, 2021. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/issue/view/54] у електронному збірнику наукових праць молодих учених факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки молодих учених».

А також на IX Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми математичної освіти ПМО – 2021» з публікацією тез доповіді «Використання онлайнового сервісу Learningаpps.org для узагальнюючого повторення теми «Рівняння»» [Грідіна О. О. Тези доповідей IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021). Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 136-137].

 

 

 

 

Автор 

Босько Надія Сергіївна

Тема роботи

Розвиток умінь учнів доводити числові нерівності в профільній школі

Науковий керівник

Бобилєв Дмитро Євгенович, канд. пед. наук, доцент

Об’єкт дослідження

Процес навчання алгебри і початків аналізу у профільній школі.

Предмет дослідження

Методичні особливості навчання учнів доведеню основних типів числових нерівностей.

Мета роботи

Розробити методику розвитку компонентів алгебраїчної культури учнів профільної школи при вивченні числових нерівностей.

Завдання

1) Провести аналіз психолого-педагогічної, навчальної і методичної літератури з метою порівняння різних методичних прийомів вивчення теми.

2) Вивчити різні трактовки понять «математична культура учня» і «алгебраїчна культура учня», представлені в психолого-педагогічній та методичній літературі;

3) Провести логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу курсу алгебри з теми «Числові нерівності»;

 4) Розробити методичні рекомендації щодо формування алгебраїчної культури учнів при вивченні числових нерівностей;

5) Розробити методику навчання учнів доведенню числових нерівностей.

6) Розробити спецкурс, спрямований на розвиток умінь учнів доводити числові нерівності у профільній школі.

Практичне значення

Матеріали можуть бути використані вчителями математики, студентами-практикантами при підготовці до проведення уроків чи факультативних занять, учнями з профільним рівнем навчення математики та студентами фізико-математичного факультету під час самостійної роботи

Апробація 

Публікація статті на тему «Методичні прийоми попередження помилок при вивченні теми «Нерівності, системи нерівностей» в основній школі» у електронному збірнику № 7 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки молодих учених»

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку», яка проходила 17 – 18 листопада 2021 року.

Публікація тез «Розвиток умінь учнів доводити числові нерівності в курсі математики профільної школи» до збірника тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку»

 

Автор 

Лисуненко А

Лисуненко Анастасія Володимирівна

 

Тема роботи

 Методика узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Функції»

Науковий керівник

Лов’янова Ірина Василівна, доктор пед. н., професор 

Об’єкт дослідження

Процес навчання тем змістової лінії «Функції» в старшій школі

Предмет дослідження

Методика проведення узагальнення й систематизації знань та вмінь учнів з теми «Функції» на етапі підготовки до ЗНО в курсі алгебри і початків аналізу 10-11 класів

Мета роботи

Дослідити методичні особливості узагальнення й систематизації знань та вмінь учнів при вивченні функцій та їх властивостей в старшій школі.

Завдання

1.                Розкрити особливості узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів при вивченні математики.

2.                Описати методи й форми ефективного узагальнення знань і умінь старшокласників у навчанні математики.

3.                Розкрити методику використання комп’ютерних технологій на етапі узагальнюючого повторення в курсі алгебри і початків аналізу.

4.                Розкрити методичні особливості узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів з теми «Функції» на етапі підготовки до ЗНО в курсі алгебри і початків аналізу 10-11 класів.

Практичне значення

Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями у практичній професійній діяльності, учнями основної та старшої школи при вивченні тем змістової лінії «Функції» і підготовці до ЗНО, матеріалом можуть скористатися студенти під час опрацювання питань з методики навчання математики, у процесі виробничої педагогічної практики у закладах середньої освіти.

Апробація 

Результати дослідження відображені в статті «Методика узагальнення та систематизації знань учнів з теми: «Квадратична функція та її властивості» в умовах підготовки до ЗНО» [Лисуненко А. В., Лов'янова І. В. Методика узагальнення та систематизації знань учнів з теми: «Квадратична функція та її властивості» в умовах підготовки до ЗНО. Наукові записки молодих учених : електронний збірник. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. URL : https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1879] у електронному збірнику наукових праць молодих учених факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки молодих учених»; а також на IX Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми математичної освіти ПМО – 2021» з публікацією тез доповіді «Використання системи динамічної математики GEOGEBRA для узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Функції»» [Лисуненко А. В., Лов'янова І. В. Тези доповідей IХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичеоої освіти» (ПМО - 2021). Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2021. C. 145-146].

 

 

Автор 

Трушковська Оpng

Трушковська Олександра Денисівна

 

Тема роботи

Розвиток математичної компетентності учнів у процесі вивчення елективного курсу «статистика в соціології»

Науковий керівник

Крамаренко Тетяна Григорівна, канд. пед. наук, доцент

Об’єкт дослідження

формування математичної компетентності учнів у профільному навчанні математики.

Предмет дослідження

методика формування математичної компетентності учнів у процесі вивчення елективного курсу «Статистика в соціології».

