Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

19 січня  відбувся захист магістерських робіт студентами спеціальності "Математика", додаткова спеціальність "Інформатика".

 26908108 1072482016223787 4158699692195708957 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор роботи

Михайловська Марія Віталіївна

Тема роботи

Розв’язування прикладних задач в курсі математики профільної школи

Науковий керівник

Кандидат пед. наук, доцент Крамаренко Тетяна Григорівна

Об’єкт дослідження

процес навчання алгебри і початків аналізу в профільній школі.

Предмет дослідження

методика навчання розв’язуванню прикладних задач під час вивчення тем «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування» в курсі алгебри та початків аналізу профільної школи.

Мета роботи

дослідження методичних особливостей навчання розв’язуванню прикладних задач в курсі математики профільної школи, зокрема при вивченні похідної та інтеграла у курсі алгебри та початків аналізу профільного рівня.

Завдання

 1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми прикладної спрямованості навчання математики у старшій профільній школі у психолого-педагогічній, методичній та навчальній літературі; дослідити ефективність використання прикладних задач у навчанні на основі аналізу педагогічного досвіду.
 2. Визначити психолого-педагогічні та методичні основи формування математичних копетентностей  учнів профільної школи.
 3. Скласти систему прикладних задач для вивчення тем «Похідна та її застосування» та «Інтеграл та його застосування» у курсі математики профільної школи; розробити проект та електронний курс для вивчення зазначених тем відповідно.
 4. Розробити науково-методичні рекомендації вчителям математики щодо посилення і удосконалення системи формування математичних компетентностей учнів на основі прикладної спрямованості навчання.

Практичне значення

Розроблені добірки прикладних задач, навчальний проект «Магія похідних», електронний курс та навчально-методичний посібник стануть у нагоді вчителям при викладанні математики на різних профілях.

Апробація

 • Крамаренко Т. Г. Прикладні задачі у навчанні математики: навчально-методичний посібник / Т. Г. Крамаренко, М. В. Михайловська. – КДПУ, 2018. –      с. – Режим доступу http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/.
 • Михайловська М. В. Прикладні задачі як засіб підвищення якості математичної освіти / М. В. Михайловська // Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції студентів і молодих вчених. – Харків: ХНАДУ. – 2017. – С. 256-260.

 

Автор роботи

Красовська Ольга Андріївна

Тема роботи

.Міжпредметні зв’язки  в процесі навчання тем змістової лінії «Функції»

Науковий керівник

Кандидат пед. наук, доцент Крамаренко Тетяна Григорівна

Об’єкт дослідження

процес навчання змістової лінії «Функції» в основній школі та старшій школі.

Предмет дослідження

методика навчання змістової лінії «Функції» на засадах міжпредметних зв’язків та інтерактивного навчання.

Мета роботи

удосконалення методики навчання змістової лінії «Функції» на сучасних методологічних засадах.

Завдання

 1. проаналізувати науково – методичну літературу за темою дослідження;
 2. розробити систему вправ для навчання змістової лінії «Функції» на засадах міжпредметних зв’язків, дібрати доцільні форми і методи інтерактивного навчання;
 3. розкрити прикладний зміст навчання змістової лінії «Функції» через проектну діяльність;
 4. розробити методичні рекомендації щодо використання розробленої системи задач з метою удосконалення навчального процесу.

Практичне значення

Практичне значення одержаних результатів: створення навчально – методичного забезпечення, яке суттєво доповнює матеріали підручників, і може використовуватись студентами - практикантами, вчителями математики, а також – на практичних заняттях з методики навчання математики.

Апробація

Красовська О.А. Міжпредметні зв’язки  в процесі навчання тем змістової лінії «Функції»: методичний посібник / О.А.Красовська.

 

Автор

Кучевська ВалерІя Віталіївна

кучевська

Тема роботи

Використання сервісів Google у навчанні математики у профільній школі

Науковий керівник

Крамаренко Тетяна Григорівна, к.пед.н., доцент

Об’єкт дослідження

Навчання математики в профільній школі.

