Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Короткі відомості про Moodle і розробку електронних методичних комплексів для навчальних предметів

(підготувала Т.Г. Крамаренко, к.пед.н., доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ)

 Електронні навчальні курси кафедри математики та методики її навчання

promoodle2

 

Для чого використовують дистанційні технології навчання?

 Використання електронного навчального середовища Moodle дає змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного опрацювання та завданнями для самостійного виконання, для інформаційної підтримки проведення лекційних, практичних чи лабораторних занять в умовах стаціонарного навчання, а також реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента. Залучення майбутніх вчителів математики до розробки та впровадження електронних засобів навчального призначення, електронних навчальних ресурсів, дистанційних курсів для навчання учнів сприятиме формуванню у них методичних компетентностей, професійному становленню.

Коротко про MOODLE

MOODLE (від англ. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment,модульне динамічне об'єктно-орієнтоване середовище для навчання) є програмним комплексом для організації дистанційного навчання в мережі Internet. Це пакет програм, який призначений створювати в Інтернеті навчальні курси різних напрямків, а також різні тестові програми для перевірки знань.

В Україні систему MOODLE для підтримки дистанційного навчання використовують

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Києво-Могилянська академія;  Інститут інформатики НПУ ім. М.П. Драгоманова; Національний аграрний університет;  Херсонський економічно-правовий інститут;  Херсонський державний аграрний університет та  інші.

Загальна характеристика можливостей системи дистанційного навчання MOODLE:

- простий, зручний, продуктивний, легкої ваги інтерфейс провідника;

надійна система безпеки - форми перевіряються, дані підтверджуються, cookies шифрують ся.

у списку курсів висвітлює описання для кожного курсу, включаючи можливість перегляду гостями;

існує можливість категоризації та пошуку курсів - один сайт MOODLE може підтримувати тисячі курсів;

- більшість текстових областей вводу (ресурси, поштові відправлення) можуть бути відредаговані за допомогою вбудованого  HTML-редактора.

 

 

У загальних відомостях про курс доцільно подати витяг з стандарту для тієї чи іншої спеціальності; робочу програму, у якій зазначити мету та завдання вивчення курсу, зміст, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на вивчення модуля; календарний план проведення занять і план виконання студентами самостійної роботи, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів (поточних, підсумкових); відомості про підручники чи основні посібники для вивчення курсу з друкованою основою, перелік додаткових друкованих джерел, адреси електронних ресурсів у мережі Інтернет; словник основних термінів, оголошення, форум, на якому студенти могли б подати пропозиції щодо вдосконалення курсу, якості і достатності електронних навчальних ресурсів.                    

До складових модуля доцільно включити навчально-методичні матеріали: 

1) теоретичний навчальний матеріал (структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі; мультимедійні презентації лекцій; відеоуроки; додаткові електронні навчальні матеріали; довідкові та нормативні документи);

2) практичні (семінарські, лабораторні) роботи, із зазначенням мети роботи і завдань студентів, оформлені у вигляді веб-сторінки (сторінок), робочих зошитів, посилань на файли різних форматів та завдань;

3) завдання для самостійної роботи та методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами. Для кожного завдання формулюється його текст, рекомендується форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел. Результати виконання завдання можна надсилати викладачеві в електронній формі до навчального порталу, подавати в паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу;

4) модульний контроль для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються індивідуальні завдання, тести та опитування за допомогою контрольних запитань. Доцільно розмістити в модулі тест для самоконтролю, контрольні запитання та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування;

5) матеріали для підсумкового оцінювання (заліків, екзаменів) можуть включати перелік питань, типові задачі.

6) дискусійні матеріали (форум, чат, голосування) для обговорення відповідей на питання, способів і методів розв'язування задач, консультацій.