Мета роботи

аналіз теоретичних обґрунтувань і розробка методичних рекомендацій щодо вивчення елективного курсу «Статистика в соціології» для формування математичної компетентності учнів і студентів (молодшої спеціальності).

Завдання

1. провести аналіз психолого-педагогічної, навчальної і методичної літератури з метою вивчення особливостей формування математичної компетентності у профільному навчанні математики і використанні елективних курсів;

2. здійснити логіко-дидактичний аналіз стохастичної лінії у старшій школі, описати методичні засади навчання стохастики у профільній школі;

3. дібрати зміст і розробити програму елективного курсу «Статистика у соціології» для навчання учнів економічного профілю і молодших спеціалістів;

4. дослідити можливості використання методу навчальних проектів як одного з напрямів реалізації соціологічних досліджень, розробити тестові завдання з статистики для діагностики рівнів сформованості математичної компетентності.

Практичне значення

Матеріали даної магістерської роботи можуть бути використані учнями, студентами та студентами-практикантами фізико- математичного факультету, під час навчання математики, вчителями математики під час підготовки, впровадження та проведення елективного курсу «статистика в соціології».

Апробація 

1.                       Трушковська О. Д., Крамаренко Т. Г. Розвиток математичної компетентності студентів як ключової під час вивчення міжпредметних елективних курсів : Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 17-18 листопада, 2021.

2.                       Публікація статті «Підготовка учителя математики до впровадження проєктних технологій у навчанні стохастики» на II Міжнародній студентській науковій конференції «Діджиталізація науки як виклик сьогодення» 17 грудня 2021 року у м. Одеса.

 

 

 

 Автор

Примакова Оксана Юріївна

Тема роботи

Генерація числових рядів за допомогою функції  і квадрата 

Науковий керівник

Кандидат техн. наук, професор Корольський Володимир Вікторович

Об’єкт дослідження

числові ряди.

Предмет дослідження

геометрична інтерпретація числових рядів.

Мета роботи

побудова і дослідження числових рядів за допомогою функції  , члени яких є розміри геометричних фігур, розміщених у квадраті .

Завдання

1)                використовуючи  функцію    одержати систему рядів, члени яких є  лінійні розміри геометричних фігур розміщених у квадраті зі стороною  та побудова їх за допомогою графіків функції  в межах квадрата розміщеного в системі координат ;

2)                дослідити одержані ряди на збіжність і обчислити їх суму  S для збіжних рядів;

3)                дослідити характер зміни частинних сум одержаних рядів Sn в залежності від значення n та побудувати геометричну ілюстрацію для демонстрації зміни значення Sn для заданих величин n: n=10, n=100, n=1000, n=10000.

4)                провести дослідження можливостей використання одержаних результатів для формулювання задач шкільних математичних олімпіад, а також олімпіад III і IV курсів студентів спеціальності МІ.

Практичне значення

дослідження полягає в тому, що матеріал, представлений у роботі, може бути використаний студентами-практикантами і педагогами для підвищення продуктивності та зацікавленості під час вивчення розділу «Числові ряди» в рамках курсу «Математичний аналіз», фрагментарно може бути запропоновано для складання шкільних математичних олімпіад, а також олімпіад III і IV курсів студентів спеціальності МІ.

Апробація 

1. Участь у дистанційній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку» з публікацією тез «Використання освітніх математичних програм під час вивчення числових рядів в курсі математичного аналізу», 17-18 листопада.

 

2. Публікація в міжнародному науковому журналі “Вісник науки” зі статтею : Генерація числових рядів за допомогою функції  і квадрата  (67-75 с.), 19 грудня.

Посилання на випуск: https://world-conf.com/archiv/journal-36.pdf .

 

 

Автор 

Резниченко Анастасія Сергіївна

Тема роботи

 Розвиток “м’яких” навичок учнів (soft skills) у профільному навчанні математики (на прикладі теорії ймовірностей та математичної статистики)

Науковий керівник

Крамаренко Тетяна Григорівна, канд. пед. наук, доцент 

Об’єкт дослідження

 розвиток soft skills у профільному навчанні математики (на прикладі теорії ймовірностей та математичної статистики).

Предмет дослідження

 дидактичні умови використання soft skills та їх подальшого розвитку при вивченні теорії ймовірностей та математичної статистики.

Мета роботи

 здійснити цілісний науковий аналіз проблеми навчання стохастики та розвитку soft skills в учнів, дослідити ефективні методи та засоби завдяки яким підвищиться рівень сформованості «м’яких» навичок на прикладі вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики

Завдання

 1. Проаналізувати психолого-педагогічну, математичну і методичну літературу, яка має відношення до проблеми дослідження, зокрема сучасний стан навчання початкам теорії ймовірностей і вступу до статистики при профільному навчанні математики.

2. Конкретизувати значення «м’яких» навичок у вивченні математики на прикладі теорії ймовірностей та математичної статистики.