Предмет дослідження

Методика навчання тригонометричних функцій; показникових та логарифмічних функцій; елементів комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики в профільній школі з використанням сервісів Google.

Мета роботи

Дослідження методичних особливостей навчання математики в профільній школі через використання хмарних технологій і методу навчальних проектів.

Завдання

 1. розкрити зміст методу навчальних проектів та хмарних технологій у навчанні школярів на основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури за темою дослідження;
 2. з’ясувати місце і роль хмарних технологій у формуванні математичної компетентності учнів при вивченні шкільного курсу алгебри та початку аналізу;
 3. здійснити логіко-математичний аналіз тем «Тригонометричні функції» та «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики»;
 4. розробити науково-методичні рекомендації щодо використання сервісів Google у навчанні тем «Тригонометричні функції» та «Показникові та логарифмічні функції» у шкільному курсі профільної школи;
 5. розробити методичні рекомендації щодо використання сервісів Google у навчанні математики у профільній школі.

Практичне значення

Досліджено можливість і доцільність організовувати проекти із використанням хмарних технологій у навчанні; обґрунтовано переваги використання Google у навчанні математики.

Апробація

Кучевська В.В. Використання сервісів Google і методу навчальних проектів у навчанні математики / В.В. Кучевська // Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції студентів і молодих вчених. – Харків: ХНАДУ. – 2017. – С. 239-242.

 

Автор

Чорна Анна Віталіївна

Тема роботи

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ КОМБІНАТОРИКИ ПРИ ПОГЛИБЛЕНОМУ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Науковий керівник

Крамаренко Т.Г., к.пед.н., доцент

Об’єкт дослідження

Процес компетентнісно-орієнтованого навчання математики у класах з поглибленим вивченням.

Предмет дослідження

Методика навчання комбінаторики у класах з поглибленим вивченням математики, розроблена на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу.

Мета роботи

Удосконалення методикм навчання комбінаторики у процесі поглибленого вивчення математики на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу.

Завдання

 1. з’ясувати стан порушеної проблеми в педагогічній практиці, шляхом аналізу методичної і навчальної літератури з теми дослідження;
 2.  визначити психолого-дидактичні основи компетентнісно-орієнтованого навчання елементам комбінаторики під час поглибленого вивчення математики;
 3. провести логіко-математичний аналіз теоретичного змісту теми «Елементи комбінаторики та біном Ньютона»;
 4. розробити систему вправ з комбінаторики на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу; дібрати доцільні методи, форми і засоби навчання та розробити методичні рекомендації щодо їх застосування.

Практичне значення

Полягає в удосконаленні методики навчання комбінаторики у класах з поглибленим вивченням математики та створенні навчально-методичного забезпечення, яке  доповнює навчальні матеріали підручників і може безпосередньо використовуватися як студентами-практикантами та вчителями

Апробація

Чорна А.В.  Компетентнісно-орієнтоване навчання елементам комбінаторики при поглибленому вивченні математики у старшій школі: тези [Електронний ресурс] / А.В. Чорна // Дистанційна всеукраїнська наукова конференція «Математика у технічному університеті XXI сторіччя – Краматорськ, 2017, – С. 64-65. Режим доступу до ресурсу: сайті http://www.dgma.donetsk.ua/mkonf-2017.html

 

Автор роботи

Драмарецька Марія Геннадіїівна

Тема роботи

Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри і початків аналізу

Науковий керівник

Лов’янова Ірина Василівна, доктор. пед. н., доцент

Об’єкт дослідження

Вивчення теми змістовної лінії «Рівняння, нерівності та їх системи» в курсі алгебри і початків аналізу

Предмет дослідження

Основні методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем

Мета роботи

Дослідити основні методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри та початків аналізу та розробити методичні рекомендації щодо вивчення теми у старшій школі та педагогічних вищих навчальних закладах

Завдання

 1. виокремити та розглянути основні методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри та початків аналізу;
 2. проаналізувати шкільні підручники та програми з алгебри та початків аналізу з точки зору предмету дослідження;
 3. дослідити методичні особливості навчання учнів старших класів методам розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем;
 4. розробити методичні рекомендації щодо вивчення теми у старшій школі;
 5. визначити місце теми в курсі елементарної математики та розробити фрагмент робочої програми з елементарної математики для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Практичне значення