 Вимоги до дистанційних курсів для тьюторів-учасників конкурсу «Дистанційний вчитель року»:

- оформлення теоретичного матеріалу теми має бути виконане у гіпертекстовому чи мультимедійному форматі;

- обов'язковою є наявність списку рекомендованої додаткової друкованої літератури та точних (актуальних і робочих) гіперпосилань на Інтернет-ресурси з розглядуваної теми;

- до мають бути включені всі додаткові питання, які можуть виникнути у учнів під час навчання;

- передбачити використання різноманітних складових елементів системи дистанційного навчання;

-        по завершенні вивчення окремої теми учень обов'язково має отримати оцінку

Основні можливості системи щодо підтримки користувачів:

- вплив адміністратора зводиться до мінімуму, проте забезпечується високий рівень безпеки;

- підтримка ряду механізмів аутентифікації через вбудовані модулі аутентифікації впроваджує легку інтеграцію з системами, що існують;

адміністратор контролює створення курсів і створює викладачів, записуючи користувачів на курси;

- розробник курсів лише створює курси та викладає на них;

- викладачі можуть не мати привілеїв, які б дозволяли їм модифікувати курси (наприклад, позаштатні викладачі);

- викладачі можуть додавати "реєстраційний ключ" до своїх курсів для неможливості прослуховування їх не-студентами. Ключ може передаватися особисто чи електронною поштою;

- заохочується створення студентами онлайнових профайлів, включаючи фотографії, описи. При бажанні поштові адреси можуть не висвітлюватися;

- кожен користувач може обрати мову для інтерфейсу MOODLE (англійську, французьку, німецьку та ін.).

Основні можливості системи щодо підтримки курсів:

- курси можуть обиратися в залежності від тижня, теми, дискусії;

- гнучка множина діяльності по курсу - ресурси, форуми, завдання, чати, журнали,  дослідження, вибори, семінари 

- останні зміни до курсів від часу минулого входження в систему можуть висвітлюватися на домашній сторінці курсів;

- усі оцінки за форуми, журнали, виконані завдання можуть бути переглянуті на одній сторінці (і збережені як окремий файл);                                                          

 - повні звіти про вхід в систему і діяльність користувачів доступні з графами і деталями по кожному модулю (останній доступ, кількість часу), так само, як і детальна "історія" залучення кожного студента, включаючи листування, журнальні статті на сторінці;                 

- викладачі можуть визначати власні системи для оцінювання форумів, завдань, журналів;

-        курси можуть бути запаковані у стандартний zip-файл.

Основні характеристики системи навчання за модулями дистанційного курсу.

Модуль завдань:                                                             

- завдання можуть бути охарактеризовані датою складання і максимальною оцінкою;

- студенти можуть завантажувати свої завдання на сервер (у будь-якому файловому форматі);

- дозволяється невчасне виконання завдання, але час запізнення показується викладачу;

- відповідь викладача приєднується до сторінки із завданням кожного студента і надсилається попередження;

- викладач може дозволити перездачу завдань після оцінювання.

Модуль тестів:

- викладачі можуть визначати базу даних питань для використання у різних тестах;

- тести можуть зберігатися у категоріях для полегшення доступу, і ці категорії можуть бути доступними для будь-якого курсу на сайті;

- тести автоматично оцінюються і переоцінюються, якщо питання змінюються;

- тести мають обмежене часом вікно, поза яким доступу до них немає;

- на вимогу викладачів тести можуть проводитися багаторазово, у них можуть показуватися правильні відповіді;

- тестові питання і відповіді можуть бути рандомізовані для захисту від списування;

- тести підтримують HTML і малюнки;

- тестові питання можуть бути імпортовані із зовнішнього текстового файлу;

- кількість спроб проходження тестів може бути обмеженою;

- існують питання з багатьма правильними відповідями, питання, що потребують короткої відповіді (слово чи фразу), питання типу правда-неправда, випадкові питання, нумеровані питання, питання із вбудованими відповідями (у фрагменті тексту), вбудований описовий текст і графіка.

Використання програмного забезпечення в ресурсах дистанційних курсів

Використання у навчанні нових інформаційних технологій, у тому числі програм типу GRAN, DG, Advanced Grapher, TerM,  а також системи дистанційного навчання з відповідними функціями, реалізованими, наприклад, як у системі MOODLE, надають більше можливості активізації розумової активності учнів та їх самостійної роботи.

Електронні навчальні курси кафедри математики та методики її навчання

Крамаренко Т.Г. Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики / Т.Г. Крамаренко // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол. ред. - проф. Буряк В.К. - Кривий Ріг: КДПУ, 2010. - Вип. 27. - С. 249-255.  

227
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31