 3. Проаналізувати зміст стохастичної лінії у підручниках з математики профільного рівня, провести розбір завдань залежно від soft skills, які вони можуть розвивати; дослідити умови, що сприяють формуванню «м’яких» навичок в учнів загальноосвітніх шкіл.

 4. Дібрати і розробити завдання з стохастики, виконання яких сприяє розвитку «м’яких» навичок в учнів; розробити методичні рекомендації щодо використання дидактичних матеріалів у навчанні стохастики.

Практичне значення

 полягає в тому, що вчителі фізико-математичного циклу, а також студенти математичних спеціальностей у своїй подальшій роботі зможуть використовувати матеріал даного дослідження, щоб створити максимально оптимальні умови, які будуть сприяти формуванню «м’яких» навичок школярів, а також студентів.

Апробація

стаття «Розвиток «м’яких» навичок учнів у процесі навчання елементів теорії ймовірностей та математичної статистики» у електронному збірнику наукових праць молодих учених,

 тези: «Підготовка вчителя математики до формування в учнів «м’яких» навичок у процесі інтерактивного навчання»

 

Автор

Романова Аpng

Романова Анастасія Миколаївна

Тема роботи

Використання хмарних технологій у навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики

Науковий керівник

Крамаренко Тетяна Григорівна, канд. пед. наук, доцент

Об’єкт дослідження

Використання хмарних технологій у навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики

Предмет дослідження

Методичні прийоми використання хмарних технологій у навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики

Мета роботи

Розкрити методику використання хмарних технологій у навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики

Завдання

• проаналізувати психолого-педагогічну, навчальну, математичну і методичну літературу, яка має відношення до проблеми дослідження, зокрема, дослідити використання хмарних технологій у практиці навчання учнів старшої школи; та вивчити сучасний стан навчання початкам теорії ймовірностей і вступу до статистики при профільному вивченні математики;

• здійснити логіко-дидактичний аналіз стохастичної лінії у старшій школі (профільний рівень); описати методичні засади навчання стохастики у профільній школі;

• розробити дидактичні ігри для уроків математики з використанням програмних засобів: LearningApps, Kahoot, GeoGebra та дидактичні матеріали для уроків математики і навчання з використанням віртуальної дошки Jamboard;

• розробити методичні рекомендації щодо використання дидактичних матеріалів у навчанні стохастики з використанням хмарних технологій.

Практичне значення

магістерської роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані вчителями математики, студентами- практикантами при підготовці до проведення уроків, учнями та студентами фізико-математичного факультету під час самостійної роботи.

Апробація

Опубліковано статтю «Використання хмарних технологій у навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики» у електронному збірнику наукових праць молодих учених.

Опубліковано тези «Навчання стохастики у профільній школі з використанням ІКТ» у збірнику тез доповідей Всеукраїнськьої наукової-практичної конференції.

 

Автор 

Гук Олександр Юрійович

Тема роботи

Задачі оптимізації фінансових ресурсів на факультативних заняттях в профільній школі (економічний профіль)

Науковий керівник

Корольський Володимир Вікторович, канд. техн. наук, професор

Об’єкт дослідження

Навчальний процес факультативних занять в школі з економічним профілем.

Предмет дослідження

Використання задач оптимізації фінансових ресурсів як засобу формування  математичної, економічної та інформаційно-цифрової компетентностей на факультативних заняттях в профільній школі.

Мета роботи

Розглянути теоретичні, логіко-дидактичні, методичні та організаційні аспекти навчання розв’язуванню задач оптимізації фінансових ресурсів на факультативних заняттях в профільній школі (економічний профіль).

Завдання

1) проаналізувати стан вивченості проблеми у психолого-педагогічній, навчальній та методичній літературі;

2) проаналізувати основні положення нормативних документів в даного питання;

3) розкрити роль вивчання економічних та фінансових аспектів суспільної діяльності для створення дослідницького світогляду учнів;

 4) провести логіко-дидактичний аналіз факультативних курсів «Фінансова математика»;

5) систематизувати основні теми та розділи факультативних курсів «Фінансова математика», висвітлити їх місце у шкільному курсі математики;

6) розробити методику навчання учнів розв'язанню задач на оптимізацію фінансових ресурсів

Практичне значення

Поєднання математики та фінансової діяльності також перспективний напрямок професійного розвитку, можливість самореалізації та отримання добробуту. В рамках шкільної освіти економічний напрямок навчання є частиною одного з найважливіших аспектів практичного застосування математичного апарату, можливість практичної демонстрації важливості математики в повсякденному житті.

Динамічність економіки в цілому та фінансів зокрема, вимагають постійної уваги до осучаснення задач та програм профільної освіти за цим напрямком, що обумовлює актуальність теми даної магістерської роботи.

Апробація 

Особливості організації дистанційного навчання факультативних курсів економічного спрямування  / О.Ю. Гук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розробка і впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання на базі освітнього центру з використанням сучасних електронних засобів комунікації». - Київ, 2021р.

Запропонована в роботі методика пройшла апробацію та має акт впровадження у Комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов - дошкільний навчальний заклад» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

17892
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31