Матеріали роботи можуть бути використані вчителями математики при навчанні учнів методам розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри і початків аналізу. Для цього розроблено методичний посібник «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем в курсі алгебри та початків аналізу», який містить теоретичне обґрунтування кожного з основних методів і методичні рекомендації щодо вивчення теми у старшій школі. Матеріал роботи також може бути використаний викладачами  педагогічних ВНЗ при викладанні дисципліни «Елементарна математика» з метою узагальнення, поглиблення та систематизації знань студентів про рівняння, нерівності, їх системи та методи їх розв’язування, а також у самостійній роботі студентів. У роботі запропоновано фрагмент робочої програми з елементарної математики, який стосується змістового модуля «Рівняння, нерівності та їх системи».

Апробація

 1. Драмарецька М.Г. Формування математичної компетентності учнів під час вивчення рівнянь, нерівностей та їх систем / М.Г. Драмарецька // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2017), м. Черкаси, 26-28 жовтня 2017 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 64-65.
 2. .Драмарецька М.Г. Використання онлайн сервісу Desmos при вивченні показникових рівнянь / М.Г. Драмарецька // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т.А. Вакалюк. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – Вип. 5 – С. 215-217.

 

Автор роботи

Назаренко Катерина Володимирівна

катяназаренко

Тема роботи

Формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання тем змістової лінії «Функції»

Науковий івник

Лов’янова Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики її навчання

Об’єкт дослідження

Процес навчання алгебри і початків аналізу

Предмет дослідження

Методика навчання функцій на профільному рівні, спрямована на формування дослідницької компетентності старшокласників

Мета роботи

Розробити методику навчання тем змістової лінії «Функції», спрямовану на формування дослідницької компетентності старшокласників

Завдання

1. Проаналізувати літературу з теми дослідження, з’ясувати роль дослідницької компетентності в структурі математичної компетентності старшокласників.

2. Дослідити психолого-педагогічні основи формування дослідницької компетентності старшокласників.

3. Проаналізувати можливість тем змістової лінії «Функції» з точки зору формування дослідницької компетентності старшокласників.

4. Розробити методичні прийоми навчання функцій в курсі алгебри і початків аналізу, спрямовані на формування дослідницької компетентності учнів, в класах профільного рівня

Практичнезначення

Матеріали магістерської роботи можуть бути використані як інформаційно-дидактичні вчителями алгебри і початків, у процесі навчання, розвитку особистості старшокласників в умовах компетентнісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу

Апробація

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Роль інновацій в трансформації сучасної науки» (29 – 30 грудня 2017 року).

Публікація: Назаренко К. В. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання тем змістової лінії «Функції» /К. В. Назаренко // Роль інновацій в трансформації сучасної науки: матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 29–30 грудня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – ч. 2., – Київ, 2017. – С. 118 - 124.

 

Автор роботи

Щічко Ірина Федорівна

щічко іра 9696

Тема роботи

Компетентнісно-орієнтована методика вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу

Науковий керівник

Лов’янова Ірина Василівна – д.пед.н., доцент

Об’єкт дослідження

процес навчання алгебри і початків аналізу на поглибленому рівні в загальноосвітніх школах

Предмет дослідження

методика розв’язання різних видів ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами в умовах формування методологічної компетентності

Мета роботи

розробити методику навчання учнів ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу в класах з поглибленим вивченням математики

Завдання

 1. розкрити теоретичні та методичні основи компетентнісного підходу до навчання математики в старшій школі;
 2. провести логіко – математичний аналіз змісту теми “Ірраціональні рівняння та нерівності з параметрами ”, визначити змістові модулі навчальних тем розділу, в який входить дана тема, та їх змістове наповнення у класах поглибленого рівня;
 3. розглянути основні методи і прийоми розв’язання різних ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами;
 4. розробити методичні рекомендації до уроків в класах поглибленого рівня, на яких у процесі розв’язання ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами, відбувається формування методологічної компетентності учнів.

Практичне значення

створено навчально-методичне забезпечення для поглибленого рівня вивчення математики в старшій школі з теми “Ірраціональні рівняння та нерівності з параметрами” яке суттєво доповнює навчальні матеріали підручників і може безпосередньо використовуватися як студентами-практикантами, так і вчителями математики, а також на практичних заняттях з методики навчання математики.

Апробація

 1. Публікація статті “Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів до розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами до ЗНО ” в збірнику наукових праць, Сумського державного педагогічного університету “Актуальні питання природничо-математичної освіти ”, випуск 1.
 2. Участь у інтернет конференції “Сучасна освіта та інтеграційні процеси” з публікацією тез “ Компетентнісний підхід у підготовці учнів до розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами на ЗНО ”, Краматорськ, 22 листопада.

 

Автор роботи

Храброва Євгенія Леонідівна

женяхраброва005

Тема роботи

Компетентнісно-орієнтоване вивчення комплексних чисел на поглибленому рівні в курсі алгебри і початків аналізу

Науковий керівник

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Лов’янова Ірина Василівна

Об’єкт дослідження

Компетентнісно-орієнтоване навчання на уроках алгебри і початків аналізу в 11 класі

Предмет дослідження

Методичні особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до вивчення комплексних чисел на поглибленому рівні математичної підготовки старшокласників.

Мета роботи

Розробити методику компетентнісно-орієнтованого навчання комплексних чисел на поглибленому рівні в курсі алгебри і початків аналізу

Завдання

Розкрити теоретичні основи компетентнісно-орієнтованого навчання.

Розкрити умови реалізації компетентнісного підходу до математичної освіти.

Розробити систему рівневих завдань, орієнтованих на формування предметної математичної компетентності старшокласників при вивченні теми: «Комплексні числа».

Підібрати і обґрунтувати методи, форми, засоби навчання комплексних чисел в курсі «Алгебра та початки аналізу» на засадах компетентнісного підходу.

Практичне значення

Матеріали даної дипломної роботи будуть корисними для тих вчителів математики, які вирішили в основу власної педагогічної концепції покласти компетентнісно-орієнтований підхід. Розроблені системи рівневих завдань та конспекти уроків можна використовувати як орієнтири, приклади для проведення уроків.

Апробація

Результати дослідження апробовано в межах роботи науково–практичної конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси», 22-23 листопаду 2017 року м. Краматорськ, Україна (Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу на уроках математики в сучасній школі).

 

Автор

Коваленко Анастасія Олегівна

Тема роботи

Формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання тем змістової лінії «Рівняння і нерівності»

Науковий керівник

Лов'янова Ірина Василівна, доктор.пед.н., доцент

Об’єкт дослідження

Формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках математики

Предмет дослідження

Методика навчання учнів тем змістової лінії “Рівняння і нерівності” на засадах компетентнісного підходу

Мета роботи

Розкрити методику формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання рівнянь і нерівностей в курсі алгебри і початків аналізу

Завдання

1)                Дослідити психолого-педагогічні основи формування дослідницької компетентності у старшокласників

2)                Провести логіко-математичний аналіз тем змістової лінії з точки зору можливостей формування дослідницької компетентності учнів

3)                Дібрати форми, методи, засоби навчання тем змістової лінії “Рівняння і нерівності” на засадах компетентнісного підходу

4)                Підготувати методичні рекомендації щодо формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання рівнянь і нерівностей.

Практичне значення

Матеріали проведеного дослідження стануть у нагоді для подальшого вивчення способів формування дослідницької компетентності. Вони можуть бути використані під час уроків та факультативів алгебри та початків аналізу. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні використання ІКТ при вивчені окремих видів рівнянь.

Апробація

Участь у 10 Всеукраїнській науково-методичній конференції "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті" 27-28 квітня 2017). 

Публікація: "Формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках математики засобами ІКТ"

 

3749
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31